Slutrapport Herbert Felix Växthus

10  Download (0)

Full text

(1)

Slutrapport Herbert Felix Växthus

(2)

2

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 2009 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande rådgivning, föreläsningar, finansieringsrådgivning, coachning, deltagande i mentorprogram samt möjligheter att hyra lokal/kontorsutrymme till nyföretagare. Växthuset var öppet för personer som vill starta företag med

specialkompetens för att möta utrikes födda företagares behov av råd och stöd.

Rådgivningen skedde i samarbeta med andra aktörer som i initialskedet består av Internationella Företagarföreningen (IFS) och Nyföretagarcentrum.

Mentorprogrammet genomfördespå konsultbasis av Maria Bohr Frank Lantliv.

En tjänst inrättades som företagscoach

Projektet finansierades av Eurpeiska Regionalfonden, Region Skåne, Eslövs kommun samt av Sparbanksstiftelsen Öresund. Den totala kostnaden för projektet var 2,7 mkr och avslutades den 30 juni 2012.

Resultat

Resultaten av projektet presenteras del för respektive verksamhet samt i form av enkäter som skickats ut digitalt till företagare som deltagit i våra aktiviteter.

Rådgivning

Rådgivning genomfördes av Nyföretagarcentrum i Eslöv samt av ALMI/IFS i Malmö. Antalet rådgivningar per person varierade beroende på hur långt man kommit i sin affärside. Det kunde skifta mellan 1 till 5 gånger. Totalt genomfördes 950 rådgivningstillfällen i projektet till 646 personer vilket innebär cirka 1,5 rådgivningstillfälle per person.. Av dessa 646 personer var 47 % kvinnor och 53 % män. 70 % av dessa hade utländsk bakgrund.

281 personer som hade genomgått rådgivningen fram till den 30 juni startade företag. Där ska tilläggas att det oftast tar några månader efter rådgivningen innan man har registrerat sitt företag. Av de som startat är 129 kvinnor (46 %) och 152 män (54 % % samt 73 % hade utländskt ursprung.Den 31 september var det 251 personer som fortfarande drev företag d.v.s. drygt 10 % har inte fortsatt sitt företagande. Det finns då fortfarande personer som inte kommit så långt att man startat företag. En uppfäljning på dessa kommer att göras kontinuerligt under kommande år.

(3)

3 Slutsatser av rådgivningsverksamheten

Behovet av rådgivning till personer som vill starta företag är stort och här kan inte samhället inte fullt ut möta upp efterfrågan. De större städerna har klart bättre utbud än de små och medelstora

kommunerna. När det gäller rådgivning på andra språk än svenska blir detta än mer tydligt. Även om underlaget är klart större i storstäderna är det ett problem att inte erbjuda alla delar av Skåne denna service på plats. Då projektet riktade sig till personer som vill starta företag i allmänhet och personer med utländsk bakgrund i synnerhet är den majoritet av personer med utländsk bakgrund som deltagit i projektet inte anmärkningsvärt men det indikerar på ett mycket stort intresse som samhället bör ta vara på. Forskning har gjorts som visar på att intresset att start företag är större bland personer med annan bakgrund än svensk. Det visar sig dessutom att de finns en större vilja att växa och att anställa jämfört med företagare med svensk bakgrund.

Med detta som grund finns det behov att se över samhällets insatser för att driva på denna utveckling.

Mentorprogram

Mentorprogrammet genomfördes på konsultbasis av Lantliv Maria Bohr Frank, som tidigare drivit liknande mentorprogram. Under de tre år som projektet varade genomfördes totalt 3 omgångar med totalt 32 adepter och 32 mentorer.

Syftet med mentorprogrammet var att få relativt nystartade företag att få följa en erfaren

företagare, företagsledare eller person med andra viktiga egenskaper. Målet var att öka adeptens nätverk för att kunna utveckla sitt företagande.

Adepterna anmälde sig till projekter och sedan såg verksamhetsledaren till att hitta en lämplig mentor. Varje omgång omfattade ett 1 år och inleddes med en kick off där hela gruppen fick träffas för att lära känna varandra. Ett antal gemensamma träffar genomfördes under året samt varje adept och mentor träffades cirka 1 gång per månad. Omgången avslutades med en kick out.

Grunden för mentorerna var att de ställde upp utan ersättning de fick däremot möjlighet att följa med till England där de bland annat deltog i CREME:s årliga konferens i oktober.

(4)

4 Av de totalt 64 personers som genomgick programmet var det lika många som kvinnor som män som deltog och 45 % av företagarna var av utländsk bakgrund. Resultatet av mentorprogrammet visar på att en majoritet av de deltagande adepterna upplever att de har utvecklats som företagare och fått nytt engagemang. I en del fall har de redan lett till en ökad omsättning.

Projektet har även sett ett mycket stort engagemang bland de personer som ställt upp med sin mentortid. Dessa fyller en oerhört stor uppgift att kunna förmedla sina kunskaper vidare.

Slutsatser av mentorprogrammet

Mentorprogram är ett mycket effektivt sätt att ge nyföretagare ett stöd och bollplank som kan innebära ett lyft och ökad entusiasm. Ska man genomföra ett bra mentorprogram bör det vara en lagom grupp människor för att nå bästa effekt. Utöver att adept och mentor träffas finns det ett stor möjlighet till utbyte inom gruppen. Att genomföra ett mentorprogram innebär att mycket tid måste läggas ner på förarbetet för att samspelet ska fungera och därmed blir det ganska kostsamt,

beroende på hur man mäter effekten, men det är en mycket effektiv metod.

Företagscoachning

Projektet anställde en företagscoach på 25 % från den 1 juli 2009. Tack vare bidrag från Sparbanken Öresund kunde projektet det sista verksamhetsåret utöka tjänsten till 50 %.

Syftet med företagscoachningen var att erbjuda ett bollplank och stöd för nystartade företagare som behövde en extra knuff för att utveckla sin verksamhet. Mycket av det stöd som behövdes rörde sig om marknadsföring och synliggörande. Företagscoachens uppgift var inte att lösa alla frågor utan kunna hänvisa till andra organisationer som kunde ge adekvat hjälp.

Antalet som fått stöd av företagscoachning var 93 st varav 67 var kvinnor och 26 män. 41 % av företagarna hade utländsk bakgrund.

Slutsatser av företagscoachning

Det är inte lätt för en enskild företagare att förstå sig på det svenska systemet med företagsstöd med tanke på att det finns ett mycket stort utbud. Har man dessutom utländsk härkomst är

uppförsbacken ännu större. Även här har vi sett ett stort tryck och insatsen har fått ett antal

företagare att lyfta sig och fått ny energi att driva sitt företag vidare. I vissa fall har insatsen inneburit att man insett att företaget inte är hållbart. Att kunna erbjuda företagscoachning är angeläget för många, fram för allt för de som tycker att det är kämpigt att komma igång.

Fördjupningskurser i företagande

Under projektet genomfördes totalt 5 fördjupningskurser i företagande med totalt 96 deltagare.

Kurserna har erbjudit utbildning i marknadsföring, sociala medier, miljöfrågor, försäljning m.m.

Utöver att detta varit ett tillfälle för fördjupning har även dessa träffar funderat som en nätverksplats.

(5)

5 Av de totalt 96 deltagarna var 68 % kvinnor och 32 % män och 25 % av dessa hade utländsk

bakgrund.

Slutsatser av fördjupningskurser i företagande

Att skapa olika mötesplatser för företagare med möjlighet till fördjupning är mycket angeläget. Det finns redan idag ett antal möjligheter till detta. Det man kan konstatera är att behovet bland kvinnliga företagare är större än bland män.

Kontorshotell

Till projektet var även ett kontorshotell kopplat. Herbert Felix växthus kontorshotell kunde

genomföras tack vare ett hyreskontrakt med Häglunds Fastighet AB som innebar att projektet endast betalade för uthyrda ytor. Syftet med kontorshotellet var att erbjuda en kontorsplats eller

kontorsrum till en relativt låg kostnad till nystartade företag för att ge dem möjlighet att slippa driva sitt företag hemifrån med de problem som detta innebär. Utöver detta kunde man sitta tillsammans med andra företagare.

Totalt har kontorshotellet haft hyreskontrakt med 15 företagare under projektets gång.

(6)

6

Utvärderingsenkät Herbert Felix växthus

Under projektets slut genofördes en webbaserad enkät till de som deltagit i projektets verksamheter.

Totalt svarade 60 personer på denna enkät varav 26 hade genomgått rådgivning, 23 deltagit i

mentorprogrammet samt 11 fått företagscoachning. Svaren presenteras i diagram med kommentarer under. Då det är en relativt låg svarandefrekvens får man se detta som indikationer på projektet resutat.

En majoritet av de svarande startade företag under projektperioden.

Projektet hade en egen hemsida www.herbertfelixvaxthus.se samt tog fram en broschyr som skcikades ut till alla skånska kommuner, näringslivsorganisationer, arbetsförmedlingar m.m.

Deltor i en antal evenemang där vi preenterade Herbert Felix växthus.

0 5 10 15 20

1995 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Företagsstart

05 1015 2025 3035 40

Hur fick du information om

växthuset

(7)

7 Projektet hade sitt kontor på Medborgarhuset i Eslöv dit telefonsamtal och e-

postmeddelande förmedlades vidare till rätt verksamhet.

Av de svarande kan konstateras att man var nöjd med det stöd som Herbert Felix växthus erbjöd.

En av de viktiga parametrarna som gör att man lyckas som företagare är ett stort nätverk. En del av de insatser som genomförts har som syfte att just öka kontaktytorna.

0 20 40 60

1 2 3 4 5

Hur var bemötandet av vår personal

0 10 20 30 40 50

1 2 3 4 5

Anser Du att hjälpen

motsvarade Dina förväntningar

0 10 20 30 40 50

ja nej

Mitt nätverk har ökat

(8)

8 Av de 60 svarande har 50 angett att de lärt sig mer om företagande, vilket är angeläget för att lyckas.

Största delen av de svarande uppger att affärsidén håller. För dem som angett att den inte håller uppger man större problem att nå kunder än man räknat med.

När det gäller den budgeten uppger 17 företagare att man avviker. Anledningen är att man har svårt att nå kunder, marknadsföring, finansiering.

0 50 100

ja nej ej svarat

Jag har lärt mig mer om företagande

0 20 40 60

ja nej ej svarat

Håller affärsidén?

0 1 2 3 4 5 6

Om budgeten avviker - av vilken

anledning

(9)

9 När det gäller vad som varit svårast i starten uppger man samma skäl som de 2 ovanstående frågorna.

Det är ungefär lika många som uppger att deras kundunderlag tack vare projektet som anser att de inte gjort det. Här kan man konstatera att det är främst de som deltagit i

mentorprogrammet och företagscoachningen som svarat ja på denna frågan.

Projektet har inneburit en ökan marknadskunskap. Även här har de som deltagit i mentorprogrammet och företagscoachningen varit mer positiva.

0 2 4 6 8 10 12 14

Vad har varit svårast i starten

0 20 40

ja nej ej svarat

Jag har fått kontakt med fler kunder

0 10 20 30 40

ja nej ej svarat

Min marknadskunskap har ökat

(10)

10 Här är det endast 36 som varat på denna frågan. 60 % uppger att de har 100 % beläggning och resterande skiftar från 95 % - 10 %.

Avslutande kommentarer

Skåne har fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En av de stora utmaningarna, inte minst som man kan läsa i OECD:s territorial reviews, är hur utanförskapet bland våra nya svenskar ska brytas.

Vi vet att personer som har utländskt härkomst har en större benägenhet att starta och driva företag.

Det är också konstaterat att dessa företagare har en större ambition att växa och anställa människor.

Företagandet är naturligtvis inte hela lösningen men bör kunna spela en viktig roll i att ge våra invånare en roll i samhället.

Kommunerna har en stor roll i detta men vår uppfattning är att det inte finns, i fram för allt de små- och medelstora kommunerna, underlag, kunskap eller resurser för att göra insatser för främjandet av företagandet bland personer av utländsk härkomst.

Det är ganska tydligt att det finns en skillnad på hur intresserad man är av stödinsatser mellan könen.

När det gäller rådgivning är det fler män än kvinnor som söker sig. Beror naturligtvis på att fler män än kvinnor startar företag.

När det gäller våra andra insatser mentorprogram (adepter), företagscoachning och fördjupning i företaganden är det en övervägande majoritet kvinnor. Vår slutsats är att kvinnor är mer försiktiga med att starta eget, men när man väl valt det har man ett stort behov av att lära sig mer och nätverka.

Det finns ett nationellt mål med att minst 40 % av nystartade företag ska vara kvinnliga ägare. Kan vi möte deras behov av att kunna förkovra sig djupare i företagande och därmed ge dem en starkare bas att stå på?

Styrelsen för Herbert Felixinstitutet

0 10 20 30

100% 95% 80% 75% 50% 40% 25% 10%

Hur är Din beläggning i procent

Figure

Updating...

References

Related subjects :