UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 3 Teologiska fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Download (0)

Full text

(1)

Tid 10.00 - 12.00

Plats Teologiska fakultetens sammanträdesrum i universitets- huset

Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordf Eberhard Herrmann professor

Stig Norin professor

Thorleif Pettersson professor

Peter Schalk professor

Oloph Bexell universitetslektor

Kerstin Linge högskolesekreterare (3-10 §§)

Göran Lundstedt teol stud

Gabriella Gustafsson teol kand (ej 5 §)

För ledamot Ruth Franzén professor

intr suppl Ed Paulette dataingenjör (1-2 §§)

Karin Dahlberg teol kand (5 §)

Suppl Ed Paulette dataingenjör (3-10 §§)

Karin Dahlberg teol kand (1-4, 6-10 §§) Repr för de

fackl org

Övriga Kay Svensson utbildningsledare

närvarande Birgitta Brodd prefekt

Ragnar Norrman universitetslektor (4 §) Elisabeth Askebro byrådirektör, sekr

Ej närvarande Christer Hedin universitetslektor (anm förh)

Tord Fornberg universitetslektor, stf prefekt (anm förh)

Valerie de Marinis universitetslektor (anm förh)

Föredragande Dekanus 1-3, 5-8 §§, prefekten 2, 4 §§, sekreteraren 2 §, Norrman 4 §

(2)

1 § Protokolljusterare Beslut

Thorleif Pettersson.

2 § Meddelanden Bilaga 1997-11-18 2 § A

Prefekten meddelar registreringsstatistik för höstterminen 1997.

Bilaga 1997-11-18 2 § B-C Beslut

Nämnden beslutar uppdra åt arbetsutskottet att med ledning av prefektens statistikmaterial företa en översyn av registreringsrutiner och registreringspo- licy inför 1998.

Sekreteraren anmäler genomförda disputationer.

Bilaga 1997-11-18 2 § C

3 § Skrivelser ang datorstöd

Skrivelse från Stig Norin ang fortsatt stöd för Macintosh-systemet.

Bilaga 1997-11-18 3 § A

Skrivelse från religionshistoriska avdelningsnämnden ang bibehållande av den dubbla datamiljön vid institutionen.

Bilaga 1997-11-18 3 § B Beslut

Nämnden beslutar uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet samt att ären- det tas upp vid fakultetsnämndens första sammanträde i vår.

4 § Studieplan för forskarutbildning i religionshistoria Bilaga 1997-11-18 4 §

(3)

Universitetslektor Ragnar Norrman, ordförande i arbetsgruppen för översyn av forskarutbildningen vid teologiska fakulteten, GÖFT, redogör för gruppens slutsatser hittills.

Beslut

Nämnden beslutar

att uppdra åt avdelningsnämnderna att i förslag till studieplan för forskarut- bildning införa föreskrifter om individuella studieplaner och handledareavtal, i likhet med redan antagen studieplan för forskarutbildning i etik,

att uppdra åt GÖFT att undersöka andra fakulteters regelverk angående licen- tiatexamen främst med avseende på förkunskapskrav och examination samt därefter rapportera detta till företrädarna för forskarutbildningen,

att uppdra åt avdelningsnämnderna att i förslag till studieplan för forskarut- bildning införa en ordning att fullständig avhandling i manus framläggs vid ett slutseminarium med en extern bedömare utanför seminariet. Frågan huruvida ersättning skall utgå för bedömaren tas upp vid fakultetens budgetdiskussion.

Nämnden erinrar om att förkunskapskraven skall uppmärksammas i stu- dieplanerna samt att studieplanerna bör uppdateras med avseende på hänvis- ningar till högskoleförordningen.

5 § Studiestöd Bilaga 1997-11-18 5 §

Inledningsvis konstaterar nämnden att jäv i ärendet föreligger för Gabriella Gustafsson.

Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden har vid sammanträde 1997-11-11 berett förslag till beslut beträffande prolongationer och eventuella nytillsättningar av doktorandtjänster inför 1998 vilket underställs fakultetsnämnden för tillstyr- kande och prefekten för beslut. Vid sammanträdet bordlades frågan om pro- longation för Kjell Blückert, Christine Barklund och Jan Sandström i avvaktan på utlåtande från handledaren.

Beslut

Nämnden beslutar efter handledarens rekommendation

att tillstyrka ansökan om prolongation för Kjell Blückert t o m 1998-12-31, att tillstyrka ansökan om prolongation för Christine Barklund t o m 1998-12-31,

att tillstyrka ansökan om prolongation för Jan Sandström t o m 1998-12-31.

(4)

Nämnden beslutar följande med ändring av ställningstagandet från 1997-11-11:

_ Ansökan om prolongation för Anna Pettersson tillstyrks t o m 1998-12-31, Ämnesföreträdarens framför önskemålet att tjänsten under året begränsas till halvtid,

_ Ansökan om prolongation tillstyrks t o m det datum Madeleine Sultán varit förordnad på doktorandtjänst i 48 månader, dock längst t o m

1998-12-31,

Nämnden fastställer vidare ställningstagandet från 1997-11-11 avseende på doktorandtjänster samt utbildningsbidrag för Wejryd, enligt:

_ En ny ansökan om studiestöd har inkommit från Elena Namli. Eftersom det ekonomiska utrymmet inte medgett utlysning av ny doktorandtjänst tas denna ansökan inte upp till behandling.

_ Ansökan om prolongation för Olof Sundqvist tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Anna Lydia Svalastog tillstyrks t o m

1998-06-30

_ Ansökan om prolongation för Reuben Asafo tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Dag Oredsson tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Sven Hillert tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Karin Sarja tillstyrks t o m 1998-12-31

_ Ansökan om prolongation av utbildningsbidrag för Cecilia Wejryd tillstyrks t o m 1998-12-31, efter konstaterande att inga principiella hinder föreligger för att tillstyrka utbildningsbidrag.

_ Ansökan om prolongation för Sven Thidevall tillstyrks t o m 1998-12-31 Sven Thidevall har ansökt om prolongation till 1998-12-31. I fakultetsnämn- dens beslut av 1996-04-23 om fördelning av studiestöd, anges slutdatum för Sven Thidevall till 1998-06-30, efter vilket en särskild prövning av ansökan skall ske.

I underlaget till beslut av 1996-04-23 förelåg emellertid vissa oklarheter, som efter klargörande medger att slutdatum sätts till 1998-12-31.

_ Ansökan om prolongation för Anna Höglund tillstyrks t o m 1998-12-31.

(5)

_ Ansökan om prolongation för Solveig Anna Boasdottir tillstyrks t o m 1998-06-30.

_ Ansökan om prolongation för Hans-Erik Nordin tillstyrks t o m 1998-06-30.

Hans-Erik Nordin har ansökt om prolongation till 1998-12-31. I fakultets- nämndens beslut av 1996-04-23 om fördelning av studiestöd anges dock slutdatum för Hans-Erik Nordin till 1998-06-30, efter vilket en särskild pröv- ning av ansökan skall ske.

För det fall Nordin därutöver önskar prolongation har han att inkomma med en ny ansökan för perioden t o m 1998-12-31, vilken skall inges under våren.

Ansökningstid meddelas i annan ordning.

_ Ansökan om prolongation för Stefan Eriksson tillstyrks t o m 1998-06-30 _ Ansökan om prolongation för Mark Sluys tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Thomas Ekstrand tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Maria Södling tillstyrks t o m 1998-12-31 _ Ansökan om prolongation för Gabriella Gustafsson tillstyrks t o m 1998-12-31

6 § Procedur kring utseende av hedersdoktor och promotor vårterminen 1998.

Beslut

Nämnden beslutar utse professor Sven-Erik Brodd till promotor, vårterminen 1998.

Nämnden beslutar vidare att utseende av hedersdoktor sker vid sammanträde med fakulteten onsdagen den 21 januari 1998, samt att förslagshandlingar kommer att sändas ut till ledamöterna i fakulteten inför sammanträdet.

7 § Fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid Lars Vikinges disputation i etik 1997-12-19.

Bilaga 1997-11-18 7 §

(6)

Avhandlingens titel: Etik och biståndspolitik. En konstruktion av etisk bedöm- ningsgrund för inriktningen av svensk biståndpolitik.

Beslut

Nämnden uppdrar åt dekanus att besluta i frågan efter det att motivering av förslag till fakultetsopponent inhämtats från professor Carl-Henric Grenholm.

Nämnden utser professor Tage Kurtén, Åbo, fil dr Birgitta Larsson, Uppsala och professor Göran Lantz, Uppsala, till ledamöter i betygsnämnden. Till ord- förande vid disputationen utses professor Carl-Henric Grenholm.

8 § Den institutionella strukturen kring informationsteknologisk forsk- ning och utbildning vid Uppsala universitet. Remiss från rektor.

Bilaga 1997-11-18 8 § Beslut

Nämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp bestående av Thorleif Pettersson, Dag Oredsson och Stig Norin, sammankallande, för utarbetande av förslag till yttrande inför fakultetsnämndens sammanträde 1997-12-09.

9 § Avgjorda ärenden Bilaga 1997-11-18 9 § A-C 10 § Inkomna handlingar Bilaga 1997-11-18 10 §

Vid protokollet

Elisabeth Askebro Justeras

Carl Reinhold Bråkenhielm Thorleif Pettersson

Figure

Updating...

References

Related subjects :