• No results found

12006 Övre Skålen 16, Jönköping PROJEKTRAPPORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12006 Övre Skålen 16, Jönköping PROJEKTRAPPORT"

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

www.soundcon.se

PROJEKTRAPPORT

12006

Övre Skålen 16, Jönköping

Trafikbullerutredning

Rapport 12006-17091200.doc Antal sidor: 6

Bilagor: 01 – 08

Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Datum 2017-09-14

(2)

Rapport 12006-17091200

k:\lime easy\dokument\12006\12006-17091200.doc Sida 2 (6)

Innehåll

1. Bakgrund och syfte ... 2

2. Riktvärden för trafikbuller ... 2

3. Förutsättningar ... 3

4. Trafikdata ... 4

5. Utförda beräkningar ... 5

6. Kommentarer ... 5

1. Bakgrund och syfte

På fastigheten Övre Skålen 16 i Jönköping planeras för byggnation av bostadshus.

Fastigheten ligger i närheten av väg- och tågtrafik, varför behovet av en trafikbullerutredning har uppkommit.

Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda inom planområdet och utreda förutsättningar för bostäder.

2. Riktvärden för trafikbuller

Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid

bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Förordningen gäller planer påbörjade efter 2 januari 2015.

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1

att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

(3)

Rapport 12006-17091200

k:\lime easy\dokument\12006\12006-17091200.doc Sida 3 (6) 4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå

överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Nya riktvärden för trafikbuller

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. Ändringen gäller planer påbörjade efter 2 januari 2015 på samma sätt som förordning 2015:216.

En höjning av bullerriktvärdena enligt beslutet innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. För buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och vägar höjs riktvärdena enligt följande:

- en höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå

- en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå.

Riktvärdena tillämpas vid planering och byggande av bostäder (2 kap. 6 a § plan- och bygglagen [2010:900], PBL). De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2017.

3. Förutsättningar

De planerade bostadsbyggnaderna är belägna väster om Kortebovägen strax norr

om Jönköpings centrala delar. Öster om fastigheten passerar den relativt högt

trafikerade Kortebovägen och öster om Kortebovägen passerar järnvägen

Jönköpingsbanan. Hus A planeras att uppföras i fyra våningar och hus B i fem

våningar. I figuren nedan framgår de planerade bostädernas läge.

(4)

Rapport 12006-17091200

k:\lime easy\dokument\12006\12006-17091200.doc Sida 4 (6) Figur 1 Översikt över det aktuella området samt planerad bebyggelse..

4. Trafikdata

Vi har i utredningen utgått från trafikuppgifter som erhållits av Jönköpings kommun, Cecilia Idermark (vägtrafiken) samt Trafikverket (tågtrafiken). I utredningen har vi studerat en framtidsprognos om 10 år för vägtrafiken. I framtidsprognosen har trafikflödena på Kortebovägen räknats upp med en schablon om 1% per år. För järnvägstrafiken har Trafikverkets prognos för 2030 (2015:051) använts.

Följande trafikuppgifter som framtidsprognoser ligger till grund för beräkningarna.

Tågtyp Antal per dygn Hastighet

Godståg 14 450m 80 km/h

Pendeltåg 48 55m 80 km/h

Väg ÅDT Andel tung trafik Hastighet

Kortebovägen 18 226 7 % 40 km/h

(5)

Rapport 12006-17091200

k:\lime easy\dokument\12006\12006-17091200.doc Sida 5 (6)

5. Utförda beräkningar

Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg- och tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 och SNV rapport 4935 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.3.

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta ljudnivåerna avser adderade ljudnivåer från väg- och tågtrafiken. De maximala ljudnivåerna avser den högsta ljudnivån från antingen väg- eller tågtrafiken.

Beräkningar med Hus A och Hus B:

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 04 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

Beräkningar med endast Hus B:

Bilaga 05 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 06 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 07 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 08 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

6. Kommentarer

För den aktuella fastigheten har flera olika byggnadsutformningar studerats för att komma till rätta med bullerproblematiken. En lösning med en U-formad byggnad som ger mer sluten byggnadsvolym bedömdes dock inte som möjlig att genomföra med hänsyn bl.a. till tomtens storlek. Det har resulterat i den nu föreslagna

bebyggelseutformningen med genomgående lägenheter kompletterade med

skärmar på balkonger på baksidan av huset för att ytterligare minska maxnivåerna

vid passage av godståg som i framtiden eventuellt kan komma att ske fler än 5

gånger per natt.

(6)

Rapport 12006-17091200

k:\lime easy\dokument\12006\12006-17091200.doc Sida 6 (6)

Beräkningarna visar att man vid byggnation av endast hus B ej överstiger riktvärdet

60 dBA ekvivalent nivå vid fasad och att uteplats som uppfyller riktvärden kan anordnas på baksidan av huset.

Vid byggnation av både hus A och Hus B visar beräkningarna att man med aktuella planlösningar kan få hälften av rummen i varje lägenhet mot skyddade sidor som ej överstiger 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid passage av godståg.

Förordningen ställer även krav på att om en uteplats anordnas i anslutning till byggnaden skall uteplatser uppfylla 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA

maximal ljudnivå. Med de föreslagna skärmarna på balkongerna klarar man detta på

balkongerna. För att klara dessa värden för en uteplats på gården krävs att man

anordnar lokal avskärmning av gemensam uteplats så att ekvivalent ljudnivå ej

överstiger 50 dBA. Maxnivåer från persontåg kan klaras på en sådan skyddad

uteplats och maxnivåer från godståg på uteplats blir inte aktuellt att beakta då dessa

inte kommer att förekomma så ofta som fem gånger/timme.

(7)

1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

01

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5

1

167 80 88 267 79 88 367 79 88 467 78 88

2

167 79 88 267 79 88 367 79 88 467 78 88

3

162 77 84 262 76 85 362 76 85 463 76 85

4

135 42 61 235 39 60 339 46 63 438 39 63

5

144 45 69 246 46 72 347 46 73 448 47 73

6

139 42 64 241 45 66 343 51 67 443 53 68

7

160 77 81 262 76 83 363 76 84 463 76 84

8

150 61 74 254 64 77 355 66 78 455 67 78 555 67 78

9

153 65 75 255 66 78 355 66 79 456 66 79 556 66 79

10

152 65 74 254 66 77 356 66 79 456 66 79 556 66 79

11

152 67 75 255 69 78 356 69 78 456 69 79 556 69 79

12

148 63 70 252 65 75 353 65 77 455 65 78 555 65 78

13

3444 42 6838 45 61

544 48 67

14

3436 35 5937 40 59 543 46 64

15

247 62 71 350 65 72 452 66 74 552 66 73

16

137 48 61 236 48 61 335 37 61 436 36 61

17

143 58 65 242 52 67 342 50 67 445 57 70

(8)

1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

L A,Fmax

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå (inkl godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

02

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5

1

167 80 88 267 79 88 367 79 88 467 78 88

2

167 79 88 267 79 88 367 79 88 467 78 88

3

162 77 84 262 76 85 362 76 85 463 76 85

4

135 42 61 235 39 60 339 46 63 438 39 63

5

144 45 69 246 46 72 347 46 73 448 47 73

6

139 42 64 241 45 66 343 51 67 443 53 68

7

160 77 81 262 76 83 363 76 84 463 76 84

8

150 61 74 254 64 77 355 66 78 455 67 78 555 67 78

9

153 65 75 255 66 78 355 66 79 456 66 79 556 66 79

10

152 65 74 254 66 77 356 66 79 456 66 79 556 66 79

11

152 67 75 255 69 78 356 69 78 456 69 79 556 69 79

12

148 63 70 252 65 75 353 65 77 455 65 78 555 65 78

13

3444 42 6838 45 61

544 48 67

14

3436 35 5937 40 59 543 46 64

15

247 62 71 350 65 72 452 66 74 552 66 73

16

137 48 61 236 48 61 335 37 61 436 36 61

17

143 58 65 242 52 67 342 50 67 445 57 70

(9)

1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

03

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (personståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5

1

167 80 77 267 79 77 367 79 77 467 78 77

2

167 79 77 267 79 77 367 79 77 467 78 77

3

162 77 74 262 76 74 362 76 74 463 76 73

4

135 42 49 235 39 48 339 46 48 438 39 52

5

144 45 57 246 46 59 347 46 60 448 47 61

6

139 42 50 241 45 53 343 51 53 443 53 52

7

160 77 70 262 76 72 363 76 73 463 76 73

8

150 61 60 254 64 62 355 66 63 455 67 64 555 67 64

9

153 65 63 255 66 64 355 66 65 456 66 65 556 66 65

10

152 65 64 254 66 65 356 66 65 456 66 65 556 66 66

11

152 67 65 255 69 66 356 69 66 456 69 67 556 69 66

12

148 63 59 252 65 63 353 65 65 455 65 65 555 65 65

13

3444 42 5638 45 47

544 48 55

14

3436 35 4537 40 45 543 46 53

15

247 62 59 350 65 61 452 66 62 552 66 62

16

137 48 48 236 48 48 335 37 48 436 36 49

17

143 58 51 242 52 55 342 50 55 445 57 58

(10)

1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

L A,Fmax

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå (exkl godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

04

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (personståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5

1

167 80 77 267 79 77 367 79 77 467 78 77

2

167 79 77 267 79 77 367 79 77 467 78 77

3

162 77 74 262 76 74 362 76 74 463 76 73

4

135 42 49 235 39 48 339 46 48 438 39 52

5

144 45 57 246 46 59 347 46 60 448 47 61

6

139 42 50 241 45 53 343 51 53 443 53 52

7

160 77 70 262 76 72 363 76 73 463 76 73

8

150 61 60 254 64 62 355 66 63 455 67 64 555 67 64

9

153 65 63 255 66 64 355 66 65 456 66 65 556 66 65

10

152 65 64 254 66 65 356 66 65 456 66 65 556 66 66

11

152 67 65 255 69 66 356 69 66 456 69 67 556 69 66

12

148 63 59 252 65 63 353 65 65 455 65 65 555 65 65

13

3444 42 5638 45 47

544 48 55

14

3436 35 4537 40 45 543 46 53

15

247 62 59 350 65 61 452 66 62 552 66 62

16

137 48 48 236 48 48 335 37 48 436 36 49

17

143 58 51 242 52 55 342 50 55 445 57 58

(11)

1

2 3

4

5 6

7

8

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

05

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5

1

155 64 78 258 68 80 359 69 80 459 69 81 559 69 80

2

156 66 78 258 69 80 359 69 81 459 69 81 559 67 81

3

154 64 76 257 66 79 359 69 81 459 69 81 559 69 81

4

155 66 77 258 69 79 358 69 80 459 69 81 559 69 81

5

150 63 71 253 65 76 353 65 77 455 65 78 555 65 78

6

3445 50 6839 50 62

545 48 67

7

3437 35 6137 40 61 543 46 65

8

252 63 74 354 66 75 455 66 76 555 66 76

(12)

1

2 3

4

5 6

7

8

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

L A,Fmax

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå (inkl godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

06

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5

1

155 64 78 258 68 80 359 69 80 459 69 81 559 69 80

2

156 66 78 258 69 80 359 69 81 459 69 81 559 67 81

3

154 64 76 257 66 79 359 69 81 459 69 81 559 69 81

4

155 66 77 258 69 79 358 69 80 459 69 81 559 69 81

5

150 63 71 253 65 76 353 65 77 455 65 78 555 65 78

6

3445 50 6839 50 62

545 48 67

7

3437 35 6137 40 61 543 46 65

8

252 63 74 354 66 75 455 66 76 555 66 76

(13)

1

2 3

4

5 6

7

8

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

07

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (personståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5

1

155 64 67 258 68 68 359 69 68 459 69 68 559 69 68

2

156 66 67 258 69 68 359 69 68 459 69 68 559 67 68

3

154 64 65 257 66 68 359 69 68 459 69 68 559 69 68

4

155 66 66 258 69 68 358 69 68 459 69 68 559 69 68

5

150 63 60 253 65 63 353 65 65 455 65 65 555 65 65

6

3445 50 5639 50 48

545 48 55

7

3437 35 4837 40 48 543 46 53

8

252 63 64 354 66 65 455 66 65 555 66 65

(14)

1

2 3

4

5 6

7

8

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

L A,Fmax

Övre Skålen 16, Jönköping Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå (exkl godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

08

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-09-14

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (personståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5

1

155 64 67 258 68 68 359 69 68 459 69 68 559 69 68

2

156 66 67 258 69 68 359 69 68 459 69 68 559 67 68

3

154 64 65 257 66 68 359 69 68 459 69 68 559 69 68

4

155 66 66 258 69 68 358 69 68 459 69 68 559 69 68

5

150 63 60 253 65 63 353 65 65 455 65 65 555 65 65

6

3445 50 5639 50 48

545 48 55

7

3437 35 4837 40 48 543 46 53

8

252 63 64 354 66 65 455 66 65 555 66 65

References

Related documents

Bilaga 01 Ekvivalent nivå 2 m över mark för väg- och tågtrafik, samt vid fasad för ett antal beräkningspunkter. Bilaga 02 Maximal nivå 2 m över mark för vägtrafik, samt

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

A07 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark A08 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Maximal ljudnivå, 2 meter över mark

Utförda fältundersökningar tillhörande denna utredning redovisas i Fältrapport, Geoteknik – Skolbyggnad Fågelsångsparken” upprättad av Ramböll Sverige AB.. Fältrapporten

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder efter att tillfartsvägen tagits i bruk6. Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder innan tillfartsvägen tagits

I Bilaga PM02-02 redovisas maximal ljudnivå för natt mellan kl 22-06 2 m över mark samt som frifältsvärde vid fasad i ett antal beräkningspunkter.. Vid mest utsatta fasad

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

[r]

[r]

[r]

Figur 9 Maximal ljudnivå från spårtrafik då Godståg är dimensionerande, 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark utan skärmande byggnader utmed E18 och mot Mälarbanan redovisas på bilaga A03... 5.2.2