• No results found

NOMINERA! Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NOMINERA! Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

NOMINERA!

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.

Ta din chans att påverka! Nominera dem du tycker ska vara din representant i Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken och sektionens representanter i Kommunal Stockholms Läns

Representantskap

Vi vill ha ditt förslag senast den 25 november till: Valberedningen, Kommunals expedition Adress: Södersjukhuset, 118 83 Stockholm

Eller epost till valberedningens sammankallande: sussi.kostic-navidi@sll.se

Tänk på att: Den du nominerar skall vara tillfrågad samt vara medlem i Kommunal och A-kassa. Samma person kan nomineras till flera poster Du kan nominera personer till följande poster:

 Ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen

 Suppleant till sektionsstyrelsen

 Ordinarie ledamot och/eller suppleant till Kommunal Stockholms läns representantskap

Till-

frågad Namn Arbetsplats Telefon Ordi-narie Supp-leant skap Rep-

   

   

   

   

   

   

   

   

Jag som nominerar:

Namn: Arbetsplats Telefon

________________________

OBS! Följande personers mandat som ordinarie ledamöter utgår 2021.

Dvs de står INTE på omval till styrelsen i år (men de kan fortfarande nomineras till repskapet):

Anne-Li Rosengren Magnus Lunell, Anne-Christine Nilsson, Anders Fredmark och Mona Larsson

Vänliga hälsningar,

Valberedningen, Kommunal sektion Sjukvård syd Keolistrafiken

References

Related documents

Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med

 Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn..  Beskrivning och fakta

De kom fram till att pedagogerna inte var vana att tänka om matematik och matematiska begrepp, pedagogerna ansåg heller inte att det var något för förskolan att arbeta med

Personer som redan nu har uppdrag men av olika skäl inte vill komma ifråga för ny period ska underrätta valberedningen om detta snarast och senast den 8 mars 2019.. Ytterligare

Detta uttryckte merparten av respondenterna från denna grupp inte levde upp till de förväntningar de hade haft på förberedande utbildning samt gav upphov till

I synnerhet som så stor vikt läggs vid litteraturstödets betydelse för perio- dens omfattande utgivning av lyrik, hade det varit motiverat att närmare undersöka vad detta spelat

Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten. Radonbidrag för dig som

After
 the
 interview
 study
 a
 quantification
 of
 the
 results
 was
 performed
 to
 get
 an
 overview
 of
 how
 Volvo
 Parts’


Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Tvärtom: ”Ifall en bortavaro från offentlig skol- undervisning kan vara till nytta för någon, så var den det för honom, ty inom loppet av par månader hade han fått mer

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området

Plats för mötet: Digitalt via teams, länk skickas efter anmälan till sektionen..

På vilket sätt kan vår sektion och ditt förhandlingsteam vara ett stöd i dina yrkesfrågor.. Vad borde sektionen arbeta med för att du ska uppleva det fackliga arbetet som ett stöd

[r]

Inga-Britt Näslund B Inga Britt Näslund Johan Gummesson Lisa Sandström Helena Lindgren, B Helena Lindgren Helena Lindgren Jesper Emilsson Annika Brännlund N Annika Brännlund

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.. Ta din chans

Alla nomineringar som inkommer efter sista nominerings datum kommer inte att registreras, Utan då får ni nominera den personen på

Känner du att det verkar vara något för dig skickar du in din intresseanmälan till den adress som finns angiven för ditt förbund, sen är det bara att vänta på svar.. Det

Sektionsstyrelsen ställer sig bakom internationali- seringsstrategin som arbetats fram och presenterats vid dagens möte. Styrelsen är beredd att avsätta tid i tjänst för

Frågan ajourneras till nästa styrelsemöte, då Lisbeth Ranagården presenterar ett nytt alternativ till organisationsplan samt en beskrivning över lärarutbildningen... 6

Mellan den 1 och 16 augusti träffas vi för att bland annat åka till Gotland 6 dagar.. Gotland, denna mytomspunna ö, där har vi vårt basläger i Fårösund på nor- ra delen,

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella