16. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-11-07, § 219

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-07

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 219/2016 Dnr 2011/583 KS.000-26 Diariekod: 000

Slutrapportering arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar i åldern 19-25 år.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-10-20 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-01 att Sollentuna kommun skulle införa utbildnings- och arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar 19-25 år. Under perioden januari till oktober 2015 har sammanlagt tolv ungdomar anställts. Av dessa har sju ungdomar genomfört hela

introduktionsåret och fem ungdomar har valt att avsluta anställningen i förtid. En återrapportering till kommunstyrelsen har skett i februari 2016.

De sju ungdomar som genomförde hela introduktionsåret har fått kompetens och praktisk erfarenhet för att kunna fortsätta sina studier. Ingen av

ungdomarna är anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden efter introduktionsanställningen. Samtliga tolv ungdomar som ingått i

programmet har återgått som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. För att nå målet att vara anställningsbar på den reguljära arbetsmarknaden krävs att ungdomarna får en längre introduktion med både praktik och utbildning.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering av

arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar i åldern 19-25 år, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-10-20.

Under överläggningen yttrar sig Anna-Lena Johansson (L).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering av

arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar i åldern 19-25 år, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-10-20.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-07

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering: Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :