TRAFIKBULLER DETALJPLAN SKOLA I VILUNDAPARKEN

Full text

(1)

RAPPORT R01-277025

TRAFIKBULLER DETALJPLAN SKOLA I VILUNDAPARKEN

2018-05-03

(2)

UPPDRAG 277025, Vilundaparken samt 2 detplaner i Upplands Väsby, Buller Titel på rapport: Trafikbuller Detaljplan skola i Vilundaparken

Status: Rapport

Datum: 2018-05-03

MEDVERKANDE

Beställare: Upplands Väsby kommun Kontaktperson: Mats Jakobsson, Anna Silver

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Clas Torehammar Handläggare: Jens Slama

Kvalitetsgranskare: Crispin Dickson, Clas Torehammar

(3)

SAMMANFATTNING

Området kring planerade ny skola i Vilundaparken är beläget norr om Stockholm i Upplands Väsby kommun öster om Väsby centrum. Detaljplan för bostäder och verksamheter i området är under arbete.

För området behövs en trafikbullerutredning för att kunna förutsäga bullernivåer vid fasader på framtida skola och på gård.

I väster gränsar området till Husarvägen (9000 fordon/dygn), öster om området bakom en ca 15 meter hög höjd (på ett avstånd av cirka 300 meter) finns E4:an (ca 120000 fordon/dygn). På dessa vägar rullar till stor del lätt trafik med tung trafik 8% respektive 10%.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till planerade skola beräknas till som mest 60 dBA. De högsta nivåerna uppkommer (se bilaga AK01) på det första våningsplanet närmast angöringsgatan.

De maximala bullernivåerna vid fasad till planerade skola uppgår till 78dBA (se bilaga AK02) på det första våningsplanet närmast Husarvägen och angöringsgata till skolan som har en skyltad hastighet av 40km/h respektive 30km/h (bedömd).

De mest utsatta fasaderna som vetter mot Husarvägen vid angöringsgatan, där maximala nivåer beräknas till 73 dBA och ekvivalenta nivåer till 60 dBA.

Riktlinjer säger att för delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet är det önskvärt med 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde.

Detta önskemål är kan uppnås norr om skolan (i ljudskugga av skolbyggnaden).

Resterande ytor har målsättningen att ha högst 55dBA ekvivalentnivå dagvärde.

Denna målsättning uppnås på största delen av skolgården.

I närområdet finns idrottsanläggningar och vissa industrifastigheter. Denna utredning innehåller inte någon heltäckande analys av industribuller för fastigheten, vid platsbesök och inventering av ljudkällor i området identifierades dock inte någon signifikant störande ljudnivå från industriverksamhet.

(4)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ... 5

2 BEDÖMNINGSGRUNDER ... 7

2.1 SKOLGÅRDAR NATURVÅRDSVERKET ... 7

2.2 BULLER FRÅN FLYG ... 8

3 FÖRUTSÄTTNINGAR ... 9

3.1 BERÄKNINGSMODELL ... 9

3.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET ... 9

3.3 GEOGRAFISKA INDATA ... 9

3.4 KÄLLDATA ... 10

3.4.1 VÄGTRAFIK ... 10

3.5 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR ... 10

4 RESULTAT... 10

5 ANALYS ... 11

6 FLYGBULLER ... 12

(5)

1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Området kring ny skola i Vilundaparken är beläget norr om Stockholm i Upplands Väsby kommun. Detaljplan för ny skola är under arbete. Området ligger längs Husarvägen väster om området. Cirka 300 meter öster om planerad skolbyggnad bakom en 10-15 meter hög höjd går E4:an.

För området behövs en trafikbullerutredning för att kunna förutsäga bullernivåer vid fasader på planerad skolbyggnad.

I väster gränsar området till Husarvägen (9000 fordon/dygn) i öster till E4:an (120000

fordon/dygn). På dessa vägar rullar till stor del lätt trafik med tung trafik (8 % respektive 10 %).

(6)

Figur 1. Skiss över planområdet.

(7)

2 BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid samtal.

STÖRNINGSMÅTT

Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter

”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en

fordonspassage under ett årsmedeldygn

2.1 SKOLGÅRDAR NATURVÅRDSVERKET

I rapport NV-01534-17 anger Naturvårdsverket riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Nedan följer en sammanfattning.

Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för lek, vila eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den tänkta verksamheten. I vägledningen inräknas även gård för utevistelse vid fritidshem i begreppet skolgård.

I plan- och bygglagen används begreppet friyta. Om tomt ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller lokaler för fritidshem, förskola, skolor eller liknande verksamhet ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Ny skolgård

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor.

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig

maxtimme. De ekvivalenta nivåerna i tabell 1 är även snarlika rekommendationer i vägledning från Boverket.

Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn [dBA]

Maximal ljudnivå [dBA, Fast]

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk

verksamhet 50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70(1)

1

Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn

7

,

under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

(8)

Nivåerna i Tabell 1 för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör underskridas för att förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Om nivåerna ovan, enligt tabell 2, bedöms komma att överskridas eller överskrids ska rimliga åtgärder vidtas för att begränsa bullret (2 kap. 7 § miljöbalken).

2.2 BULLER FRÅN FLYG

För flygbuller på skolgårdar finns ingen specifik vägledning. Riktvärden enligt förra avsnittet eller enligt nationella riktvärden för bostäder, nedan, kan tillämpas.

Tabellen nedan sammanfattar de riktvärden som gäller ljud från flygplatser.

Tabell 2. Riktvärden utomhus för ljudnivå från flygplatser vid bostadsbyggnader

Ekvivalent A-vägd

ljudnivå, LpAeq,FBN[dBA] Maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

som inte bör överskridas 55a) 70b)

a) Kan överskridas 16 gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl.

22.00-06.00

b) Gäller inte för flygplatser inom Stockholms kommun mellan kl. 06.00-22.00 Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Förklaringar flygbuller

Buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp till den höjd som bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och landning,

FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt med ett tillägg om 5 dBA på ljudnivå för kväll och 10 dBA på ljudnivå för natt,

Maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en enskild flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med tidsvägning S, beräknad som ett frifältsvärde, Årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 06.00 och 18.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet dagar under samma kalenderår, Årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet kvällar under samma kalenderår, Årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet nätter under samma kalenderår Årsmedelvärde: ett genomsnittsvärde baserat på samtliga starter och landningar under ett kalenderår.

(9)

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653.

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 7.4) från Braunstein + Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även

inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 2500 meter och för reflexerna 50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts. Mottagarpunkter närmare än 0,01 meter från fasad har inte erhållit något bidrag från fasadreflexer från denna byggnad.

3.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av felet.

För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda ljudnivån till ± 3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För de maximala ljudnivåerna är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 dBA-enheter.

3.3 GEOGRAFISKA INDATA

·

Grundkarta upprättad 2016-09-13 av Upplands Väsby kommun

·

Trafikinformation erhållen (daterad till 2017-04-24) från Mats Jakobsson på Upplands Väsby kommun

·

Plankarta och Illustration, ny grundskola i Centrala Väsby från Anna Silver 2018-01-16

·

Koordinatsystem är SWEREF 99 18°00

(10)

3.4 KÄLLDATA 3.4.1 VÄGTRAFIK

Källdata för vägtrafik har erhållits av Mats Jakobsson (daterat till 2017-04-24) på Upplands Väsby kommun. Mindre lokalgator som har en försumbar påverkan på ljudmiljön i området och har inte beräknats. I tabellen sammanfattas trafikmängder som avser det beräknade prognosåret 2030 samt andel tungtrafik och skyltad hastighet.

Tabell 3. Prognostiserad vägtrafik.

Väg Trafikmängd

1)

Andel tung trafik

2)

Hastighet (km/h)

3)

Prognostiserad trafikmängd

Husarvägen 9000 8% 40

E4 (norrgående körfält) 59500 10% 100

E4 (södergående körfält) 59500 10% 100

1)Antal fordon under ett årsmedeldygn.

2)Antagen schablon enligt kommunen

3)Avser skyltad hastighet.

3.5 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse har satts till cirkahöjder baserade på gatufoton från Google Earth.

Marken har satts till akustiskt mjuk över hela beräkningsarean för ytor som inte är väg.

4 RESULTAT

Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer avser höjden 2 meter relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna om 3 x 3 meter.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till planerade skola beräknas till som mest 60 dBA. De högsta nivåerna uppkommer (se bilaga AK01) på det första våningsplanet närmast angöringsgatan.

De maximala bullernivåerna vid fasad till planerade skola uppgår till 73dBA (se bilaga AK02) på det första våningsplanet närmast Husarvägen och angöringsgata till skolan som har en skyltad hastighet av 40km/h. Pga skolan är det sannolikt att ett avsnitt av Husarvägen sänks till 30 km/h, detta ger ca 1 dB förbättring i ljudnivå på den mest exponerade fasaden.

Tabell 4. Utförda beräkningar.

Bilaga Vy från Bullertyp

Ekvivalenta ljudnivåer 2030

AK01 Ovan Vägtrafik

AK02-AK04 Vyer Vägtrafik

Maximala ljudnivåer 2030

AK05 Ovan Vägtrafik

AK06-AK08 Vyer Vägtrafik

Flygbuller

Influensområde Ovan Flygtrafik

(11)

5 ANALYS

De mest utsatta fasaderna där dimensionering av fönster är av extra stor betydelse finns på de nedersta våningsplanen som vetter mot Husarvägen, där maximala nivåer beräknas till högst 73 dBA och ekvivalenta nivåer till högst 60 dBA.

En sänkning av Stockholmsåsen har genom grova beräkningar (grov modell) visat ge en ökning med 5-10 dBA på den tysta sidan (mot E4:an) av skolbyggnaden. Även med en sänkning av åsen kan förutsättningar ges för att anordna en skolgård som innehåller riktvärden.

Den nya bebyggelsen (skolan) bedöms inte ha någon ljudpåverkan (genom reflexer) på befintlig bebyggelse i närheten.

Ljudmiljön på föreslagen skolgård (på ljudskyddad sida av skolbyggnad) bedöms kunna klara riktvärden för buller från vägar och spår vid ny skola. Yta som är avsedd för lek rekreation och pedagogisk verksamhet bedöms kunna uppta stor del av ytan, på ljudskyddad sida av ny skola.

Bulleråtgärder vid källan i det här fallet främst Husarvägen kan användas för att ytterligare förbättra (sänka) ljudnivåer på bullerexponerad sida (mot Husarvägen). Här är ljudnivåer högst 60 dBA och riktlinjer som tagits fram av trafikverket säger att 55dBA vid fasad skall eftersträvas.

(12)

6 FLYGBULLER

Figur 2 Influensområdeskarta över Upplands Väsby

Flygbullernivåer ligger inom ekvivalenta riktvärden (LpAeq,FBN ≤ 55dBA) för flygbuller för området enligt influensområdeskarta (se Figur 2) från Luftfartsverket.

För maximala flygbullernivåer ligger nivåerna på 70 dB(A) 3 gånger per årsmedeldygn enligt Miljökonsekvensbeskrivning till koncessionsansökan för BANA 3.

Vid mätning vid idrottsanläggningen i Vilundaparken uppgick kortvariga ekvivalenta nivåer till 58,6dBA under en 12 sekunder lång mätning för en överflygning. Maxvärden låg under (högst 64dBA) 70dBA i perioden för hela överflygningen.

Sammanfattande kan sägas att flygbullerriktvärden bedöms innehållas för de utredda ytorna.

Tabell 5 Mätresultat för mätning av överflygning

Time LAFmax [dBA] LAeq[dBA]

(2017-06-13 10:19:07.000) 55,7 50,6

(2017-06-13 10:19:08.000) 62,4 60,6

(2017-06-13 10:19:09.000) 63,7 62,3

(2017-06-13 10:19:10.000) 63,8 60,1

(2017-06-13 10:19:11.000) 60,1 59,4

(2017-06-13 10:19:12.000) 61 60,3

(2017-06-13 10:19:13.000) 61,1 58,7

(2017-06-13 10:19:14.000) 58 56,6

(13)

5958 5555

585755 554948 5757 55 5548

50505149 5549 55 56 55 5858 5858

56 56 55 54 54 54 5451

5151 52 5353 53 53

5352 51 51 51 51 51 51 50

50 50 50

50 5251 51 52 5151

51 51

51 51 5451 54 54 55 54 55 55 5855 58 58 5858 58 58 58 58 6059 60 60 60 60 60

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: CTR

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

(14)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

3D-vy från norr.

(15)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: CTR

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

3D-vy från sydöst.

(16)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

3D-vy från sydväst.

(17)

7475 7271

696969 685454 6969 69 6853

52526253 6757 68 69 68 7169 6973

70 69 68 68 67 67 6662

6363 63 6666 64 65

6563 62 62 61 61 61 60 47

47 47 47

47 5447 46 51 4746

47 47

47 47 6247 63 62 64 63 65 65 6866 68 69 6969 70 69 71 70 7372 73 73 73 73 72

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: CTR

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

MAXIMAL LJUDNIVÅ

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

(18)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

MAXIMAL LJUDNIVÅ

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

(19)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: CTR

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

MAXIMAL LJUDNIVÅ

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

(20)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

BESTÄLLARE: Upplands Väsby kommun OMRÅDE: skola i Vilundaparken UPPDRAG: 277025

MAXIMAL LJUDNIVÅ

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Bostad Övrig byggnad Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Höjdkurva Beräkningsyta Linje

Frifältskorrigerade ljudnivåer

Ljudnivå vid fasad

Beräknade ljudnivåer från väg.

(21)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :