11.02 Ny renhållningstaxa för Sollentuna kommun

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2013-09-24

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 4

Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0506 KS-1 Diariekod: 116

Kommunstyrelsen

Ny renhållningstaxa för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar ny renhållningstaxa för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-09-24.

2. De reducerade avgifterna enligt punkt 2.1.3 i taxan ska tillämpas för de småhusägare som från och med 2011-10-01 genom ett beslut av kommunen blivit anvisade annan hämtningsplats för sopkärl.

Reduceringen utgår retroaktivt från 2012-07-01.

Sammanfattning

Kommunen är enligt miljöbalken (1998:808) skyldig att transportera bort och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls till självkostnadspris.

Av kommunens renhållningsordning framgår att avfall från sopkärl normalt hämtas vid innehavarens fastighet men att kommunen får, om trafiktekniska svårigheter föreligger, anvisa annan hämtningsplats. De småhusägare som anvisats annan hämtningsplats upplever ofta att deras situation försämrats.

Möjligheten till differentierad taxa har därför diskuterats.

Bakgrund

Den kommunala renhållningsskyldigheten

Kommunen är enligt miljöbalken (1998:808) skyldig att transportera bort och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Med

hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls till självkostnadspris och som bygger på grunder som anges i 27 kap.

miljöbalken. Sollentuna kommun har en renhållningstaxa som senast reviderades i oktober 2008.

Sollentuna Energi AB sköter kommunens renhållningsuppgifter på uppdrag av kommunen. Någon särskild ersättning utgår inte till Sollentuna Energi utan intäkterna genereras genom att avgifterna tillfaller bolaget, som särredovisar kostnader och intäkter så att självkostnadsprincipen upprätthålls över tid.

(2)

Tjänsteutlåtande

2013-09-24

Dnr 2013/0506 KS-1 Sidan 2 av 4

Hämtningsplats för sopkärl för en- och tvåbostadshus

Av kommunens renhållningsordning framgår att avfall från sopkärl normalt hämtas vid innehavarens fastighet men att kommunen får, om trafiktekniska svårigheter föreligger, anvisa annan hämtningsplats.

Kommunens anvisning görs genom att kommunstyrelsen fattar ett beslut där det framgår vilken hämtningsplats som är anvisad. Beslutanderätten är delegerat till tjänsteman. Beslutet kan överklagas genom s.k.

förvaltningsbesvär, d.v.s. till Länsstyrelsen som prövar ärendet i sak.

Kommunen har fram till idag fattat 87 beslut om ändrad hämtningsplats av sopkärl för en- och tvåbostadshus. De första besluten meddelade under hösten 2011. Därutöver finns cirka 600 småhusägare som Sollentuna Energi bedömer kunna bli aktuella i framtiden för anvisning av nytt hämtställe.

Antalet beslut om alternativ hämtningsplats har ökat i och med att

Arbetsmiljöverket har uttalat att backning med stora fordon ska undvikas.

Sedan 1 juni 2012 sköter RenoNorden hämtningen av hushållsavfall i Sollentuna. RenoNorden har anammat Arbetsmiljöverkets

rekommendationer.

Arbetsmiljölagens regler om skyddsstopp m.m.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om arbetsmiljöns beskaffenhet.

Bland annat ska hälsa och olycksfall förhindras. Huvudansvaret för arbetsmiljön åvilar arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsmiljölagen avbryta ett arbete som innebär risk för olycksfall. Därutöver har skyddsombudet en långtgående möjlighet att besluta om s.k. skyddsstopp. Skyddsstopp innebär att ett visst arbete avbryts om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för

arbetstagares liv eller hälsa. Ett skyddsstopp gäller fram till dess att

Arbetsmiljöverket tagit ställning. Det är dock endast arbetsgivaren som kan lyfta frågan till Arbetsmiljöverket för prövning.

På grund av reglerna i arbetsmiljölagen anser sig RenoNorden vara förhindrade att backa de fordon som används för hämtning av

hushållsavfall. Det finns tyvärr exempel på backolyckor där barn skadats eller avlidit. En sådan händelse innebär en allvarlig påfrestning på chaufförens psykiska hälsa.

När RenoNordens skyddsombud meddelar beslut om att skyddsstopp på en viss småhusadress kommer hämtning att upphöra på grund av risken för arbetsskada, har kommunen en möjlighet att fatta beslut om annan hämtningsplats med stöd av renhållningsordningens bestämmelse om trafiktekniska svårigheter. Ett alternativ är att en frivillig överenskommelse träffas med fastighetsägaren.

De småhusägare som anvisats annan hämtningsplats upplever ofta att deras situation försämrats. Många anser att de inte får samma service av

kommunen som de fastighetsägare som får sina sopor hämtade invid

(3)

Tjänsteutlåtande

2013-09-24

Dnr 2013/0506 KS-1 Sidan 3 av 4

fastighetsgränsen. Möjligheten till differentierad taxa har därför diskuterats med kommunens förtroendevalda och tjänstemän under en längre tid.

Kommunledningskontorets beredning

Likställighetsprincipen

Enligt kommunallagen ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.

Likställighetsprincipen gäller bl.a. vid kommunal taxesättning.

Likställighetsprincipen innebär inte i sig ett förbud mot differentierade taxor. Så länge differentieringen kan anses vara grundad på sakliga skäl är den tillåten.

I ett avgörande från Regeringsrätten år 1987 slog domstolen fast att en fullständig befrielse från sophämtningsavgift för fastighetsägare (fritidshus) som anvisats kollektiva hämtningsplatser, stred mot likställighetsprincipen.

Detta med anledning av att en viss del av avgifterna ska bekosta kommunens grundläggande resurser i fråga om fordon, personal och administration.

Självkostnadsprincipen

Den s.k. självkostnadsprincipen uttrycks i kommunallagen som att

kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Självkostnadsprincipen gäller bland annat för kommunala renhållningstaxor.

Sollentuna Energis kostnader och intäkter för renhållningsuppgifterna är därför särredovisade.

Förslag till ändringar i renhållningstaxan

Kommunledningskontoret har, i nära samråd med Sollentuna Energi, tagit fram ett förslag till ny renhållningstaxa. Förslaget bygger på att de

småhusägare som genom ett beslut av kommunen blivit anvisade annan hämtningsplats, får en reduktion av grundavgiften med 50 %.

Taxan är konstruerad så att avgiften är uppdelad i tre delar;

1. Grundavgift (572 kr/år för sorterare och 1 300 kr/år för icke-sorterare)

2. tömningsavgift (8,00 kr/tömning)

3. viktavgift (1,60 kr/kg)

Grundavgiften föreslås reduceras med 50 % för de småhusägare som genom kommunens beslut fått nytt anvisat hämtningsställe.

Som en generell stimulans till fastighetsägarna att öka sin sortering av avfall, föreslår kommunledningskontoret att viktavgiften ökas från 1,60 kr per kg till 2,40 kr per kg.

(4)

Tjänsteutlåtande

2013-09-24

Dnr 2013/0506 KS-1 Sidan 4 av 4

För att stimulera till minskat antal tömningar per år, och ökad användning efter behov föreslås att den ordinarie tömningsavgiften höjs från 5,60 kr/tömning till 8,00 kr per tömning.

Kommunledningskontoret har även övervägt möjligheten att

avgiftsreduktionen bara ska tillfalla de småhusägare som får mer är 100 alternativt 150 meter längre sträcka till sitt sopkärl. Kontoret

rekommenderar dock inte en sådan lösning eftersom den sannolikt leder till kostnader för kommunen både vad gäller själva mätningen och hanteringen av eventuella tolkningsproblem.

Taxeförslaget innehåller även ett antal övriga avgiftshöjningar, som främst beror på att Sollentuna Energis egen kostnad för insamling av hushållsavfall har ökat.

Ekonomiska konsekvenser

För Sollentuna Energi innebär förslaget att intäkterna minskar med cirka 60 000 kronor per år, exklusive moms, avseende de 87 småhusägare som idag har beslut från kommunen om ändrat hämtningsställe. Det motsvarar 0,15 % av bolagets årliga omsättning för avfallshanteringen.

Om antalet småhusägare med kommunalt beslut skulle öka till t.ex. 400, blir intäktsförlusten cirka 350 000 kronor per år.

Katarina Kämpe

Kommundirektör Ingegärd Bornelind

Bilaga:

Förslag till ny renhållningstaxa

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :