09.1 Remissvar nämndberedning preliminär budget 2017 - 2019

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2016-04-28

Monica Wall Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0151 VON-1 Diariekod: 101

Vård- och omsorgsnämnden

Remissvar nämndberedning preliminär budget 2017 – 2019

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till remissvar nämndberedning preliminär budget 2017– 2019 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets

förslag till remissvar nämndberedning preliminär budget 2017– 2019 till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Sollentuna kommuns budgetprocess innebär att samtliga nämnder ska, enligt kommunledningskontorets anvisningar, lämna remissvar i form av en

beredningsrapport – Nämndberedning preliminär budget 2017-2019.

Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 28 april och ska vara MBL-förhandlat. Justerat sammanträdesprotokoll från nämnd ska lämnas senast den 9 maj.

Nämndens hela beredning läggs som en bilaga till kontorets

tjänsteutlåtande. Kontorets förslag till remissvar nämndberedning preliminär budget 2017 – 2019 återfinns i sin helhet i bilaga 1 till tjänsteutlåtande.

Bakgrund

Sollentuna kommuns budgetprocess innebär att samtliga nämnder ska, enligt kommunledningskontorets anvisningar, lämna remissvar i form av en

beredningsrapport – Nämndberedning preliminär budget 2017-2019.

Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 28 april och ska vara MBL-förhandlat. Justerat sammanträdesprotokoll från nämnd ska lämnas senast den 9 maj.

Godkänt dokument, 2016-04-28, Karin Proos

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-28

Dnr 2016/0151 VON-1 Sidan 2 av 2

Av remissvaret ska framgå vilka konsekvenser nämnden kan se av

föreslagen resurstilldelning, om det föreligger någon tvingande förändring eller annan kommande förändring som inte beaktats i det preliminära budgetförslaget, samt hur nämnden ser på eventuell föreslagen resursförstärkning.

Vidare ska nämnderna, enligt kommunens målstyrningsmodell, beskriva vilka utvecklingssatsningar som är tänkbara att genomföra mot de kommunövergripande målen, med hänsyn tagen till de föreslagna

ekonomiska ramarna. Nämnden ska också beskriva i vilken mån planering och/eller genomförande av kommande insatser behöver ske i samverkan med andra nämnder.

I den mån nämnden tilldelats utredningsuppdrag som ska återredovisas i samband med nämndberedningen ska en sammanfattande redogörelse för varje uppdrag lämnas. Nämndens hela beredning läggs som en bilaga till kontorets tjänsteutlåtande.

Kontorets förslag till remissvar nämndberedning preliminär budget 2017 – 2019 återfinns i sin helhet i bilaga 1 till tjänsteutlåtande.

Karin Proos Monica Wall Maria Petersson

Förvaltningschef Controller Utredare

Bilagor

1. Nämndberedning preliminär budget 207

1.1 Översyn av möjligheten att låta arbetsmarknadsenheten utföra verksamheter 1.2 Utredning av prisuppräkningsmodeller, momskompensation och ersättning för

antal dagar i vård- och omsorgsnämndens valfrihetssystem

2. Preliminär budget med verksamhetsplan och ekonomisk plan 2017-2019

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt

Godkänt dokument, 2016-04-28, Karin Proos

Figure

Updating...

References

Related subjects :