• No results found

Ledelsene betydning for familie-, barne-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ledelsene betydning for familie-, barne-"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Terje Ogden

Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge

Ledelsene betydning for familie-, barne-

og ungdomstjenester med høy kvalitet

(2)

Oppgave- versus relasjonsorientering

(3)

Endringsledelse forutsetter

Ledelse som har kunnskap og kompetanse om tiltaket og om

virksomme implementeringsstrategier (“top-down” og “bottom-up”),

Kapasitet og kompetanse er nøkkelfaktorer – kunnskap uten kapasitet og kompetanse har liten verdi,

Brukerinvolvering i alle faser av arbeidet – “brukervennlig”,

Forankring i organisasjonen: Kompetent og tålmodig lederskap, positive holdninger til innovasjon og endring, lite utskifting i organisasjonen,

Praktisk-teknisk støtte til problemløsning og gjennomføring, samt attraktivt og brukervennlig materiell.

Evaluering av gjennomføring og utfall – kvalitetssikring.

4/15/2018 Side 3

(4)

Ledelse for inkludering og kompetansebygging

Ledelse er antagelig den viktigste forklaringsfaktoren for om målsettingen om et inkluderende lokalmiljø og kompetansefremmende arbeid.

Samtidig står en overfor betydelige samarbeidsutfordringer i arbeidet med å etablere integrerte tjenester.

Inkluderende tjenester har ofte stabile ledere med en klar målsetting om å skape et trygt og utviklende oppvekstmiljø.

Dyktige ledere er bevisste på behovet for forebygging og problemløsning, de har kunnskap om virksomme metoder og hvordan disse kan

implementeres.

I tillegg utøver de utholdende og tålmodig lederskap for å endre holdninger og praksis.

(5)

Analyser av forutsetninger

Kommunekjennetegn: størrelse, økonomi, demografi etc.

Bemanningssituasjonen (Norge 2013-2016: 1000 flere stillinger i barnevernstjenesten),

Ressurser, kunnskaps- og kompetansenivå i barne- og ungdomstjenestene,

Foreldre og barn med sammensatte og komplekse problemer (rus, vold, psykisk helse),

Tilpasning til minoritetsfamilier og innvandrere,

Saker som havner mellom flere instanser,

Familier med dårlige levekår (bolig, inntekt, utdanning),

Samarbeid med andre tjenester og instanser,

Profesjonsutdanningene – bredde, relevans og kvalitet,

Tid til ledelse

(6)

Kompetanseheving i barne- og ungdomstjenester

Øke personalets kompetanse og ferdigheter i arbeid med barn, unge og familier (etter og videreutdanning),

Tid og penger til opplæring og veiledning i kunnskapsbaserte tiltak, at saksmengden reduseres for de ansvarlige, og at de får tilbud om ekstern opplæring og kontinuerlig kvalitetssikring,

Kriterier for rekruttering og ansettelse samt relevant utdanning inkludert bedre samarbeid med profesjonsutdanningene ved høyskoler og universiteter,

Internkontroll: undersøkelse og utredning, samt evaluering og dokumentasjon av tiltak.

(7)

15.04.2018 Side 7

Hva er god implementering?

Endringsarbeid handler om tiltak som reformer, utviklingsprosjekter,

program, metoder eller handlings- planer,

Manglende resultater kan skyldes at tiltak ikke virket eller at

implementeringen var mislykket eller utilstrekkelig,

Målet for implementering er praksis- endring,

Implementering av kunnskapsbasert praksis handler om å få tiltak til å virke, i tråd med underliggende teori og forskning.

(8)

”Fra kunnskap til handling”

Spredning når informasjon om en intervensjon blir fanget opp og tatt i bruk av en gruppe høyt motiverte mottakere.

(diffusion - “let it happen”)

Formidling er målrettet formidling av informasjon, retningslinjer eller

veiledere til praktikere (dissemination -

help it happen”),

Implementering er aktive strategier for å iverksette intervensjoner og

endre praksis i bestemte miljøer (implementation: “make it happen”).

15.04.2018 Side 8

(9)

15.04.2018 Side 9

Implementering –

«hva sier forskningen?»

Implementering av ny praksis er interaksjonsbasert, der endrings- agenter og praktikere påvirker hverandre gjensidig,

Skriftlige retningslinjer, veiledere og andre former for enveis-

formidling i trykket eller digital form er ikke tilstrekkelig for å endre praksis (Fixsen et al., 2005)

Undervisning og opplæring, uansett hvor godt tilrettelagt og gjennomført er heller ikke tilstrekkelig for å endre praksis,

Implementering i klinisk praksis forutsetter blant annet kontinuerlig ferdighetsbasert opplæring, veiledning og praksisevaluering.

(10)

4/15/2018 Side 10

Ledelse

Veiledning Opplæring

Rekruttering

Praksisevaluering

Databaserte beslutninger

Tilrettelagt administrasjon

Systemrettet arbeid The active implementation framework (Fixsen et al., 2005)

References

Related documents

4.1.2 Heterodyne up-conversion Due to the non-linear behavior of a real mixer, harmonics of both the intermediate frequency and the local oscillator will be created.. All of

Handledningen kommer emellertid att skilja sig åt beroende på vilka behov som skall tillgodoses, exempelvis om det rör sig om handled- ning för yrkesverksamma eller

Fig. 2 Affective touch awareness scores.. include decreased gray matter density 45 , decreased or absent STS activity during observation of affective touch 46 , processing of

Comparative evaluation of DNA integrity using sperm chromatin structure assay and Sperm- Ovis-Halomax during in vitro capacitation of cryopreserved ram spermatozoa..

Den varierar ganska mycket, med till exempel 42 pro- cent i Stockholm och 29 procent i Mullsjö, vilket förstås får – eller borde få – konsekvenser för både offentlig omsorg

This work has demonstrated an efficient approach on how barycentric anisotropy invariant mapping can be used to char- acterize ensemble-averaged turbulence-related tensors (such

I alt 13 % av sysselsatte innvandrere rapporterer symptomer som indikerer psykiske helseproblemer (HSCL-5) sammenliknet med 7,7 % i den øvrige yrkesbefolkning,

The first-layer growing grid receives the input data of human actions and the neural map generates an action pattern vector representing each action sequence by connecting the