• No results found

SIKTE 6 A BESKRIVNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SIKTE 6 A BESKRIVNING"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SIKTE 6 A BESKRIVNING

/./

gg5

, ü''l

'

*o'.'h

-/ \.1

a

{h

,1

y,v'1 1

i)

oio

t '10ft'

u

,;,ntl' ll

L

,lo"

SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET uNrönNc

srr,.*( f0I

1-t

FLYGV;ri'i.

NMt

.\Ll.. t

Blltlri'r,. hcl

UNr(OPltYCl

.S c .0:)

(2)

KUNGL TLYGFöRVA LTNINGEN Fastställes

Stocliholm den 1/4 1960

A Henricson

/

E Malnberg

(3)

ÄNDRINGAR

AaAr

DT ÄnOraa enllgt Stda (mom) Bestyrkes

(4)

BESKRIYNING SIKTE 6A

INNEHALL

Slda

Inledning ...

1

SIKTE SIIUVUD

Altmänt

Spegelhus Optik

Dagdelen

. .

...

Mörkerdelen

..

f-Irrrn vJ^v .

Atlmänt ...o.

uPPbYggnad ...

Funktion

VinkeLgivare... ...

Stabillseringsenhet ... .r... ... ...

El.eKrontkdel

.... ... . ....

.

Kretsar

för

högsptinning

gspänn ings os c

illator

Högspäinningsenhet

a.4.. a.aa.a

2 5 5 7

I I I

11 11 L2 L4 16 19 19 2L 22

29 29 29 33 g4 36 g7

Utgövc 1

m

(5)

BESKRIYNING SIKTE 6A

FöRsTÄRKARENHE

T 39

Strömförsörinings- och stabil Kretsar

för

avlänkning

.. .. ..

iserlngsenhet ...

Linjeavl,änhring ... .. ... ..

. .

.. ...

45

Bildavlänkning.. ... ...

47

Kretsar

för

fokusertng och

Lyspuls ...

49

Kretsar för fokuserl.ng

. ... ..

. . .

.. ..

.

... .

49

Kretsar

för1yspu1s...

50

KretsarförkoLlisionsvarning.... ...

54

Kretsarförriktmärke. ... ...

55

Kretsar

för

horisontbatk och radarmärke

.,... ...

57

Horisontdel... ...

57

59 63 44 45

FUNKTION

Riktmärkessignat....

. ...

.

.. ..

63

Horisontbalk .

...

.

.. .,...

63

Radarsignal...

64

Me-signal.

.

... . .. .. .

64

KORREKTöNSPNHE T

IVIED

OMKOPPLARENHE

T Korrektörsenhet

...

o..

...

73

Allmänt ... ... r

7errr 76 77 73 El,ektronilf,örsttirkare

... ..

. .

...

77

Magnetförstärkare

7g

Potentiometergrupp ... .. ..

. .

r.

.

..

82

Frrnktion ... ... ...

85

Höjdservo .

.. ..

. .

.. . ..

.

'.

89

Höjdmätare .

'..

.

.. ..

ELektronilförstärkar€

... ...

89

Magnetförstärkare ...

.

. ...

.

.. ..

90

Potentiometergrupp

... ..'..

90

Furktion ... ... ...

91

IV Utgtvo 1

(6)

BESKRIVNING SIKTE 6A

VA PE NAL TE RNA

TIV ANFAL

L SVINKE L GIVAR E

Atl.mänt a.aa. .aaa.

Uppbyggnad

Funktion.

Utgtvo 1

92 92 93 93 93 94 95 95 96 96 96 98 98 98 99 100 101 103 103 103 103 103 106 106 106 108 108

111

113

113 113

tL4

v

(7)

BESKRIVNING SIKTE 6A

BILDER

Sikte 6.A, översikt siktbild

Sikteshuvud

....

Spegelhus

Dagdelens oPtik, PrinciP Mörkerdel.ens oPtik, PrinciP

Sida

1 2

3-4

6 8

I

Bild

1.

2.

3.

4.

5.

6.

'l .

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

L4.

15.

16.

L1.

18.

19.

20.

2L, 22.

23.

24.

25.

@ro. ...

10

Vinkel.givare, kopplingsschema

.. .

' ..

'.

13

Bryggkoppling,

PrinciP ..,..

L4

Stabil.iserlngsenhet, kopplingsschema

...

15

Spegel"hus,

förbindni,ngsschema... ...'..' """""""

16

SiKeshuvud.... ... ...'. """"'

17-18

HögspännlngsosciLtator,

kopplingsschema ... "..'

20

Puf.sbredd som funktlon av gal'Lerspilnning

..

2t

Högspänningsenhet,

koppLingsschema

22

Strälmodulator. '|t.."""'

23

Slutförstärkare,

koppLingsschema ... ""'

24

Bitdrör, koppLingsschema ..

.

.. .. .. ... t..

25

Filterkrets, koppl,tngsschema

26

ELektronikdel,,

förbindningsschema.

26'

Sikteshuvud,

förbindnlngsschema

27

Mörkerenhet

..

30

Mörkerenhet, lnsats 31-32

Nätaggregat, kopplingsschema

.. .. ...

.

..

r.

. " " " "

33

35 35 35 36 37 38 40

Rör,

kopplingsschema

27. Rör, princip.. ...r..."."" """"

28,

Bildförstärkare, kopplingsschema

.. ... '..

'

'

' '

" ' 29.

Strälregulator, kopplingsschema

.. ..

30.

Mörkerenhet,

kopplingsschema... """'"

31.

Förstärkarenhet,

seddovanifrän. ...".. ""'

VI Utgdvo 1

(8)

Bitd

32.

Förstärkarenhet,

33.

Förstärkarenhet,

BESKRIVNING SIKTE 6A

sedd underifrän

sedd bakifrän

34. Avlänkningsenhet ...

35.

strömförsörjnings- och stabitisertngsenhet, koppl.ingsschema

..

.

.

.

... ..

36.

Kretsar

för llnjeavtänkning

. .

..

.

31. Kretsarförbil.davlänkning ...

38.

Bitdavl.änkningsenhet, kopptingsschema

39.

Kretsar

för

fokusering .

40A

Randsignal ...

40B Kretsar

för

lyspuls,

princip .. ..

.

40C Fokus- och lysputsenhet, koppl.ingsschema . . . . .

.. ..

40D Bitdkantklippning .

...

40E Pul.sform pä V6A galler

40F Kretsar

för

[yspuls, kurvformer

...

.

4L. Avständsenhet, koppl.ingsschema

...

.

42. Riktmärkesenhet, koppllngsschema

43.

Radar/horisontenhet, koppl.ingsschema

.... .. .., .. .. ...

44.

Förstärkarenhet,

kopplingsschema

.

... .. .. ....

45.

RiKmärkesstgnal ...

46.

Ilorisontbalk.. r....

47.

Radarsignal ...

48.

IWirkerenhet

49,

Korrektörsenhet, sedd ovanifrän

..

50.

Korrektörsenhet, sedd underifrän .

51.

Servosystem,

blockschema

.

..

.

.. ..

. .

52.

EteKronikförstärkare, avständsservo

5

3.

Elektronikförstärkare avständsservo, koppt ingsschema

54. Magnetförstärkare ....

. .

.. ..

55.

Magnetförstärkare,

principschema. ...

56.

IVlagnetförstärkare, princip

57. Magnetförstärkare,princip ... ...

58.

Potentiometergrupp, avständsservo . .

.. . .. .. . ....

.

...

5

9.

Potentiometergrupp avständsservo, kopplingsschema

Sida 4L 42 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53 54 56 58 61 65 67 69

7l

74 75 16 78 79 80 80 81 81 83 84

60.

KorreKörsenhet, princi.pschema

.

g?-gg

61.

Elektronikförstärkare höjdservo, kopplingsschema

62,

Potentiometergrupp,

höjdservo...

g0

63.

Potentiometergrupp höjdservo,

kopptingsschema

91

64.

Höjdservo,

princip .... .

gz

65.

Potentiometergrupp fartservo,

kopplingsschema

gg

89

Utgävo 1

vu

(9)

BESKRIVNING SIKTE 6A

Fartservo,

PrinciP ""' ""'

E tektronikf örstärkare anf aLlsv inkets ervo, koppl ingsschema

p otentiom eter grupp anf all s v inkels ervo, koppl in gs s che ma Anfal.tsvinkelservo,

prineLp """'

Anfatlsvinkelservo, potentiometerkort, prtnc ip

Potentiometergrupp,

bankningsservo '"" """'

Potentiometergrupp bankningsservo, kopplingsschema ' ' '

.{'

' '

""

' ' '

Dykvinketfö

rstilrkare,

koppl in gsschema

74.

OmkoPPtarenhet

Bitd

66.

67.

68.

69.

70.

1L.

72.

73.

75.

?6.

71.

78.

?9.

80.

81.

82.

83.

Sida 94 95 96 9?

97 98 99 10c 104 105 106 107 107 109 111 111 LLz 1t2

113 LL4 115 116 116 Omkopptarenhet,

kopplingsschema .'' .. "' "

Potentiometermeddrlvmotor ""' '"'"''

T empe raturf unktionsf ö

rstärkare,

koppl ings s chema

Temperaturfunkttonsförstärkare,

princip " " ' "

' ' '

Spänningsregl'ertngsservo' princ ip

Akanskjutning attack, blockschema..

'.'...""' """..

Akanskjutnlngiakt,

blockschema.. """""""

Raketskjutning attack, blockschema .

Raketskjutningiakt, blockschema

.. ""' ""'

84.

Anfallsvinkelgivare

85.

Anfallsvinkelglvare,

86.

Anfatlsvinkelgivare,

8?.

Anfallsvinkelglvare,

88.

Anfallsvinkelgivare'

skyddskäpa avtagen

princip ...

kopplingsschema princip

vIIr

Utgövo 1

(10)

BESKRIYNING SIKTE 6A

INLEDNING

Sikte

64,

se

bild 1,

används vid skjutning med akan, ra^keter och robot mot säväl luft- som markmäI. Det

är

ett allväderssikte, varför informationer om

mälets läge

erhälls även när

ff

grund av dälig sikt eller mörker inte kan dlrekt iaktta

mälet.

Sikteshuvu- det, som ingär som en huvudenhet

i siktet, är

uptrxlelat

i

en dag- och en mörkerdel.

I

sikteshuvudet genereras tvä parallella

siktbilder,

se

bild 2,

som pä optisk väg förläggs oändligt avständ. Den högra siktbilden, sorn ingär

I

mörkerdelen,

erh{Ils

med hitifp av ett

bildrör

som visar riktmärke, Me-och,/eller radarbild samt en horisontbalk. Den vä'nstra siktbilden, som ingär

i

dagdelen, bestär enbart av

ett riktmärke,

som erhä.lls med hjälp av en spegel ett gfro.

rnÄrvtA

FNAN

stalEKl tnYcK

rn{l vaeet*let

FR.^N KRAFTKfuLA VIA VAPEI{PANEI,

rnf,r vlnerelrel

FRAI{ KRAFTKÄ!!a

YIA VAPEIIPA}IEL

l.tORI(EREil HET

T-1 1 385A

Utgävo 1

Bild

1.

Sikte 6A, översikt

(11)

BESKßIVNING SIKTE 6A

gITTBtLD, VAIISTER SIKTBtLO. HöOER

Bild

2. siKbild

Förutom av sikteshurnrdet bestär siktet av föIiande hurnrdenheter:

Mörkerenhet (Me) Förstärkarenhet Korrektörsenhet Omkopplarenhet Anfallsvinkelgivare

SIKTESHUYUD

ALLMANT

Sikteshunrdet

alstrar

de bäda optlska siktbilderna- hus

8,

indikatorhus

5,

elektronikdel 3 sarnt u&pa 4,

T-12082

Det

är

mekaniskt uppdelat

I

spegel-

se

bild

3.

Utgtvo 1

(12)

I

.aüt{oFI

.qnl

Hott5 f;d -

ät ä E, fiä

E

sEäs€ägäÄ;ä f

<t.;6idi.{, uidF.:"r'dEi E

0af trlFvuIzzcxrla!

(13)

oaa

)

aEr

.$0(,z,zcla

gc,Eg

6iH@E

äg E E" Hä

E

,EE-tstäae€

#

Els€'gt

ö tE6l BI trlt{X 91tr! 6-FllE O ort

';6ü..i!l'tido:"r'dgi ä

(14)

BESKRIYNING STKTE 6A

SPEGELHUS

Spegelhuset, se

bild 4,

bestär av ett gjutet lättmetallhus 25, begränsat av gyrofästplat- tan 29, framstycket 11 och bottenplattan 23. Spegelhusets vänstra del utgör siktets dag- del och högra delen siktets mörkerdel.

Huset

är av

dammtätt utförande.

högra sidan

finns

gängade häI

10,

se

bild

B,

för

fastsättning av registrerkamera. Pä vänster

sida,

se

bild 4, sitter

en hällare 22

för

en lampa ingäende

i

dagdelens optiska system. Upptilt sikteshurmdet

sitter i lins-

hällarna

I

objektiven 32 och 7

för

dag- respektive mörkerdelen. Hällarna

är

utvtindigt gängade och inskruvade

i

spegelhuset, varför objektiven kan höjas

eller

sänkas relativt detta. Hällarna fixeras av stoppskruvarna

g.

Framför objektiven

sitter

reflexglasen 4

för

dag- och mörkerdelen samt motsvarande skymglas

2.

Reflexglasen utgörs av paral-

lellglasskivor,

som fixeras av en h4llare 5 och hä,tlarfjädrar

1, tvä för varje

glas.

I

nedre delen pä varje glas

är

ett häI upptaget

i vilket sitter

en hylsa

38,

som häIls fast av skruven

37, vars huwd

utgör anlfugningsyta

för

ena skänkeln pä klämfjädern Bg.

Hylsans ena ände är fasad och stöder mot skruven 36. Beröringsytan mellan hylsan och skruven (36) tjänstgör som vridningscentrum

vid

justering av reflexglasen. Justering sker med hiälp av skruvarna

6,

tvä

för varje glas. I

sidled justeras

varje

glas genom

att de tvä

skruvarna skruvas

ät olika häIl

och

i

höjdled genom

att

de skruvas ät samma

häll.

Skymglasen

är

fastskruvade

i

häIlarna

3, som är

lagrade pä en ge- mensam axel 33. De kan manövreras var

för

sig genom

att

den ena hällaren löper

fritt

axeln medan den andra äir stiftad

tilt

axeln. Glasen utgörs av färgade gtasplattor. De manövreras med vreden 30 och

fixeras i

uppfätlt

eller

nedfällt

lfue

av fjä'derbelasta- de tappar 35, som gär in

i

urtagnlngarpäspärrhjuLen 34. Päframstycket sitterettpann- skydd 10 och en signallampa 13 med bländare 14. Larnpan lyser när radarn täst

mä-

let.

Spegelhuset innehäller siktets optik (i denna ingäx även reflex- och.skymglas) och upp- bär gyrot med

drivmotor. I

huset ingär vidare en vinkelglvare och en stabiliserings-

enhet.

OPTIK

Optiken

överför

informationer

frän

gyro och

bildrör

att

parallella

strälar

erhäIls frän reflexglasen

i

siktets dag- och mörkerdel.

Utg8vo 1

(15)

5

6

7

I I

10

11 29

28 27

26

BESKRIVNING SIKTE 6A

6 39

38

37

36

35

Utgövo 1

Btld

4.

Spegelhus

(16)

BESKRIYNING STKTE 6A

1.

Hällarfjäder

2.

Slqrmgläs

3.

Hällare

4.

Reflexslas

5.

Hällarö

6.

Justerskruv

7.

Obiektiv. mörkerdel

8.

Lirishälläre

9.

Stoppskruv

10.

Pannskvdd

11.

Framsfycke

L2.

StabiliserinEsenhet

13.

Signallampa] radar

L4.

Bländare

15.

HäIlare

16.

Prisma

L7,

Streckplatta

18.

SkruvrinE

19.

Hvlsa

20. Kömpensationslins Bild

4.

Spegelhus

21. Sknvrine

22.

Lamphälfare

23.

Bottönphtta

3t.

vinkelsivare 26. Klämfjäder

'rl. rast

sPegel

29.

Gyrofästplatta

30.

Vred

31.

Ilvlsa

33.

obiektiv, dagdel

34.

Spärrhiul

35.

Täpp

36.

Skruv 37. Skruv

38.

Hylsa

39.

Klämfjäder

Dagdelen

Optiken

för

dagdelen, se bitd

4,

är placerad

i

vänstra delen av spegelhuset. Den utgörs

av:

ett prisma en streckplatta en kompensationslins

en

rörlig

spegel (gyrospegel) en fast spegel

ett objektiv ett reflexglas

Prismat 16 fixeras av en

i

framstycket fastskruvad hällare

lb.

Streckplattan 1? fixeras med en skruwing 18

i

hylsan 19, som

i

sin

tur är fäst i

prismahällaren. En cirkelring

och ett häl motsvarande riktmä,rkets utformning är upptagna

i

streckplattan.

Kompensationslinsen 20

sitter i

motsatta äinden av hylsan. Den fixeras av skruvringen 2L.

Den

rörliga

spegeln lagrar

i

gyrot, se under Gyro.

Den fasta spegeln 27 hälls fast av

i

gjutgodset fastskruvade ktämfjädrar

26. I varje fjä-

der

sitter

en

nit,

vars huvud ligger an mot spegelns bakre

yta.

Den

främre

ytan stöder mot de

i

gjutgodset indrivna nitarna 28.

Utgövo 1

(17)

BESKRIVNING SIKTE 6A

Dagdelens

riktmärke,

se

blld 5,

erhäIls pä fOflande

sätt.

Liuset frän glädlampan total- reflekteras I prlsmat, varefter det passerar urtagen

i

streckplattan. Efter genomgäng

ay lemgensatlonslinsen

träffar

strälknippet den

rörliga

spegeln, reflekteras

tlll

denr

fasta spegeln och gär vidare genom objektlvet

till

reflexglaset. Riktmärket, som reflek-

teras

av reflexglaset, tycks

för

ögat ligga

framför fpl

pä samma avständ som mälet vgket ses genom glaset. pä gnmd av den

rörliga

gyrospegeln vinkelförflyttas

riktmär-

ket när

fpl

svänger, varvid rilrtmäbkets

lfue ger

erforderllg framförhälbnlng, se under Gyro.

GYROSPEGEL

KO}TPEITISATIONSLINS

R EFLEXO LAS

OBJEKTIV

STRECKPLATTA

N

T-11604

Blld

5.

Dagdelens oPtik, PrtnciP

Mörkerdelen

Optiken

för

mörkerdelen, se bild

6, tu

delvis placerad

i

högra delen av spegelhuset och delvis

i

lndikatorhuset.

I

spegelhuset ingär:

en fast sPegel

ett objektiv ett reflexglas

Dessa detager

är I

princip utförda och monterade pä samma

sätt

som motsvarande

I

dagdelen.

Utgövo 1

(18)

BESKRIVNING SIKTE 6A

REFLE X 6tAS

_\_ \

-JD

FAST SPEGEL

T-11604

Bild

6.

Mörkerdelens optik, princip

I

indikatorhuset, se bild

3,

ingär en korrektlonslins ? och

ett linspar

g. Korrektions- llnsen är kittad

till

bildrörets skärm och linsparet är monterat

i

bakre delen av lndrka- torhuset.

Mörkerdelens riktmärke, se

bild 6,

erhälls genom att det pä

bildröret

alstrade

rikt -

märket reflekteras

frjln

refle:rglaset. Friln korrektionslinsen som

korrigerar för

skär-

mens

krölning,

gär

strälhippet

genom ltursparet

framför röret, träffar

den fasta spe- geln, reflekteras och gär vidare genom obiektivet

till

reflexgtaset. Riktmärket observe- ras pä samma sätt som dagdelens riktmärke.

GYRO

Allmänt

Gyrot avkänner

fpl

vinkelhastighet och ger

via

strömmar

frän

korrektörsenheten

rätt

1""-1515ä I ln ing och bansänkningsvlnkel hos riktmärket.

Utg8vo 1

(19)

BESKRIYNING SIKTE 6A

16 't5

1g 17

14

13

r-11574

1.

Glaskalott

2.

Guldbelägg

3.

Tapp

4.

Justerskruv

5.

Axel

6.

Järnkärna

1.

Aluminiumkalott

8.

Ringformad käma

9.

Gravitatlonsspole

10.

Elevationsspole

11.

Platta

L2.

Avdragare

13.

Azimutspole

L4.

Avständispole

15.

fsmFerafurspole Bild

7.

Gyro

16.

Gvrohus

L7.

Tämperahrrspole

18.

Avständsspolö

19.

Spegelfäste

20.

Gy^rospegel

2L.

Spär

22. Kardanlänk

23.

Skruv 24. Skmv

25.

Lagertapp

26.

Rotorkoppling

27.

T\rnga

28.

Drivskiva

29.

Rotornav

30.

Lock

10 Utgdvo 1

(20)

BESKRIVNING SIKTE 6A

TrIönTeRENHET

rul.trltÄNr

Mörkerenheten utgör det seende organet

i

siktets mörkerdel. Den

är

känslig

för

infra-

rött

lius och avger, när

röret tritffas

av detta, elektrlska signaler. Signalerna

tituörs

bildröret

i

sikteshuvudet

för

erhä,llande av Me-bilden.

UPPBYGGNAD

Mörkerenheten, se bild 22, bestär av en käpa ? av alumin och en insats

B.

Enheten är av trycktätt utförande.

Käpan är

framtill

försedd med ett fönster

9.

Pä översidan

sitter

en nippel g

för

luftan- slutning. Käpan är vidare försedd med

tre

skruvhäl 1

för

montering av mörkerenheten

i

fpl.

Insatsen bestär av plattan 5 pä, vilken

i

insatsen ingäende enheter

är

monterade. pä plattans översida

sitter ett

stifttag 2

för

elanslutning samt

ett

lock

4 6s6

lshäilars 6, som innehäller kiselgel

för

indikering av lufüuktighet Insatsen äir fastskruvad

tlll

kä-

pan.

I

mörkerenheten ingär;

Nätaggregat

(SU 2S4t A)

Bildmottagare

(SU ZB42 A)

Bildförstärkare

(SU 2844 A)

Strälregulator

(SU 2846 A)

Utgävo 1

29

(21)

BESKRIYNING SIKTE 6A

1.

Skruvhäl

2.

Stifttag

3.

Insats

4.

Lock

5.

Platta

6.

Behällare

7.

Käpa

8.

Nippel

9.

Fönster

BiId

22.

Mörkerenhet

E-1159O

30

Utgövo 1

(22)

oäaE

0'!Eo,r0,!L

aaNtr

N

N

6d

Id

Itqo3

gg" ! -ääE ä s#,

Hf,ö-;O A q-3 dal

$ä8fisEsHHfr$#fifrs

oo' d d .j s.{' d.rl rd to' t.i d d o' 'i sd d;H H N 6| N 6{ C! N6' 6iI N g!'! 6 GA d:

gHHtE{

s$sgäEfusSg,$äsgg

i6ü di {tuid !:"dd ES : g jE

gI

5HI0Izzavqlca0

tl

References

Related documents

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet

I väntan på att Regionen ska ta fram en gemensam informationsbroschyr används: Vi behöver ditt samtycke för att planera din fortsatta vård och omsorg efter utskrivning..

Några stycken av alla löstidsbokningar genererar samtal (till Fredrik och John) kring koden för inpassering. Avslutning. John avslutade mötet. Vid protokollet:

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats invånarantalet vid årsskiftet 2006/2007, vilket ligger till grund för den allmänna statsandelen, och den allmänna statsandelens

I många tester i den internationella miljö- konsekvensstandarden ISO 9022 för optiska enheter över- träffar därför Leica till och med de särskilt stränga kraven

Handelshögskolan kommer att etablera en särskild enhet (stiftelse eller annat) i Sverige för stöd till SSE Riga. Målsättningen är att denna enhet genom.. förmedling av

Bidragsmottagaren skall helt eller delvis betala tillbaka bidraget enligt vad som närmare framgår nedan, om mottagaren inte hinner använda medlen inom förutsatt tid, om

Migrationsverket tecknade även så kallade avvecklingsavtal med ett antal leverantörer som hade avtal i upphandlingarna som genomfördes under 2014 men vars boenden inte levde upp