34. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 144

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 144/2016 Dnr 2016/0280 KS-2 Diariekod: 431

Dispens från strandskydd Södersättra 3:1, infartsväg till Kastellgården (Afghanistans ambassad)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-18 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun, genom Zlatko Markovic, Projektledare/Byggekonom, ÅF Infrastructure, BA Project Management ansöker om dispens från

strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 18 b § för anläggande av en enskild väg på fastigheten Södersättra 3:1. Den enskilda vägen ska fungera som tillfartsväg till Kastellgården. Området som direkt berörs av byggnationen av vägen är detaljplanelagt för lokalgata och kvartersmark, men strandskyddet är inte upphävt inom det aktuella området. Som särskilt skäl har den sökande angett att området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (i enlighet med 7 kap § 18 c pkt 6), nämligen att tillgodose möjligheten till tillfartsväg till fastigheten Södersättra 6:3. Vägen bedöms kunna anläggas utan att det orsakar

oacceptabel negativ påverkan på områdets naturvärden och allemansrättsliga värden, och det enskilda intresset att anlägga vägen bedöms i det här fallet som större än det allmänna intresset att bevara naturmarken på platsen orörd. Således kan dispens ges till åtgärden.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Strandskyddsdispens ges för att anlägga väg som tillfartsväg till Kastellgården på fastigheten Södersättra 3:1 vid Väsjön i enlighet med ansökan och därtill bifogad bygghandling. Som särskilt skäl åberopas att området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, nämligen att tillgodose möjligheten till tillfartsväg till fastigheten Södersättra 3:1 för markägaren samt pågående ambassadverksamhet (i enlighet med miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 6).

2. Den yta som får tas i anspråk inom strandskyddat område för anläggningsarbeten och eventuella upplag är enbart den yta som kommer att utgöras av vägområdet, det vill säga vägbana samt vägslänt och/eller vägdike.

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP).

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Strandskyddsdispens ges för att anlägga väg som tillfartsväg till Kastellgården på fastigheten Södersättra 3:1 vid Väsjön i enlighet med ansökan och därtill bifogad bygghandling. Som särskilt skäl åberopas att området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, nämligen att tillgodose möjligheten till tillfartsväg till fastigheten Södersättra 3:1 för markägaren samt pågående ambassadverksamhet (i enlighet med miljöbalken 7 kap § c 18 pkt 6).

2. Den yta som får tas i anspråk inom strandskyddat område för anläggningsarbeten och eventuella upplag är enbart den yta som kommer att utgöras av vägområdet, det vill säga vägbana samt vägslänt och/eller vägdike.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :