• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 05 2011   

 

P R O T O K O L L      23.5.2011   

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  5/2011 

 

Tid: 23.5.2011 kl.  15.00   

Plats:  Inveon, Edelfeltsstigen 1   

 

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR 

5 §  ÖVERVAKNINGEN AV LAGLIGHETEN I SAMKOMMUNSTÄMMANS BESLUT  6 §  GEMENSAMT SAMARBETSPROJEKT 

7 §  INFÖRANDET AV MOTIONS‐ OCH KULTURSEDLAR 

8 §  LÖNEUPPGÖRELSEN 1.5.2011, LOKALT FÖRHANDLINGSRESULTAT  9 §  BYTE AV SEMESTERPENNING TILL LEDIG TID 

10 §  UNDERVISNINGS‐ OCH KULTURMINISTSERIETS BREV  11 §  ANSÖKAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS 

12 §  ANSÖKNING OM STATSUNDERSTÖD  13 §  RESULTAT FRÅN GEMENSAM ANSÖKAN   

       

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                 

(3)

PROTOKOLL    5 / 2011   

Tid:    23.05.2011 kl.  15.00 – 15.50  Plats:    Inveon,  Edelfeltsstigen 1   

Medlemmar:  Magnus Björklund 

      Torolf Bergström 

      Kari Hagfors      

      Nancy Lökfors 

Petra Paakkanen 1 – 10 §§       

  Stefan Sandström  Gunilla Träskelin   

       

Övriga:    Solveig Mickels 

      Johan Söderberg 

   

Underskrifter: 

 

       _________________         _________________ 

Magnus Björklund      Johan Söderberg 

Ordförande        Sekreterare 

      Protokoll‐ 

justering:    Protokollet har granskats och godkänts 23  / 05   2011. 

   

_________________        _________________ 

      Torolf Bergström      Kari Hagfors      

    

Protokollet har varit framlagt till påseende 26  / 05   2011 i samkommunens kansli. 

   

Intygar: 

_____________________ 

   

Protokollsutdragets riktighet bestyrks      /    2011    _____________________ 

       

   

(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

             

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Torolf Bergström och Kari Hagfors utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 26.5.2011 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 24.5.2011 på  samma tavla. 

 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(5)

 

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

Beslutsförteckningen flyttas till en separat bilaga vilket gör det lättare att publicera nätversionen  av styrelsens protokoll då eventuella konfidentiella ärenden inte härefter syns ens som rubriker i  internet. 

   

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

   

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

(6)

4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR   

  Följande semesterönskemål gällande intjänad semester för senaste kvalifikationsår har lämnats till  styrelsen för fastställande: 

 

   

   

   

JS  Förslag: Styrelsen fastställer semester enligt önskemålen ovan. 

 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                 

   

Tjänsteinnehavare Antal 

dagar Semester Återstår

Backman Frank 38 27.6 – 31.7.2011 13

Björkstrand Alf 38 veckorna 24, 26, 28, 30, 32 och 34 13

Mickels Solveig 38 27.6 – 31.7.2011 och 17.10 ‐ 30.10.2011 3

Johan Söderberg 38 18.7 – 7.8.2011 25

(7)

5 §  ÖVERVAKNINGEN AV LAGLIGHETEN I SAMKOMMUNSTÄMMANS BESLUT   

Det protokoll som fördes vid samkommunstämmans möte 12.4.2011 hålls framlagt vid styrelsens  möte och kan läsas på webben (http://www.inveon.fi/Samkommunstamman_2011_01.pdf). 

    

JS  Förslag: Styrelsen konstaterar att den inte har något att anmärka om när det gäller lagligheten i sam‐

kommunstämmans beslut. 

 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(8)

 

6 §  GEMENSAMT SAMARBETSPROJEKT   

En projektansökan har inlämnats enligt bilaga i samarbete mellan de flesta svenskspråkiga utbild‐

ningsanordnarna. 

Avsikten med projektet är att skapa en gemensam finlandssvensk plattform där innebörden av varje  specifikt yrke tydliggörs med hjälp av marknadsföringsmaterial i sociala medier. Optima samkommun  är projektvärd för projektet vars kostnader beräknas till 101 500 €. Den beräknade egna finansiering‐

en är 28 420 € av vilket Inveons andel kan beräknas till maximalt 5 000 €. 

 

JS  Förslag: Styrelsen godkänner Inveons medverkan i projektet. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(9)

 

7 §  INFÖRANDE AV MOTIONS‐ OCH KULTURSEDLAR   

  I den av styrelsen fastställda dispositionsplanen för samkommunens budget för år 2010 konstateras: 

 

”Personalsekreteraren utreder ett lämpligt system för kultur‐ och motionssedlar. Systemet bör  garantera att det är samkommunens personal som kan använda systemet och att det är jämlikt  och stimulerande. Beskattarensbegränsningar bör likaså beaktas. Beslut om ibruktagande fatt‐

tas i styrelsen.” 

 

Personalsekreteraren har utrett olika alternativ för införandet av kultur‐ och motionssedlar för per‐

sonalen. Utredningen har behandlats både i arbetarskyddskommission och inom samkommunens  samarbetsorgan. Dessa har omfattat förslaget som bifogas föredragningslistan. 

 

JS  Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till försöket med motions‐ och kultursedlar inom samkommu‐

nen från 1.8.2011 enligt principerna i bilagan. Kostnadseffekten 2011 blir maximalt 3500 € och har  som konstaterats beaktats i budgeten. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                                           

   

(10)

8 §   LÖNEUPPGÖRELSEN 1.5.2011, LOKALT FÖRHANDLINGSRESULTAT   

Avtal gällande den kommunala löneuppgörelsen mellan KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtals‐

organisationerna undertecknades 28.2.2011 gällande löneförhöjningar i kommunsektorn år 2011. En‐

ligt förhandlingsresultatet justeras lönerna med   

1) Allmän förhöjning på 1,2 procent och i dyrortsklass II i UKTA 2,0% betalas från 1.5.2011. 

 

2) Lokal justeringspott på 0,8 procent och 0,2 % i UKTA dyrortsklass II betalas från 1.5.2011. Den allmänna förhöj‐

ningen räknas utgående från lönenivån 30.4.2011, dvs. före eventuella förhöjningar med den lokala justeringspot‐

ten.  

 

3) Engångspott 1.5.2011, vars storlek varierar enligt avtalsområde. För dem som omfattas av det allmänna kom‐

munala tjänste‐ och arbetskollektivavtalet (AKTA) och avtalet för teknisk personal (TS) är potten 100 euro. En‐

gångspotten för dem som omfattas av UKTA är 140 euro. 

 

 Engångspotten utbetalas till tjänsteinnehavare/arbetstagare vilkas anställningsförhållande börjat senast 1.2.2011  och utan avbrott fortgått till 1.5.2011. För deltidsanställda är engångspotten lägre i samma proportion som deras  arbetstid är kortare än en full arbetstid. Engångspotten uteblir, om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren inte får lön  för maj månad år 2011. 

 

Primära mål vid fördelningen av den lokala justeringspotten är att stöda omorganisering av verksam‐

heter och arbetsuppgifter så att resultaten blir bättre, att rätta till lokala missförhållanden i lönesätt‐

ningen och att vidareutveckla de lokala lönesättningssystemen. Samtidigt ser man till att lönerna för  personer i ledande ställning och på chefsposter samt för de övriga som står utanför lönesättningssy‐

stemet står i rätt proportion till medarbetarnas eller jämförelsegruppernas löner. Den lokala juste‐

ringspotten används till höjning av uppgiftsrelaterade löner, individuella tillägg eller motsvarande  förhöjningar. 

Inom samkommunen har en Resultatpott från 1.9.2010 ej utdelats då den definierats bygga på resul‐

tat‐ och effektivitetsfrämjande åtgärder inom samkommunen och sådana strängt taget inte initierats. 

I och med att anordnarnätverket skall rationaliseras och samkommunens verksamhet skall inordnas i  en större utbildningsanordnarorganisation kan denna åtgärd anses utgöra fullgod motivering för att  fördela också denna pott i samband med löneuppgörelsen per 1.5.2011. 

 

Potternas storlek per månad kan beräknas till drygt 2 000 € per månad: 

 

   

Lokala förhandlingar kring dessa potter och deras fördelning i organisationen pågår och beräknas  kunna avslutas före styrelsens sammanträder. Om så är fallet presenteras och föreslås förhandlings‐

resultatet godkännas, i annat fall antecknas ärendet för kännedom. 

 

JS  Förslag: Styrelsen antecknar avtalssituationen för kännedom och godkänner bifogat förhandlingsre‐

sultat för fördelningen av de olika potterna. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

Individuellt förenhetligat tillägg från 1.5.2011 bestående av: UKTA AKTA TS

‐ resultatpotten (0,7 % från sept. 2010) organisationsförändringens arbete 900,00 380,00 32,00

‐ tidigare samordnade individuella tillägg (25 och/eller 23,80 €)

‐ justeringspotten 1.5.2011 (0,2 / 0,8 %) 250,00 430,00 36,00

‐ enhetschefstillägget, ensam lärare tillägget oförändrat

Sammanlagt att använda för förenhetligade individuella tillägg 1 150,00 810,00 68,00

(11)

9 §   BYTE AV SEMESTERPENNING TILL LEDIG TID   

 I samarbetsorganet diskuteras 20.5.2011 möjligheten att byta semesterpenningen till ledig tid utgå‐

ende från samkommunens praxis de senaste åren. Diskussionen förs utgående från texten nedan: 

 

Den semesterpenning som avses i § 18 i semesterkapitlet i AKTA eller en del av semesterpenningen kan  med tjänsteinnehavarens/arbetstagarens samtycke ges i form av motsvarande ledighet. 

 

Tillämpningsanvisning 

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 50 % av antalet intjänade semesterdagar enligt ta‐bell B i § 5 mom. 

3 i semesterkapitlet i AKTA. När utbytesledighet beviljas antecknas som utbytesledighet motsvarande  antal dagar som för semester, dvs. Arbetsdagar (mån–fre förutom söcken‐helg). Utbytesledighet som  beviljas som en full vecka fastställs från måndag till söndag (5 dagar utbytesledighet). Ordinarie lön be‐

talas för hela utbytesledighetstiden (inte enbart för utbytesledighetsdagarna). 

Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om bara en del  av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning (euro) som räknats ut  enligt § 18 i lönekapitlet i AKTA lönen (semester‐penningen: antalet utbytesledighetsdagar) för så  många dagar som tjänsteinnehavaren har utbytesledighet. 

 

Om tjänsteinnehavaren insjuknar innan utbytesledigheten börjar eller under ledigheten, tillämpas  samma förfarande som vid flyttning av semester i motsvarande situationer, och arbetsgivaren har då  rätt till den del av sjukdagpenningen som motsvarar den lön som betalats för sjukdomstiden. 

 

Exempel 

En tjänsteinnehavares ordinarie månadslön är 4 000 euro. Tjänsteinnehavaren har rätt till semester för 8  månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA, dvs. på basis av tabell B rätt till  10 dagar utbytesledighet (20 dagar : 2).  

Semesterpenningen är 1 920 euro (8 mån. x 6 % x 4 000 euro), varav beloppet per utbytesledighetsdag  är 192 euro (1 920 euro: 10 dagar utbytesledighet). För tjänsteinnehavaren fastställs 7 dagar utbytesle‐

dighet (måndag till följande veckas tisdag) och för den tiden betalas ordinarie lön och den resterande  delen av semesterpenningen (en del som motsvarar 3 dagar utbytesledighet) betalas i pengar. I pengar  betalas 576 euro (semesterpenningen 1 920 euro – 7 dagar utbytesledighet x 192 euro). 

 

JS  Förslag: Styrelsen godkänner förslaget från samarbetsorganet gällande möjligheten att byta se‐

mesterpenningen till ledig tid enligt ovan. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(12)

 

10 §  UNDERVISNINGS‐ OCH KULTURMINISTERIETS BREV   

Undervisnings‐ och kulturministeriet har till anordnare av yrkesutbildning skickat skrivelsen ”Främ‐

jande av servicekapaciteten och den strukturella utvecklingen inom yrkesutbildningen”. I brevet re‐

dogörs för förändringar i verksamhetsmiljö, den offentliga ekonomins hållbarhetsgap, anpassning av  utbud till förändrad efterfråga, avveckling av de tidsbundna ökningarna av studerandeantalet och ges  utvecklingsriktlinjer för examina och examenssystem. 

Även en bedömning av framskridandet av projektet för påskyndande av nätbildningen inom yrkesut‐

bildningen görs i brevet. 

Slutligen beskrivs vidare åtgärder för att stärka servicekapaciteten och strukturutvecklingen inom yr‐

kesutbildningen inklusive tidtabellerna för förändringar enligt nu gällande bestämmelser. 

Servicekapaciteten skall förbättras genom: 

 Fortsatt strukturutveckling inom nätet av yrkesutbildningsanordnare 

 Programmet för att effektivisera genomströmningen fortsätter 

 Fortsatt kvalitetshöjning och bättre kvalitetskontroll 

 Ökad kundorientering och flexibilitet i utbildningen 

 Regional allokering av utbildningsutbudet   

Brevet utgör en god grund för de diskussioner som strävar efter att utveckla anordnarnätet i östra  Nyland och innehåller beaktansvärda aspekter för den under bildning varande utbildningsanordna‐

ren. 

Gällande situationen för samkommunen föreligger inga nyheter. Avsikten är att regionens kommun‐

direktörer skall få till stånd ett gemensamt beslutsförslag som kan behandlas politiskt så fort som  möjligt. Det ser dock ut som om behandlingen till och med kan försenas så mycket att de politiska  besluten kommer först i augusti. Tiden av osäkerhet som på inget sätt är motiverande utan på många  sätt försvårar det dagliga arbetet i de berörda organisationerna förlängs således ytterligare. 

  

JS  Förslag: Styrelsen antecknar brevet för kännedom. 

 

 Under diskussionen föreslogs att samkommunen sänder en skrivelse till kommundirektörerna  gällande samkommunens styrelses i protokoll dokumenterade åsikt att vid samordningen av  utbildningsanordnarnätverket kan styrelsen endast omfatta enspråkiga svenska lösningar. 

 

Medlem Bergström föreslog att ingen skrivelse i detta skede sänds till kommundirektörerna. 

Förslaget vann inte understöd varför det förföll. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. Skrivelsen tillställs kommundirektörerna. 

             

(13)

11 §   ANSÖKAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS   

Följande lärare och personal ansöker om rätt att, tillsammans med en avgående klass, resa utom‐

lands: 

Niclas Isaksson  till Stockholm med HB 08a och HB 08b  28‐30.4.2011  Jan Grönqvist    som ovan 

Stig Knutar    som ovan 

Kristina Högström  till Tallinn med RK 08     19‐20.5.2011  Carola Bärlund  som ovan 

 

Studieresornas innehåll är i överensstämmelse med yrkesinstitutets läroplan. Studerande och lärare  står för alla kostnader. Ansökningarna bilagda. 

 

SM   Förslag: Lärarna och den övriga personalen i beredningen beviljas rätt att resa utomlands enligt pla‐

nerna. Resorna får inte medföra kostnader för yrkesinstitutet. En rapport från resorna skall lämnas  till styrelsen före läsårets slut. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

           

   

(14)

 

12 §   ANSÖKNING OM STATSUNDERSTÖD   

Utbildningsstyrelsen har annonserat särskilt statsunderstöd för utvecklingsarbete att sökas. Den nat‐

ionella strävan är att projektansökningar skall koordineras mellan flera upprätthållare. Inveon har  lämnat in projektansökningar som ägare eller som samarbetspart enligt bilaga: 

1 Sökande organisation: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  Stöd för verkställande av yrkesprov 64 000 € 

Ansökt belopp     44 800 € 

Egen finansiering 30 %  19 200 € (Inveon) 

2 Sökande organisation: Svenska Österbottens förbund  Försöksverksamhet med utvidgad inlärning i arbete 99 000 €  Ansökt belopp   94 050 € 

Egen finansiering 5 %  4 950 € (delas mellan YA! Och Inveon)   

3 Optima samkommun 

Stöd för införande av arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare 23 500 €  Ansökt belopp    19 400 € 

Egen finansiering 18 %  4 100 € (delas mellan Optima, Prakticum, Inveon och Kristliga  folkhögskolan  i Nykarleby) 

 

Beslut om statsanslag kan väntas tidigast i juni. Projekttiden är i de flesta fall 2011‐2012. Den egna  finansieringen bör beaktas i budgeten 2012. 

 

SM   Förslag: Inveons ansökningar om särskilt statsunderstöd godkänns.  

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

             

   

(15)

13 §   RESULTAT FRÅN GEMENSAM ANSÖKAN   

Resultaten från gemensam ansökan är klara och fördelningen mellan utbildningarna framgår ur bila‐

gan. Urvalsprov och språktester pågår. Den slutliga datakörningen görs av utbildningsstyrelsen i bör‐

jan av juni så att listorna med förslag till antagning kommer till utbildningsanordnaren senast den 14  juni. Antagningsresultaten får publiceras 16 juni. 

 

SM   Förslag: Resultaten från gemensam ansökan antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(16)

         

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 12.4.2011    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna  1,2, 5, 10 och 13   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 3‐4, 6‐9 och 11‐12   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

Paragraferna 22‐23, enligt delgivning   

Anvisning för  RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 3‐4, 6‐9 och 11‐12   

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

(17)

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning  

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet 

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under