• No results found

13. Protokollsutdrag - KS, 2016-01-25, § 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13. Protokollsutdrag - KS, 2016-01-25, § 4"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-01-25

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 4/2016 Dnr 2015/0337 KS-3

Diariekod: 409

Svar på motion väckt av Joakim Jonsson (S) och Anne-Marie Leijon (S) om strategi för att införa nudging i Sollentuna

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-01-11 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Joakim Jonsson (S) och Anne-Marie Leijon (S) har 2015-06-11 väckt en motion i kommunfullmäktige om strategi att införa nudging i Sollentuna.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Sollentuna tar fram en strategi kring "nudging" och tar fram konkreta exempel på åtgärder för att hjälpa Sollentunabor att ta miljövänliga beslut.

Kommunstyrelsens miljöutskotts förslag

Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Joakim Jonsson (S) och Ann-Marie Leijon (S) om strategi för att införa nudging i Sollentuna anses vara besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Överläggning i kommunstyrelsen

Under överläggningen yttrar sig Joakim Jonsson (S), Carina Knorpp (L) och Freddie Lundqvist (S).

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) ställer miljöutskottets förslag mot Freddie Lundqvist (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller

miljöutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Joakim Jonsson (S) och Ann-Marie Leijon (S) om strategi för att införa nudging i Sollentuna anses vara besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-01-25

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

References

Related documents

Bostadskommissionens uppgift skulle vara att se till att Sollentuna får tillgång till de, av regeringen avsatta, medel för byggande av hyresrätter samt att finna andra vägar för

V i föreslår att det sker genom att Kommunstyrelsen beslutar att tillsätter en bostadskommission bestående av de partier som ingår i Kommunstyrelsen, som får till uppgift att se

Joakim Jonsson (S) och Swapna Sharma (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige 2015-05-07 om att införa en lokal idrottsgala i Sollentuna (bilaga 1). Motionens förslag innebär

Sollentuna arrangerar en årlig idrottsgala, där dels de stipendier som kommunen via Kultur- och Fritidsnämnden redan idag delar ut skulle kunna delas ut, men dessa priser skulle

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Sollentuna tar fram en strategi kring nudging och tar fram konkreta exempel på åtgärder för att hjälpa Sollentunabor att

2, Genom att använda digital teknik för att ge enkel positiv feedback till människor som slänger skräp har studier visat att allt fler människor väljer att kasta skräpet

V i föreslår att Sollentuna kommun följer Upplands-Bros exempel och aktivt uppmanar de anställda i kommunen och i de helägda bolagen att lämna blod samt att detta får ske på

Svar på motion väckt av Joakim Jonsson (S) och Tanja Bojovic (S) om ägardirektiv till AB Sollentunahem om att införa boendeformen ”kombostäder”.. Förslag