24. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 151

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 151/2016 Dnr 2015/0487 KS-2 Diariekod: 144

Svar på motion väckt av Freddie Lundqvist (S) och Anne-Marie Leijon (S) om att Sollentuna kommuns anställda ges möjlighet att lämna blod på betald arbetstid

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-10-01 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Freddie Lundqvist (S) och Anne-Marie Leijon (S) har 2015-09-17 väckt en motion i kommunfullmäktige om att Sollentuna kommuns anställda ska ges möjlighet att lämna blod på arbetstid.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Freddie Lundqvist (S) och Anne-Marie Leijon (S) om att Sollentuna kommuns anställda ska ges möjlighet att lämna blod på arbetstid anses besvarad och avskrivs från vidare

handläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande för egen del:

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkommande informera anställda om blodbussarna och när de finns tillgängliga i kommunen.

Överläggning i kommunstyrelsen

Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S), Barkat Hussain (V) och Anki Elken (SP).

Freddie Lundqvist (S), Barkat Hussain (V) och Anki Elken (SP) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

• Motion väckt av Freddie Lundqvist (S) och Anne-Marie Leijon (S) om att Sollentuna kommuns anställda ska ges möjlighet att lämna blod på arbetstid anses besvarad och avskrivs från vidare

handläggning.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkommande informera anställda om blodbussarna och när de finns tillgängliga i kommunen.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :