18. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-11-28, § 248

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-28

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 248/2016 Dnr 2016/0351 KS-7 Diariekod: 639

Svar på motion väckt av Ewa Hellström-Boström (-) och Ann Furugård (-) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla elever i årskurs 0-9 i Sollentunas skolor

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-10-16 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ewa Hellström-Boström (-) och Ann Furugård (-) har vid

kommunfullmäktige 2016-05-12 väckt en motion om daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla elever i årskurs 0-9 i Sollentunas skolor.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ewa Hellström-Boström (-) och Ann Furugård (-) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla elever i årskurs 0-9 i Sollentunas skolor avslås.

Under överläggningen yttrar sig Gunilla Hultman (S), Anna-Lena Johansson (L), Henrik Thunes (M) och Peter Godlund (MP).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ewa Hellström-Boström (-) och Ann Furugård (-) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla elever i årskurs 0-9 i Sollentunas skolor avslås.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-28

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :