• No results found

Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
6
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-10 SID 1 (6)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-11-10 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:42-20:19

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M)

Atilla Yavuz (V) Göran Stark (M) Gunnar Ihrén (L) Peter Svahn (MP) Andreas Hulusjö (KD) Katsiaryna Strachal (S) Sune Holmgren (S)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jon Pettersson (M) Ida Dahlgren (M) Egon Eriksson (M) Elve Hultqvist (M) Kristina Nordin (L) Per Pettersson (C) Karoline Sandar (S) Adi Anani (V)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef David Nordin, stadsmiljöchef Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 59-66

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-11-16 Anslaget tas ner 2021-12-07

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-12-06 Originalprotokollet förvaras på Tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-10 SID 2 (6)

Signatur

§ 59

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-10 SID 3 (6)

Signatur

§ 60

Tekniska nämnden delges avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan kring att stärka

medborgardialogen i staden (TND/2021:998)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av avrapporteringen av uppdraget från Solna stads verksamhetsplan kring att stärka medborgardialogen i staden, KS/2021:189.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 hade kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kunde stärkas. När detta var genomfört så beslutade Kommunstyrelsen att avrapporteringen skulle delges samtliga nämnder i staden.

Bakgrunden till uppdraget är att delaktighet är en viktig grund för ett levande och tryggt samhälle och att nya metoder och arbetssätt behöver prövas för att föra dialog med olika grupper och nå ut till berörda parter.

Arbetet med uppdraget har genomförts förvaltningsövergripande. Arbetet har utgått från stadens tidigare erfarenheter av dialoger och stadens upparbetade kontaktytor med medborgare, företag och civilsamhälle samt SKR:s arbete på området inklusive

forskning. I arbetet har även brukardialoger inkluderats, eftersom även den formen av dialog ger staden värdefull kunskap och erbjuder möjligheter till inflytande för de brukare som deltar i dialogen.

Med dessa utgångspunkter har en handledning tagits fram som förvaltningar och nämnder ska kunna använda som stöd i sitt arbete med medborgar- och brukardialoger.

I handledningen finns ett antal frågeställningar som förvaltningarna ska kunna använda som stöd i planering, genomförande och uppföljning av medborgar- och

brukardialoger. Därutöver har arbetet fokuserat på att utveckla formerna för medborgar- och brukardialog inom tre fokusområden; trygghet och stadsmiljö, stadsutveckling samt barn och unga. Inom varje fokusområde har ett pilotprojekt drivits för att hitta en modell för att utveckla medborgar- och brukardialogen.

Uppdraget avrapporteras till kommunstyrelsen och dess miljö- och

demokratiberedning, som behandlade frågan på sitt sammanträde den 9 september 2021. En uppföljning av stadens arbete med medborgardialoger utifrån den redovisade inriktningen föreslås göras under 2023.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-10 SID 4 (6)

Signatur

§ 61

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2022 (TND/2021:1055)

Beslut

Tekniska nämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2022:

Våren Hösten

9 februari 7 september

23 mars 12 oktober

27 april 9 november

18 maj 14 december

15 juni

Sammanträdena startar kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan.

Sammanfattning

Ett förslag till tekniska nämndens sammanträdestider för 2022 har tagits fram. I förslaget har hänsyn tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till lokal och när beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. Tekniska nämndens sammanträden hålls på onsdagar.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-10 SID 5 (6)

Signatur

§ 62

Information från förvaltningen

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om grönplanens genomförandeprogram.

Grönplanen aktualiserades i oktober 2020 och tekniska nämnden fick i uppdrag att under 2021 ta fram ett genomförandeprogram till grönplanen. I grönplanens genomförandeprogram ingår en beskrivning av stadens stadsdelars nuläge och åtgärdsförslag. I samband med avrapportering av lekplatsuppdraget fick tekniska förvaltningen ett tilläggsuppdrag att återkomma till nämnden med en plan för den fortsatta upprustningen av de återstående lekplatser som ännu inte är åtgärdade. Det tilläggsuppdraget har inkluderats i grönplanen och rapporteras i samband med nämndsammanträdet i december.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om erfarenheter från barmarkssäsongen som utgör ungefär två tredjedelar av året, april till november. Barmarksunderhållet omfattar bland annat sandupptagning, vårstädning, vegetationsytor, vattenanläggningar och höststädning.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om investeringsprojekt i stadsmiljö under 2021. Investeringsprojekten omfattar cirkulationsplats vid Råsundavägen/Gränsgatan, utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelfält längs Östervägen, utbyggnad av GC-bana vid Ekelundsvägen, nya gatuträd i Ulriksdal, upprustning av grusparkering vid

Evenemangsgatan/Vintervägen, gångbana runt Råstasjön, nya och utbytta parkmöbler i utemiljö, lekplatsupprustningar, upprustade trappor i Västra skogen samt påbörjat arbete med elljusspår i Igelbäcken.

§ 63

Frågor till förvaltningen

Inga frågor till förvaltningen har inkommit till detta sammanträde.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-10 SID 6 (6)

Signatur

§ 64

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 §§ 26-30 TNdel/2021 §§ 385-431

§ 65

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd föredragningslista.

§ 66 Övrigt

Inget övrigt under detta sammanträde.

References

Related documents

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för stadens gång-,

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för