08. Protokollsutdrag - KS, 2017-06-07, § 93

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 1 av 5

§ 93/2017 Dnr 2016/0729 KS-16 Diariekod: 101

Budget 2018, plan 2019-2020

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-05-29 från

kommunledningskontoret, förslag till budget från majoriteten M, L och KD, från Socialdemokraterna, från Miljöpartiet, från Vänsterpartiet, från

Sollentunapartiet samt budgetmotion från Lars Kallander (C) och budgetmotion från Ludvig Aspling (SD).

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad.

Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och

exploateringsbudget, finansiering av budgeten, finansiella mål, vision och övergripande mål samt styrdokument för särskild uppföljning.

Kommunstyrelsen informerade i mars om budgetförutsättningarna för budget 2018, plan 2019-2020.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan för 2018.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten) i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

(2)

5. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 15,5 miljoner kronor för 2018.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

14. Internräntan blir oförändrad 2 procent 2018.

15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2017 ska vara 25 miljoner kronor.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2018 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2018, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2018.

18. Centerpartiets motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

19. Sverigedemokraternas motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Överläggning i kommunstyrelsen

Under överläggningen yttrar sig Henrik Thunes (M), Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V), Anna-Lena Johansson (L) och Johnny Rönnberg (SP).

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

(3)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 3 av 5

Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Johnny Rönnberg (SP) yrkar bifall till Sollentunapartiets budgetförslag.

Freddie Lundqvist (S) och Barkat Hussain (V) yrkar att budgetmotionerna från Lars Kallander (C) och Ludvig Aspling (SD) avslås.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i punkterna 1-17 mot förslag lämnade av Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V), Johnny Rönnberg (SP) och budgetmotioner från Lars Kallander (C) och Ludvig Aspling (SD) och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag gällande budgetmotion från Lars Kallander (C) mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag gällande budgetmotion från Ludvig Aspling (SD) mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag gällande beslut om att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar för egen del besluta följande:

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten) i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

(4)

5. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2020 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 15,5 miljoner kronor för 2018.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

14. Internräntan blir oförändrad 2 procent 2018.

15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2017 ska vara 25 miljoner kronor.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2018 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2018, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2018.

18. Centerpartiets motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

19. Sverigedemokraternas motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V) och Johnny Rönnberg (SP) för sina respektive partier reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

(5)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 5 av 5 Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :