• No results found

Enkätresultat företagens situation maj 2021 Sörmland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enkätresultat företagens situation maj 2021 Sörmland"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 1(4)

Enkätresultat Företagens situation i Sörmland maj 2021

Sammanfattning

● Andra omgången av kommungemensam enkät

● Något lägre svarsfrekvens, enkäten besvarad i maj

● Mer positiv bild av det senaste halvåret och framtidsbild

● Hotell- och restaurang fortfarande i ett svårt läge

● Små företag har sämre ekonomisk utveckling och sämre framtidstro

● Lägre risk för varsel och uppsägning

Andra omgången av den kommungemensamma enkäten - Hösten 2020 genomfördes en första omgång av en gemensam

näringslivsenkät i de sörmländska kommunerna. De resultat som presenteras i den här rapporten baseras på en andra omgång av enkäten.

- 1119 svarande, en svarsfrekvens på 14 %, att jämföra mot förra årets 1360 svar och svarsfrekvensen 17 %.

- Regionen är samordnande, men enkäten skickas ut av respektive kommun genom deras olika register.

- Enkäten var öppen 5-20 maj.

- Många småföretag bland de svarande. Varje svar är värt lika mycket, oberoende av storleken på företaget.

- Precis som förra årets enkät ser vi generellt sett ser en liknande kommunal, som regional bild.

Under förra årets enkät fick vi problematiken att vid tidpunkten när företagen svarade så hade många av dem haft en hyfsad sommar. När sedan analysen presenterades 3-4 veckor senare så hade nya, tuffare restriktioner införts som vände på förutsättningarna över en natt.

Förutsättningarna den här gången har varit något stabilare, vilket gör att resultaten kan förväntas gälla för en något längre period.

(2)

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 2(4)

Bättre ekonomisk utveckling det senaste halvåret, men inte för alla

När vi den här gången ställde frågan om hur företagets ekonomiska situation har utvecklats under de senaste sex månaderna har andelen positiva svar varit fler än förra enkätomgången. Detta innebär alltså att företagen har upplevt pandemins andra halvår som bättre än det första halvåret. Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70 procent 2020). Inom kultur och fritid har ungefär hälften av företagen haft en negativ utveckling de senaste 6 månaderna, vilket är väldigt likt siffran för ett halvår sen.

- Tillverkningsindustrin, fastighetsverksamhet och jordbruk, jakt och skogsbruk är de branscher som i högst utsträckning anger att de har haft en positiv utveckling.

- Nedbrutet på kommunnivå kan vi se att det är Strängnäs och Vingåker som i högst grad uppger att de har haft en negativ ekonomisk utveckling under det senaste halvåret, och Oxelösund har den lägsta andelen företagare som uppger att de har haft en negativ utveckling.

- Större företag har upplevt en mer positiv ekonomisk utveckling under de senaste sex månaderna än mindre företag.

Många har förändrat personalsituationen det senaste halvåret Färre har använt sig av korttidspermittering det senaste halvåret, vilket också är i linje med Tillväxtverkets data. Hotell- och restaurang och tillverkningsindustri är de som använt korttidspermittering i högst

utsträckning under de senaste sex månaderna. För övriga åtgärder kan man på övergripande nivå knappt se någon förändring av andelen företag som har använt dem jämfört med förra enkäten. Detta gäller varsel,

uppsägning, nyanställning eller företag som har pausat verksamheten i

(3)

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 3(4)

företaget.

- Flera branscher har i varierande grad använt sig av både

personalnedskärningar (varsel, uppsägning) och nyanställningar.

Detta gäller exempelvis för Hotell- och restaurang,

tillverkningsindustri och transport och magasinering. De skilda utvecklingarna inom en och samma bransch tyder på att

branschaggregaten är för stora för att fånga utvecklingen i specifika delbranscher inom branschaggregatet.

- Bland företagarna inom handeln har 27 % nyanställt och företagen inom Kultur nöje och fritid har i 28 procent av fallen pausat verksamheten. Det kan ha att göra med att en del av företagen är bisysslor, och att företagarna har gått in och gjort andra jobb under perioden.

- De minsta företagen har inte använt korttidspermittering,

uppsägning, varsel eller nyanställning i samma utsträckning som övriga. De minsta företagen har däremot pausat verksamheten i företaget i större utsträckning. Även de allra största företagen uppger i något högre utsträckning än övriga att de har pausat verksamheten.

- Få företag har använt omställningsstöd, omsättningsstöd och rådgivning via STUA. 13 % av Hotell och restaurang har tagit del av rådgivning via STUA, 4 % av kulturföretagen. Man har i låg utsträckning nått företagen med färre än tio anställda.

Företagen mer positiva nu än för ett halvår sen

- I den förra enkäten såg vi att företagen generellt var mer positiva till framtiden för sin egen verksamhet än för branschen som helhet.

Detta gäller även i den här enkätomgången. En högre andel uppger nu att de instämmer i hög grad i påståendet att branschen, eller företaget, går en ljus framtid till mötes. Företagarna i Oxelösund är mest positiva, men i övrigt är det inga stora skillnader mellan kommunerna.

- Utbildningssektorn och hotell- och restaurang har här de mest negativa framtidsbilderna. Fastighetsbranschen och

tillverkningsindustrin ser mest positivt på företagets framtid.

(4)

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 4(4)

- Även här gäller att de större företagen är mer positiva till framtiden än de mindre.

Även andelen företag som anger att de ser en risk för varsel och/eller uppsägning inom de kommande sex månaderna har minskat från förra enkätomgången (se figur nedan), vilket också kan tolkas som en mer positiv syn på företagets framtid.

- Risken är minst i Gnesta och Oxelösund.

- Störst risk för varsel/uppsägning i hotell- och restaurang. Lägst risk inom jordbruk, och juridik och ekonomi

References

Related documents

Nettoomsättningen för BTS Övriga marknader uppgick under första kvartalet till 80,0 (70,1) MSEK.. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkterna med

Jämfört med fjärde kvartalet 2019 ökade nettoom- sättningen rensat för valutaeffekter med 26 procent och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 21 procent i SEK.. Den

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Enligt 13 a § Arbetstidslagen (1982:673) får arbetstiden för nattarbetande under varje period om 24 timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om

Då ingår bilen och batterierna – med 5 års garanti för batterierna och elmotorn – service och underhåll under 4 år/4 000 mil inklusive särskild elbilsassistans via

Alla våra kunder i bostadsrättsföreningar får en personlig kontakt med namn och telefonnummer till de som ansvarar för tjänsterna hos oss.. Vi har också egna installatörer,

Syftet med förvärv respektive överlåtelse av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa Eneas kapitalstruktur till företagets kapitalbehov, möjliggöra finansiering, helt