• No results found

20.1. Protokollsutdrag - VONAU, 2017-09-12, § 59

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "20.1. Protokollsutdrag - VONAU, 2017-09-12, § 59"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-09-12

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 59/2017 Dnr 2017/0283 VON-1

Studieresa till Bryssel

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-06-22 från vård- och omsorgskontoret.

Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (numera Storsthlm) anordnar en studieresa till Bryssel 25-27 oktober för det strategiska socialchefsnätverket.

Studieresan kommer fokusera på följande områden: integration, äldre, funktionshinder, barn och unga samt kris och terror.

Kostnaden för resan förväntas inte överstiga 10 000 kr per person.

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beviljar att förvaltningschef Karin Proos deltar i studieresan.

Arbetsutskottets förslag

 Förvaltningschef Karin Proos beviljas delta i studieresa för det strategiska socialchefsnätverket som anordnas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (numera Storsthlm) till Bryssel 25-27

oktober.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Vård- och omsorgskontoret har fått i uppdrag att ta in en offert från AB SOLOM avseende driften av Edsbergs äldreboende samt att återkomma till nämnden under hösten med ett

AB SOLOM har inkommit med ett förslag och önskan om att omvandla Häggviks korttidsboende till ett permanent boende för barn eller ungdomar som behöver bo utanför

Vård- och omsorgsnämnden antar Inventering av lokalbehov för 2019-2026 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-08-30. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar Inventering

Nämndsekreterare Sara Rahm informerar

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun. Dessa ska fungera som en vägledning och ett förhållningssätt

Syftet med åtgärdsprogrammet är att skapa en bättre ljudmiljö och minska bullrets negativa påverkan på människor i Sollentuna kommun.. Förslaget har remitteras till vård-

Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att förlänga avtalet för verksamhetssystemet Pulsen Combine till 2022-12-31.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (numera Storsthl m) anordnar en studier esa till Bryssel 25 - 27 oktober för det strategiska socialchefsnätverket. Studieresan