ATT ÖKA LIKVÄRDIGHET OCH MÅLUPPFYLLELSE GENOM SYSTEMATISK KVALITETSARBETE

Full text

(1)

ATT ÖKA LIKVÄRDIGHET

OCH MÅLUPPFYLLELSE

GENOM SYSTEMATISK

KVALITETSARBETE

(2)

”I juni vet alla

vad som gick fel”

(3)

2014

2017 Andel med

gymnasieexamen

Medelvärde, betyg 60 %

64 % 68 % 72 % 76 % 80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %

12 12,75 13,5 14,25 15

Västerås Stad totalt 13,7, 87,6 %

CEH TOTALT 14, 93,1 %

Sverige totalt

14,2, 90,2 %

(4)

START

MÅL?

MÅL?

MÅL?

MÅL?

(5)

Läsåret

startar Läsåret

slutar

Jullov

V.46

• UTVECKLINGSSAMTAL


→ Logg


→ Fokusområden

V.11

• UTVECKLINGSSAMTAL


→ Logg


→ Fokusområden

V.49-3

• HALVTIDSUTVÄRDERING
 gemensam

kursutvärdering → pedagogisk planering

V.44

• MITTERMINSBEDÖMNING (hittills uppnådda mål) 


→ underlag för totalanalys ; VKLASS

• SAMLAD FRÅNVARO 


→ underlag för totalanalys

• TOTALANALYS 


→ anpassade åtgärder

V.10

• MITTERMINSBEDÖMNING (hittills uppnådda mål) 


→ underlag för totalanalys ; VKLASS

• SAMLAD FRÅNVARO 


→ underlag för totalanalys

• TOTALANALYS 


→ anpassade åtgärder FÖRSTA VECKORNA EFTER LOV

• INTROSAMTAL, åk 9

• DIAGNOS (En, Ma) → stödmatte

• ELEVLOGG ÅK 2,3 Reflektera 
 över förra året. Sätt mål.


→ LOGG

• Överlämning ÅK 1 


→ LOGG

V.23-24

• KURSUTVÄRDERING


gemensam kursutvärdering → pedagogisk planering

• BETYGSANALYS 


→ underlag för totalanalys

• KOMMUNENS SKOLENKÄT → underlag för totalanalys

• CEH-ENKÄT


→ underlag för totalanalys

• SAMLAD FRÅNVARO


→ underlag för totalanalys

• TOTALANALYS 


→ mål för utveckling till enhetsplan

• MÅL TILL ENHETSPLAN

V. 4

• UPPDATERING F-VARNING

(6)

PERSONALLAG

UTVECKLINGS- ORG.

ARBETSORG.

EHT, adm.

vaktmästeri

PROGRAMLAG 
 
 


ÄMNESLAG


A/B

Förstelärargruppen Samordningsgruppen

Handel

Ekonomi

Spets

Gy.särskola

(7)

FÖR STELÄ R A R - GR U PP ANDRA GR U PPER

FÖRBEREDER GEMENSAM

MALL &

UTBILDNING PERSONAL

SAMMAN- STÄLLNING

& FÖRANALYS

VIKTIGA PUNKTER TILL

UTV.SAMTAL

ANALYS HELHET - ÄVEN

SKOLNIVÅ

V. 44


KURSLÄRARE

GÖR

BEDÖMNING

V. 45-46


PROGRAMLAG

MED

EHT

OCH

REKTOR

ANALYS UTIFRÅN PROGRAM -

INDIVID

V. 46


MENTOR

HAR

UTVECKLINGS- SAMTAL

V. 47-


PROGRAMLAG

ÅTERKOPPLING UTV.SAMTAL


ÄMNESLAG

ANALYS ÄMNESPERSPEKTIV

(8)

BEDÖMNINGSMALL, HITTILLS UPPNÅDDA MÅL

Viktigt att vi lärare har en samsyn vad det gäller de olika

omdömesalternativen. Genom denna samsyn skapar vi ett mer likformigt och lättförståeligt system som lättare kan kommuniceras till elever och vårdnadshavare. 


BEDÖMNINGSMATRIS (RULLGARDINGSMENYN)

KOMMENTARSFÄLTET

• Vid F-varning skriver vi vilka moment/kunskapskroch gärna en plan för när dessa kan examineras. av eleven ej har nått

• Vid underlag för omdöme saknas är det tvekslärare/mentor om eventuell framtida prövning / omgmöjlighet att klara kursen. (Därför bör vi skriva att eamt om eleven har leven pratar med ång.)

• Vid Har nått målen i hittills genomförda momenskriver vi vad eleven bör jobba med för att avancemed god marginal nått målen i hittills genomfördat i kursen och Eleven har ra i sin moment i kursen kunskapsutveckling och därigenom öka möjligheten till högre betyg.

Omdömesalternativ

Betyder

Underlag för omdöme saknas Analogt till sträckvarning. Används sällan.Eleven har ej deltagit i undervisning/examination.

F-varning

Det finns risk att eleven ej når kunskapskraven för E i kursen.

Eleven har ännu inte nått målen på vissa

genomförda moment i kursen orolig för att eleven en når målen.når målen. Använd istället F-varning om du är Används sällan; det finns risk för att eleven inte Har nått målen i hittills genomförda moment i

kursen

Eleven har presterat på E/D-nivå.

Eleven har med god marginal nått målen i hittills

genomförda moment i kursen Eleven har presterat på C-nivå eller högre.

(9)

K L A

S

S

E

R

(10)

K L A S S E R

K

U

R

S

E

R

(11)

”Om eleverna kommer till skolan så fixar vi att de

åtminstone klarar kursen.”

(12)

De 30 med högst omdöme har i medel 96% närvaro

De 30 med lägst omdöme har 68% närvaro

(13)

Utvecklingssamtal

Lovskola

Närvaro

Organisation

Mobilpolicy

Värdefulla lektioner

Kollegialt lärande

Obligatoriskt stöd

Hjärnkoll

SKOLA

Screening

Obligatoriskt stöd

Läromedel

Prioriterad tid för ämneslag

Bedömning

ÄMNE

Utökat programlag

Förändrad

poängplan

Progression ex.

gymnasiearbete

PROGRAM

Fast placering

Pedagogiskt upplägg

Tjejgrupp


KLASS

Resurspedagog

Extra anpassningar

Specialpedagog

Kurator

SYV

Skolsköterska

Mentor

Utredningar

Åtgärdsprogram

INDIVID

(14)

HT-16

0 250 500 750 1000

Underlag saknas F-varning Ännu ej 
 uppnått alla 


mål

Nått målen God marginal 570

956

310

203

34

(15)

BETYG

0 250 500 750 1000

Underlag saknas F-varning Ännu ej 
 uppnått alla 


mål

Nått målen God marginal 990

915

0 153

9

(16)

ALLMÄNT

• Eleven i fokus

• Viktigt med gemensam process

• Personalkulturen

• Förstelärarna viktigt del av SKA

• Tidigt fånga upp elever.

• Analys på flera nivåer.

• Vi ser resultat av våra insatser.

• Gamla sanningar ifrågasätts

POSITIVT UTMANINGAR

• Information overload.

• Reaktivt vs. proaktivt

• Balans

• Våga vara uthållig.

• Allt lyckas inte.

(17)

KONTAKT

JIMMY.STRID@VASTERAS.SE

JERKER.OSTMAN@VASTERAS.SE

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :