Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. - Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Full text

(1)

Sammanträdestid Onsdagen den 17.12.2014 kl. 14.00-15.45

Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Beslutande

x Karlsson Runar, ordf.

- Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf.

x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

- Waldron Christopher x Jansson Benitha - Nyholm Dan - Mörn Klas

- Flöjt-Josefsson Helena

Övriga närvarande - Salmén Jan, kommunfullmäktiges ordförande

- Sjöblom Tommy, kommunfullmäktiges viceordförande - Brandt Mikaela, socialsekreterare

- Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör - Eklund Ritva vik. äldreomsorgschef - Larsson Patrik, bildningschef - Koskinen Monica, vik. ekonomichef

- Gottberg Erika, byggnads- och miljöinspektör

x Gahn-Göransson Marie vik. kanslisekreterare x Laaksonen Jessica, t.f. kommundirektör Paragrafer §§ 367-381

Underskrifter Ordförande

Runar Karlsson

Sekreterare

Marie Gahn-Göransson Protokolljustering Saltvik den 17 december 2014

Jörgen Lindblom Rosa Salmén

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 19 december 2014

Marie Gahn-Göransson, sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Saltvik den

Marie Gahn-Göransson, vik. kanslisekreterare

(2)

Sammanträdestid Onsdag den 17.12.2014 kl. 14.00

Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden:

§ 367 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 368 Protokolljusterare

§ 369 Föredragningslistan

§ 370 Delgivningar

§ 371 Ta del av nämnders m.fl. organs protokoll

§ 372 Granskning av fullmäktiges protokoll

§ 373 Skatteredovisning per november – 2014

§ 374 Begäran om att handling skall hemlighållas, Magnus Henriksson

§ 375 Förhandsröstning samt röstningsställe på valdagen under riksdagsvalet 2015

§ 376 Val av kommunal centralnämnd

§ 377 Val av valnämnder och valbestyrelse

§ 378 Verkställighetsdirektiv för budgeten 2015

§ 379 Konfidentiellt

§ 380 Förlägning av förordnande, T.f. kommundirektör

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 381 Avtal om användning av utrymmen i Boogården

Runar Karlsson, ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 367 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kmst 367 §/17.12.2014

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

§ 368 PROTOKOLLJUSTERARE

Kmst 368 §/17.12.2014

I tur att justera protokollet är Jörgen Lindblom och Rosa Salmén.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Jörgen Lindblom och Rosa Salmén.

Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

---

§ 369 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kmst 369 §/17.12.2014

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 381: Avtal om användning av utrymmen i Boogården.

---

(4)

Protokolljustering:

§ 370 DELGIVNINGAR Kmst 370 §/17.12.2014

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

ÅSUB

Rapport 2014:8, Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020. Landsbygdsutvecklingprogram- met, social- och regionalutvecklingsprogrammet samt havs- och fis- keriprogrammet.

Statistik 2014:3, Befolkningen 2013

Ålands landskapsregering

Beslut ÅLR 2014/8622, Ålands landskapsregering har beviljat Salt- viks kommun hyreshöjning på 2 % för lägenheterna Dälden i Ha- raldsby.

Beslut ÅLR 2014/6777, Ålands landskapsregering har avslagit Jaana Keihänen Chinarros ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland.

Beslut ÅLR 2013/8180 nr 81 U3 Kartläggning av myndighetssamar- bete för ungdomar som varken arbetar eller studerar eller som be- finner sig i riskzon för detta samt medföljande rapport

Brev ÅLR 2014/8589 Revidering av Ålands byggbestämmelse- samling

Brev nr 293 S10, Information om pågående lagstiftningsarbete Information nr 298 S10 Bidrag för stöd till barn med annat moders-

mål än svenska samt medföljande blankett.

Tillstånd nr 643 K12, Dnr ÅLR 2014/7134, Ålands landskapsrege- ring har beviljat sökandestiftelsen ubv Saggö skärgårdsstiftelse jordförvärvstillstånd gällande förvärvet av en kvotdel om 1/8 av fas- tigheten Saggö RNr 1:13 i Saggö by, Saltvik. Tillståndet gäller även det outbrutna området såsom det har styckats ut enligt till ansökan fogad styckningsöverenskommelse.

Brandskyddsfonden

Beslut SMDno/2014/204 att ändra sitt beslut av den 31.05.2014 om uppförande av en brandstation i Saltviks kommun så att bygg- projektet kan inledas den 31.05.2015. Övriga villkor i beslutet förblir oförändrade.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt anteckna delgivningarna till kännedom.

---

(5)

Protokolljustering:

§ 371 TA DEL AV NÄMNDERS M.FL. ORGANS PROTOKOLL

Kmst 371 §/17.12.2014

T.f. kommundirektörens tjänstemannabeslut

Beslut nr 29/2014 Monica Koskinen har anställts som vik. ekonomi- chef på heltid från och med 01.01-30.06.2015

Beslut nr 30/2014 Sanna Malmén-Jansson har anställts som vik.

ekonom på heltid från och med 01.01-30.06.2015

Beslut nr 31/2014 Ylva Westerberg har anställts som vik. byråsekre- terare 40 % av heltid från och med 01.01-30.06.2015

Beslut nr 32/2014 Ylva Westerberg har anställts som vik. byråsekre- terare 60 % av heltid från och med 01.01-30.06.2015

Beslut nr 33/2014 Johanna Häggblom har anställts som vik. byrå- sekreterare 80 % av heltid från och med 01.01-30.06.2015 Beslut nr 34/2014 Julia Ahlqvist har anställts som vik. kans-

list/receptionist på heltid från och med 01.01-30.06.2015 Beslut nr 35/2014 Revidering av regler för rekreationsanslag Beslut nr 36/2014 Tillsättande av hyresgäst i Kantorsgården, lgh 4.

Beslut nr 37/2014 Tillsättande av hyresgäst i Kantorsgården, lgh 5.

Tekniska nämnden

Protokoll nr 11/8.12.2014

Ålands kommunförbund, förbundsstämma Protokoll nr 2/28.11.2014

Ålands omsorgsförbund, förbundsfullmäktige Protokoll nr 3/13.11.2014

Byggnads- och miljönämnden Protokoll nr 11/16.12.2014

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda proto- koll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §.

---

(6)

Protokolljustering:

§ 372 GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kmst 372 §/17.12.2014

Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 § 3 mom., skall kommun- styrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas at kommunfullmäk- tige. Kommunfullmäktigesammanträde har hållits den 1 december 2014.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f kommundirektörens beslutsför- slag.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 373 SKATTEREDOVISNING PER NOVEMBER – 2014

Kmst 373 §/17.12.2014

Skatteredovisning per november-2014 bifogas sammanträdeskallelsen.

Månad

Medel % 2011 -

2013

Budget 2014, acc i € enl medelutfall

2011-2013

Accumu- lerat utfall

2014 i €

Diff budget 14 / acc utfall

14 i €

Budg.

2014, acc utfall i %

Jan 454 720 9 % 478 040 9 % 445 197 9 % 9,0 % 482 502 482 216 -286 9,0%

Feb 427 076 17 % 462 923 18 % 431 238 18 % 17,6 % 945 143 1 026 663 81 520 19,1%

Mar 741 901 31 % 500 757 28 % 507 305 28 % 29,0 % 1 557 906 1 477 713 -80 193 27,5%

Apr 452 676 40 % 422 583 36 % 394 968 36 % 37,2 % 2 002 685 1 945 062 -57 623 36,2%

Maj 536 161 50 % 469 954 46 % 498 297 46 % 47,0 % 2 529 466 2 481 902 -47 565 46,1%

Jun 482 015 59 % 424 161 54 % 427 521 54 % 55,7 % 2 996 471 2 911 621 -84 850 54,1%

Jul 429 252 67 % 426 293 62 % 481 513 64 % 64,4 % 3 464 651 3 393 671 -70 980 63,1%

Aug 426 957 75 % 451 498 71 % 515 536 74 % 73,5 % 3 952 767 3 890 091 -62 676 72,3%

Sep 451 549 84 % 421 595 79 % 468 959 83 % 82,2 % 4 422 715 4 369 574 -53 141 81,2%

Okt 430 445 92 % 421 060 88 % 415 613 92 % 90,5 % 4 866 406 4 796 839 -69 567 89,2%

Nov -8 926 92 % 119 683 90 % 14 916 92 % 91,3 % 4 910 411 4 959 108 48 697 92,2%

Dec 428 301 100 % 510 803 100 % 397 383 100 % 100,0 % 5 378 392 0,0%

Totalt 5 252 127 5 109 349 4 998 447 4 959 108

Budget 4 637 000 4 876 000 5 207 846 5 378 392 5 378 392

Avvik 615 127 233 349 -209 399 -419 284

2014 års skatter enl budget och utfall €

(budget 2013 enligt % medeltal de tre senaste åren)

År 2013 € År 2012 €

År 2011 €

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt anteckna informationen till kännedom.

---

(8)

Protokolljustering:

Dnr: 60 /2014

§ 374 BEGÄRAN OM ATT HANDLING SKALL HEMLIGHÅLLAS, MAGNUS HENRIKSSON

Kmst 356 §/24.11.2014

Till kommunen har inkommit en handling (daterad 07.11.2014) som avsän- daren Magnus Henriksson kräver att ska hanteras som hemlig handling i den kommunala hanteringen. Handlingar som inlämnas till en kommunal myndighet är att betrakta som s.k. allmänna handlingar och är därmed of- fentliga. Vem som helst har därmed rätt att ta del av en sådan handling.

Kommunen är alltså skyldig att på begäran antingen lämna ut handlingen för läsning eller ge en officiell kopia av handlingen.

Ifall en kommun avser att hålla en handling hemlig förutsätts därför ett ut- tryckligt stöd för denna åtgärd i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (1977:72). I sagda lag saknas enligt beredningens uppfattning ett lagrum som skulle göra det möjligt att hörsamma Magnus Henrikssons krav på hemlighållande av ifrågavarande handling. Föreslås därför att kommunstyrelsen separat från själva ärendet beslutar meddela att hand- lingen och därmed ärendet som sådant kommer att hanteras som en s.k.

allmän handling.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar meddela Magnus Henriksson att handlingen daterad 07.11.2014 i den kommunala hanteringen kommer att hanteras som en s.k. allmän handling i o m att det saknas laga grund för att hemlig- hålla densamma.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

--- Kmst 374 §/17.12.2014

Konstateras att till kommunen inlämnats ett klagomål av Magnus Henriks- son rörande hanteringen av bygglov för stuga, bastu och bod (bilaga 1). I klagomålet anförs bl.a. kritik över hur den kommunala processen hante- rats. Vidare yrkar Henriksson på ekonomisk kompensation av kommunen för påstådda brister i handläggningen av nämnda byggprojekt.

Tf. kommundirektören har begärt en redogörelse av byggnads- och miljöin- spektören för händelseförloppet och handläggningen av Magnus Henriks- sons aktuella byggnadsärenden (bilaga 2).

Konstateras att kommunstyrelsen redan tagit ställning till klagandens inle- dande krav på att handlingen ska hemligstämplas (Kmst 356

§/24.11.2014).

Konstateras vidare att klagandens uppträdande och språkbruk tvingat kommunen att vidta juridiska åtgärder. Till denna del delges kommunsty- relsen ytterligare information vid sammanträdet.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar på basen av byggnads- och miljöinspektö- rens redogörelse att handläggningen av klagandens bygglovsärenden skett i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens interna regelverk.

Kommunstyrelsen beslutar därför avslå klagandens samtliga krav på eko- nomisk ersättning. Klagomålet föranleder inte heller i övrigt några vidare åtgärder från kommunstyrelsens sida.

(9)

Protokolljustering:

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

Byggnads- och miljöinspektörens redogörelse samt Henrikssons anhållan i bilaga till protokollet.

---

(10)

Protokolljustering:

Dnr: 53 /2014

§ 375 FÖRHANDSRÖSTNING SAMT RÖSTNINGSSTÄLLE PÅ VALDAGEN UNDER RIKSDAGSVALET 2015

Kmst 375 §/17.12.2014

Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015. Förhandsröstning i Fin- land ordnas 8-14.4.2015 och utomlands 8-11.4.2014.

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen ta beslut om antalet och place- ring av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen. Det ska finnas minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun om inte något an- nat följer av särskilda skäl. Beslut om förhandsröstningsställe ska medde- las befolkningsregistercentralen senast 23.1.2015.

Kommunen har tidigare ingått avtal med Posten på Åland användning av postkontoret i Mariehamn som förhandsröstningsställe. Kommunen har även inför detta val fått möjligheten att anlita posten i Mariehamn som för- handsröstningsställe. Kostnaden för detta uppgår till 950 €.

Inom varje röstningsområde ska finnas ett av kommunstyrelsen bestämt röstningsställe på valdagen. På valdagen får en röstberättigad rösta endast i det röstningsställe som finns inom det röstningsområdet som har anteck- nats för honom eller henne i röstregistret.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar teckna avtal med Posten Åland Ab för förrätt- ande av förhandsröstning på postkontoret i Mariehamn enligt bifogat för- slag till avtal.

Därtill ordnas förhandsröstning på Sunnanberg vårdhem (anstalt) under förhandsröstningsperioden.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Ödkarby skola fungerar som röst- ningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Rangsby skola fun- gerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

Avtalsutkast för förrättande av förhandsröstning med Posten Åland i bilaga till protokoll.

---

(11)

Protokolljustering:

§ 376 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND

Kmst 376 §/17.12.2014

Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland år 2015.

Jämlikt 5 § LL om lagtings- och kommunalval skall Kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunal- valet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande. Fullmäktige utser fem ersät- tare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

Kommunal centralnämnd är beslutför, då fem medlemmar är närvarande.

Såsom kommunal centralnämnds kansli fungerar vederbörande kommu- nalkansli.

I kommunal centralnämnd eller i valnämnd som avses i 6 § 1 mom. har en företrädare för kommunstyrelsen inte rätt att vara närvarande, inte heller kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.

Kommunal centralnämnd kan antaga sekreterare och annan nödig perso- nal.

I enlighet med 13 § Vallagen (rikets vallag) fungerar i landskapet Åland i varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president- val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i denna lag be- stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms.

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).

Jämställdhetslagens krav på 40 procents representation skall fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del.

T.f. Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i central- nämnden.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.

---

(12)

Protokolljustering:

§ 377 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE

Kmst 377 §/17.12.2014

Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval kommer att hållas på Åland år 2015.

Enligt 6 § i LL om lagtings och kommunalval skall kommunfullmäktige un- der valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en val- nämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande.

Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

Är kommun inte indelad i röstningsområden skall bestämmelserna i 1 mom. inte tillämpas. Kommunal centralnämnd handhar i sådant fall val- nämnds uppgifter.

Kommunfullmäktige skall under valåret i god tid före valen för inrättningar som avses i 50 § 1 mom.

”50 §1 mom. Röstberättigad som vårdas i eller intagits i inrättningen eller som av annan orsak finner sig förhindrad att rösta i vallokal på valdagen får förtidsrösta i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Med inrättning avses sjukhus, ålderdomshem, sjukhem samt straffanstalt. (39/1990)

51 § Förtidsröstning kan anordnas i inrättning samt vid allmänna förtids- röstningsställen. Ställe där förtidsröstning anordnas benämns förtidsröst- ningsställe. Varje kommun skall ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe om inte något annat följer av särskilda skäl. Kommunstyrelsen fattar beslut om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas. (31/2003).

Förtidsröstning i inrättning ombesörjs av valbestyrelse och ordnas endast för dem som vårdas eller intagits där”.

utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in

i stället för de ordinarie ledamöterna.

Valnämnds och valbestyrelses sammansättning samt respektive ordföran- des postadress skall meddelas landskapsregeringen och kommunala centralnämnden.

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är närvarande. (7/1999)

Valnämndens och valbestyrelsens mandatperiod varar till dess ny nämnd eller bestyrelse är vald (7 § 1 mom. LL om lagtings- och kommunalval).

Saltvik är indelat i röstningsområde I, västra Saltvik och röstningsområde II, östra Saltvik.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i valnämnder och valbestyrelse.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.

(13)

Protokolljustering:

---

(14)

Protokolljustering:

§ 378 VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV FÖR BUDGETEN 2015

Kmst 378 §/17.12.2014

Kommunstyrelsen fastställer verkställighetsdirektiven för budgeten.

Kansliet har i samband med budgeten efterhört nämndernas och ledande tjänstemänens synpunker på nugällande verkställighetsdirektiv.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen fastställer verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 i enlighet med bilaga.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna verkställighetsdirektiven.

Verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 i bilaga till protokoll.

---

(15)

Protokolljustering:

Dnr: 66 /2014

§ 379 KONFIDENTIELLT

---

(16)

Protokolljustering:

§ 380 FÖRLÄGNING AV FÖRORDNANDE, T.F. KOMMUNDIREKTÖR

Kmst 380 §/17.12.2014

Kommunstyrelsen har föreslagit för kommunfullmäktige att Henry Lind- ström utses till kommundirektör. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 18 december 2014.

T.f. kommundirektör Jessica Laaksonens förordnande går ut 31.12.2014.

Ordförandens förslag

Kommunstyrelsen förlänger Jessica Laaksonen förordnande under tiden 1.1.2015-31.1.2015.

Kommunstyrelsen beslutar att till Jessica Laaksonen betala en slutlön om 5.500 euro/mån.

Beslut

Jessica Laaksonen anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(17)

Protokolljustering:

§ 381 AVTAL OM ANVÄNDNING AV UTRYMMEN I BOOGÅRDEN

Tekn.n 55 §/18.9.2014

I östra delen av källaren i Boogården finns ett rum som under många år använts avgiftsfritt av östra Saltviks Marthaförening som vävstuga. An- vändningen baseras på en gammal muntlig överenskommelse.

I västra ändan på källaren finns ett utrymme som tidigare använts av id- rottsföreningen som möteslokal. Idrottsföreningen är inte längre intresse- rade av utrymmet. Utrymmet saknar fönster. De senaste åren har hyres- gästerna använt utrymmet som förråd i kombination med privat gym. Östra Saltviks Marthaförening har även haft en del material som används vid vi- kingamarknaden i rummet längs södra väggen.

Med tanke på att det byter personer i Marthaföreningen och i kommunen bör ett långsiktigt skriftligt beslut om användningen tas.

Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden förslår för kommunstyrelsen att östra Saltviks Martha- förening fortsättningsvis avgiftsfritt beviljas att utnyttja vävstugan i källarens östra del och ca en meter längs södra väggen i utrymmet i källarens västra del.

Beslut:

Förslaget godkändes.

---

Kmst 246 §/20.10.2014

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska nämndens beslutsförslag.

Beslut:

Kommunstyreslen beslöt bordlägga ärendet till mötet 3 november 2014.

---

Kmst 301 §/3.11.2014

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

--- Kmst 381 §/17.12.2014

Ärendet har felaktigt förts till kommunfullmäktige för beslut.

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens beslutsför- slag.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med t.f kommundirektörens beslutsförslag.

---

(18)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 370, 373, 376-377,

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 367-369, 371, 372, 374-375, 378-381.

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Kommunstyrelsen i Saltvik Nääs

22320 Ödkarby

Paragrafer: §§ 367-369, 371, 372, 374-375, 378-381.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(19)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät- telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(20)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :