• No results found

KÄLLSORTERAR GÖR DITT VAL SENAST BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KÄLLSORTERAR GÖR DITT VAL SENAST BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

GÖR DITT VAL SENAST 5 FEBRUARI 2010

FRÅN APRIL

KÄLLSORTERAR

VI ÄVEN mATAVFALL

(2)

FÖR EN BÄTTRE

mILJÖ

Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer varit utplacerade i Svedala under många år. Nu går vi ett steg vidare och börjar sortera ut och återvinna även matavfallet.

Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett nytt sophämtningssystem från 5 april. Då blir det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet från restavfallet.

Matavfallet behandlar vi så att det blir biogas som kan användas som fordonsbränsle. Samtidigt får vi biogödsel som kan användas i jordbruket.

Ett nationellt miljömål är att minst 35 procent av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling senast 2010. Vi vill bidra till att det målet nås eller till och med överträffas!

Du är varmt välkommen till våra informationsträffar då vi berättar mer om sorteringen samt de nya sopkärlen som behövs för detta. Då får du tillfälle att träffa oss politiker samt personal från kommunen, SITA och Sysav.

Vi kan alla göra något för att värna om miljön. Tillsammans kan vi göra både Svedala kommun och världen en tjänst!

Fredrik Thott (M) Jan-Göran Petersson (S) Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges

ordförande vice ordförande

(3)

SITA – ER NYA AVFALLSENTREPRENÖR

Från 5 april 2010 hämtar SITA ditt hushållsavfall på uppdrag av Svedala kommun. Genom vårt samarbete med ett 50-tal kommuner i landet är vi ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar är vi en nära och engagerad partner med lokal kompetens och global erfarenhet.

Läs gärna mer om oss på www.sita.se.

KUNDTJÄNST

SITAs kundtjänst har öppet vardagar 08:00-16:00.

Tfn 020-120 00 00 E-post svedala@sita.se Hemsida www.sita.se/svedala Adress Blidögatan 24, 211 24 Malmö

VISSTE DU ATT...

Matavfallet från 4 730 personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under

ett helt år.

(4)
(5)

KOm OCH

TRÄFFA OSS

För att du ska få chansen att se hur de nya tvåfackskärlen ser ut, hur sopbilen fungerar och hur du ska sortera, informerar vi vid tre tillfällen. På plats finns personal från Svedala kommun, SITA och Sysav (som behandlar och återvinner matavfall och restavfall).

Lördag 9 januari Kl. 11-13 Marknadstorget, Svedala Måndag 11 januari Kl. 17-19 Bara centrum

Onsdag 13 januari Kl. 17-19 Klågerup vid tennisbanorna Information och kärl kommer att finnas i kommunhusets entré från och med 14 januari.

Mer information om sortering får du i avfallsguiden som skickas till alla hushåll innan vi startar 5 april.

(6)

VISSTE DU ATT...

en personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat

matavfall.

BESTÄLL

SENAST 5 FEBRUARI

Innan den 5 februari behöver vi veta hur många kärl för matavfall er fastighet eller samfällighet behöver. Du kan skicka in beställningen genom svarstalongen på sista sidan eller kontakta SITAs kundtjänst på 020-120 00 00.

TIO HUSHÅLL PER mATAVFALLSKÄRL

Kärlen för matavfall rymmer 140 liter. En bra tumregel är att tio hushåll behöver ett kärl vid veckohämtning.

Kontakta gärna SITA för hjälp med att beräkna antal kärl för matavfall.

140

LITER

Bredd 485 mm Djup 550 mm Höjd 1100 mm NY AVFALLSTAXA

Separat information om taxan kommer så snart den är fastställd av kommunfullmäktige. Då kommer informatio- nen att finnas på www.svedala.se. Du kan också få mer information på informationsträffarna i januari.

(7)
(8)

Alla som bor eller har verksamhet i Svedala kommun ska från och med 5 april 2010 börja sortera ut sitt matavfall.

Varje hushåll får:

• PAPPERSPÅSAR TILL MATAVFALL

KontaKta SIta när nI behöver nya påSar

• EN HÅLLARE TILL PAPPERSPÅSEN

• AVFALLSGUIDE

• SKRAPA FÖR DISKHO

DETTA ÄR mATAVFALL

Det nya systemet innebär att allt matavfall samlas in separat. Matavfall kan till exem- pel vara matrester, tepåsar, kaffesump, rester från kött, fisk, frukt och grönt.

Du använder en särskild papperspåse som du sedan lägger i matavfalls- kärlet.

SÅ TAS mATAVFALLET OmHAND

Matavfallet behandlas biologiskt.

Processen gör att det blir både bio- gödsel och biogas. Biogödsel inne- håller växtnäring som återförs till jord- bruket. Biogas består av gasen metan som används som fordonsbränsle.

Ett nationellt miljömål är att minst 35 procent av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling senast år 2010.

SORTERA

mAT- & RESTAVFALL

Fo to:

La sse

Da vidsson

, S ysav

(9)

Fo to:

La sse

Da vidsson

, S ysav

DETTA ÄR RESTAVFALL

Restavfall är det lilla som blir över efter att du källsorterat. Exempel på restavfall är blöjor, krossat dricksglas, textilier, porslin, blomkrukor, gamla skor, fimpar, dammsugarpåsar och plastartiklar som ej är för- packningar.

SÅ TAS RESTAVFALLET OmHAND

SITA transporterar restavfallet till Sysav i Malmö. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Samtidigt förser det oss med el och värme - så mycket som behövs för att få drygt 1 700 000 stycken 11-watts- lågenergilampor att lysa och hålla 70 000 villor varma.

SORTERAT AVFALL HÅLLS ALLTID ÅTSKILT

Vi garanterar att matavfallet alltid hålls åtskilt från restavfallet hela vägen från ert sopkärl till avfallsanläggningen.

VISSTE DU ATT...

man kan köra närmare 1 mil på

100 bananskal.

(10)

Med fastighetsnära insamling ökar sorteringsgraden vilket kan minska den totala avfallskostnaden för er fastighet eller förening.

HAR NI REDAN FASTIGHETSNÄRA INSAmLING?

Vill ni se över era avfallskostnader är ni välkomna att kontakta SITAs kund- tjänst på telefonnummer 020-120 00 00. Ni kan även ange på svarstalongen här brevid att ni vill bli kontaktade.

GÖR KÄLLSORTERINGEN ENKEL

Att lämna förpackningar och tidningar direkt i miljörum/soprum är både enkelt och bekvämt. Men främst gör man miljön en tjänst eftersom hushållen slipper att transportera sina förpackningar och tidningar till en återvinnings- station. Tänk på att om avfallet inte sorteras går allt till förbränning medan vid full källsortering går mer än hälften till materialåtervinning.

DETTA KAN NI LÄmNA I ERT SOPRUm Detta är obligatoriskt:

• Matavfall

• Restavfall

VI KAN DESSUTOm HJÄLPA ER mED:

• Dimensionering av miljörum

• Helhetslösningar inom källsortering

• Information

• Källsorteringsanvisningar

• Uppskyltning/inredning

• Utrustning

SmIDIGT

ATT SORTERA

Därutöver kan ni beställa fastighetsnära hämtning av:

• Plastförpackningar hårda & mjuka

• Färgade glasförpackningar

• Ofärgade glasförpackningar

• Tidningar & broschyrer

• Pappersförpackningar

• Metallförpackningar

KUNDTJÄNST (öppet vardagar 8-16) Tfn 020-120 00 00

E-post svedala@sita.se Hemsida www.sita.se/svedala Adress Blidögatan 24, 211 24 Malmö

(11)

BESTÄLLNING AV mATAVFALLSKÄRL

KontaKtperSon FöretaG/FörenInG aDreSS

ort teLeFon e-poSt

rIv av här

BESTÄLL INNAN OBS

5 FEBRUARI 2010

töMnInG 1 GånG/

veCKa*

töMnInG 2 GånGer/

veCKa*

häMtaDreSS antaL

KärL**

* Markera önskat tömningsintervall med ett kryss.

** Uppskattningsvis behöver tio hushåll 1 kärl vid hämtning 1 gång/vecka.

JaG vILL bLI KontaKtaD anGåenDe FaStIGhetSnära InSaMLInG eLLer överSyn av våra avFaLLSKoStnaDer.

JaG vILL bLI KontaKtaD oM änDrInG av antaL KärL För reStavFaLL.

antaL hUShåLL

KUNDTJÄNST (öppet vardagar 8-16) Tfn 020-120 00 00

E-post svedala@sita.se Hemsida www.sita.se/svedala Adress Blidögatan 24, 211 24 Malmö

(12)

SIta MaLMö

SvarSpoSt 20305339 208 00 MaLMö

porto betaLt

SITA mALmÖ

bLIDöGatan 24 | 211 24 MaLMö teL 020-120 00 00 | SveDaLa@SIta.Se WWW.SIta.Se

vIK här

Sätt en bIt teJp här tryCKnInG av aDreSSer tILL brF / SaMFäLLIGhet / FaStIGhetS ab SaMt KUnDnUMMer

References

Related documents

administration samt kostnader för upprätthållande av återvinningscentraler. Det finns utöver denna avgift en hämtningsavgift som täcker hämtningen av hushållssoporna. I denna

Mat resterna och skalen från grönsaker och frukt kan istället sorteras ut och behandlas biologiskt för att bli till biogas och biogödsel.. BRA

 I Block VM (under rubriken programfördjupning) har du möjlighet att söka kurs för att te x läsa in grundläggande behörighet till högskolan 100p!. Önskar du läsa

Vi tänker att vi kommer att driva den här omställningen också, både att lyfta det som är svårigheterna och få människor engagerade, men också att berätta att de berättelser

Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas i

Välkommen till en föreläsning om de ungas föräldrafria liv på nätet och hur vi vuxna kan hjälpa

Kontaktuppgifter fi nns på www.sorab.se, följ länken till Företag och klicka dig vidare till Gröna Linjen, eller kontakta er kommun och be att få prata med någon som har hand

Figur 4 Med blandat avfall avses avfall från hushåll som inte källsorterar sitt matavfall, medan restavfall avser avfall från hushåll med källsortering av