• No results found

Kulla-Svinninge, GC-port och GC-väg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kulla-Svinninge, GC-port och GC-väg"

Copied!
28
0
0

Full text

(1)

Samlad effektbedömning

Kulla-Svinninge, GC-port och GC-väg

Översiktsbild utedningsområde

Nuläge och brister:

Kulla vägskäl är en bytespunkt för busstrafik med hållsplatslägen på båda sidor av Vaxholmsvägen, samt en infartparkering med cykelparkering. Den befintliga trafiklösningen vid Kulla vägskäl innebär att fotgängare hänvisas till att passera Vaxholmsvägen via en gångpassage över vägen som inte är planskild, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter.

2 hållplatslägen finns vid Ubby, i anslutning till hållplatserna, går Svinningevägen in i en brant kurva med dålig sikt.

På aktuell sträcka saknas en gång- och cykelväg, cykling sker i blandtrafik, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Ordnade gångvägar till hållplatslägena saknas för tre av fyra hållplatslägen.

(2)

Gångvägens längd (km): Saknas idag Gångvägens standard: Saknas idag Gångtrafik (gående per

dygn):

Mätning saknas Cykelvägens längd (km): Saknas idag

Cykelvägens standard: Cykling sker idag i blandtrafik

Cykeltrafik: Mätning saknas

Väglängd: 2,1 km

Vägstandard: Svinningevägen: vägbanan är 6,7 meter bred, 60 km/h. Korsningen Svinningevägen/Vaxholmsvägen, 60 km/h. Vaxholmsvägen, 90 km/h.

Vägtrafik (fordon per dygn): Svinningevägen 4650 ÅDT (2016), varav 8,5 % tung trafik. Vaxholmsvägen 10 700 ÅDT (2018), varav 8,5 % tung trafik.

Åtgärdens syfte:

Syftet med åtgärderna är att möjliggöra för gående och cyklister att färdas på ett tryggt och säkert sätt längs med Svinningevägen samt ge möjlighet till säker passage under Vaxolmsvägen.

Förslag till åtgärd:

Kostnaden är 82,74 mnkr i prisnivå 2019-06

En ca 2,1 km lång separerad GC-vägs anläggs. GC-vägen kommer korsa Svinningevägen i plan och Vaxholmsvägen planskilt via en GC- port. Gestaltningsavsikter har tagits fram för gång- och cykelporten. Bland annat föreslås att den ska utformas genomsiktlig, med ljusa färger och belysning för att öka överblickbarheten och trygghetskänslan. Busshållsplatslägena på södra och norra sidan av

Vaxholmsvägen och väster om Ubby korsning flyttas och tillgänglighetsanpassas. Dessa får ordnade gångvägar till sig. Inga åtgärder görs på befintligt hållplatsläge i öster vid Ubby korsning. Kurvan på Svinningevägen vid Ubby ska rätas ut så att sikten förbättras.

Gångvägens längd (km): 2,1 km

Gångvägens standard: 2,5-3 meter bred, separerad med dike eller kantsten, belyst Gångtrafik (gående per

dygn):

Mätning saknas Cykelvägens längd (km): 2,1 km

Cykelvägens standard: 2,5-3 meter bred, separerad med dike eller kantsten, belyst

Cykeltrafik: Mätning saknas

Samlad effektbedömning Sida 2 av 28

(3)

Samlad effektbedömning Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde

(mnkr) Bedömning Beskrivning

Resenärer - Försumbart Ingen effekt.

Godstransporter - Försumbart Ingen effekt.

Persontransportföretag - Försumbart Ingen effekt.

Trafiksäkerhet - Positivt Ökad trafiksäkerhet för både oskyddade trafikanter och motorfordonsförare.

Klimat - Försumbart Ingen effekt.

Hälsa - Försumbart Fysiskt aktivitet, buller och luftkvalité bedöms inte

påverkas mer än marginellt av åtgärden.

Landskap - Negativt Negativa effekter för kulturmiljö och

störningseffekter för djurlivet.

Övriga externa effekter - Försumbart Ingen effekt.

Budgeteffekter - Försumbart Ingen effekt.

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart Ingen effekt

Drift, underhålls- och

reinvesteringskostnader under livslängd

- Negativt Ökade drift- och underhållskostnader för GC-vägen och GC-porten.

Samhällsekonomisk investeringskostnad

107

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter - Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys - -

KA högre invkostnad - -

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet Trafiktillväxt +50% - - Åtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet och ökade

livscykelkostnader. Hur nyttorna förhåller sig till

kostnaderna är okänt och åtgärden bedöms därför ha en osäker samhällsekonomisk lönsamhet.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet - endast bedömd

(4)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Delanalys kön: tillgänglighet persontrafik Neutralt Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Stockholm Neutralt

Kommun Österåker Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Buss, gång och cykel Neutralt

Åldersgrupp Neutralt Neutralt

Åtgärdsspecifik fördelningsaspekt så som t ex Inkomstgrupp Neutralt Neutralt Kommentar till fördelningstabellen

Åtgärderna bedöms ge störst nytta för oskyddade trafikanter påväg till och från kollektivtrafiken. Nyttorna tillfaller därmed främst lokalt.

Samlad effektbedömning Sida 4 av 28

(5)

Samlad effektbedömning Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Inget bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Inget bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Negativt bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Åtgärden innehåller positiva effekter för oskyddade trafikanter och motorfordonstrafikanter. Åtgärden innebär negativa effekter för kulturmiljö och biologisk mångfald. Det blir även en ökad infrastrukturmassa att underhålla, vilket leder till en ökad

energianvändning.

(6)

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:

Åtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet och ökade livscykelkostnader. Hur nyttorna förhåller sig till kostnaderna är okänt och åtgärden bedöms därför ha en osäker samhällsekonomisk lönsamhet.

Den nya gång- och cykelvägen gör intrång i två biotopsskyddad diken samt intrång i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att påverka växt- och djurlivet negativt. Åtgärden innebär även en ökad energianvändning vid drift och underhåll av den nya gång- och cykelvägen och gång- och cykelporten. Ingen större överflyttning mellan trafikslagen väntas ske.

Förutsättningarna att åka kollektivt från Kulla vägskäl och Ubby korsning förbättras då tillgängligheten till hållplatslägena förbättras. På sträckan är det mycket pendelbussar och direktbussar till Stockholm Central och Vaxholm.

Åtgärden bidrar positivt till den sociala hållbarheten. Hållplatslägena blir tryggare att nå då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra hållplatslägen. Tre av fyra hållplatser blir också tillgänglighetsanpassade. Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, detta ökar tillgängligheten till tre av fyra hållplatslägen. Trafiksäkerheten ökar mest för fotgängare och cyklister men även för motorfordonstrafikanter i och med den snäva kurvan vid Ubby på Svinningevägen rätas ut.

Samlad effektbedömning Sida 6 av 28

(7)

Samlad effektbedömning

1. Beskrivning av åtgärden

Sammanfattande beskrivning av åtgärden

Tabell 1.1 Sammanfattande tabell - beskrivning av åtgärden

Åtgärdsnamn Kulla-Svinninge, GC-port och GC-väg

Objekt-id VST2264

Ärendenummer TRV 2015/17200

Län Stockholms län

Kommun Österåkers kommun

Trafikverksregion Region Stockholm

Trafikslag Gång och cykel

Skede Plan inför granskning

Typ av planläggning Typfall 2 Ej betydande miljöpåverkan Nuläge och brister

Kulla vägskäl är en bytespunkt för busstrafik med hållsplatslägen på båda sidor av Vaxholmsvägen, samt en infartparkering med cykelparkering. Den befintliga trafiklösningen vid Kulla vägskäl innebär att fotgängare hänvisas till att passera Vaxholmsvägen via en gångpassage över vägen som inte är planskild, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter.

2 hållplatslägen finns vid Ubby, i anslutning till hållplatserna, går Svinningevägen in i en brant kurva med dålig sikt.

På aktuell sträcka saknas en gång- och cykelväg, cykling sker i blandtrafik, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Ordnade gångvägar till hållplatslägena saknas för tre av fyra hållplatslägen.

Utredningsområdet ligger i Österåkers kommun cirka en mil väster om Åkersberga. I Österåkers kommun bodde år 2019 nästan 45 600 invånare, kommunen har även ett stort antal fritidsboende och besökare vilket gör att befolkningen fördubblas

sommartid. Svinninge är ett typexempel på område som genomgår en omvandling från fritidsboende till permanentboende i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp. Antalet boende i Svinninge var år 2010 cirka 1 650 personer.

Kommunen har även ytterligare planer för omvandlingsområden norr om Svinningevägen. Resenärer från Vaxholms kommun passerar även de Kulla vägskäl. Enligt Vaxholms kommuns översiktsplan så kommer det att bo cirka 16 000 personer i kommunen 2030 i jämförelse med cirka 11 200 personer idag.

I dagsläget finns en gång- och cykelväg genom Svinninge, som startar vid bebyggelsen i Svinninge och löper till Svinninge handel.

För resterande del av Svinningevägen fram till Vaxholmsvägen sker cykling i blandtrafik.

Det är fyra busslinjer som har stopp vid Kulla vägskäl, totalt är det ca 140 turer på vardagar och ca 80 på helger.

Gångvägens längd (km): Saknas idag Gångvägens standard: Saknas idag Gångtrafik (gående per

dygn):

Mätning saknas

(8)

Cykelvägens längd (km): Saknas idag

Cykelvägens standard: Cykling sker idag i blandtrafik Cykeltrafik (cykel per dygn): Mätning saknas

Väglängd (km): 2,1 km

Vägstandard: Svinningevägen: vägbanan är 6,7 meter bred, 60 km/h. Korsningen Svinningevägen/Vaxholmsvägen, 60 km/h. Vaxholmsvägen, 90 km/h.

Vägtrafik (fordon per dygn): Svinningevägen 4650 ÅDT (2016), varav 8,5 % tung trafik. Vaxholmsvägen 10 700 ÅDT (2018), varav 8,5 % tung trafik.

Samlad effektbedömning Sida 8 av 28

(9)

Samlad effektbedömning Syfte

Syftet med åtgärderna är att möjliggöra för gående och cyklister att färdas på ett tryggt och säkert sätt längs med Svinningevägen samt ge möjlighet till säker passage under Vaxolmsvägen.

Förslag till åtgärd

En ca 2,1 km lång separerad GC-vägs anläggs. GC-vägen kommer korsa Svinningevägen i plan och Vaxholmsvägen planskilt via en GC-port. Gestaltningsavsikter har tagits fram för gång- och cykelporten. Bland annat föreslås att den ska utformas genomsiktlig, med ljusa färger och belysning för att öka överblickbarheten och trygghetskänslan. Busshållsplatslägena på södra och norra sidan av Vaxholmsvägen och väster om Ubby korsning flyttas och tillgänglighetsanpassas. Dessa får ordnade gångvägar till sig. Inga åtgärder görs på befintligt hållplatsläge i öster vid Ubby korsning. Kurvan på Svinningevägen vid Ubby ska rätas ut så att sikten förbättras.

I gestaltningsavsikterna föreslås också att trappor ned till gång- och cykelporten, dessa ska vara belysta, ha räcke samt ge en god överblick av sidoområdet.

Gångvägens längd(km): 2,1 km

Gångvägens standard: 2,5-3 meter bred, separerad med dike eller kantsten, belyst Gångtrafik(gående per

dygn):

Mätning saknas

Cykelvägens längd(km): 2,1 km

Cykelvägens standard: 2,5-3 meter bred, separerad med dike eller kantsten, belyst

Cykeltrafik: Mätning saknas

Översiktsbild förslag på åtgärder : Översiktsbild förslag på åtgärder

(10)

Åtgärdskostnad

Kostnadskalkyl Totalkostnad

omräknad till prisnivå 2019-06 Senaste

rev datum Prisnivå Beräkningsmetod Totalkostnad

(mkr)

Standardavvikelse (mkr) 2021-03-

19

mar-18 Q-säkrad enligt TDOK 2011:182

(osäkerhetsanalys och underlagskalkyl samt FKS)

76,9 1,6 82,7

Planeringsläge

Den fastställda kalkylen (FKS) är från skede samrådshandling. ​

Vägplanen har varit på granskning under sommaren 2020. Fastställelse maj 2021. Åtgärden bekostas av Trafikverket. ​

Utfall tom år 2020 är på åtgärd "Paketåtgärd Kulla" mot objekt "R-AB27 AB-län, Trafiksäkerhet, Statlig väg" och kommer att flyttas till det nya objektet VST2264 Kulla-Svinninge, GC-port och GC-väg när det fastställs i planen. ​

Övrigt

I den regionala cykelplanen för Stockholms län är Vaxholmsvägen utpekad som ett regionalt cykelstråk. Projektet har därför tagit höjd för det regionala cykelstråket som planeras längs med Vaxholmsvägen.

I Arninge, cirka 5,5 km från Kulla vägskäl, planeras en ny bytespunkt kallad Arninge station. Arninge station planeras stå klart december 2021. Den tillkommande stationen anses vara för långt borta för att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig mellan Kulla och Arninge station. Kulla vägskäl bedöms därför inte påverkas som bytespunkt av detta. När det regionala cykelstråket som planeras längs med Vaxholmsvägen står klart ökar möjlighet att röra sig mellan platserna.

Samlad effektbedömning Sida 10 av 28

(11)

Samlad effektbedömning

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2.1 Allmänna kalkylförutsättningar för samhällsekonomisk kalkyl

Prognos persontrafik - huvudanalys -

Avvikelse från prognos persontrafik -

Prognos godstrafik - huvudanalys -

Avvikelse från prognos godstrafik -

ASEK-version ASEK 7.0

Avvikelse från ASEK -

Prisnivå för kalkylvärden 2017

Kalkylränta % 3,5%

Prognosår 1 2040

Diskonteringsår 2017

Öppningsår 2025

Utförandetid/byggtid, antal år (projektspecifik) 1

Kalkylperiod från startår för effekter 40

Kalkylverktyg -

Datum för samhällsekonomisk kalkyl -

Kommentar

(12)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning Tabell 2.2 Nyckeltal samhällsekonomi

Samhälls- ekonomisk investerings- kostnad inkl skattefaktor

(mnkr)

Netto- nuvärde*

(mnkr)

NNK-idu**

(mnkr)

Huvudanalys 107 - -

Känslighetsanalys Högre investeringskostnad t.ex. successivkalkyl 85% eller

motsvarande 109 - -

Känslighetsanalys CO2-värdering hög 107 - -

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 0% från basåret 107 - -

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 50% högre än basåret och jämfört med

huvudkalkylen 107 - -

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 12% lägre personbilstrafik år 2040 och

oförändrad volym lastbilstrafik jämfört med dagens nivå (2014) 107 - -

* Nettonuvärdet är lika med summan av nuvärdet av alla positiva och negativa nyttoeffekter (årliga samhällsekonomiska intäkter och kostnader) minus investeringskostnaden.

**Nettonuvärdeskvoten NNK-idu är lika med nettonuvärdet dividerat med summan av den samhällsekonomiska investeringskostnaden och nuvärdet av nettoförändringen av drift- och underhållskostnader för infrastrukturhållaren.

Kommentar

Samlad effektbedömning Sida 12 av 28

(13)

Samlad effektbedömning Samhällsekonomisk analys

Tabell 2.3 Samhällsekonomisk analys

Beräknade effekter Ej beräknade effekter

Effektbenämning och kortfattad beskrivning

Ex på årlig effekt för prognosår 1

(2040)

Nuvärde detaljerat (mnkr)

Nuvärde översiktligt

(mnkr)

Bedömning Sammanvägd

bedömning Kortfattad beskrivning Trafikanteffekter

Resenärer

Förseningar och

trafikstörningar - - -

-

Försumbart: Åtgärden skapar ett bättre flöde på vägen men bedöms

inte påverka förseningar och

trafikstörningar mer än marginellt. Försumbart Ingen effekt.

Restid - total - - - Försumbart: Åtgärden innebär ingen

restidsförminskning.

Godstransporter

Förseningar och

trafikstörningar - - -

-

Försumbart: Åtgärden skapar ett bättre flöde på vägen men bedöms

inte påverka förseningar och

trafikstörningar mer än marginellt. Försumbart Ingen effekt.

Restid - lastbil - - - Försumbart: Åtgärden innebär ingen

restidsförminskning.

Persontransportföretag

Biljettintäkter - - - - Försumbart: Ingen effekt Försumbart Ingen effekt.

Externa effekter Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet - totalt - - - -

Positivt: Ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister i och med

en ny separerad GC-väg och GC- port under vägen. Ökad

trafiksäkerhet för motorfordonsförare i och med att

den snäva kurvan längst med Svinningevägen rätas ut.

Positivt

Ökad trafiksäkerhet för både oskyddade

trafikanter och motorfordonsförare.

Klimat

CO2-ekvivalenter - - - -

Försumbart: Försumbar effekt.

Endast en viss överflyttning från bil till cykel förväntas i och med denna

åtgärd.

Försumbart Ingen effekt.

(14)

Hälsa

Fysisk aktivitet - - -

-

Försumbart: Med åtgärderna ökar förutsättningarna att gå och cykla till

hållplatslägena, men andelen gång- och cykelresor förväntas inte öka

mer än marginellt.

Försumbart

Fysiskt aktivitet, buller och luftkvalité bedöms inte

påverkas mer än marginellt av åtgärden.

Luft - - -

Försumbart: Endast en viss överflyttning från bil till cykel förväntas i och med denna åtgärd,

detta bedöms inte förändra luftkvalitén mer än marginellt.

Människors hälsa - buller - - -

Försumbart: Bullernivåerna från vägen före, under och efter arbetena har beräknats och de

påverkas inte av föreslagna åtgärder.

Landskap

Biologisk mångfald, växt- och

djurliv: barriär - - -

-

Försumbart: Betydelsen för barriärer bedöms inte påverkas då landskapet redan är starkt påverkat av bilvägen, GC-vägen sträcker sig längst befintlig bilväg. Den nya GC- vägen kommer göra intrång i två biotopsskyddade diken samt intrång

i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att påverka växt- och

djurlivet negativt.

Negativt

Negativa effekter för kulturmiljö och störningseffekter för

djurlivet.

Biologisk mångfald, växt- och

djurliv: störning - - -

Negativt: GC-vägen och GC-porten kommer belysas, då Svinningevägen

inte tidigare har varit belyst innebär detta ett störningsmomtent. Den

nya GC-vägen gör intrång i två biotopsskyddade diken.

Forn- och kulturlämningar - - -

Negativt: GC-vägen kommer ta mark i anspråk i ett fornlämningsområde, effekten blir att en del av gravfältet tas bort och miljön får ett minskat kunskaps- och

upplevelsevärde. Det finns även även risk att GC-vägen får ett fysiskt

intrång i en grav och en stenröse, detta kommer undersökas vidare.

Landskap: skala, struktur,

visuell karaktär - - -

Försumbart: Landskapet är redan starkt påverkat av bilvägen, GC- vägen sträcker sig längst befintlig

bilväg. Nya busshållplatser kan innebär nya intrång i landskapet, effekten bedöms som försumbar.

Övriga externa effekter

Övriga externa effekter - - - - Försumbart: Ingen effekt. Försumbart Ingen effekt.

Samlad effektbedömning Sida 14 av 28

(15)

Inbesparade JA-kostnader

Inbesparade JA-kostnader - - - - Försumbart: Ingen effekt. Försumbart Ingen effekt

Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader under livslängd

Drift och underhåll - - - -

Negativt: Ökade drift- och underhållskostnader för GC-vägen

och GC-porten.

Negativt

Ökade drift- och underhållskostnader för GC-vägen och GC-porten.

SAMHÄLLSEKONOMISK INVESTERINGSKOSTNAD 107

NETTONUVÄRDE - SAMMANVÄGNING AV EJ VÄRDERBARA EFFEKTER Positivt

Kvalitetsbedömning av samhällsekonomisk kalkyl Motivering sammanvägning av ej värderbara effekter

Åtgärden leder till ökade trafiksäkerhetseffekter för både oskyddade trafikanter och motorfordon. Trafiksäkerhetsnyttorna bedöms väga högre än kostnaderna som uppstår av ökade drift- och underhållskostnader och ökat intrång i landskapet. Sammanvägt bedöms de ej beräknade effekterna som positiva.

(16)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet

Tabell 2.4

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet: Osäker lönsamhet - endast bedömd

Slutlig sammanvägd bedömning av: Upprättaren

Motivering:

Åtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet och ökade livscykelkostnader. Hur nyttorna förhåller sig till kostnaderna är okänt och åtgärden bedöms därför ha en osäker samhällsekonomisk lönsamhet.

En översiktlig beräkning med kalkylperiod 40 år och kalkylvärden från ASEK 7 har gjorts som ligger som grund för bedömningen.

Se övriga dokument, bilaga 4. Vid minst 21 % olycksreducering jämfört med historiskt olycksstatistik fördelade jämt över tid blir åtgärden samhällsekonomisk lönsam. Om åtgärden når upp till den olyckreduceringen är dock osäkert. Mätning för gång- och cykel saknas samt trafikprognos för gång- och cykel. Olycksstatistiken avser hela utredningsområdet, hur dessa åtgärderna minskar olycksrisken är inte känd. Dock är det känt att trafiksäkerheten kommer förbättras med åtgärden. Kostnaden för åtgärden är mer känd då vi vet investeringskostnaden och drift- och underhållskostnaden är beräknad utifrån schabloner i GC-kalk.

Samlad effektbedömning Sida 16 av 28

(17)

Samlad effektbedömning

3. Fördelningsanalys

Tabell 3.1 Fördelningsanalys

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Näst störst nytta/fördel

Störst negativ

nytta/nackdel Motivering Delanalys kön: tillgänglighet

persontrafik Neutralt Neutralt Neutralt Män och kvinnor får lika stora nyttor av åtgärderna.

Lokalt/ regionalt/ nationellt/

internationellt Lokalt Regionalt Neutralt

Nyttorna tillfaller främst lokalt då förutsättningarna att använda kollektivtrafiken ökar vid Kulla vägskäl och Ubby.

Nyttor tillfaller även motorfordonstrafikanter i och med anläggandet av GC-porten och kurvrätningen. Detta bedöms ge viss nytta regionalt då det är mycket kusttrafik på sträckan under sommarmånaderna.

Län Stockholm Neutralt Neutralt Nyttorna tillfäller främst Stockholms län.

Kommun Österåker Vaxholm, Täby Neutralt Nyttorna tillfäller främst Österåker kommun, men viss nytta tillfäller även Vaxholm och Täby som ligger i nära anslutning.

Näringsgren Neutralt Neutralt Neutralt Ingen näringsgren bedöms få större nyttor än någon annan.

Trafikslag Buss, gång och

cykel Bil Neutralt

Åtgärderna bedöms ge störst nytta för oskyddade trafikanter påväg till och från kollektivtrafiken. Nyttor tillfaller även motorfordonstrafikanter i och med anläggandet av GC-porten och uträtningen av den skarpa kurvan i Ubby.

Åldersgrupp Neutralt Neutralt Neutralt Alla fotgängare och cyklister till och från kollektivtrafiken gynnas i lika stor grad av en mer trafiksäker och trygg miljö.

Åtgärdsspecifik fördelningsaspekt

så som t ex Inkomstgrupp Neutralt Neutralt Neutralt Ingen åtgärdsspecifik fördelningsaspekt har identifierats.

Bedömningarna är gjorda av:

Upprättaren

Kommentar:

Åtgärderna bedöms ge störst nytta för oskyddade trafikanter påväg till och från kollektivtrafiken. Nyttorna tillfaller därmed främst lokalt.

(18)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Har FKB gjorts? Nej

Kommentar:

Ingen företagsekonomisk konsekvensbeskrivning har gjorts.

Samlad effektbedömning Sida 18 av 28

(19)

Samlad effektbedömning

4. Transportpolitisk målanalys

Bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning

Ekologisk hållbarhet

Den nya gång- och cykelvägen gör intrång i två biotopsskyddad diken samt intrång i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att påverka växt- och djurlivet negativt. Åtgärden innebär även en ökad energianvändning vid drift och underhåll av den nya gång- och cykelvägen och gång- och cykelporten. Ingen större överflyttning mellan trafikslagen väntas ske.

Ekonomisk hållbarhet

Förutsättningarna att åka kollektivt från Kulla vägskäl och Ubby korsning förbättras då tillgängligheten till hållplatslägena förbättras. På sträckan är det mycket pendelbussar och direktbussar till Stockholm Central och Vaxholm.

Social hållbarhet

Åtgärden bidrar positivt till den sociala hållbarheten. Hållplatslägena blir tryggare att nå då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra hållplatslägen. Tre av fyra hållplatser blir också tillgänglighetsanpassade. Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, detta ökar tillgängligheten till tre av fyra hållplatslägen. Trafiksäkerheten ökar mest för fotgängare och cyklister men även för motorfordonstrafikanter i och med den snäva kurvan vid Ubby på Svinningevägen rätas ut.

Bedömningarna av långsiktig hållbarhet är gjorda av:

Upprättaren

(20)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning Bedömning av bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning

Tabell 4.1 Transportpolitisk målanalys

Mål Bedömning och motivering

Funktionsmål Medborgarnas resor

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitligthet, trygghet och bekvämlighet

Tillförlitlighet

Positivt bidrag: Åtgärden innebär att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen där det tidigare saknats, detta ökar tillförlitligheten för oskyddade trafikanter. En oskyddad passage ersätts med en planskild vilket skapar

ett bättre flöde på vägen, vilket gynnar motorfordonsresenärer på sträckan.

Trygghet & bekvämlighet

Positivt bidrag: Tryggheten för oskyddade trafikanter ökar i och med anläggandet av en GC-väg med planskild passage och att tre av fyra hållplatslägena får ordnade

gångvägar till sig. Även bekvämligheten ökar för oskyddade trafikanter då tre av fyra hållplatser tillgänglighetsanpassas. Att den skarpa kurvan i Ubby rätas ut gynnar motorfordonstrafikanter då sikten ökar

vilket ökar tryggheten och bekvämligheten.

Näringslivets transporter Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften

Tillförlitlighet

Positivt bidrag: En oskyddad passage ersätts med en planskild vilket skapar ett bättre flöde på vägen, vilket

gynnar motorfordonsresenärer på sträckan.

Kvalitet Inget bidrag: Kvalitén på näringslivets transporters påverkas inte av åtgärderna.

Tillgänglighet regionalt och mellan länder

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder

Pendling

Positivt bidrag: Förutsättningarna att åka kollektivt från Kulla vägskäl och Ubby korsning förbättras då tillgängligheten till hållplatslägena förbättras. På sträckan

är det mycket pendelbussar och direktbussar till Stockholm Central och Vaxholm.

Tillgänglighet storstad

Positivt bidrag: Förutsättningarna att åka kollektivt från Kulla vägskäl och Ubby korsning till Stockholm central

förbättras då tillgängligheten till hållplatslägena förbättras. På sträckan är det mycket pendelbussar och

direktbussar till Stockholms Central.

Tillgänglighet till interregionala resmål

Inget bidrag: Åtgärderna bidrar inte till bättre tillgänglighet till interregionala resmål, utan enbart lokalt

inom Stockholms län.

Jämställdhet Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken

medverkar till ett jämställt samhälle

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma sina liv

(valmöjlighet)

Inget bidrag: Män och kvinnor gynnas till lika stor grad av åtgärderna.

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag: Åtgärderna bidrar inte till lika påverkansmöjligheter.

Samlad effektbedömning Sida 20 av 28

(21)

Funktionshindrade Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning

Kollektivtrafiknätets användbarhet för funktionshindrade

Positivt bidrag: Hållplatslägena blir tryggare att nå då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra hållplatslägen, dessa

tillgänglighetsanpassas. Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen,

vilket ökar tillgängligheten till hållplatslägena.

Barn & unga

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och

vistas i trafikmiljöer, ökar Skolväg - gå eller cykla på egen hand

Positivt bidrag: Hållplatslägena blir tryggare att nå för barn och unga då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra

hållplatslägen, dessa tillgänglighetsanpassas. Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, detta ökar tillgängligheten till

hållplatslägena. Åtgärderna gynnar därför barn och ungas möjlighet att på egen hand röra sig i trafikmiljön.

Vid Kulla vägskäl trafikeras skolbussar mot Täby centrum.

Kollektivtrafik, gång & cykel Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

Andel gång- & cykelresor av totala kortväga

Inget bidrag: Med åtgärderna ökar förutsättningarna att gå och cykla till hållplatslägena, men andelen gång- och

cykelresor förväntas inte öka mer än marginellt.

Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång och cykel)

Inget bidrag: Med åtgärderna ökar förutsättningarna att åka med kollektivtrafik då hållplatslägena blir mer tillgängliga, men andelen kollektivtrafik förväntas inte öka

mer än marginellt.

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål Klimat

Transportsektorn bidrar till miljökvalitetsmålet.

Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet och ett brutet beroende av fossila bränslen År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen Bakgrund till

bedömningsgrunder finns i

"Trafikverkets

kunskapsunderlag och klimatscenario för engergieffektivisering och begränsad klimatpåverkan 2014:137".

Påverkan på mängden fordonskilometrar för

energiintensiva trafikslag såsom personbil, lastbil och flyg

Inget bidrag: Med åtgärderna ökar förutsättningarna att åka med kollektivtrafik då hållplatslägena blir mer tillgängliga, men andelen kollektivtrafik förväntas inte öka mer än marginellt.

Därför bedöms inte mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag påverkas mer än

marginellt.

Påverkan på energianvändning per fordonskilometer

Inget bidrag: Åtgärden påverkar inte energianvändningen per fordonskilometer.

Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur

Negativt bidrag: Åtgärden ökar energianvändningen vid byggande, drift och

underhåll.

(22)

Hälsa

Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.

Prioritet ges till de miljöpoltitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

Människors hälsa

Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden för buller

Inget bidrag: Bullernivåerna från vägen före, under och efter arbetena har beräknats och de påverkas

inte av föreslagna åtgärder.

Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga

bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena

Inget bidrag: Bullernivåerna från vägen före, under och efter arbetena har beräknats och de påverkas

inte av föreslagna åtgärder.

Betydelse för förekomst av

områden med hög ljudmiljökvalitet

Inget bidrag: Bullernivåerna från vägen före, under och efter arbetena har beräknats och de påverkas

inte av föreslagna åtgärder.

Fysisk aktivitet i transportsystemet

Positivt bidrag: Med åtgärderna ökar förutsättningarna att gå och cykla till hållplatslägena, men andelen gång- och cykelresor

förväntas inte öka mer än marginellt.

Befolkning

Barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål

Positivt bidrag: Hållplatslägena blir tryggare att nå då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra hållplatslägen, dessa tillgänglighetsanpassas.

Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en

separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, vilket ökar tillgängligheten till

hållplatslägena.

Tillgängligheten med

kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter

Positivt bidrag: Hållplatslägena blir tryggare att nå då en ordnad gångväg byggs till tre av fyra hållplatslägen, dessa tillgänglighetsanpassas.

Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en

separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, vilket ökar tillgängligheten till

hållplatslägena.

Luft

Transportsystemets totala emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10)

Inget bidrag: Åtgärderna förväntas inte ge någon överflyttning mellan transportslag mer än marginellt och inga hastighetsförändringar sker

därför bedöms transportsystemets totala emissioner av NOx oh PM10 inte påverkas.

Halter av kväveoxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10), i tätorter med åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där övre utvärderings- tröskeln överskrids

Inget bidrag: Åtgärderna görs inte i ett sådant område.

Antalet personer exponerade för halter över MKN

Inget bidrag: Åtgärderna görs inte i ett sådant område.

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål

Samlad effektbedömning Sida 22 av 28

(23)

Vatten

Kvalitet på vatten ur ett

dricksvattenförsörjningsperspektiv

Inget bidrag: Åtgärderna påverkar inte kvalitén på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv.

Mark

Betydelse för förorenade områden Inget bidrag: Det finns inga potentiellt förorenade områden i närheten av utredningsområdet.

Betydelse för skyddsvärda områden

Negativt bidrag: En del av gravfältet tas bort men då Svinningevägen redan går genom gravfältet bedöms effekten som låg gällande betydelse för utradering. Det finns även en risk för intrång i en gravsten och en stenröse, detta kommer studeras vidare. Den nya gång- och cykelvägen gör intrång i

två biotopsskyddad diken samt intrång i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att

påverka skyddsvärda områden negativt.

Betydelse för bakgrundshalt metaller

Inget bidrag: Åtgärderna påverkar inte betydelsen för bakrundshalt metaller

Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar

Inget bidrag: Åtgärderna påverkar inte betydelsen för bakrundshalt sulfidjordar.

Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede

Negativt bidrag: En del av gravfältet tas bort men då Svinningevägen redan går genom gravfältet bedöms effekten som låg gällande betydelse för utradering. Det finns även en risk för intrång i en gravsten och en stenröse, detta kommer studeras vidare. Den nya gång- och cykelvägen gör intrång i

två biotopsskyddad diken samt intrång i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att

påverka skyddsvärda områden.

Landskap Landskap

Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets

utmärkande karaktär och kvaliteter - avseende

delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär

Inget bidrag: Landskapet är redan starkt påverkat av bilvägen, GC-vägen sträcker sig längst befintlig

bilväg. GC-porten innebär ett större ingrepp i landskapet men påverkan kan lindras med rätt utformning. Åtgärderna bedöms inte påverkas mer

än marginellt.

Biologisk mångfald, växtliv samt djurliv

Betydelse för mortalitet Inget bidrag: Åtgärderna bedöms inte påverka betydelsen av mortalitet.

(24)

Betydelse för barriärer

Inget bidrag: Betydelsen för barriärer bedöms inte påverkas då landskapet är redan starkt påverkat av

bilvägen, GC-vägen sträcker sig längst befintlig bilväg. Dock kommer den nya gång- och cykelvägen

gör intrång i två biotopsskyddad diken samt intrång i åtta naturvärdesområden, vilket kan komma att påverka växt- och djurlivet negativt. Nya busshållplatser kan också komma att göra intrång i

landskapet.

Betydelse för störning

Negativt bidrag: GC-vägen och GC-porten kommer belysas, då Svinningevägen inte tidigare har varit

belyst innebär detta ett störningsmomtent.

Betydelse för förekomst av livsmiljöer

Negativt bidrag: GC-vägen gör intrång i två biotopsskyddad diken. Det görs även mindre intrång i åtta naturvärdesområden. Detta kan

komma att påverka livsmiljöerna negativt.

Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden

Negativt bidrag: GC-vägen gör intrång i två biotopsskyddad diken. Det görs även mindre intrång i åtta naturvärdesområden. Detta kan

komma att påverka den inhemska biologiska mångfalden negativt.

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse

Betydelse för utpekade värdeområden

Negativt bidrag: Åtgärderna kommer inte medföra något fysiskt intrång i riksintresseområdet för kulturmiljö inom utredningsområdet. GC-vägen

kommer dock ta mark i anspråk i ett fornlämningsområde, effekten blir att en del av

gravfältet tas bort och miljön får ett minskat kunskaps- och upplevelsevärde. Det finns även även risk att GC-vägen får ett fysiskt intrång i en grav och en stenröse, detta kommer undersökas

vidare. Ytterligare två fornlämningar berörs indirekt och får något sämre upplevelsevärde

samtidigt som tillgängligheten ökar.

Betydelse för strukturomvandling

Inget bidrag: En del av gravfältet tas bort men då Svinningevägen redan går genom gravfältet bedöms effekten som låg gällande betydelse för

strukturomvandling.

Betydelse för förfall av infrastrukturens egna

kulturmiljövärden respektive god skötsel av dessa värden

Inget bidrag: Åtgärderna påverkar inte infrastrukturens egna kulturmiljövärden.

Betydelse för utradering

Inget bidrag: En del av gravfältet tas bort men då Svinningevägen redan går genom gravfältet bedöms effekten som låg gällande betydelse för utradering. Det finns även en risk för intrång i en gravsten och en stenröse, detta kommer studeras

vidare.

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål

Samlad effektbedömning Sida 24 av 28

(25)

Trafiksäkerhet

Döda & allvarligt skadade. Minskat antal omkomna och allvarligt skadade

Positivt bidrag: Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar då en separerad GC-väg med en

planskild korsning byggs, samt att tre av fyra hållplatslägen får en ordnad gångväg till sig.

Trafiksäkerheten för motorfordonstrafikanter ökar vid Ubby på Svinningevägen i och med att den

snäva kurvan vid Ubby rätas ut.

Bedömningarna är gjorda av:

Upprättaren

(26)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning

Tabell 4.2 Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitetens benämning och kortfattad beskrivning Effektivitetstal Enhet

Trafiksäkerhet D

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade per mdkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Ej angett D/mdkr

Trafiksäkerhet DAS

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade och allvarligt skadade per mdkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Ej angett DAS/mdkr

Restid

Förändrat antal timmar (totalt) per tkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Ej angett restid tim/tkr

CO2

Förändrat antal ton CO2 per mnkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Ej angett ton/mnkr

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Åtgärden innehåller positiva effekter för oskyddade trafikanter och motorfordonstrafikanter. Åtgärden innebär negativa effekter för kulturmiljö och biologisk mångfald. Det blir även en ökad infrastrukturmassa att underhålla, vilket leder till en ökad

energianvändning.

Samlad effektbedömning Sida 26 av 28

(27)

Samlad effektbedömning Resultat från Klimatkalkyl

Tabell 4.3 Utsläpp och energianvändning: Byggande, drift, underhåll, reinvestering

Koldioxidutsläpp, ton CO2-ekvivalenter Energianvändning, GWh

Byggskede totalt 1044 5

Bygg- och reinvestering samt DoU

per år 14,4 0,0976

Bygg- och reinvestering samt DoU

under hela kalkylperioden 578 3,9

Bilaga: bilaga 3a klimatkalkyl resultat.pdf

Kommentar:

(28)

Objektnummer: VST2264 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2015/17200 Kontaktperson: Persson Maja, PLstst, 0771-921 921

Skede: Plan inför granskning

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning

Bilagor och referenser

Bilagor AKK

Bilaga 2 FKS Kulla-Svinninge

Klimatkalkyl

Bilaga 3a Klimatkalkyl resultat

Bilaga 3b Klimatkalkyl Arbets-PM

Referenser

Beteckning Beskrivning

Referens 1 Granskningshandling Vägplan: Gång- och cykelport Kulla vägskäl samt gång- och cykelväg Svinningevägen (200525)

System-ID, nummer för identifikation i databas: b42750ff-2262-46af-baf2-0434deb6de2b

Utskriftsdatum : 2021-04-22

Samlad effektbedömning Sida 28 av 28

References

Related documents

Resultatet i föreliggande studie kan bidra till ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskans upplevelser av de faktorer som kan påverka triageringen.. 27 kommunikation

att tekniska förvaltningen får i uppdrag efter beslut i tekniska utskottet, att slutföra projekteringen av sänkning av Götavägen samt gång- och cykelbro över Götavägen efter

Trots upplevd otillräcklighet vill sjuksköterskor genomföra alla uppgifter på egen hand, detta leder till ökad arbetsbelastning och ytterligare känsla av att inte räcka till

[r]

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

[r]

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Befintlig järnväg på balkbro över Vindelälven vid Vännäsby, med befintlig vägbro (E12) till väster och gamla brostöden till höger..

• Alternativ 3: Dubbelriktad GC-väg växelvis längs vägens västra och östra sida. • Alternativ 4: Enkelriktad GC-väg på vardera sida

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

En ny gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Öjebyn och Norrfjärden.. En ny gång-

• På utbetald ersättning för ränta gör Trafikverket preliminärskatte- avdrag och inbetalar till Skatteverket (enbart för privatpersoner och dödsbon).. 35

• Attraktivt cykel- och gångavstånd mellan Strömsholm och Kolbäck (ca 4 km), men det är idag otryggt att gå eller cykla längs vägen så det undviks.. • Syftet med gång-

alternativet för oskyddade trafikanter att ta sig från Vännäs och Vännäsby till närliggande byar på östra sidan av Vindelälven längs väg E12 samt byar längs väg 628

Syftet med handlingen är framförallt att den ska utgöra underlag för samråd inför Länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan,

Övergång mellan breddningen åt öster respektive väster. Befintlig GC-port förlängs Breddning av väg

Minsta avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter, undantag där huvudbyggnad är sammanbyggt i densamma.. Del av huvudbyggnad som utgörs av garage/carport

• Tillståndsprövning kommer om möjligt att samprövas för vattenverksamhet och Natura