• No results found

xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus "

Copied!
49
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Tunasalen, stadshuset Vimmerby 20 april 2016 kl. 9.00-12.45

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Anders Helgée, Karin Schultz, Daniel Johansson, Klas Svensson, Sara Dolk, Carl-Johan Wollinger, Mona Badran, Sophia Berggren §§ 60-62, Sven af Ekenstam §§ 60-62, Frida Rosén § 63, Anna Senior Samuelsson §§ 64-65, Stina Karlsson §§ 66-68, Björn Holm § 69, Nora Razma §§ 69-72, Jill Lindstam §§ 60-68

Åke Arvidsson, S

Thomas Peterson kl. 10-10.30

Utses att justera Annika Fundin

Underskrifter Paragrafer 56-77

Sekreterare ……….

Karin Schultz

Ordförande ………..

Lennart Davidsson §§ 56, 58-77 Lars-Inge Green § 57

Justerande ……….

Annika Fundin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-20

Datum för anslags 2016-04-25 Datum för anslags 2016-05-17

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift ……….

Karin Schultz

(2)

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lars-Inge Green, S X

2 Lennart Davidsson, KD X

3 Sievert Andersson, M X

4 Ulf Larsson, C X

5 Konny Bogren, S X

6 Martin Rydén, S X

7 Johan Blomberg, M X

8 Anders Sundberg, S X

9 Bo Svensson, C X

10 Annika Fundin, MP X

(3)

xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning av

enbostadshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge delegation till miljö- och byggnadsförvaltningen att medge bygglov för ändrad användning av enbostadshus.

Sammanfattning

Bygglov är sökt för ändrad andvändning av enbostadshus.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser ändrad användning av enbostadshus till gemensamt boende.

Bostaden omfattar två plan, båda cirka 80 m² boyta. Den ombyggnad som görs är att stänga till trapphuset mellan planen med en EI-30 vägg samt en utrymningstrappa och balkong från övervångingen. Dessa åtgärder görs för att klara brandkraven i verksamhetsklass 3B.

Remisser har skickats till grannar och en av dem har begärt längre svarstid.

MBN § 56/2016 Dnr MOB 2016-44

(4)

xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxx, Hultsfreds kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 § PBL och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 8 575:- Jäv

Lennart Davidsson, KD deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Motivering till beslut

Åtgärden kommer att placeras på mark som inte är detaljplanerad. De tekniska förutsättningarna på platsen såsom möjlighet till enskilt avlopp och anslutning till väg är goda.

Sammanfattning

Bygglov är sökt för nybyggnad av fritidshus på cirka 71 m².

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på cirka 71 m². Kontrollansvarig för projektet är Jan Wahlberg. Grannar har hörts, utan erinran.

Skickas till

Sökanden och kontrollansvarig.

MBN § 57/2016 Dnr MOB 2016-19

(5)

xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b § för nybyggnad av enbostadshus samt garage med gästrum på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 § PBL och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 24 765:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 b §.

Motivering till beslut

Huvudbyggnaden kommer att placeras 2,25 meter från fastighetsgräns vilket strider mot gällande detaljplan 0884-P257 som kräver en placering på minst 4,0 meter för huvudbyggnaden. Eftersom det är en gång- och cykelväg mellan fastigheterna mot vilken avståndet överträds anses närliggande granne ej påverkas nämnvärt av de 1,75 meter som huvud- byggnaden placeras närmare fastighetsgränsen än vad detaljplanen medger.

Vidare så är byggrätten överskriden med 14 m² eller cirka 6 %. Den totala byggnadsarean blir efter slutfört projekt cirka 239 m², att jämföras med detaljplanens föreskrivna 225 m².

Det sökta lovet strider också mot detaljplanen när det gäller takvinkel. Här föreskriver detaljplanen 30 graders taklutning i hela området, något som över hälften av byggnaderna inte har följt. Regeln anses därför obsolet och hänsyn till den, med tanke på alla tidigare gjorda avvikelser, behöver därför inte tas.

Då detaljplanens genomförandetid gick ut 2009-06-22 finns nu möjlighet att bevilja detta bygglov med en liten avvikelse mot detaljplanen då åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte.

MBN § 58/2016 Dnr MOB 2016-56

(6)

Sammanfattning

Bygglov är sökt för nybyggnad av enbostadshus samt garage med gästrum.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i 1,5 plan som kommer att ha en byggnadsarea på cirka 150 m² och en boarea på cirka 208 m². Till det vill man bygga ett garage med tillhörande gästrum. Totalt kommer

garagebyggnaden att bli 89 m² varav gästrummet kommer att utgöra 19 m² av dessa.

De två intilliggande grannarna har lämnat synpunkter på den granneremiss som skickats ut.

Skickas till

Sökande och kontrollansvarig Sakägare med erinran

(7)

Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppställning av barack för caféverksamhet

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge tidsbegränsat bygglov till och med 2020-12-31 enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 33 § för uppställning av barack för caféverksamhet.

Villkor:

För att få utföra åtgärden krävs länsstyrelsens tillstånd enligt 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950).

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 § PBL och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 5 031:- Lagstöd

Tidsbegränsat bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 33 §.

Motivering till beslut

Vid samma tid förra året beviljades ett likadant lov i Källängsparken som varade över en säsong. Detta visar sig ha gått bra och därför söks nu lovet på fem år istället. Lovet ska beviljas, förutsatt att länsstyrelsen ger tillstånd, eftersom caféverksamhet anses vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget allmänt intresse.

Sammanfattning

Tidsbegränsat bygglov är sökt för uppställning av barack för café- verksamhet. Bygglovet kommer att gälla till 2020-12-31.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tillfälligt bygglov för uppställning av barack för café- verksamhet i Källängsparken, Vimmerby. Den barack som caféet kommer att vara inhyst i är cirka 30 m². Det kommer att vara samma barack som det drevs café i sommaren 2015. Baracken har toalett men den ska inte kopplas in. Besökare hänvisas istället till de två allmänna toaletter ett tiotal meter därifrån. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i ärendet.

MBN § 59/2016 Dnr MOB 2016-80

(8)

Skickas till Sökande

(9)

Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordnings- lagen för arrangemang

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande:

Enligt miljöbalken får arrangemang inte innebära att besökare eller närboende utsätts för olägenheter för människors hälsa. Verksamhets- utövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga störningar. Följande synpunkter lämnas med anledning av arrangemanget:

•Framförande av musik utomhus ska avslutas senast kl. 00.00. Klarar man 70 dB som ekvivalent ljudnivå vid närliggande bostadshusfasad, kan framförande av musik avslutas senast kl. 02:00 på fredag och lördag natt.

•Ljudnivån för publik/besökare/personal: Arrangören ska se till att inga besökare eller personal utsätts för högre ljudnivåer än rekommenderade riktvärden från Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15):

- Ekvivalent ljud: 100 dB (A) - Maximalt ljud: 115 dB (A)

- Om barn under 13 år har tillträde till arrangemanget ska ljudnivåerna inte överstiga 97 dB (A) ekvivalent ljudnivå och 110 dB (A) maximal ljudnivå.

Tänk på att t ex är 73 dB dubbelt så starkt som 70 dB.

Folkhälsomyndigheten tar i sin broschyr upp rutiner som kan bidra till att hålla ljudet under kontroll, se; ”Kontrollera ljudnivån – Undvik hörsel- skador på grund av hög musik”,

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12957/kontrollera- ljudnivan-undvik-horselskador-hog-musik.pdf .

•Ljudnivån inomhus/närboende: Arrangören får inte orsaka olägenheter för närboende. Folkhälsomyndighetens riktvärden i deras allmänna råd (FoHMFS 2014:13) ska tillämpas vid bedömning inomhus hos grannar till verksamheten:

- Maximalt ljud: 45 dB (A).

- Ekvivalent ljud: 30 dB (A).

- Ljud från musikanläggningar: 25 dB (A).

MBN § 60/2016 Dnr 2016-905

(10)

•De som säljer livsmedel ska kunna visa upp handlingar på att deras verksamhet är godkänd eller registrerad i den kommun de främst verkar.

Livsmedelsförsäljare ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. För frågor kontakta en livsmedelsinspektör i kommunen.

•Arrangörerna ska lämna in kontaktuppgifter för ansvarig för externa livsmedelsverksamheter samt ansvarig för egen livsmedelshantering.

Lämna även in en lista på samtliga externa livsmedelsverksamheter där verksamhetsutövarens kontaktuppgifter samt vilken typ av verksamhet de ska bedriva framgår. Dessa uppgifter ska vara miljö- och byggnads- förvaltningen tillhanda senast tre veckor före festivalens startdatum.

•Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas.

•Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kan kräva anmälan eller tillstånd från räddningstjänsten eller miljö- och byggnadsnämnden.

•Antalet toaletter (WC & urinoar) och sopkärl ska anpassas till antalet besökare. För slamtömning måste beställning göras hos den kommunala entreprenören. Tillgång till handikapptoalett bör finnas.

•Närboende bör informeras om arrangemanget ifall det sker på en plats där liknande arrangemang inte tidigare anordnats. Vid fyrverkerier ska

förannonsering ske i dagspressen.

•Avloppsvatten ska omhändertas i slutna system, alternativt kopplas till kommunens avlopp efter godkännande från Östra Smålands

kommunalteknikförbund. Avloppsvatten får under inga omständigheter släppas till dagvattennätet, d v s i dagvattenbrunnar.

•Uppkommet avfall ska tas omhand och området städas efter hand.

Förpackningsavfall ska sorteras. Avfallet ska lämnas till den kommunala renhållaren om inte dispens om annat omhändertagande har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.

•Miljö- och byggnadsnämndens övriga beslut angående musikfestivalen 2016 ska följas.

Tillsynsavgift: Miljö- och byggnadsnämnden vill informera om att nämnden tar ut en tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige

Lagstöd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:13 och 15

(11)

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden anser att följande synpunkter ska beaktas för att undvika att störningar för besökande och närboende ska minimeras i samband med arrangemanget.

Sammanfattning

Enligt miljöbalken får arrangemang inte innebära att besökare eller närboende utsätts för olägenheter för människors hälsa. Verksamhets- utövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga störningar. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar synpunkter på hur arrangemanget ska anordnas för att minska risken för störningar.

Ärendebeskrivning

Polismyndigheten i Kalmar län har begärt in yttrande från miljö- och byggnadsnämnden angående This Is Hultsfreds tillståndsansökan att arrangera musikfestival 2016. This Is Hultsfred ansöker om att arrangera festivalen under perioden 19-20 augusti 2016 inom Hultsfreds Folkets park.

Campingområdet kommer att vara öppet mellan 18-20 augusti 2016.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör festivalen 2016.

Skickas till

Polismyndigheten i Kalmar län This is Hultsfred

(12)

Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun.

Föreläggande om försiktighetsmått för musikfestival 2016

Beslut

För musikfestivalen 2016-08-19 till 2016-08-20 föreläggs föreningen This is Hultsfred, Box 17, 577 21 Hultsfred, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § samt 26 kap 22 § och 28 kap 1 § miljöbalken, att följa nedanstående punkter

Ljudnivåer inom festivalområdet

1. Ljudnivån från musik som framförs på festivalområdet ska understiga 97 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 110 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt, 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. Detta med avseende på den ekvivalenta ljudnivån. Vitet sätts till 5 000 kronor per konsert, vilket kommer att utdömas om ovanstående ekvivalenta ljudnivåer överskrids.

2. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll för att säkerställa att kraven i punkt ett uppfylls. Detta genom att mäta den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån för respektive konsert. Den ekvivalenta

ljudnivån ska loggas digitalt och kunna uppvisas som datafiler.

Ljudmätningarna ska genomföras i enlighet med den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45.

3. Mätningarna som utförs av arrangören, i led med dess egenkontroll, ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadsförvaltningen, senast 24 timmar efter avslutad konsert.

4. Om ljudnivåmätningarna sker från mixerbordet ska korrektionsmätningar utföras minst var sjätte timme där högsta ljudtrycksnivån återfinns. Dessa ska protokollföras.

Ljudnivåer för närboende

5. Framförande av musik ska avslutas senast kl. 00.00. Framförande av musik kan förlängas till kl. 02.00 på fredag och/eller lördag natt om punkten 6 följs.

MBN § 61/2016 Dnr 2016-1355

(13)

6. Mätning ska utföras vid närboende om man väljer att förlänga sluttiden för framförande av musik utomhus till kl. 02.00 på fredag och/eller lördag natt.

Mätningar av ljudnivåerna för närboende ska då genomföras någon gång inom tidintervallet 00.00-02.00 för att säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger 70 dBA i ekvivalent ljudnivå. Mätning av ljudnivån hos närboende ska göras vid fasad under minst fem minuter.

7. Om det vid mätningarna framkommer att ljudnivåerna för närboende över- stiger 70 dBA i ekvivalent ljudnivå ska det finnas rutiner för att omgående vidta åtgärder så att ljudnivån sänks till under 70 dB(A).

Redovisning av ljudnivåer

8. Resultatet/slutredovisning av arrangörens egenkontroll ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 2016-10-01. Detta gäller både

mätningar som genomförts för att säkerställa ljudnivåerna för närboende och de mätningar som utförts för att säkerställa ljudnivåerna för publiken. Detta gäller även eventuella korrektioner som gjorts enligt punkt 4.

8.1 Redovisning av mätningar utförda hos närboende ska åtminstone

innehålla resultat från mätningar utförda vid de fastigheter som är markerade på nedanstående karta. Redovisningen ska innehålla resultat från ljudnivå- mätningar vid de markerade fastigheterna som är utförda någon gång mellan 00.00-02.00 fredag och lördag natt. Respektive mätning bör inte vara kortare än fem minuter.

8.2 I redovisningen av ljudnivåerna för publiken ska det framgå hur mätmetoden SP INFO 2004:45 följts, hur avståndskorrektioner är utförda samt hur stor mätosäkerheten är.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. För

redovisning av mätningar vid publiken sätts vitet till 10 000 kronor per scen, vilket kommer att utdömas om ovanstående redovisning inte inkommer inom utsatt datum.

För redovisning av mätningar vid närboende sätts vitet till 5 000 kronor per mätpunkt, vilket kommer att utdömas om ovanstående redovisning inte inkommer inom utsatt datum.

Övrigt

9. Öronproppar, i tillräcklig mängd för att tillgodose festivalbesökarnas behov, ska finnas på festivalområdet.

10. Största möjliga hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden i och omkring festivalområdet.

11. Personal från miljö- och byggnadsförvaltningen ska ges tillträde till hela festivalområdet för tillsyn.

(14)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 26 kap 26 § miljöbalken att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Mätpunkter för ljudnivåmätningar vid närboende

Övrig information gällande livsmedelshantering

Då arrangören tar in ett antal externa livsmedelsförsäljare på området så har de även ett ansvar att se till att förutsättningarna för dessa

livsmedelshanterare är sådana att livsmedelssäkerheten kan upprätthållas.

För att undvika risken för smittspridning ska det finnas särskilda toaletter dit endast livsmedelspersonal har tillträde. För att säkerställa hygienen ska dessa toaletter vara försedda med tvål och engångshanddukar.

I de fall som man tillhandahåller vatten till livsmedelshantering ska detta vatten ha dricksvattenkvalitet.

För att livsmedelshantering ska kunna ske under en längre tid krävs att samtliga livsmedelshanterare har tillgång till diskmöjligheter. Därmed kan det finnas behov av disktält med varmvatten för att diskning ska kunna ske på ett hygieniskt godtagbart sätt.

Arrangören ska även förse externa livsmedelhanterare med el,

avloppsanslutning och avfallshantering i den utsträckning som krävs för att upprätthålla livsmedelskvaliteten

(15)

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808)

26 kap 9 §- rätt att förelägga, 22§- undersökningsskyldighet

2 kap 3 §- försiktighetsprincipen - principen om bästa möjliga teknik 28 kap 1 § - tillträde för myndighet

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer finns riktvärden för bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa i samband med höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). Riktvärdena enligt tabell 2 är anpassade till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än vuxnas.

Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde.

Ljudnivå (dB)

Maximalt ljud LAFmax 115

Ekvivalent ljud LAeq.T 100

Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde.

Ljudnivå (dB)

Maximalt ljud LAFmax 110

Ekvivalent ljud LAeq.T 97 LAFmax : Den högsta A-vägda ljudnivån.

LAeq.T: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Folkhälsomyndigheten har även riktlinjer för höga ljudnivåer för närboende av verksamheter. Dessa utgår dock från att mätningarna görs inne i

bostäderna. Detta är mycket svårt att kontrollera, både för miljö- och byggnadsförvaltningen och för verksamhetsutövaren själva. Därför anser miljö- och byggnads-förvaltningen att det är bättre att reglera ljudnivåerna i enlighet med riktlinjer för buller utomhus.

Buller utomhus

Buller utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industri-buller, som inte ska överskridas vid bostäders fastighetsgräns:

•Ekvivalent dagtid (7-18) 50 dB (A)

•Ekvivalent kvällstid (18-22) 45 dB (A)

•Ekvivalent nattetid (22-07) 40 dB (A)

•Maxnivå nattetid (22-07) 55 dB (A)

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser kan dock enligt handläggare på Naturvårdsverket betraktas som applicerbara på denna typ av verksamhet eftersom det handlar om en tillfällig störning.

(16)

Tabell 3: Riktvärden för buller från byggplatser vid fasad för bostadshus (LAeq)

Helgfri månd-fre Lör- sön- och helgdag Samtliga dagar kl 07-19 kl 19-22 kl 07-19 kl 19-22 kl 22-07

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA

Det framgår även ur de allmänna råden att i de fall verksamheten är av begrän-sad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.

Motivering till beslut Höga ljudnivåer publik

De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer ska följas om det inte finns särskilda skäl för att överskrida riktvärdena. Det har inte framkommit några sådana skäl varvid det är rimligt att kräva att dessa ska följas. Folkhälsomyndighetens

riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Miljö och byggnadsnämnden anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet ska understiga 97 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 110 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde.

Egenkontroll ska bedrivas av alla verksamheter som kan innebära skada på människors hälsa och miljön. För att egenkontrollen skall kunna få en oberoende utvärdering bör standardiserade mätmetoder användas och det är av stor vikt att redovisa den ekvivalenta ljudnivån ( LAeq) och även den maximala ljudnivån (LAFMax) för respektive konsert som digitalt loggade mätningarna.

Buller utomhus

Buller utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt indu- stribuller, som inte ska överskridas vid bostäders fastighetsgräns:

•Ekvivalent dagtid (7-18) 50 dB (A)

•Ekvivalent kvällstid (18-22) 45 dB (A)

•Ekvivalent nattetid (22-07) 40 dB (A)

•Maxnivå nattetid (22-07) 55 dB (A)

Vid tätortsnära evenemang är dessa krav mycket svåra att uppfylla. Miljö- och byggnadsnämnden anser att man under en kortare period som festivalen rör sig om kan tolerera högre ljudnivåer hos närboende men då är det extra viktigt att verksamhetsutövaren har en dialog med närboende i god tid innan evenemanget och att nedanstående sluttider följs.

Sluttid ska vara klockan kl. 00.00 men kan förlängas på fredags- och lördagsnätter till kl. 02.00 om man kan säkerställa att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande bostadshusfasad inte överstiger 70dB.

(17)

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från

byggplatser ska ljudnivåerna för närboende inte överstiga 50 dBA mellan kl.

19.00 och 22.00. För tidsperioden mellan kl. 22.00 och 07.00 ska

ljudnivåerna inte överstiga 45 dBA. Det framgår ur de allmänna råden att man för kortvariga händelser kan tolerera något högre ljudnivåer (10 dBA).

Miljö- och byggnads-förvaltningens bedömning är att man kan godta ljudnivåer upp till maximalt 70 dBA under den relativt korta tidsperiod som är aktuell för festivalen. Det är dock inte acceptabelt att 70 dBA överskrids för närboende. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren kontrollerar påverkan för närboende genom egen-kontroll och om det visar sig att ljudnivån för närboende överskrids så ska det finnas rutiner för hur man ska hantera detta.

Sammanfattning

Inför årets musikfestival förelägger miljö- och byggnadsnämnden arrangören att utföra ljudnivåmätningar och rapportera dessa till miljö- och

byggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har fått yttra sig över tillståndsansökan om att anordna en musikfestival den 19 till 20 augusti 2016. I detta yttrande har nämnden lämnat övergripande riktlinjer med avseende på människors hälsa och miljön.

Den som anordnar ett sådant här arrangemang har ett stort ansvar för såväl sina besökares som närboendes och sina egna funktionärers hälsa. Ett led i detta är att säkerställa att de inte utsätts för alltför höga ljudnivåer utan att de kan njuta av sin favoritmusik både nu och i framtiden. Detta beslut är ett förtydligande av de i yttrandet redovisade punkterna kring ljudnivåer.

Det har framkommit att barn under 13 år ska ha tillträde till festivalen under vissa tider. Det är viktigt att man har tydliga rutiner för att garantera att barn under 13 år inte utsätts för för höga ljudnivåer.

Skickas till This Is Hultsfred

(18)

Transporten 5, Hultsfreds kommun.

Föreläggande om försiktighetsmått för musikfestival 2016

Beslut

För musikfestivalen 2016-09-23 till 2016-09-24 föreläggs Mörkaste

Småland Ekonomisk förening med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § samt 26 kap 22 § och 28 kap 1 § miljöbalken, att följa nedanstående punkter

Ljudnivåer för publik

1. Ljudnivån från musik som framförs inom festivalområdet ska understiga 97 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 110 dB(A) maximal ljudnivå om barn under 13 år har tillträde samt, 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå om barn under 13 år inte har tillträde.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. Detta med avseende på den ekvivalenta ljudnivån. Vitet sätts till 5 000 kronor per konsert, vilket kommer att utdömas om ovanstående ekvivalenta ljudnivåer överskrids.

2. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll för att säkerställa att kraven i punkt ett uppfylls. Detta genom att mäta den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån för respektive konsert. Den ekvivalenta

ljudnivån ska loggas digitalt och kunna uppvisas som datafiler.

Ljudmätningarna ska genomföras i enlighet med den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45.

3. Mätningarna som utförs av arrangören, i led med dess egenkontroll, ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadsförvaltningen, senast 24 timmar efter avslutad konsert.

4. Om ljudnivåmätningarna sker från mixerbordet ska korrektionsmätningar utföras minst var sjätte timme där högsta ljudtrycksnivån återfinns. Dessa ska protokollföras.

Redovisning av ljudnivåer

5. Resultatet/slutredovisning av arrangörens egenkontroll ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 2016-11-01. Detta gäller även eventuella korrektioner som gjorts enligt punkt 4.

MBN § 62/2016 Dnr 2016-1377

(19)

5.1. I redovisningen av ljudnivåerna för publiken ska det framgå hur mätmetoden SP INFO 2004:45 följts, hur avståndskorrektioner är utförda samt hur stor mätosäkerheten är.

Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken. För redovisning av mätningar vid publiken sätts vitet till 10 000 kronor per scen, vilket kommer att utdömas om ovanstående redovisning inte inkommer inom utsatt datum.

Övrigt

6. Öronproppar, i tillräcklig mängd för att tillgodose festivalbesökarnas behov, ska finnas på festivalområdet.

7. Personal från miljö- och byggnadsförvaltningen ska ges tillträde till hela festivalområdet för tillsyn.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 26 kap 26 § miljöbalken att be-slutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Lagstöd

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer finns riktvärden för bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa i samband med höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). Riktvärdena enligt tabell 2 är anpassade till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än

vuxnas.

Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde.

Ljudnivå (dB)

Maximalt ljud LAFmax 115

Ekvivalent ljud LAeq.T 100

Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde.

Ljudnivå (dB)

Maximalt ljud LAFmax 110

Ekvivalent ljud LAeq.T 97 LAFmax : Den högsta A-vägda ljudnivån.

LAeq.T: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Miljöbalken (1998:808)

26 kap 9 §- rätt att förelägga, 22§- undersökningsskyldighet

2 kap 3 §- försiktighetsprincipen - principen om bästa möjliga teknik 28 kap 1 § - tillträde för myndighet

(20)

Motivering till beslut

De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer ska följas om det inte finns särskilda skäl för att överskrida riktvärdena. Det har inte framkommit några sådana skäl varvid det är rimligt att kräva att dessa ska följas. Folkhälsomyndighetens

riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet ska understiga 97 dB(A) ekvivalent

ljudnivå och 110 dB(A) maximal ljudnivå om barn under 13 år har tillträde samt 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå om barn under 13 år inte har tillträde.

Egenkontroll ska bedrivas av alla verksamheter som kan innebära skada på människors hälsa och miljön. För att egenkontrollen skall kunna få en oberoende utvärdering bör standardiserade mätmetoder användas och det är av stor vikt att redovisa den ekvivalenta ljudnivån ( LAeq) och även den maximala ljudnivån (LAFMax) för respektive konsert som digitalt loggade mätningarna.

Sammanfattning

Inför årets musikfestival förelägger miljö- och byggnadsnämnden

arrangören att utföra ljudnivåmätningar och rapportera dessa till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har fått yttra sig över tillståndsansökan om att anordna en musikfestival den 23 till 24 september 2016. I detta yttrande har nämnden lämnat övergripande riktlinjer med avseende på människors hälsa och miljön.

Den som anordnar ett sådant här arrangemang har ett stort ansvar för såväl sina besökares som sina egna funktionärers hälsa. Ett led i detta är att säkerställa att de inte utsätts för alltför höga ljudnivåer utan att de kan njuta av sin favoritmusik både nu och i framtiden. Detta beslut är ett

förtydligande av de i yttrandet redovisade punkterna kring ljudnivåer.

Skickas till Mörkaste Småland

(21)

xxxxxx, Vimmerby kommun. Upphävande av certifikat/intyg

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att upphäva det intyg/certifikat som upprättats i ärende 2013-1036, Vimmerby kommun, åt xxxxxx.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i ärendet beslutat att förbjuda verksamhetsutövaren (nedan VU) att sälja produkter som innehåller mer än 40 mg synefrin per dygnsdos samt produkter som innehåller synefrin i kombination med koffein. Beslutet om förbud är taget med hänsyn till att det finns en osäkerhet om vilken mängd per dygnsdos synefrin som kan anses vara säker samt att det finns studier som visar att det finns

biverkningar som kan riskera människors hälsa. Innebörd av intyget/certifikatet säger emot förbudet och har vid kontakt med polismyndigheten visat sig gälla trots att förbud lagts efter att intyget upprättats. För att eliminera risken för ytterligare missförstånd bör därmed intyget/certifikatet upphävas med omedelbar verkan.

Sammanfattning

Beslutet gäller ett intyg som tillåter försäljning av produkter som innehåller över 40 mg synefrin per dygnsdos eller synefrin i kombination med koffein.

Intyget gäller trots att miljö- och byggnadsnämnden beslutat om förbud att släppa ut dessa produkter på marknaden efter det att intyget skrivits. Miljö- och byggnadsnämnden kan därmed inte vidta några åtgärder om VU väljer att i framtiden sälja produkterna då intyget gör att VU kan sälja i god tro att intyget fortfarande gäller.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i ärendet beslutat att förbjuda verksamhetsutövaren (nedan VU) att sälja produkter som innehåller mer än 40 mg synefrin per dygnsdos samt produkter som innehåller synefrin i kombination med koffein. VU överklagade detta beslut till länsstyrelsen men fick avslag. I överklagandet nämndes ett intyg/certifikat som

upprättats av Vimmerby kommun 2013-11-21. Intyget/certifikatet tillåter VU att sälja produkter med synefrin om VU följer de villkor som

miljöförvaltningen meddelat i ett e-postmeddelande till VU skickat 2013- 11-18. Dessa villkor innebär att VU ska märka samtliga sidor på sin hemsida där produkter med synefrin säljs med en varningstext med texten

MBN § 63/2016 Dnr 2015-207

(22)

”Synefrin stimulerar det sympatiska nervsystemet och kan ge biverkningar på hjärt- och kärlsystemet i from av hjärtarytmi och höjt blodtryck”.

Samma text ska lämnas vid leverans till kund av de varor som innehåller synefrin.

Trots ovan nämnda beslut om förbud har VU fortsatt att ha produkter med synefrin i kombination med koffein på hyllor i butiken. Detta konstaterades i samband med en oanmäld kontroll genomförd 2015-08-12. Miljö- och byggnadsförvaltningen upprättade i samband med denna kontroll ett beslut om omhändertagande av sex paket av en produkt och valde samtidigt att skriva en åtalsanmälan på grund av att VUs handling stred mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om förbud.

I polismyndighetens förundersökning ifrågasattes intyget/certifikatets riktighet då det nämnts i överklagan men inte fanns med i underlaget som skickats tillsammans med åtalsanmälan. En polisinspektör kontaktade miljö- och byggnadsförvaltningen för komplettering i ärendet. Då personal på förvaltningen hade antagit att intyget/certifikatet hade upphävts i

samband med att förbudet trädde i kraft hade handlingen inte skickats med.

Kammaråklagaren på åklagarmyndigheten har fattat beslut om att lägga ner förundersökningen då det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Anledningen till detta är delvis att

intyget/certifikatet fortsatt gälla trots förbud då det inte i förbudet står att det upphäver certifikatet. Polisinspektören ansåg att det är viktigt att

upphäva intyget/certifikatet för att inte få problem i eventuella ärenden som uppkommer i framtiden.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

(23)

Skillingarum 1:5, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge Flaka Mjölk AB tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom yttre skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Skillingarum 1:5, Vimmerby kommun under år 2016-2018 avseende nedanstående preparat och doser:

Medel Aktiv substans Reg.nr Dos per ha

Callisto Mesotrion 4898 0,5 l

Sumi-Alpha 5 FW

Esfenvalerat 3753 0,4 l

Comet Pyraclostrobin 4583 0,8 l

Roundup max Glyfosat 4466 1 kg

Express 50 SX Tribenurolmetyl 3845 11,25 g Proline EC 250 Protiokonazol 4688 0,4 l

Primus Florasulam 4552 0,1 kg

Maister Foramsulforon, jodsulfuronmetyl- natrium

4906 0,05 kg

Tillståndet gäller enligt ovan angivna tidsintervall så tillsvida nya

vattenskyddsföreskrifter inte träder ikraft. Vid beslut om nya vattenskydds- föreskrifter upphävs tillståndet. Tillståndet är även förenat med ett

föreläggande gällande följande villkor:

1. Bekämpningen ska utföras med de förutsättningar som anges i ansökan, där inte annat framgår av detta beslut.

2. Användning av bekämpningsmedel i det yttre vattenskyddsområdet ska vara restriktiv och anpassad efter behovet.

3. Spridning får inte ske när det finns förhöjd risk för att kemiska bekämpningsmedel tränger ner i marken, eller via ytavrinning, till exempel via torrsprickor eller sent på hösten när

nedbrytningshastigheten är låg och det finns risk för kraftiga regn.

4. Vid avvikelse som motiveras nödvändiga eller då bättre medel ur

MBN § 64/2016 Dnr 2014-562

(24)

miljösynpunkt planeras att användas ska anmälan ske till miljö- och byggnämnden om detta innan spridning sker.

5. Bekämpningsinsatserna ska antecknas i en sprutjournal innehållande de uppgifter som krävs enligt SJVFS 2015:49. samt lufttemperatur, vindriktning och vindhastighet.

6. Kopia av säsongens sprutjournal ska lämnas till miljö- och byggnads- förvaltningen senast den 31 mars efterföljande år. Har ingen

bekämpning skett meddelas istället detta.

7. Den spruta som används vid spridning av bekämpningsmedel ska funktionstestas minst vartannat år.

8. Sökanden ska installera minst två grundvattenrör för provtagning.

Exakt placering av detta grundvattenrörska verksamhetsutövaren ta fram i samråd med Vimmerby Energi & Miljö AB samt Åbro AB.

9. Ett referensprov ska tas i respektive grundvattenrör med en generell bekämpningsmedelsanalys. Resultatet ska lämnas in till miljö- och byggnadsförvaltningen innan spridning får påbörjas.

10. Vattenprovtagning ska ske årligen efter spridning. Resultatet ska lämnas in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 31 mars påföljande år, eller snarast om bekämpningsmedel påvisas.

11. Provtagning av grundvattnet ska utföras enligt metod i SGF Rapport 2:2013, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden.

12. Vattenprovtagningarna ska utföras av utbildad vattenprovtagare.

13. Påvisas bekämpningsmedel som kan ha orsakats av den yrkesmässiga spridningen som förekommit inom vattenskyddsområdet vid

provtagning i grundvattenröret, eller i vattentäkten förbjuds vidare spridning tills orsaken utretts.

14. Handlingsplan ska finnas för åtgärder vid olycka med risk för läckage avbekämpningsmedel. Handlingsplanen ska finnas tillhanda då bekämpningen utförs. Ett förslag till handlingsplan ska skickas in till miljö- och byggnadskontoret minst två veckor innan bekämpningen påbörjas.

15. Utrustning för att snabbt kunna samla upp spill ska alltid finnas lättillgängligt om olycka skulle ske och bekämpningsmedel läcker ut.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1 § punkt 4 – hushållning av mark och vatten

(25)

Miljöbalken 2 kap 1 § - bevisbörderegeln Miljöbalken 2 kap 3 § - försiktighetsprincipen Miljöbalken 2 kap 7 § - rimlighetsavvägning

Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, 6 kap 1 § - krav på tillstånd

Skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Skillingarum, Vimmerby kommun, 8 och 11 §§

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tillstånd för besprutning av bekämpningsmedel inom sökt område för de preparat och doser som ansökan gäller bör bifallas. Mark- och miljödomstolens bedömning anger att syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas av den sökta

verksamheten och tillstånd till yrkesmässig spridning av

bekämpningsmedel kan beviljas. Ärendet har återförvisats till miljö- och byggnadsnämnden för meddelande av tillstånd och villkor. Enligt föreskrift så bör tillstånd kunna ges, då man visat att risker för skada av

vattenförekomsten ej kan ske. Risken att preparaten kan nå grundvattnet har genom simuleringsundersökningar visat sig vara försumbara. Som en extra försiktighetsåtgärd skrivs även ovanstående villkor för att minimera risken för kontaminering. Angående Åbros synpunkter kring

konsekvensbedömningen anses det inte nödvändigt vid en sannolikhet som likställs med noll (se även mark- och miljödomstolen nr 889-159), finns det ingen sannolikhet torde risken vara försumbar. Vad gäller användning av Glyfosat har miljö-och byggnadsnämnden tagit i beaktande att ämnet är under utredning. Skulle ändringar i användningsvillkoren uppstå eller restriktioner för användning införas ska detta självklart följas.

Sammanfattning

Ansökan avser spridning av bekämpningsmedel i den sekundära zonen i vattenskyddsområdet vid Skillingarum, Vimmerby kommun. Spridningens syfte är att bekämpa svampangrepp, insektsangrepp och ogräs i företagets fodermajs och spannmålsodlingar samt vid vallbrott.

Ärendebeskrivning

Ansökan för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i vattenskydds- område inkom från Flaka Mjölk AB 2014-06-04. Ärendet har tidigare överklagats och miljö- och byggnadsförvaltning har tagit mark- och miljödomstolens bedömning i beaktande. De jordbruksarealer (block) som man ansökt om att få sprida bekämpningsmedel på ligger beläget i den sekundära zonen av de två zoner vattenskyddsområdet är uppdelat i. Man ansöker om tillstånd att sprida bekämpningsmedel över en period på fem år, då det sedan första ansökan inkom gått två år förskjuts det ursprungliga startåret framåt med två år, från 2014 till 2016. Vattenskyddsområdet innefattar en grundvattentäkt, som förser 40 % av förbrukningen i Vimmerby och Frödinge. Det förser också Åbro Bryggeri med vatten.

Grundvattnets flödesriktning går från de tilltänkta blocken som

(26)

besprutningen avser in mot det uttagsområde som ligger beläget vid Åbro.

Som närmast ligger det tilltänka besprutningsområdet runt 100 meter från en dricksvattenbrunn.

Naturvårdsverkets författningssamling 2000:7, innehåller riktlinjer för hur tillståndsansökningar för spridning av bekämpningsmedel i vattenskydds- områden ska bedömmas. I författningssamlingen framgår att man bör se restriktivt på att sprida bekämpningsmedel i lättrörliga jordar. Då

författningssamlingen upphävdes 2015-11-01 har även remissförslaget på den nya, kommande, vägledningen ”Tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden - Vägledning för

prövningen”, tagits i beaktande, där man bland annat tar upp användandet av Macro-DB och vilka parametrar som bör ingå vid analyser. I ansökan i fråga rör det sig om jordar som kan bedömas som genomsläppliga. De skiften som ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och berörs av ansökan är:

• Skifte 74 A, sandig jord, med mullhalt under 2 % och lerhalt på under 8

%. pH ligger på 5,3-7,3

• Skifte 127A (delvist), sand- och mulljord, mullhalt 3-6 % och lerhalt på 8 %. pH är 4,6-5,4 och 5 % lutning

• Skifte 128 A, sandig jord, låg mullhalt på 2 %, samt en lerhalt på 8 %.

pH är 4,8-5,5

• Skifte 129, sandig jordtyp med mullhalt på under 2 %, lerhalt på ca 8 %.

pH på 5,4-6,4. Skiftet lutar 10-15%

Syftet med bekämpningsåtgärderna är följande:

• Callisto för ogräsbekämpning i majs

• MaisTer för ogräsbekämpning i majs

• Sumi Alpha mot fritfluga i majs- och spannmålsodling

• Comet mot svampangrepp i majs- och spannmålsodling

• Express och Primus mot ogräs i spannmål

• Round up vid vallbrott

• Proline svampangrepp i spannmål

Kemikalieinspektionens vägledning till hur man tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till vattentäkt har uppmärksammats och de aktuella rapporterna med riskbedömningar från EU Pesticides Database har tagits i beaktande. Följande ämnen bedöms ha potential att vara läckagebenägna under vissa omständigheter i områden med känsliga jordar och klimat:

Tribenurolmetyl, Florasulam, jodsulfuronmetyl-natrium och glyfosat. För Tribenurolmetyl finns noteringen att det främst gäller vid höga pH och för glyfosat främst vid användning på icke odlad mark.

En MACRO-DB-utredning av de ämnen som avses användas har också gjorts av Hushållssällskapet, som sökande anlitade för att ta fram ansökan.

Här får man resultatet att den dos besprutat medel på den jord som finns i

(27)

området har en försumbar risk att nå grundvattnet. Samtliga ämnen som ansökan gäller har således genomgått en MACRO-DB-simulering utan att någon risk för att de når grundvattnet beräknas finnas.

Möjlighet till yttrande har getts till Åbro Bryggeri AB och VEMAB. Från bägge har yttrande inkommit där man ifrågasätter lämpligheten att sprida bekämpningsmedel inom det tilltänkta vattenskyddsområdet. Ett samråd hölls vid Åbro Bryggeri 2014-06-11, där parter från Flaka Mjölk, Åbro, VEMAB, Hushållningssällskapet, LRF-konsult och två anställda vid miljö- och byggnadsförvaltningen närvarade.

Beslutsunderlag

Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. (giltig t o m 2015- 11-01)

Tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom

vattenskyddsområden - Vägledning för prövningen. Remissversion Dnr 2604-15.

SGF Rapport 2:2013, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden.

Kemikalieinspektionens vägledning, Skyddsområde för vattentäkt.

Samrådsmöte på Åbro 2014-06-11

Yttranden från Vimmerby Energi & Miljö AB samt Åbro AB

Resultatet av Macro-DB körningar på de verksamma substanser ansökan avser.

Förslag

Bo Svensson, C föreslår att tillståndet ska gälla under år 2016-2018.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen om tiden för tillstånd mot varandra och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillståndet ska gälla under år 2016-2018.

Skickas till Flaka Mjölk AB

(28)

xxxxxx, Vimmerby kommun. Vitesföreläggande gällande årsrapport

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxx att vidta följande åtgärder 1. Inkomma med årsrapport, för verksamhetsåret 2015 senast 2016-05-20.

Om åtgärden ej vidtagits vid detta datum så förenas den med ett vite om 5 000 kronor.

Lagstöd

26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken

Rätt att förelägga, krav för verksamhetsutövare att planera och kontrollera sin verksamhet, rätt för tillsynsmyndighet att kräva in handlingar

Förordningen (1998:901) om verksamhetens egenkontroll Gäller tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Motivering till beslut

I 26 kap 19§ står att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön

fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

I 26 kap 21 § står att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till

myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetens egenkontroll ska det för varje verksamhet finans en fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret (4 §). Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för kontroll av

utrustning hålls i gott skick för att förebygga påverkan på människors hälsa och miljön (5 §). Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma verksamhetens risker (6 §). Verksamhetsutövaren ska ha en förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten(7 §).

I beslutet med diarienummer 2009-0163 om försiktighetsmått som ska

MBN § 65/2016 Dnr 2016-1304

(29)

vidtas lyder punkt 17 som följande: ” Årlig rapport över genomförd egenkontroll skall inlämnas till tillsynsmyndigheten över föregående års verksamhet. Rapporten skall vara inlämnad före den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Ärendebeskrivning

Verksamheten har tilldelats försiktighetsmått att årligen inkomma med en skriftlig årsrapport gällande föregående verksamhetsår senast tre månader efter utgången av varje kalenderår (diarienummer 2009-0163, punkt 17).

2016-04-04 hade ingen årsrapport för verksamhetsåret 2015 inkommit till tillsynsmyndigheten.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

(30)

xxxxxx, Hultsfreds kommun. Vitesföreläggande gällande årsrapport

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår då verksamhets- utövaren har lämnat in årsrapporten.

MBN § 66/2016 Dnr 2016-1292

(31)

Vimmerby 3:145, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpnings- medel inom vattenskyddsområde

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge Vidersborgs plantskola HB tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom yttre

skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Vimmerby 3:145, Vimmerby kommun under år 2016-2020 avseende nedanstående preparat:

Namn Reg.nr

Mospilan SG 4739

Topas 100 EC 3740

Tillståndet för bekämpning är förenat med följande villkor:

1. Bekämpningen ska utföras med de förutsättningar som anges i ansökan, där inte annat framgår av detta beslut.

2. Vid avvikelse som motiveras nödvändiga eller då bättre medel ur miljösynpunkt planeras att användas ska anmälan ske till miljö- och byggnadsnämnden om detta, innan spridning sker.

3. Användning av bekämpningsmedel i det yttre vattenskyddsområdet ska vara restriktiv och anpassad efter behovet.

4. Bekämpningsinsatserna ska antecknas i en sprutjournal innehållande de uppgifter som krävs enligt SJVFS 2015:49, samt lufttemperatur,

vindriktning och vindhastighet.

5. Kopia av sprutjournalen för bekämpningen under åren 2016-2020 ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 31 mars efterföljande år, med start 31 mars 2017. Har ingen bekämpning skett så meddelas istället detta.

6. Spridning får inte ske när det finns förhöjd risk för att kemiska bekämpningsmedel tränger ner i marken, eller via ytavrinning, till exempel via torrsprickor eller sent på hösten när nedbrytnings- hastigheten är låg och det finns risk för kraftiga regn.

MBN § 67/2016 Dnr 2016-5

(32)

7. Utrustning för att snabbt kunna samla upp spill ska alltid finnas lättillgängligt om olycka skulle ske och bekämpningsmedel läcker ut.

Övrig information

Den sprutjournal som ska föras, ska vara dagsaktuella och fyllas i senast samma dag som besprutningen skett. Allt för att en spårbarhet bakåt ska gå att göras vid en eventuell olycka eller tillbud.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1 § punkt 4 – hushållning av mark och vatten Miljöbalken 2 kap 1 § - bevisbörderegeln

Miljöbalken 2 kap 3 § - försiktighetsprincipen Miljöbalken 2 kap 7 § - rimlighetsavvägning

Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, 6 kap. 1 § - krav på tillstånd

Skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Skillingarum, Vimmerby kommun, 8 och 11 §§

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsavdelningen bedömer att tillstånd för besprutning av bekämpningsmedel inom sökt område för de preparat och doser som ansökan gäller bör bifallas. Undersökningar via Makro-DB har gjorts av miljö- och hälsoskyddsinspektör. De planerade ämnena och doserna innebär en försumbar risk för sådan spridning till yt- och grundvatten att gränsvärdet 0,1 µg/l för enskilt bekämpningsmedel i dricksvatten ska överskridas. Försiktighetsåtgärder är ändå motiverade i form av de villkorspunkter som står ovan för att säkerställa att risken för spridning hålls minimal.

Sammanfattning

Ansökan avser spridning av bekämpningsmedel i den yttre skyddszonen i vattenskyddsområdet vid Skillingarum i Vimmerby kommun. Spridningens syfte är att bekämpa svamp- och insektsangrepp i företagets

försäljningsbara växter.

Ärendebeskrivning

Den 15 mars 2016 inkom en ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom den yttre skyddszonen till ett vattenskydds- område. Ansökan kompletterades via telefonsamtal den 29 mars 2016.

Ansökan avser spridning av följande bekämpningsmedel inom sekundära zonen i vattenskyddsområdet vid Skillingarum i Vimmerby kommun:

• Mospilan SG med den aktiva substansen Acetamiprid (20 vikt%) mot skadeinsekter max dos 0,025 volym% i vatten

• Topas 100 EC med den aktiva substansen penkonazol (100 g/l) motsvampangrepp max dos 0,05 volym% i vatten

(33)

Enligt ansökan avser företaget att sprida bekämpningsmedel för att motverka svamp- och insektsangrepp på sina försäljningsbara växter.

Kemiskbekämpning sker endast som sista utväg efter att biologiska och mekaniska metoder misslyckats. Bekämpningen ska endast ske över

biologisk aktiv mark, antingen gräs eller torvbädd. Bekämpningen planeras ske första gången i mitten till slutet av maj, under säsongen kan

bekämpning ske upp till tre gånger och den sista sker i september. Total mängd blandad bekämpningsmedelslösning uppgår till max tio liter per år.

Bekämpning sker av person med användartillstånd för yrkesmässig

användning av växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus. För besprutningen används en mekanisk handspruta med en femliters behållare, preparaten tillblandas i den behållaren.

VEMAB och ÅBRO i egenskap av huvudmän har fått chansen att yttra sig över förslag till beslut. Den 1 april inkom VEMAB med ett yttrande gällande formuleringar i texten samt ett förtydligande av en villkorspunkt.

Yttranden har tagits i beaktande innan överlämnandet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Kemikalieinspektionens vägledning, Skyddsområde för vattentäkt

Vägledning om tillämpning av naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom

vattenskyddsområden – vägledning för prövningen. Remissversion Dnr 2604-15

SGF Rapport 2:2013, fälthandbok undersökningar av förorenade områden.

Företagets tidigare ansökan om spridning av bekämpningsmedel på samma område i ärende med Dnr 2010-614.

Yttrande från VEMAB 2016-03-03

Skickas till

Verksamhetsutövaren

(34)

Förnyelse av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Hultsfreds

kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker det reviderade förslaget av de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning

Föreskrifterna i kommunerna togs i miljö- och byggnadsnämnden i

december 2015 och skickades vidare till kommunfullmäktige. När de skulle antas i kommunfullmäktige hindrades det av att en av kartorna över

Rosenfors ansågs vara felaktigt ritad. De lokala föreskrifterna skickades då på återremiss. Till detta förslag till beslut har kartan över Rosenfors

reviderats.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 13/2016

Lokala föreskrifter, Hultsfreds kommun Skickas till

Kommunfullmäktige, Hultsfreds kommun

MBN § 68/2016 Dnr 2015-347

(35)

Sjön Yxern. Yttrande till kommunstyrelsen i Vimmerby kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget och lämnar det till kommunstyrelsen i Vimmerby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen i Vimmerby kommun

I snart 70 år har vattendomen för sjön Yxern använts. Det har påverkat djur- och växtliv men även fiske och friluftsliv. Redan efter några år uppmärksammades en mängd negativa konsekvenser.

Markägare, ideella föreningar, kommunerna och länsstyrelsen har under åren försökt att på olika sätt komma tillrätta med problemen.

Nu har vi kommit så långt att Vimmerby och Västerviks kommuner tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län och Tekniska Verken i Linköping lämnat en framställan till Kammarkollegiet angående en omprövning av vattenregleringen av sjön.

Vi förutsätter att Kammarkollegiet tar största möjliga naturhänsyn och att en ny vattendom anpassas härefter. Vi förutsätter också att omprövningen av vattendomen för Yxern blir ett högt prioriterat ärende för det brådskar ur många aspekter.

I slutändan måste det bli en lösning som är bra för sjön och alla dess invånare.

De ekologiska och sociala värden som sjön tillhandahåller för samhället måste få mycket större inflytande än tidigare. Dessa värden överstiger vida den regleringsnytta som kraftverken tillgodogör sig med hjälp av

regleringen.

Även en oreglerad sjö ger naturligtvis vatten till kraftverken, vissa år mindre vid optimal tidpunkt men andra år kan det säkert ge mer. En stor skillnad är att djur- och växtliv under årtusenden har anpassat sig till den naturliga vattenregimen utan reglering. Även öringen i Yxeredsån klarar detta.

MBN § 69/2016 Dnr 2014-1731

(36)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun har begärt ett yttrande från miljö- och byggnadsnämnden i Yxernfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande från Björn Holm 2016-04-12 Skickas till

Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun

(37)

Detaljplan för Granen 16 och 17, Vimmerby kommun. Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Granen 16 och 17, Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 1-5 §§ att inleda en planläggning.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder och vård.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder och vård för fastigheterna Granen 16 och Granen 17.

På Granen 17 finns idag ett serviceboende bestående av 66 lägenheter.

Byggnaden är i behov av en genomgående renovering. På Granen 16 finns idag en villa som under en längre tid har fungerat som förskola. Byggnaden är inte lämplig för verksamhetens behov, är fuktskadad och utdömd för fortsatt användning och kommer att rivas.

Det finns ett stort behov av bostäder i Vimmerby tätort. Kommunen har för närvarande inga möjligheter att investera i en omfattande renovering av servicebyggnaden och en utbyggnad med cirka 30 till 40 nya lägenheter.

Byggrätten som detaljplanen medger idag, ger inte möjlighet till en utbyggnad i den önskade omfattningen.

Förhoppningen är genom att ändra detaljplanen för Granen 16 och 17 kan en sammanslagen byggrätt för de två fastigheterna ge möjlighet till en utbyggnad av serviceboendet i önskad omfattning.

Byggrätt, våningsantalet och prickmarken kommer att ses över. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen till bostäder och vård. För Granen 16 gäller idag bestämmelsen bostad (B), där endast fristående hus i maximalt två våningar får byggas.

MBN § 70/2016 Dnr MOB 2016-150

(38)

Planer som gäller är antagna:

• Granen 17 (1991) området regleras för kontor, bostäder och servicelägenheter

• Granen 16 (1984) anger bostadsändamål för fristående hus

Den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby tätort anger område för skola/vård.

Planprocessen sker med standardplanförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas kunna antas i december 2016.

Skickas till

Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun Exploatören

(39)

Detaljplan för Norrgården 4 och Sörgården 1, Vimmerby kommun. Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-

förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Norrgården 4 och Sörgården 1, Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 1-5 §§ att inleda en planläggning.

Sammanfattning

Ny detaljplan upprättas för fastigheterna Norrgården 4 och Sörgården 1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder med inslag av skola och vård.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder med inslag av skola och vård för Norrgården 4, Norrgården 1, Norrgården 3, Vimmerby 3:3, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1. Detaljplanen förses därför med planbestämmelser att se över prickamarken i planområdet, samt rensa upp bland detaljplaner i området.

Planer som gäller är antagna:

• Västgården 1 (2003) området regleras för bostäder

• Vimmerby 3:3>1 (1968) anger bostads- och garageändamål

• Vimmerby 3:3>1 (1990) området regleras för natur och gata

• Vimmerby 3:3>1 (2009) området regleras för parkering

• Norrgården 1 (1996) anger bostadsändamål

• Norrgården 3 (1990) anger bostadsändamål

• Norrgården 4 (1971) området regleras för bostäder

• Norrgården 4>1 (1988) området regleras för bostäder och park Ett plankostnadsavtal har tecknats och planen beräknas antas under höst/vinter 2016.

Den fördjupade översiktsplan för Vimmerby tätort reglerar området för bostäder, skola/vård och natur.

Planprocessen sker med utökat planförfarande där grannar och sakägare

MBN § 71/2016 Dnr MOB 2016-161

(40)

kommer att informeras.

Skickas till

Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun Exploatören

(41)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Granskning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-

förvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun på granskning.

Lagstöd

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 § granskning.

Sammanfattning

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för ställplatser åt Oxgården AB.

Ärendebeskrivning

Den 16 december 2015 fick miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Oxgården ställplatser.

Planområdet är beläget cirka 1,4 km norr om Vimmerby centrum och avses planläggas som parkeringsplats/ställplats. Markområdet används i dags- läget som naturmark där gång- och cykelväg korsar mot Vimmerby centrum och mot Vimarhems bostadsområde. Området avgränsas i norr av Lundgatan, i öster av Prästgårdsgatan och i söder av bensinmack ST1.

Planområdet är beläget nära Oxgården AB, cirka 100 meter väster om planområdet.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för ställplatser åt Oxgården AB. Området ägs idag av kommunen och regleras som natur i gällande detaljplan Norrgården 1,2 och 3, från 1990. Gällande översikts- plan, antagen 2007, anger ingen speciell användning av området.

Planområdet utgörs idag mestadels av naturmark. Andelen naturmark kommer att reduceras när parkeringsplats/ställplatser kommit till stånd.

Anläggning av ställplatser och omplacering av gång- och cykelväg anses inte vara störande för omgivningen. Den delen som avses sparas som natur består av björkträd och dessa fungerar som insynsskydd mot befintliga bostäder samt som infiltrationsyta. Exploatören har som avsikt att bevara så mycket av naturen som möjligt då ny bebyggelse inte planeras.

MBN § 72/2016 Dnr MOB 2015-581

(42)

Plankostnadsavtal har undertecknats och planprocessen sker med utökat planförfarande.

Detaljplanen har varit på:

− samråd 2016-01-27-2016-02-19

Samråd har genomförts enligt PBL 5 kap 11 §. Nio yttranden har inkommit under samrådstiden och redovisas i samrådsredogörelsen. Planhandlingarna har efter samrådet justerats efter inkomna yttranden vilket innebär att bland annat plankartan har kompletterats med u-område (underjordiska

ledningar). Behovsbedömning och planbeskrivningen har kompletterats beträffande skyddsavstånd, MKN för vatten och dagvatten samt buller.

Information om Trafikanalys i Vimmerby och trafikmätning intill plan- området har införts. Planbeskrivning har korrigerats angående areal för hela planområdet, andra planer som berör planområdet, samt ställningstagande av ändrad markanvändning. Östgården 1 har justerats enligt gällande fastighetsbildning och huvudmannaskap för allmän platsmark har

korrigerats. Planbeskrivningen har förtydligats angående ansvarsfördelning.

Med genomförda ändringar är detaljplanen klar för granskning enligt PBL 5 kap 18 §.

(43)

Budget 2017

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Anders Helgée lämnar en kort information inför budgetdialogen. Bland annat verksamhetens vision och idé samt viktiga händelser.

MBN § 73/2016 Dnr MBN 2016/54

(44)

Delegering av tillsynsförrättare

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta tillbaka delegering enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 1 § och 12 § för tillsynsförrättare samt att tilldela ny delegering till nya tillsynsförrättare inom räddnings- tjänsten.

Följande personer kommer inte arbeta med tillsyn som myndighetsutövning och därmed ska delegering återtas för:

Joakim Fagerström Mathias Wärlinge Per Tingström

Ny delegering att arbeta med tillsyn som myndighetsutövning tilldelas:

Johan Woxö Jan Karlsson Ove Persson Lagstöd

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Sammanfattning

Delar av verksamheten har förändrats och delegering av tillsynsförrättare behöver ändras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-10-09 § 187 ge delegation till de personer som arbetar med tillsyn som myndighetsutövning. Delar av verksamheten har nu ändrats och det innebär att även delegering som tillsynsförrättare behöver ändras.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens skyldigheter Förebyggande verksamhet

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inkräktas, verka för att åtstadkomma skydd mot andra olyckor än bänder. Kommunerna ska ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

MBN § 74/2016 Dnr MBN 2016/53

(45)

12 § En kommun får träffa avtal med annan kommun att de uppgifter kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i sådana som avses i 6 kapitlet 34 § kommunallagen (1991:900).

Bestämmelserna i 6 kapitlet 24-27 §§ och 35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt denna lag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Michael Hesselgård 2016-03-07 Skickas till

Michael Hesselgård

References

Related documents

Att bevilja mer än det antal våningar som anges i detaljplanen, går inte att se som en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § och därmed ska bygglov inte

I ett yttrande från Trafikverket från 2012, som kom in i samband med handläggning av tidigare bygglovsansökan, anser de att den samlade bullernivån för fastigheten inte

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens, enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1-2 för nybyggnad av gäststuga med förråd på fastigheten xxxxxx,

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun..

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för nybyggnad av bastu på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun..

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten xxxxxx, Hultsfreds

Motivering till beslut enligt plan- och bygglovskontorets förslag Av tillbyggnaden om 44,5m² byggnadsyta placeras 35m² på prickad mark vilket motsvarar att drygt 78% av

Byggnadsnämnden föreslås uppdra till plan och bygglovkontoret att ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör byggande enligt kommunstyrelsens uppdrag med en avgränsning