• No results found

11. Protokollsutdrag - KS, 2015-04-27, § 67

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "11. Protokollsutdrag - KS, 2015-04-27, § 67"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-04-27

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 67/2015 Dnr 2014/0387 KS-9

Diariekod: 013

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - överföring av ansvar från

landstinget till kommunerna - komplettering

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 208 att biträda förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter övergår från landstinget till kommunerna i länet från och med den 1 oktober 2015.

Efter förnyad kontakt med finansdepartementet har KSL fått ytterligare information om frågans formella hantering. För att skatteväxlingen ska hanteras av finansdepartementet måste ytterligare ett beslut fattas i kommunfullmäktige. Detta tillägg avser att hemställa hos

finansdepartementet om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Sollentuna kommun hemställer tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet, hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om

kommunalekonomiskutjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Sollentuna kommun hemställer tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet, hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om

kommunalekonomiskutjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-04-27

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

en handlingsplan tas fram för kommunens arbete med HBT-frågor Fullmäktige har 2014-10-15 återremitterat motionen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning..

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att bereda ett ärende med syfte att bilda en ny nämnd för stadsbyggnadsfrågor som till övervägande del ska överta de uppgifter som

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i januari 2016 för att redovisa hur de har arbetat vidare med benchmarking och

• Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdrag gällande effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd i enlighet med socialnämndens beslut 2014-09-01, §