Hässleholms kommun. l (29)

30  Download (0)

Full text

(1)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän

Utses att justera Ersättare

Justeringens plats, tid:

Justerade paragrafer Underskrifter:

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Sammanträdesmm l, Stadshuset, 2017-06-07, kl. 13:00-16.30 Pär Palmgren (M) ordförande

Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S)

Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S)

Hans-Göran Hansson (MP) Mats Sturesson (Q

Per-Åke Purk (V) FatrikJönsson (SD) Ulf Berggren (SD) Sven Lundh (SD) Hanna Nilsson (SD) Cecilia Tomerefelt (L) Robin Gustavsson (KD)

l (29)

Ingrid Nyman, Ola Lindahl, Lena Svensson, Solbritt Lindborg, Magnus Åkebom, Björn Widmark, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Wmnie Aronsson.

Kommunchef Bengt-Arne Persson, kanslichef Elisabeth Aidemark, arkivarie Emilia Bergvall Odhner, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, kommunsekreterare Louise Davidsson.

Hans-Göran Hansson Per-Åke Purk

Kommunledningskontoret

§146- §165 sekreterare

Ordförande

Justerare

Hans-Gö~ HallSson (MP)

(2)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdag

Datum när anslaget sätts upp

Datum då anslaget tidigast får tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Underskrift

Datum då anslaget togs ner

Signatur

Kommunstyrelsen

Justering

Anslag l bevis

Protokollet är justerat

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2017-06-07 2017-06-14

2017-07-08

Kommunlednillgskontoret

....

~~ .~

..

~

...... .

Louise Davidsson 2017-

Utdraget bestyrkes

(3)

SAMMANfRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

l nnehållsförteckning

Integrations- och arbetsmarknadsfrågor § 146

l nformation från Räddningstjänsten § 14 7

e-arkiv 2018 § 148

Kvalite i särskilt boende -rekommendation från SKL § 149 Förtida avträde av hyresavtal Trädhuset Hovdala § 150 Aterrapportering av omsorgsnämndens och tekniska nämndens § 151 arbete för att etablera ett nytt särskilt boende

Omdisponering av budgetmedel för företagshälsovård och § 152 rehabilitering

Månadsuppföljning per den 31 maj 2017 § 153

Föreningsbidrag 2017- Västra Torups byastuga § 154 Indexreglerad avgift för handläggning av grävtillstånd § 155 Valkretsindelning för Hässleholms kommun § 156 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer § 157 Initiativärende med begäran om extra bolagsstämma i de kommunala § 158 bolagen

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet § 159

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Referensgrupp Hästveda § 160 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Jaktvårdskrets för § 161 Hässleholms kommun

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Referensgruppen Hästveda § 162 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Hässleholms kommun och § 163 dess bolag

Anmälan av delegationsbeslut § 164

Övriga anmälningar § 165

Kommunstyrelsen

Justering

~ l

Utdraget bestyrkes

3 (29)

(4)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Integrations- och arbetsmarknadsfrågor

Beskrivning av ärendet

Ingen ny information finns att lämna.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(5)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 147

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Information från Räddningstjänsten

Beskrivning av ärendet

Ingen ny information finns att lämna.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

5 (29)

(6)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 148

E-arkiv 2018

Dnr: KLK 2017/51

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

1. Hässleholms kommun inträder i kommunalförbundet sydarkivera från och med 2018-01-01.

2. Hässleholms kommun antar förbundsordning för kommunalförbundet sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.

3. Kommunfulhnäktige utser en ledamot och en ersättare till förbundsfulhnäktige.

Beskrivning av ärendet

Under 2014 genomfördes en förstudie om e-arkiv inom Skåne Nordost.

Förstudiens styrgrupp rekommenderade "En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion." Detta gjorde styrgruppen med motiveringen att e-arkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne Nordost att hantera. Under 2015 arbetade e- arkivarbetsgruppen vidare med frågan och kom fram till att det enda konkreta alternativet då var ett medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under våren 2016 skrev Hässleholms kommun på en avsiktsförklaring om att gå med i kommunalförbundet sydarkivera för att lösa kommunens behov av långsilttigt bevarande av digitala allmänna handlingar, e-arkiv. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till teknisk infrastrulttur och den kunskap som behövs för att införa ett e-arkiv.

Ett av huvudsyftena med e-arkiv, precis som med ett pappersarkiv, är att säkra informationsförsörjningen över tid. Det gäller både gentemot allmänheten och mot de kommunala verksamheterna. En snabb och säker dokumenthantering bidrar till att stärka förtroendet mellan kommun och allmänhet, andra myndigheter och näringsliv.

Att ansluta till sydarkivera innebär att ansluta till en organisation som redan är färdig, dessutom har förbundet en telmisk plattform på plats som medlemmarna har börjat leverera digitalt arkivmaterial till.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Ett medlemskap innebär att Hässleholms kommun överlämnar arkivmyndighetskapet för de handlingar som skapas digitalt till sydarkivera (se bilaga: Utredning: e-arkiv s. 27). En ekonomisk konsekvens av ett medlemskap i sydarkivera innebär att Hässleholms kommun kommer att betala en årlig medlemsavgift baserad på invånarantal. För 2018 har medlemsavgiften fastslagits till l 395 009 kr/år. Det tillkommer en anslutningsavgift på 206 668 kr.

Vill Håssieholms kommun ha en lösning e-arkivsfrågan och en möjlighet att leverera material till ett e-arkiv 2018 återstår bara ett alternativ, nämligen att Hässleholms kommun ansluter sig till kommunalförbundet sydarkivera från och med l januari 2018.

Kommunalförbundet Sydarkivera rekommenderar att de ledamöter som utses till att representera Hässleholms kommun i förbundsfullmäktige är kommunalråd.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 89, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

1. Hässleholms kommun inträder i kommunalförbundet sydarkivera från och med 2018-01-01.

2. Hässleholms kommun antar förbundsordning för kommunalförbundet sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.

3. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.

Sänt till:

Kommunalförbundet Sydarkivera Samtliga nämnder och bolag

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

7 (29)

(8)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 149

Kvalite i särskilt boende - rekommendation från SKL

Dnr: KLK 2017/353

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag, anta rekommendationerna för att stärka och utveckla kvaliten på särskilda boenden för äldre.

Beskrivning av ärendet

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagama tagit fram en rekommendation.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilL boenJe för äldre. Istället för

bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Rekommendationen till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvaliten omfattar följande punkter.l. Koll på läget 2. Planera utifrån individens behov 3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 4. Ledarskap.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 83, att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förslag, anta rekommendationerna för att stärka och utveckla kvaliten på särskilda boenden för äldre.

Sänt till:

!T-styrgrupp (IT-chef) Omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(9)

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 150

Förtida avträde av hyresavtal Trädhuset Hovdala

Dnr: KLK 2017/416

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tekniska nämndens redogörelse, samt fullfölja tecknat hyresavtal mellan tekniska förvaltningen och Hässleholms

Industribyggnads AB och att även fortsättningsvis driva trädhuset i egen regi.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 § 199 att återremittera ärendet med motiveringen att tekniska nämnden ska utreda möjligheten att häva ingånget avtal med Hässleholms Industribyggnads AB (I--ITBAB).

Kent Johannesson, VD I--ITBAB, har lämnat ett bud till tekniska förvaltningens hyresförvaltare, på l 852 000 kronor för ett förtida avträde per den 1/9 2017. Detta motsvarar hyressumman för återstoden av hyrestiden (4 årshyror).

Tekniska nämnden har beslutat 2017-04-18 § 43 att överlämna ovanstående återrapportering till kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret har samrått med den politiska ledningen och föreslår att kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens utredning och lägger den till han dingarna.

Ekonomiska konsekvenser

Ett förtida avträde från hyresavtalet innebär en kostnad på l 852 000 kronor per den 1/9 2017. Detta motsvarar hyressumman för återstoden av hyrestiden (4 årshyror

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 84, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

9 (29)

(10)

Sam m anträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tekniska nämndens redogörelse, samt fullfölja tecknat hyresavtal mellan tekniska förvaltningen och Hässleholms Industribyggnads AB och att även fortsättningsvis driva trädhuset i egen regi.

Pär Palmgren (N!) och FatrikJönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (Q och Hans-Göran Hansson (MP) lämnar följande ändringsyrkande:

" Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

-Att godkänna Tekniska nämndens redogörelse, samt fullfölja tecknat hyresavtal mellan Tekniska förvaltningen och Hässleholms Industribyggnads AB och att även fortsättningsvis driva trädhuset i egen regi."

FatrikJönsson (SD) yrkar avslag på Lena Wallentheims ändringsyrkande och yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheim med fleras ändringsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej."

2 ja-röster och 3 nej-röster lämnas.

Följande röstar ja: Pär Palmgren (N!), FatrikJönsson (SD).

Följande röstar nej: Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (Q, Hans-Göran Hansson (MP).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit Lena Wallemheim med fleras ändringsyrkande.

Sänt till:

Tekniska nämnden

Hässleholms Industribyggnads AB

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 151

Aterrapportering av omsorgsnämndens och tekniska nämndens arbete för att etablera ett nytt särski lt

boende

Dnr: KLK 2017/422

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna telmiska förvaltningens återrapportering av omsorgsnämndens och telmiska nämndens arbete för att etablera ett nytt särskilt boende och att lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05, § 199 att telmiska nämnden senast i maj 2017 återrapporterar till kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider avseende nytt särskilt boende.

Telmiska nämnden beslutade 2017-04-18 § 45 att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen och att tillstyrka telmiska förvaltningens återrapportering av omsorgsnämndens och tekniska nämndens arbete för att etablera ett nytt särskilt boende.

Yttrande från tekniska nämnden:

Bakgrund

Omsorgsnämnden redovisar i sitt planeringsdokument för strategisk

boendeplanering inom äldreomsorgen, per 2015-09-01, ett behov av ytterligare 51 platser fram till2022 och 87 platser fram till2030 i Hässleholms tätort. Behovet avser en utökning från 2014 års nivå.

Tillbyggnad 20 platser

Tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och Kunskapsporten håller just nu på att slutföra en förstudie om tillbyggnad av äldreboendet Ekegården. Förstudien omfattar dels anpassning och tillbyggnad av personalutrymme, sammanträdesrum och kontorslokaler, vilket omsorgsnämnden vid flera tillfällen tillstyrkt ett behov av, och dels tillbyggnad med ytterligare 20 lägenheter. Tidsprognosen är att lämna förslag för beslut till kommunfullmäktig under hösten 2017. Givet att nödvändiga beslut tas antas därefter ett slutligt färdigställande vara klart under 2019-2020.

Nybyggnation 60 platser Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

11 (29)

(12)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässl@holms kommun

Kommunstyrelsen

Telmiska förvaltningen och omsorgsförvaltningen har tillsammans med företrädare för lokala pensionärsorganisationer och intresseföreningar besökt nybyggda

äldreboende i Ljungby och i Landskrona. Därtill har möte hållits i syfte att fånga behov, utbyta erfarenheter och ta vara på goda synpunkter inför planeringen av ett nytt äldreboende. Arbetet har resulterat i inledande förslag om funktion,

dimensionering och lokalisering. Detta har sedan kommunicerats till kommunens mark- och exploateringsavdelning samt stadsbyggnadskontor. För närvarande pågår utredning om lämplig lokalisering och framtagande av detaljplan. Når slutlig

lokalisering bestämts följer projektering och entreprenadarbete. En tidsprognos för färdigställande är i detta läge extremt svårt att sätta, då flera avgörande beslut behöver fattas. Med en högst optimistisk tidsplan kan ett färdigställande möjligen vara klart under 2022. En mer realistisk tidsplan sträcker sig till mitten av 2020-talet.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms som positivt.

Facklig samverkan

Bedöms inte vara aktuellt i nuläget.

Ekonomiska konsekvenser

I nuläget är inga kostnadsberäkningar genomförda.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 85, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna telmiska förvaltningens återrapportering av omsorgsnämndens och telmiska nämndens arbete för att etablera ett nytt särskilt boende och att lägga den till handlingarna.

Sänt till:

Omsorgsnämnden Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 152

Omdisponering av budgetmedel för företagshälsovård och rehabilitering

Dnr: KLK 2016/535

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Nåmndemas/förvaltningamas budgetramar tillförs 1,979 miljoner kronor enligt bifogad bilaga med anledning av tedmat avropsavtal om

företagshälsovård. Budgetmedlen omdisponeras från personalavdelningens budget för företagshälsovård och rehabilitering från budgetåret 2017.

2. Omdisponeringen ska arbetas in i budgeten för 2018 och framåt.

Beskrivning av ärendet

Ansvaret för medarbetamas arbetsmiljö och hälsa ligger på närmaste chef. En viktig del i arbetet för en god arbetsmiljö är den lagstadgade företagshälsovården. Hittills har budgetmedel för företagshälsovård och viss rehabilitering legat på

personalavdelningen, kommunledningskontoret. Då ett nytt avtal tecknats från 1 januari 2017 med konstruktionen av ett avropsavtal föreslås budgetmedel om 1,979 mnkr flyttas över till nämnderna/ förvaltningarna.

Bilaga: Omdisponering av budget fördelat på nämnd/ förvaltning

Sänt till:

Samtliga nämnder/ förvaltningar Personalavdelningen

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

13 (29)

(14)

Kommunledningskontoret

Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänsten

Tekniska nämnden Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Omsorgsnämnden Miljönämnden

16 !*Andel plus medel för lagstadgade undersökningar

,...s:;;;;:;...

- . . ~

.---

~

Antal tv-anställda 2016-11-30

112 96 111 244 39 36 48 1847 243 1640

25

Omdisp

lagstad g Omdisp

Andel undersökninga tkr Total tkr *

2,522% 44 858 44 858

2,162% 38 449 38 449

2,499% 158 495 44457 202 952

5,494% 97 726 97 726

0,878% 15 620 15 620

0,811% 14 419 14 419

1,081% 19 225 19 225

41,590% 739 750 739 750

5,472% 12 300 97 325 109 625 36,929% 29 520 656 844 686 364

0,563% 10 013 10 013

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 153

Månadsuppföljning per den 31 maj 2017

Dnr: KLK 2017/344

Beslut

Kornrmmstyrelsen beslutar följande:

l. Godkänna förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 31 maj 2017.

2. Tekniska nämnden måste få en budget i balans 2017 och kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2017.

3. Kulturnämnden måste få en budget i balans 2017 och kommunstyrelsen uppmanar kulturnämnden att vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2017.

4. För att få en rättvis hantering för 2017 och framåt avseende uteblivna hyresintäkter för lokalen som Cafe Nyfiket tidigare hyrde på Kulturhuset ska detta regleras i höstrevideringen av 2017 års internhyror genom att kulturnämndens budgetram tillskjuts 170 tkr.

5. Barn- och utbildningsnämnden måste en budget i balans 2017 och kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2017. Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillsätta en arbetsgrupp, dess arbete är långsiktigt och kommer inte någon större ekonomisk effekt under innevarande år.

6. Den politiska styrgruppen för genomlysning av barn- och utbildningsnämnden ska senast under oktober 2017 avge en delrapport till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2017 43,8 mnkr (38,4). Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på -20,6 mnkr (-25,9). Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 347 mnkr vilket är 44 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på 89 procent.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

14 (29)

(16)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Sänt till:

Ekonorrilavdehllngen

Samtliga nämnder/ förvaltningar

Kommunstyrelsen

Justering

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Utdraget bestyrkes

(17)

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 154

Föreningsbidrag 2017- Västra Torups byastuga

Dnr: KLK 2017/432

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bidrag till Västra Torups Byastuga beviljas med 45 000 kronor i årsanslag och 20 000 kronor i särskilt anslag. Finansiering sker från kommunledningskontorets anslag för bidrag till bygdegårdsföreningar.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om budget, mål och prioriteringar 2017-2020 överfördes bidragsmedel avseende Västra Torups byastuga till

kommunledningskontoret från fritidsnämnden. Tyvärr hade Byalaget i Västra Torup som har hand om Västra Torups byastuga inte fått tillräcklig information om att en ansökan skulle skickas till kommunledningskontoret. Därför fanns Västra Torups bya:>tuga inte med i det underlag för föreningsbidrag 2017 för kommunstyrelsens verksamheter som kommunstyrelsen ska besluta om den 3 maj 2017.

Ekonomiavdelningen har kontaktat föreningen och de har lämnat in en ansökan där de totalt ansöker om 65 000 kronor. Ekonomiavdelningens förslag är att de tilldelas ett årsanslag på 45 000 kr och ett särskilt anslag på 20 000 kr.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 87, att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att bidrag till Västra Torups Byastuga beviljas med 45 000 kronor i årsanslag och 20 000 kronor i särskilt anslag. Finansiering sker från kommunledningskontorets anslag för bidrag till bygdegårdsföreningar.

Sänt till:

Byalaget i Västra Torup Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

16 (29)

(18)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 155

Indexreglerad avgift för handläggning av grävtillstånd

Dnr: KLK 2017/326

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

l. Indexreglerad avgift införs gällande handläggning av grävtillstånd.

2. Avgiften utgörs av ett grundbelopp på 1 500 kr/ tillstånd.

3. Grundbeloppet indexregleras enligt KPI-index med oktober månad 2016 som basmånad.

4. Avgiften bö~ar gälla från och med det datum kommunfullmäktiges beslut Justerats.

Beskrivning av ärendet

Med stöd av 8 kap§ 3 b-c kommunallagen föreslås att en avgift uppgående till1500 kr per tillstånd införs för handläggning av grävtillstånd.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 86, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

1. Indexreglerad avgift införs gällande handläggning av grävtillstånd.

2. Avgiften utgörs av ett grundbelopp på 1 500 kr/tillstånd.

3. Grundbeloppet indexregleras enligt KPI-index med oktober månad 2016 som basmånad.

4. Avgiften bö~ar gälla från och med det datum kommunfullmäktiges beslut Justerats.

Sänt till:

Tekniska nämnden

Kommunal författningssamling

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 156

Valkretsindelning för Hässleholms kommun

Dnr: KLK 2017/336

Beslut

Kornmunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kornmunfullmäktige beslutar att vid valet till kornmunfullmäktige 2018 ska kommunen vara en enda valkrets.

Reservationer

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkande

PatrikJönsson (SD) yrkar att befintligt system med två valkretsar bibehålls.

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2017, § 17 att bifalla en motion i vilken det yrkades att en förutsättningslös utredning om hur de nya reglerna i vallagen kan påverka vår kommun skulle föranstaltas, och att förslag till beslut om eventuell valkretsindelning skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut senast under oktobersammanträdet 2017.

Valnämnden har därefter utrett frågan hur de nya reglerna i vallagen om vallrretsindelning påverkar kommunen. Valnämnden anför sammanfattningsvis följande. Vid valet 2014 fanns det ett krav på att Håssieholms kommun skulle vara indelad i minst två valkretsar. Det kravet är numera borttaget och det står

kommunen fritt att välja att dela in kommunen i två eller flera valkretsar eller bara ha en. Huvudregeln enligt vallagen är att kommunen är en enda valkrets.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

18 (29)

(20)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Valnämndens utredning visar att indelningen i två valkretsar, vilket var ett lagkrav, gynnade respektive missgynnade vissa partier vid valet 2014 jämfört med om kommunen varit en valkrets.

Vid tillämpning av 2018 års regler blir mandatfördelningen densamma oavsett om kommunen är en valkrets eller delad i två. Detta har förmodligen sin grund i att systemet med utjämningsmandat nu även skall tillämpas vid val till

kommunfullmäktige. Utredningen visar att det finns fördelar med att endast ha en valkrets. Vid hanteringen av förtidsröster vid den så kallade onsdagsräkningen förenklas förfarandet betydligt om det endast finns en valkrets. Det främsta skälet för att ha flera valkretsar, nämligen att ett parti som är särskilt starkt i en viss del av kommunen ska tillförsäkras representation i fullmäktige, framstår inte som något tungt vägande skäl i Håssieholm kommun då samtliga partier i kommunfullmäktige får samma antal mandat oberoende av antalet valkretsar och inget parti går miste om representation på grund av spärreglerna.

Mot bakgrund av föranstaltad utredning har valnämnden 2017-05-05, § 11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att kommunen vid valet till kommunfullmäktige 2018 ska vara en enda valkret~.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 93, att föreslå att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att vid valet till kommunfullmäktige 2018 ska kommunen vara en enda valkrets.

FatrikJönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

FatrikJönsson (SD) yrkar att två valkretsar ska bibehållas.

Pär Palmgren (M) och Lena Wallentheim (S) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.

Sänt till:

Valnämnden Länsstyrelsen

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(21)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 157

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr: KLK 2017/403

Beslut

Kornmunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

l. Miljönämnden ges i uppdrag att utföra kornmunens tillsyn enligt lagen (20 14:799) om sprängämnesprekursorer samt fastställa taxa för tillsynen i enlighet med miljönämndens förslag att gälla från och med den l september 2017.

2. Tirnavgiften för miljönämndens tillsyn enligt lagen (2014:799) om

sprängämnesprekursorer fastställs till 890 kronor att gälla från och med den l september 2017.

Beskrivning av ärendet

Sedan september 2014 gäller en ny lag om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Syftet med lagen är att minska möjligheterna till sådan tillverkning.

Enligt lagen ansvarar kommunerna för tillsynen. Kommunen ska kontrollera att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitromeran och salpeter utöver uppgivna koncentrations- gränser. Tillstånd till enskilda personer ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.

Tillsynen ska även avse att de förpackningar som innehåller

sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.

I propositionen till den nya lagen anges att kontrollen lämpligen kan ske av den nämnd som har tillsynen över kernikalielagstiftningen, vilket i Håssieholms kornmun är miljönämnden. Miljönämnden och räddningstjänsten delar denna uppfattning.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

20 (29)

(22)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Den föreslagna timtaxan på 890 kr per timma är densamma som gäller för

nämndens alla övriga taxor under 2017, exempelvis för tillsyn inom områdena miljö, tobak, livsmedel, receptfria läkemedel med mera.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23, § 92, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut.

1. Miljönämnden ges i uppdrag att utföra kommunens tillsyn enligt lagen (20 14:799) om sprängämnesprekursorer samt fastställa taxa för tillsynen i enlighet med miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 september 2017.

2. Timavgiften för miljönämndens tillsyn enligt lagen (2014:799) om

sprängämnesprekursorer fastställs till 890 kronor att gälla från och med den 1 september 2017.

Sänt till:

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 158

Initiativärende med begäran om extra bolagsstämma i de kommunala bolagen

Dnr: 2017/548

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen begär att bolagens styrelser kallar till extra bolagsstämma i de direktägda kommunala bolagen före den 10 juli 2017.

Ägarombudet instrueras att rösta för att stämmorna beslutar att fastställa den av fullmäktige beslutade bolagspolicyn och de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven samt att upphäva de inaktuella delarna i det tidigare direktivet.

Ägarombudet ska föreslå kommunstyrelsens ordförande som stämmoordförande vid stämmorna.

Kommunstyrelsen begär att Håssieholms Industribyggnads AB kallar till extra bolagsstämma i sina dotterbolag och tillser att bolagspolicyn fastställs av dotterbolagen på stämman.

Beskrivning av ärendet

Mats Sturesson (Q väcker under sammanträdet ett initiativärende där han föreslår kommunstyrelsen beslutet ovan.

Sänt till:

De kommunala bolagens styrelser

Kommunstyrelsen

Justering

22 (29)

(24)

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet

Beskrivning av ärendet

Ingen ny information fanns att lämna.

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 160

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Referensgrupp Hästveda

Dnr: KLK 2017/495

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Avsägelsen beviljas.

2. Andreas Novotny (M) utses till ny ledamot i Referensgrupp Håstveda

Yrkande

Pär Palmgren (M) föreslår Andreas Novotny (M) som ny ledamot i Referensgrupp Hås tv eda.

Omröstning

Ordförande ställer under proposition om Andreas Novotny (M) kan utses till ny ledamot i Referensgrupp Håstveda och finner förslaget bifallet.

Beskrivning av ärendet

Lars Johnsson (M) hemställer om att bli entledigad från uppdraget som ledamot i Referensgrupp Servicekontoret i Hästveda.

Sänt till:

Troman

Personalavdelningen Referensgrupp Hästveda Lars Johnsson

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

24 (29)

(26)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 161

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Jaktvårdskrets för Hässleholms kommun

Dnr: KLK 2017/496

Beslut

Kornmunstyrelsen beslutar följande:

l. Avsägelsen beviljas.

2. Valet av ny ersättare iJaktvårdskrets Hässleholm bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Lars Johnsson (M) hemställer om att bli entledigad från uppdraget som ersättare i Jaktvårdskrets för Hässleholms kommun.

Sänt till:

Troman

Personalavdelningen Lars Johnsson

Jaktvårdskrets Hässleholm

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 162

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Referensgruppen Hästveda

Dnr: KLK 2017/231

Beslut

Kommunstyrelsen utser Andreas Novotny (M) till ny ordförande i Referensgruppen Hås tv eda.

Yrkande

Pär Palmgren (1\.1) föreslår Andreas Novotny (1\.1) som ny ordförande i Referensgrupp Håstveda.

Omröstning

Ordförande ställer under proposition om Andreas Novotny (1\.1) kan utses till ny ordförande i Referensgruppen Håstveda och finner förslaget bifallet.

Beskrivning av ärendet

Ingrid Nyman (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i referensgrupp

Servicekontoret i Håstveda men kvarstår som ledamot. Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 116 och 2017-05-24, § 141, att bordlägga valet av ny ordförande.

Sänt till:

Troman

Personalavdelningen Referensgruppen Håstveda

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

26 (29)

(28)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 163

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Hässleholms kommun och dess bolag

Dnr: KLK 2017/307

Beslut

Kommunstyrelsen bordJägger valen av vice ordförande i arbetsutskottet och personalutskottet.

Beskrivning av ärendet

Ulf Erlandsson (SD) avsäger sig samtliga politiska uppdrag i Hässleholms kommun och dess bolag.

Följande uppdrag vars val förrättas av kommunstyrelsen omfattas av avsägelsen

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot/vice ordförande

• Personalutskottet ledamot/ vice ordförande

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 119, att utse Ulf Berggren (SD) till ledamot i utskotten men att bordlägga valen av vice ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-24, § 142, att bordJägga återstående val.

Sänt till:

Tro man

Personalavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkas

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 164

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande materialläggs med godkännande till handlingarna:

KLK 2017/477

Arbetsmarknad och kompetensutveckling- Protokoll över anställningsavtal och beviljade uppsägningar beslutade på delegation av förvaltningschef Karina Hansson för perioden till och med den lO april2017.

KLK2017/10

Räddningstjänsten- Beslut fattade av räddningschef Daniel Sirensjö om personer uttagna med tjänsteplikt att tjänstgöra i kommunens räddningsvärn enligt 6 kap. l § LSO (2003:778).

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

28 (29)

(30)

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

§ 165

Övriga anmälningar

Beslut

Korrununstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna:

KLK 2017/484

Region Skåne- Med "Strategi för ett hållbart transportSystem i Skåne 2050" vill Region Skåne ange en riktning för hur transparisystemet i Skåne ska utvecklas för att nå de mål som satts upp. Rapporten kan laddas ner på

www.skane.se/ infrastruktur

KLK 2017/481

Sveriges Kommuner och Landsting-För fjärde gången genomför Sveriges Korrununer och Landsting (SKL) en Oppen jämförelse inom området

Företagsklimat. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att korrununer och landsting lär av varandra. Undersökningen finns att ladda ner på webbutik.skl.se

KLK 2017/500

Sveriges Kommuner och Landsting-Ekonomirapporten, maj 2017. Vårens Ekonomirapport pekar på fortSatt stora utmaningar framöver. Korrununer, landsting och regioner behöver bland annat investera i allt från skolor och äldreboenden till sjukhus byggnader. Finns att ladda ner på

www.skl.se/ publikationer

KLK 2017-189

Regeringskansliet/Justitiedepartementet-Regeringens nya brottsförebyggande program, Tillsarrunans mot brott, syftar till att beskriva hur ett effektivt och

kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete kan utföras. I prograrrunet samlas regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika

politikområden. Finns att ladda ner på www.regeringen.se/ tillsammansmotbrott

Kommunstyrelsen

Justering Utdraget bestyrkes

Figure

Updating...

References

Related subjects :