• No results found

07.2. Riktlinje för hantering av kränkningar och trakasserier - Riktlinje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "07.2. Riktlinje för hantering av kränkningar och trakasserier - Riktlinje"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-579 210 44 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Riktlinje för anmälan och utredning av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Denna riktlinje syftar till att säkerställa en likvärdig och systematisk hantering av anmälan och utredning av uppgifter om att kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier förekommit inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

Definitioner

Kränkande behandling är enligt Skolverkets allmänna råd ett uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet. Kränkande behandling kan vara synlig eller dold. Exempel på kränkande behandling är nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning eller hot.

Kränkningar kan vara direkta eller utföras via internet eller telefon.

Trakasserier definieras i detta sammanhang som kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. De sju

diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Huvudman är barn- och ungdomsnämnden. Barn- och utbildningskontoret är huvudmannens tjänstemannaorganisation.

Rättslig reglering

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser som innebär att förskolor och skolor har långtgående skyldigheter att motverka trakasserier och kränkande behandling. Lagen stipulerar krav på ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt på att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier.

Ansvarsfördelning

Huvudmannens ansvar

Enligt skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har huvudmannen ansvar för att se till:

(2)

• Att varje enhet regelbundet kartlägger och analyserar sin

organisation för att försäkra sig om att det inte finns några faktorer i organisationen som leder till eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling, särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att förbygga att barn och elever utsätts av personal i verksamheten.

• Att det finns system och rutiner för hur man ska utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling så att anmälan kommer såväl rektor tillika förskolechef som huvudmannen till del.

Rektors tillika förskolechefs ansvar

• Rektor tillika förskolechef ansvarar för att utöva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt främja barn och elevers lika rättigheter.

• Rektor tillika förskolechef ansvarar för att skyndsamt utreda anmälda kränkningar och vidta åtgärder till dess att kränkningarna upphört.

• Rektor tillika förskolechef ansvarar för att kränkningar anmäls till barn- och utbildningskontoret.

Skol- och förskolepersonalens ansvar

• Personal ska aktivt arbeta för att förebygga trakasserier och

kränkande behandling, samt främja barn och elevers lika rättigheter.

• Personal har anmälningsplikt till rektor om de får kännedom om att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Arbetsgång

Huvudmannen är enligt skollagen ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med de statliga styrdokumenten. I skollagen anges att det

pedagogiska arbetet vid en skolenhet/förskola ska ledas och samordnas av en rektor tillika förskolechef som huvudansvarig.

Huvudmannen ska alltid informeras när rektor tillika förskolechef får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. För att huvudmannen ska vara informerad och kunna följa varje enskilt fall är det viktigt att det finns en fungerande systematik för rapportering och kommunikation mellan verksamhet och huvudman.

Huvudmannens utredningsansvar avseende kränkande behandling och trakasserier är i Sollentuna kommun delegerat till rektor tillika förskolechef.

(3)

För att tydliggöra arbetsgången vid kränkande behandling och trakasserier har en rutin upprättats i Sollentuna kommun som gäller för alla kommunala skolor, förskolor samt annan pedagogisk verksamhet (enligt Skollagen 25 kap.)

(4)

Rutin för anmälan och utredning vid kränkande behandling och trakasserier

1. Personal som får kännedom att ett barn eller en elev anser sig vara utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla detta till rektor tillika förskolechef som skyndsamt ska utreda

omständigheterna kring anmälan. Anmälan och utredning görs på blanketten Anmälan och utredning av kränkande behandling. Om flera barn/elever bedöms ha blivit utsatta i samma händelse ska en separat anmälan upprättas för varje barn/elev.

2. När beskrivningen av kränkningen är sammanställd ska rektor tillika förskolechef besluta huruvida en fördjupad utredning ska inledas eller om ärendet kan avslutas baserat på de åtgärder som redan är vidtagna.

Oavsett bedömning av kränkningens art ska rektor tillika förskolechef eller den som ansvarar för utredningen kontakta berörda elevers vårdnadshavare och berätta hur skolan arbetar med anmälan.

3. Rektor tillika förskolechef ansvarar för att skyndsamt anmäla händelsen till barn- och utbildningskontoret i därför avsett formulär.

Huvudmannens utredningsansvar är delegerat till rektor tillika förskolechef, men barn- och utbildningskontoret återkopplar systematiskt till rektor tillika förskolechef utifrån kränkningens karaktär, och uppgifterna i anmälan.

4. Rektor tillika förskolechef har ansvar för att utredningen görs

allsidigt och skyndsamt. Utredningen skall belysa vad som hänt, den ska omfatta både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som har blivit utsatt. Utredningen ska innehålla en analys av

orsakerna till de inträffade. Den skall ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas, dessa åtgärder ska följas upp.

Utredningens omfattning och metod måste anpassas till hur varje fall ser ut men utredningen måste leda fram till åtgärder. Man kan inte låta saken bero om de inblandade lämnar motstridiga uppgifter. De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Det ska följas upp att åtgärderna haft önskad effekt. Om skäliga åtgärder är vidtagna i samband med anmälan avslutar rektor tillika förskolechef ärendet.

5. Om misstankarna gäller att en vuxen kränkt ett barn eller en elev ska utredningen alltid ledas av rektor tillika förskolechef.

(5)

6. Barn- och utbildningskontoret granskar systematiskt anmälningar och utredningar för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas och att resultatet följs upp. Resultatet av granskningen återkopplas till rektor tillika förskolechef.

7. Rektor tillika förskolechef avslutar utredningen genom en klarmarkering i formuläret för rapportering av kränkningar från rektor till huvudman. Utredningarna anmäls till nämnd som delegationsbeslut.

8. Barn- och utbildningskontoret följer systematiskt upp att

anmälningar om kränkande behandling rapporterats till huvudman.

Det sker genom att kontrollera att antalet anmälningar som finns dokumenterade i verksamheten överensstämmer med de

anmälningar som finns rapporterade till huvudmannen.

Huvudmannen upprättar läsårsvis en analys på skolnivå, där särskild vikt läggs vid att säkerställa att utredning och åtgärder har lett till önskade resultat.

Tillägg

I varje enskilt fall görs en bedömning om andra myndigheter ska kontaktas, till exempel socialtjänst eller polis.

References

Related documents

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

Diskrimineringslagen ett ansvar för att agera vid kännedom om trakasserier och sexuella trakasserier och AFS 2015:4 beskriver skyldigheten arbetsgivare har för att en tydlig

Skolinspektionen konstaterar att kommunen har ett system för att ta emot rektorernas anmälningar om kränkande behandling men brister i att säkerställa att alla angivna

Skolinspektionen konstaterar att kommunen har ett system för att ta emot rektorernas anmälningar om kränkande behandling men brister i att säkerställa att alla angivna

Lärare, förskolelärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella

Utbildningsnämnden antar Revidering av Riktlinje för anmälan och utredning av kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (nuvarande Riktlinje

Utredning av upplevd kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier När arbetsgivaren eller arbetstagarrepresentant har fått kännedom om att en medarbetare upplever

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

Rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor?.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med

Anmäla Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor.. Rektor är i sin

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till