Information om uppdragsberedningen 2021

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information om uppdragsberedningen 2021

Region Norrbotten har beredningsgrupper där ledamöter ska träffa och sam- tala med medborgare och aktörer i Norrbotten. Genom att beredningens leda- möter träffar och för samtal i länet ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Beredningarna består av politiker från samtliga partier som finns represente- rade i Regionfullmäktige.

Uppdrag

Uppdragsberedningen ges för år 2021 uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

Dialog

Dialogen utgår från följande frågeställningar

• Tycker du att digitaliseringen i samhället förenklar eller försvårar din vardag? Kan du ge exempel.

• Om du inte känner digital delaktighet, vad upplever du för hinder för att bli mer delaktig?

• När det gäller digitalisering i samhället – vems ansvar anser du att det är att samtliga har tillgång till dessa tjänster?

• Till aktör – hur underlättar ni för medborgare att ta del av era digi- tala tjänster?

• Hur kan Region Norrbotten underlätta för er som aktör att fortsätta utveckla medborgarnas nyttjande av digitala tjänster?

• När det gäller digitalisering i samhället – kan du se att det på något sätt är kopplat till jämställdhet?

• Hur kan Region Norrbotten underlätta för dig som medborgare och dig som aktör att ta del av digitala tjänster i samhället?

Resultat

Beredningen redovisar sina slutsatser i en rapport som behandlas av region- fullmäktige november 2021. Med rapporten som underlag kan regionstyrel- sen sedan föreslå regionfullmäktige att fatta beslut om åtgärder.

Daniel Bergman, ordförande 070-545 31 96

Daniel.bergman@moderaterna.se

Anna Scott, vice ordförande 070-672 53 26

Anna.scott@live.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :