Å R S R E D O V I S N I N G

Full text

(1)

för

Ljungskile Ridklubb

Org.nr. 858501-0567

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ljungskile Ridklubb är en Ideell förening. Kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportsförbundet.

Certifierad Säker Hästgård och HYN.

Föreningens säte är i Ljungskile.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Uddevalla Energi har byggt ut sitt ställverk bredvid stallet vilket medfört minskad mark, vilket minskat våra vinterhagar till hyrstallet vilket gör det svårt för oss att fylla hyrstallet. Covid 19 har orsakat intäktsbortfall i antal minskade aktiviteter, tävlingar, minskad tid för gymnasieskolan samt att Bondens dag ställdes in.

Fått bidrag från Thordénstiftelsen på 30.000 kr för en hoppfull framtid/ryttarutveckling samt 10.000 kr från Simmersrödsstiftelsen inköp av ny häst.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 2 248 678 2 422 213 2 266 913 2 015 429

Resultat efter finansiella poster -78 393 2 783 -161 610 -25 485

Soliditet (%) 28,21 39,59 36,19 49,66

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7

(3)

RESULTATRÄKNING

2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter

Nettoomsättning 2 248 678 2 422 213

Övriga rörelseintäkter 396 786 377 303

Summa föreningens intäkter 2 645 464 2 799 516

Föreningens kostnader

Råvaror och förnödenheter -738 981 -827 817

Övriga externa kostnader -489 276 -411 320

Personalkostnader 3, 4 -1 396 803 -1 471 931

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -96 099 -82 065

Summa föreningens kostnader -2 721 159 -2 793 133

Rörelseresultat -75 695 6 383

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 917 2 561

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 615 -6 161

Summa finansiella poster -2 698 -3 600

Resultat efter finansiella poster -78 393 2 783

Resultat före skatt -78 393 2 783

Årets resultat -78 393 2 783

(4)

BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 170 370 191 744

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 6 475 8 633

Hästar 7 267 349 225 332

Summa materiella anläggningstillgångar 444 194 425 709

Summa anläggningstillgångar 444 194 425 709

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 35 000 15 702

Summa varulager 35 000 15 702

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 441 9 908

Övriga fordringar 8 166 32

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 104 956 121 544

Summa kortfristiga fordringar 128 563 131 484

Kassa och bank

Kassa och bank 428 615 363 762

Summa kassa och bank 428 615 363 762

Summa omsättningstillgångar 592 178 510 948

SUMMA TILLGÅNGAR 1 036 372 936 657

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 370 826 368 043

Årets resultat -78 393 2 783

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 292 433 370 826

Långfristiga skulder

8

Övriga skulder till kreditinstitut 64 000 0

Summa långfristiga skulder 64 000 0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 36 000 0

Förskott från kunder 2 700 0

Leverantörsskulder 148 873 140 632

Skatteskulder 11 127 9 927

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 481 239 415 272

Summa kortfristiga skulder 679 939 565 831

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 036 372 936 657

Sida 4 av 7

(5)

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5

Hästar 5

Not 2 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 3 Medelantal anställda 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,50 3,50

Not 4 Personal 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantal anställda män 0,65 0,65

Medelantal anställda kvinnor 2,85 2,85

3,50 3,50

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar 1 053 511 1 054 879

Pensionskostnader 44 760 45 865

Sociala kostnader 279 542 343 846

Summa 1 377 813 1 444 590

(6)

NOTER

Not 5 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 370 785 1 370 785

Utgående anskaffningsvärden 1 370 785 1 370 785

Ingående avskrivningar -1 179 041 -1 157 667

Årets avskrivningar -21 374 -21 374

Utgående avskrivningar -1 200 415 -1 179 041

Redovisat värde 170 370 191 744

Bruttoanskaffningsvärdet för Ridhuset var 1 032 824 kronor. Bidrag erhölls med 150 000 kronor vilket medför nettoanskaffningsvärdet för Ridhuset är 882 824 kronor.

Bruttoanskaffningsvärdet för Cafeterian var 559 202 kronor. Bidrag erhölls med 331 925 kronor vilket medför nettoanskaffningsvärdet för Cafeterian är 227 277 kronor.

Bruttoanskaffningsvärdet för Ekonomibyggnaden var 340 000 kronor. Bidrag erhölls med 200 000 kronor vilket medför nettoanskaffningsvärdet för Ekonomibyggnaden är 140 000 kronor.

Bruttoanskaffningsvärdet för Vägen var 84 339 kronor. Bidrag erhölls med 75 000 kronor vilket medför att nettoanskaffningsvärdet för Vägen är 9 339 kronor.

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 290 779 279 988

Inköp 0 10 791

Försäljningar/utrangeringar -129 689 0

Utgående anskaffningsvärden 161 090 290 779

Ingående avskrivningar -282 146 -279 988

Återförda avskrivningar på

försäljningar/utrangeringar 129 689 0

Årets avskrivningar -2 158 -2 158

Utgående avskrivningar -154 615 -282 146

Redovisat värde 6 475 8 633

Not 7 Hästar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 591 000 511 000

Inköp 130 000 115 000

Försäljningar/utrangeringar -97 000 -35 000

Utgående anskaffningsvärden 624 000 591 000

Ingående avskrivningar -365 668 -342 135

Återförda avskrivningar på

försäljningar/utrangeringar 81 584 35 000

Årets avskrivningar -72 567 -58 533

Utgående avskrivningar -356 651 -365 668

Redovisat värde 267 349 225 332

Not 8 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år 64 000 0

64 000 0

Sida 6 av 7

(7)

NOTER

Ljungskile 2021-02-18

Ing-Marie Uddén Gunilla Elisson

Annika Lindsta Stefan Hansson Anni Padian

Monica Augustsson Martin Eriksson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :