16.1. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen verksamhet, plan 2017

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2017-03-20

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 4

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0196 KS-1 Diariekod: 032

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet, plan 2017

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen antar plan för kommunstyrelsens uppsikt över de, direkt och indirekt, helägda kommunala aktiebolagen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-20.

2. Resultatet av arbetet med planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2018.

3. Förslag till plan för 2018 års uppsikt ska föreläggas kommunstyrelsen senast i december 2017.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet och även ha uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet.

En fördjupad uppsikt genom granskning av ett antal särskilda områden bör ske enligt en årlig plan som fastställs av kommunstyrelsen.

Kommunallagens regler om uppsikt

Enligt 6 kap. 1 § första stycket kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet.

Av andra stycket följer att kommunstyrelsen även ska ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i av kommunen helt eller delvis ägda bolag,

föreningar och kommunalförbund.

Kommunledningskontorets beredning

Vad innebär uppsiktsplikten över de kommunägda bolagen?

Kommunstyrelsen har en skyldighet att utöva löpande tillsyn över de kommunägda bolagen, vilket innebär att man måste utöva sin

kontrollfunktion även om det inte finns någon konkret anledning till granskningen.

Kommunstyrelsens uppsikt utövas genom

Godkänt dokument, 2017-04-21, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-03-20

Dnr 2017/0196 KS-1 Sidan 2 av 4

1. Att bolagen rapporterar tertialvis om sin ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen.

2. Ägardialog med respektive bolag i samband med årsstämma.

3. Fördjupad uppsikt genom granskning av ett antal särskilda områden enligt en årlig plan

Detta ärende avser uppsikt enligt punkt 3.

Vilka bolag ska granskas genom uppsiktsplanen?

Kommunen har1 en bolagskoncern enligt nedanstående:

Moderbolag

Sollentuna Stadshus AB Dotterbolag

AB Sollentunahem AB SOLOM

Sollentuna Energi och Miljö AB Sollentuna Kommunfastigheter AB

Dessa bolag omfattas av kommunstyrelsens årliga plan för den särskilda uppsikten.

Vilken uppsikt ska bedrivas över de delägda bolagen, föreningarna och kommunalförbunden?

Sollentuna kommun är delägare av ett antal bolag, föreningar och kommunalförbind.

Uppsikten av dessa sker genom att kommunledningskontoret granskar inlämnade årsredovisningar och övriga finansiella rapporter. Därutöver deltar kommunledningskontoret i medlemsmöten, främst hos de

kommunalförbund kommunen är medlem i.

Delägda bolag

- SÖRAB - ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Sollentuna kommun äger 15 procent av SÖRAB.

- Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) – ett försäkringsbolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Sollentuna kommun äger 5,7 procent av SRF.

1 I detta ärende bortses från de tillfälliga bolag som inrättats med anledning av fissionerna

Godkänt dokument, 2017-04-21, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2017-03-20

Dnr 2017/0196 KS-1 Sidan 3 av 4

- AB Vårljus – ett vårdbolag som ägs av kommunerna i Stockholms län exklusive Stockholms stad.

Sollentuna kommun äger 6,4 procent av Vårljus.

- SKL Kommentus AB – Bolaget bedriver bok- och

blankettförlagsrörelse och är ett samköps- och upphandlingsorgan för kommuner, landsting och regioner. Bolaget ägs till 98 procent av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och till 2 procent av 256 kommuner, landsting och regioner.

Föreningar

• Kommuninvest – en ekonomisk förening som har 90 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar.

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Sollentuna kommun är medlem i föreningen sedan 2016.

• Ett antal bostadrättsföreningar där kommunen äger bostadsrättslägenheter.

Kommunalförbund

• Kommunalförbundet Brandkåren Attunda – Förbundet ansvarar för och driver räddningstjänst och annan därmed jämförlig verksamhet åt förbundsmedlemmarna. Medlemmar är kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

• Kommunalförbundet Norrvatten – Förbundet förser förbundsmedlemmarna med dricksvatten. Medlemmar är kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

• Käppalaförbundet – Förbundet omhändertar och renar

förbundsmedlemmarnas avloppsvatten. Medlemmar är kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby,

Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Årsplan för kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyreslen antar plan för kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2017 i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03- 20.

Resultatet av granskningen bör rapporteras till kommunstyrelsen senast under april 2018.

Kommunledningskontoret föreslår att planen för 2018 års uppsikt tas av kommunstyrelsen senast i december 2017.

Godkänt dokument, 2017-04-21, Katarina Kämpe

(4)

Tjänsteutlåtande

2017-03-20

Dnr 2017/0196 KS-1 Sidan 4 av 4

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Ingegärd Bornelind Kommundirektör Biträdande ekonomichef Kommunjurist

Bilaga:

Förslag till plan för uppsikt över de kommunala bolagen 2017

Godkänt dokument, 2017-04-21, Katarina Kämpe

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :