• No results found

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället."

Copied!
15
0
0

Full text

(1)

Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt.

Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltining kommer vi med all sannolikhet att behöva göra omställningar/personalminskningar och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå.

2. Verksamheten

2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag

Vara folkhögskolas vision:

Genom Vara folkhögskola och folkbildningen stärks man som människa och demokratisk

medborgare.

Kulturnämndens uppdrag till Vara folkhögskola 2012-2014:

Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar att vara en viktig aktör på vuxenutbildningens område. Genom att utveckla sin särart som folkbildare är skolorna en aktiv part i utvecklingen av den lokala kulturverksamheten. Utbudet av kurser beslutas av respektive skola, men folkhögskolorna har ett gemensamt ansvar att rikta sig till hela regionen. Folkhögskolorna prioriterar särskilt deltagare med låg formell utbildning och personer som står långt från arbetsmarknaden.

I det regionala uppdraget har Vara folkhögskola, genom sin hälsoprofil, ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vara folkhögskolas kompetenser och resurser med basen i radiolinjen möjliggör för skolan att utveckla sin profil inom digitala medier, särskilt relaterat till livslångt lärande, kulturaktörer och civilsamhället.

Gemensamma förutsättningar

Vision Västra Götaland Det goda livet, den regionala kulturstrategin och Kulturnämndens handlingsplan för mänskliga rättigheter är den självklara basen för de verksamheter som får

(2)

stöd av regionen. Vara folkhögskolas verksamhetsplan skall, i relation till kulturnämndens bidrag, utgå från visionerna med avseende på jämställdhet, mångfald, tillgänglighet,

internationalisering och regionalt mervärde. Vara folkhögskola förutsätts förhålla sig till de handlingsprogram som beslutas under uppdragsperioden (för närvarande: Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Natur- och kulturturism samt

Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn). I arbetet med Vara

folkhögskolas verksamhetsplan och i årsredovisningarna skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas:

Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder.

Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året.

De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografiskt spridning av kulturaktiviteter.

Vara folkhögskola förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen.

Vara folkhögskola förutsätts redovisa uppgifter till en kartläggning av jämställdhet och mångfald 2013-2014. Uppgifter omkring övriga kvantitativa data rapporteras fortlöpande enligt beställarens former för detta. Vara folkhögskola förutsätts också medverka i framtagandet av regional kulturplan.

För att säkerställa att uppdragsprocessen är transparent kommer dokument kopplade till uppdragen, såsom minnesanteckningar och uppdragsdokument, att läggas ut på

kulturnämndens hemsida www.vgregion.se/kultur Folkhögskolornas statliga uppdrag

Genom sitt arbetssätt, beskrivet i det statliga uppdraget, är folkhögskolorna en viktig resurs för att stärka en social hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet.

Statens syften med stödet till folkbildningen är tydliga.

Folkbildningen ska bidra till:

• att stärka och utveckla demokratin

• att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

• att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivåni samhället

• att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

2014 ska utgångspunkten tas ur Vägval & Vilja:s (folkbildningens styrdokument) fem

(3)

fokusområden.

Bildning & sammanhang

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling. Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på

kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning. Vi vill se en folkbildningsforskning som kan spela en större roll för den pedagogiska utvecklingen inom folkbildningen och bidra till ökad förståelse för människors bildningsprocesser.

Tillgänglighet & delaktighet

Folkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. Vi kan och vill erbjuda

möjligheter till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och för nationella minoriteter.

Folkbildningen ska vara tillgänglig för alla, och särskilt för dem som mött hinder i andra utbildningsformer eller har funktionsnedsättning. Vi kan och vill erbjuda möten som bygger sammanhållning och respekt mellan människor oavsett bakgrund. Vi kan och vill bidra till bättre folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mot antidemokratiska tendenser i samhället.

Medborgare & civilsamhälle

Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling och

fortbildning bland huvudmännen och medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala

sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå.

Arbetsliv & livslångt lärande

Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling. Inom folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få jobb, hittar motivation eller skaffar sig behörighet för

vidare studier. Vi kan och vill göra det möjligt för fler som har kort eller ofullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Folkbildningen kan och vill ta ett ökat ansvar för att

(4)

utveckla lärandeformer som passar och intresserar

unga som riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinformation och andra bildningsinsatser som underlättar

integrationen i Sverige. Vi vill ge fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla och verka för en uppvärdering av icke-formellt och informellt lärande.

Kultur & kreativitet

Folkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Folkbildningen kan och vill

vidareutveckla den positionen. Vi vill möta fler medborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande. Folkhögskolor och studieförbund vill fortsätta vara livaktiga kulturella

mötesplatser, utbildare och arbetsmarknad för professionella kulturverksamma i hela landet.

Vi vill fortsätta vara en drivkraft för lokal kulturutveckling. Vi vill bidra med innovationskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Vi ska arbeta med stor bredd i kulturverksamheten, men också möta högt ställda kvalitetskrav och

förväntningar på fördjupning, inte minst inom de avancerade estetiska utbildningarna.

Regionalt uppdrag 2012-2014

Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser

Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling

Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i verksamheten

Utifrån det regionala uppdraget har följande strategiska mål och indikatorer överenskommits mellan kulturnämnden och Vara folkhögskola för perioden 2012-2014:

Mål 1

Skolan som mötesplats

Vara folkhögskola ska vara en skola för alla. Den ska hålla en hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla och vara en öppen folkhögskola med olika typer av evenemang.

Indikator:

a) Ange antal kulturarrangemang på skolan under året Mål 2

Skolan som förändrare

Vara folkhögskola ska vara ett utbildningsalternativ för alla medborgare. All verksamhet ska genomsyras av våra profiler: funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och

(5)

internationalisering. Vara folkhögskola ska vara en skola för alla och hålla en hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla.

Indikator:

a)

Ange antalet genomförda kurser för personer med funktionsnedsättning.

Mål 3

Skolan som socialiserare

Vara folkhögskolas vision är att den som kommer i kontakt med skolans verksamheter stärks i sin utveckling som människa och demokratisk samhällsmedborgare.

Indikator:

a) Ange antalet engagemang angående; föreningsengagemang, ideella uppdrag, möten, nätverk och vänner.

Avstämning kommer att ske i fyra etapper:

Skriftlig redovisning av resultat, effekter och arbetssätt, 2014.

Redovisningen ligger till grund för beslut i kulturnämnden om nytt uppdrag.

Uppdragstagarens slutrapport av uppdraget, vt 2015

2.2 Verksamhetens mål

Strategiska mål Aktiviteter Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara

en öppen skola för alla

Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser.

Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna

sig väl bemötta.

Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola.

Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor.

Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola.

- en mötesplats, centrum för samhällsdebatt.

Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info

Marknadsföring.

Höja den digitala tekniknivån. Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla

den.

Utveckla kurser och konferenser. Öka samarbetet med såväl nya som gamla

(6)

samverkanspartner.

Fördjupa den internationella förståelsen. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser.

Ha ett levande internat.

Erbjuda ett bra boende.

Erbjuda kvällsaktiviteter.

Utveckla rekryteringsformerna.

Vi ska:

delta i mässor .

öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare.

ha infodagför gymnasieskolor och sär- gymnasie.

Hälsofrämjande skola.

Vi ska:

ha fysisk aktivitet på alla långkurser.

Utveckla våra pedagogiska former.

Vi ska:

ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema- arbeten, drama, musik, data, estetisk

verksamhet, matlagning.

Vidareutveckla befintlig verksamhet.

Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande.

Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler

jobb i Västra Götaland.

Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka.

Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat

mellan kvinnor och män.

Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv.

Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet.

Vi ska vara samverkanspartner vid utbildningar för

kvinnliga entreprenörer.

Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid

de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder.

Vi ska:

fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag,

för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

(7)

Vandrarhem.

Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska

anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året.

Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.

Öka kulturkunskapen.

De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter.

Vi ska:

använda oss av olika kulturinslag i långkurser för

att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur.

Prestationer . Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor.

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

- bedriva bildning på långkurserna: Allmän linje, Växa vidare (för personer med funktionsnedsättning) , Radiolinjen,Fritidsledarutbildningen.

- ansöka om att få fortsätta genomföra SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurser).

- fortsätta utveckla temastudier.

- ha pedagogiska diskussioner.

Farhågor:

Med en extremt snäv budget blir det svårt att behålla den pedagogiska nivån på verksamheten då vi kommer behöva genomföra omställning/personalminskning.

Därför kommer vi bara kunna jobba med det som vi absolut måste, uppdragen från stat och region.

Även stödfunktioner (kök/städ/kansli) kommer inte kunna ge samma service som förut. Detta kan leda till minskade intäkter från kurs- och konferensverksamheten. Det kan även leda till en minskad skolverksamheten i ett längre perspektiv.

2.3 Insatser för kommunikation

Strategiska mål Aktiviteter

(8)

Insatser för kommunikation - tydligare stöd till dyslexin.

Lättläst info på hemsidan.

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

- utveckla våra sociala medier.

- göra vår hemsida mer lättillgänglig.

Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och

marknadsföring under 2014. Aktiviteter som planeras är:

deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad),

gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag

annonsering

gemensam trycksak

utveckla den gemensamma hemsidan

påbörja arbete med en grafisk profil

2.4 Rättighetsfrågor

Strategiska mål Aktiviteter Rättighetsfrågor

- hållbar utveckling.

Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald, profilerna (Hälsa och Funktionsnedsättning).

Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning.

Vi ska:

Samarbeta med företag.

Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald.

Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning.

Ha en god kontakt med personalservice.

Ha framförhållning.

(9)

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

- öka andelen KRAV-märkt.

- jobba med likabehandlingsplanen.

Farhågor:

Det blir svårt att öka andel KRAV-märkta livsmedel pga nytt upphandlingsavtal.

2.8 Miljömål

Strategiska mål Aktiviteter Öka miljökunskapen hos alla studerande och

all personal.

Vi ska ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i

matsalen.

Ha miljöutbildning på alla långkurser.

Ha miljöutbildning för all personal.

Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat.

Vi ska:

ha ökad krav- och miljömärkta varor bilda matråd,

personal/studerande Användningen av fossil energi i Västra

Götaland ska minska.

Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning

i smartare energihushållning.

Antalet resta mil i tjänsten ska minska

Resandet med den regionala

kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män.

Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka.

Vi ska

- ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten.

- fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken.

- fortsätta att tillrättalägga schema

efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den.

Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i

Vi ska:

(10)

den egna verksamheten ska fasas ut.

ha en översyn och arbeta med att minimera

miljö- och hälsofarliga ämnen.

Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

Vi ska

ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande.

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

- öka andelen KRAV-märkt.

- systematiskt arbetsmiljöarbete.

Farhågor:

Det blir svårt att öka andelen KRAV-märkta livsmedel pga nytt upphandlingsavtal.

3. Personal

Strategiska mål Aktiviteter Hålla en hög kompetens bland personalen.

All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap.

Vi ska:

- höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT.

- ha gemensamma fortbildningsdagar.

- ges möjlighet till att delta på fackmässor.

Engagerad personal.

Vi ska ha:

- gemensamma upplevelser för all personal.

- tydlig kommunikation.

Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.

Främja för ett kreativt arbetsklimat.

Friskare personal, gladare personal.

Vi ska:

- ge handledning, individuellt och i grupp.

- ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort

(11)

Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska.

Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas.

- se över hjälpmedel/ergonomi

- se över orimligheter i löneskillnader mellan män

och kvinnor i lönerevisionen.

- ta hjälp av HR-avdelningen i BAS-arbetet.

Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst.

Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.

Skapa nätverk.

Erfarenhetsutbyte med andra skolor.

Lära av varandra.

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

- systematiskt arbetsmiljöarbete.

- jämställdhetsarbetet.

Farhågor:

Eftersom vi under flera år jobbat med en snäv budget och en slimmad personalorganisation blir det ännu tuffare inför 2014.

Det kommer krävas en omställning/personalminskning för att kunna få en budget i balans.

Detta i sin tur kommer påverka arbetsklimat och arbetsmiljö.

5. Ekonomi

Strategiska mål Aktiviteter Budget i balans.

Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och

effektivitet.

Vi ska effektivisera genom:

- närproducerat tänk.

- avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter.

- behålla nivåerna på intäkterna från kurser och

(12)

konferenser och vandrarhemmet.

- öka medvetenheten inför inköp.

- öka uppdragsutbildningarna.

- öka medverkan i samverkanskurserna.

- söka projektmedel i större utsträckningar.

- marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster.

- utöka internatet.

Jämtegrerad budget.

Se över föreläsare, litteratur, fortbildning.

Behålla våra deltagarveckor.

Samverkanskurser.

Ha en kostnadsmedveten personal.

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital.

Utbildning.

Regelbunden ekonomiinformation till all personal.

God likviditet.

INFÖR 2014:

Vara folkhögskola ska satsa extra på att:

Ha utbildningar i varje arbetslag för att höja den ekonomiska medvetenheten.

Farhågor:

Under året kommer det att bli oerhört tufft ekonomiskt: ökad hyreskostnad på 200.000 kr, kostnad för en gemensam förvaltning och en utebliven indexuppräkning från Kulturnämndens sida.

Dessutom är det en osäkerhetfaktor att vi inte vet indexuppräkningen från Folkbildningsråd.

Vi har tvingats höja avgifterna för de studerande, både serviceavgift och logi. Detta kan innebära att beläggningen på internatet minskar.

(13)

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultatbudget Budget Budget

(tkr) 1312 1412

Statsbidrag 10 884,00 11 250,00

Erhållna bidrag 7 748,00 7 072,00 Övriga intäkter 4 245,00 4 580,00 Verksamhetens intäkter 22 877,00 22 902,00

Personalkostnader - 15 296,00 - 15 407,00 Övriga kostnader - 7 417,00 - 7 291,00 Avskrivningar - 225,00 - 242,00 Verksamhetens kostnader - 22 938,00 - 22 940,00

Finansiella intäkter/kostnader m.m. 61,00 38,00 Obeskattade reserver - - Resultat - -

Efter den nya hyresmodellen som trädde i kraft 1 januari 2013 så får vi inför 2014 ytterligare höjd hyreskostnad med 200.000 kr. Den gemensamma folkhögskoleförvaltningen kostar 4 300 000 kr som ska fördelas på oss folkhögskolor. Dessutom tillkommer den nya

bidragsfördelningsmodellen för regionens folkhögskolor, som kommer påverka oss. Att vi inte får någon indexuppräkning drabbar oss också. För att klara ett nollresultat måste omställningar/personalminskningar till. Detta är stora pengar som vi inte kan spara in på whiteboardpennor och annat material. Omställningar är en trög process som kommer att ta tid.

Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de senaste åren, så att vi

uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag.

Vi har under senaste året sett en urholkning av förstärkningsbidraget och tilläggsbidraget, vilket gör att våra medel från staten minskar.

Vi har god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta gör att våra ränteutgifter hålls nere.

Effektiviseringskravet på 0,6% per år eller 1,8% på en tre-årsperiod löste vi år 2012 med att dra ner en 75% tjänst. Detta var en besparing på 2,5%, så vi har uppfyllt vårt

effektiviseringskrav för åren 2012-2014.

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att 1000 extra platser ska tillföras allmän kurs vid folkhögskola under 2013 och 2014 för att ungdomar som deltagit i SMF-kurser ska erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs. Det innebär att endast deltagare som genomgått SMF-kurs kan rapporteras på de extra platserna. Vi kommer söka extra platser och räknar med ett extra statsbidrag på 450 000 kr.

(14)

Farhågor:

Ökade kostnader för de studerande kan leda till ett minskat studerandeunderlag.

Pga omställningar/personalminskningar kommer servicen från stödfunktioner

(kök/städ/kansli) till kurser- och konferenser och även till våra långkurser att dras ner.

Detta kan leda till minskade uppdrag vilket resulterar i minskade intäkter i en redan extremt snäv budget.

5.3 Eget kapital

Vi beräknar att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat under 2014.

Farhågor:

Att vi har ett lägre kapital 2014 pga oförutsedda utgifter för gemensam förvaltning 2013.

5.4 Investeringar

Vår kopieringsmaskin börjar bli gammal och sliten och kommer förmodligen att behöva bytas ut inom den närmaste året. Vi behöver också iordningsställa en tvättstuga för städets behov.

Farhågor:

Om vi tvingas till dessa investeringar så ökar våra avskrivningar i en redan extremt ansträngd budget.

REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Vi jobbar med dessa. Se 2.8.

Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare

Vi ska fortsätta jobba med Tillgänglighetdatabasen.

(15)

Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare

Vi kommer fortsätta att jobba med dessa mål genom:

- strategiska rekryteringar

- dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar.

REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans

Som vi skriver i punkt 5 kommer vi jobba med arbetslagens kostnadsmedvetenhet.

Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet

Vi kommer bidra till att den gemensamma förvaltningen tar över uppgifter från Vara folkhögskola.

Det blir svårt att öka produktiviteten när man står inför omställningar/personalminskningar.

References

Related documents

Boendeseminariets centrala syfte var att ge information om boendeservice och boendeformer för svenskspråkiga seniorer i Åbo och lyckades till denna del visa på att utbudet

Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vara folkhögskola ser kulturen

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan, vara kyrkobokförd i en församling i Sverige och ha fyllt 16 år senast på valdagen.. Men, du måste också

Föranmälan till biblioteket Kontakt: biblioteket@skurup.se Arrangör: Skurups

Reliabilitet handlar om pålitlighet och sanningsenligheten i studien (jmf engelskans reliability). Något som kan skapa ett problem är när analysmetoden handlar om ordräkning. Ord

Sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att samtala kring sexualitet med patienter inom onkologisk vård var bland annat att sjuksköterskor ansåg att sexualitet var

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Enkätfrågor skapade inom vald kategori; vilka digitala verktyg finns tillgängliga för barnen i verksamheten, om du valde att svara “annat” på föregående

Stödet sjuksköterskan gav kollegor som behövde hjälp var en strategi vilken togs till för att hantera utmattning samt stress på arbetet (Steege &..

(2010) föreslår att ett sätt att skapa organisationsengagemang hos medarbetare som vill utvecklas inom organisationen, är att hjälpa dem nå sina karriärmål genom

Samtidigt är frånvaron av det rationellas principer en tänkbar effekt av att bibliotekets verksamhet inte anses relevant för att stärka KAUs produktion, detta resonemang finns

För en icke-initierad kan det vara svårt att se skillnad på anställd och kund, alla i lokalen viker kläder, samtalar med någon vän i närheten, på grund av värmen är också

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas i

Det är troligt att föräldrar utöver den textila kopplingen till det kvinnliga genuset associerar projektets utformning till något som är menat för barn vilket förklara

Vidare visar studien av Bakker och Demerouti (2007) att modellen inte poängterar att olika former av socialt stöd kan finnas, och därmed uppfattas olika av olika individer. Att

Bara uppmuntran och lätta arbetsuppgifter kommer inte att motivera alla – och även om det i en situation motiverar en elev kan det i ett annat läge förstöra för samma elev…

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska kon- ventionsstaterna vidta

It will solely focus to bring forth some of the main concepts of the strategy and counter-strategy between the two parties, and try to define the strategies as ‘clothes-trading’-

En pedagog menade även att barnen själva när de blir äldre medvetet kan välja att leka med barn av samma biologiska kön som de själva, med motiveringen att lekarna som till