VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) Miljö- och byggnadsnämnden Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 11 mars 2014 kl

52  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön

Tisdag 11 mars 2014 kl 09.00 - 14.00

Beslutande Lillemor Jonsson, S, ordf

Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S

Tjänstgörande ersättare: Kennet Fjällström, S Kjell Viking Johansson, S Runar Fjällström, S Laila Eliasson, KD

Ersättare som inte tjänstgör:

Tjänstemän Jan-Ola Borg, miljö- och byggchef.

Ulla Karin Dahlberg, bygglovshandläggare Johnny Wahlström, sekreterare

Övriga deltagande Pernilla Olofsson, stadsarkitekt

Utses att justera Laila Eliasson, KD ers: Kjell Viking Johansson, S

Underskrift Sekreterare... §§ 1 - 29

Johnny Wahlström

Ordförande... §§ 1 - 29

Lillemor Jonsson

Justerande... §§ 1 - 29 Laila Eliasson

_________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2014-03-11

Anslaget uppsatt 2014-03-24 Anslaget nedtages 2014-04-17

Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina

Underskrift ...

Johnny Wahlström/sekr

(2)

____________________________________________________________________________________________________________

§ Dnr Ärende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12/MOB0028 13/MOB0336 13/MOB0391 13/MOB0397 13/MOB0405 13/MOB0410 13/MOB0366 13/MOB0393 13/MOB0404 14/MOB0029 12/MOB0125 12/MOB0144 14/MOB0031 08/MOB0400 12/MOB0391

Upprop och val av justerare

Fastställande av föredragningslista Information från arbetsutskottet

Information från miljö- och byggförvaltningen Budget 2013 - bokslut och verksamh.berättelse - bygglov tillbyggnad

- uppförd komplementbyggnad

Allm.skog 1:1 D199 - bygglov fritidshus Tresund 1:68 - strandskydd

Västansjö 1:16 - strandskydd Marsliden 1:70 - strandskydd

Marsliden 1:70 - förhandsbesked bygglov Tillsynsplan enligt tobakslagen

Henriksfjäll 2:15 - förhandsbesked Stennäs 1:5 - detaljplan

Kittelfjäll 1:450 - detaljplan Kittelfjäll 1:25 - detaljplan Grundfors 1:41 - detaljplan

- placering av byggnad

(3)

§ Dnr Ärende

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

14/MOB0022 14/MOB0023 14/MOB0049 14/MOB0051 13/MOB0326 13/MOB0112 14/MOB0005 11/MOB0364

Borkan 1:57 - strandskydd

Borkan 1:57 - bygglov för fritidshus Kittelfjäll 1:285 - detaljplan

Kittelfjäll 1:24 m fl - detaljplan Kittelfjäll 1:176 - detaljplan Kittelfjäll 1:83 - detaljplan

Granliden samfälld mark - bygglov för rastplats Kvicksilver och cesium i fisk

Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden

(4)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 1

Upprop och val av justerare

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR 1. Upprop

2. Val av justerare : Laila Eliasson, KD

Val av ersättare: Kjell Viking Johansson, S

3. Dag och tid för justering: sekreteraren kallar till justering -

(5)

Mbn § 2

Fastställande av föredragningslista.

Ärenden enligt utsänd föredragningslista

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR godkänna föredragningslistan

(6)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 3

Information från arbetsutskottet

Det planerade sammanträdet med arbetsutskottet 2014-02-04 ställdes in och ersattes med ett arbetsmöte med två ledamöter och personal från miljö- och byggnadskontoret

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR notera informationen

(7)

Mbn § 4

Information från miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerade om det uppdrag som lagts på förvaltningen om att utveckla samarbetet inom DoViÅs.

Borg förklarade att tjänstemännen vid miljökontoret i Doroteas kraftigt motsatt sig en sammanslagning av nämnderna men att de gärna ser samarbete över kommungränserna. Miljökontoren har därför en träff inplanerad under våren där de ytterligare får diskutera framtidsfrågor.

Ordföranden Lillemor Jonsson berättade att hon skrivit brev till

nämndsordförandena i Åsele och Dorotea med anledning av samarbetet inom DoViÅs men inte fått någon som helst reaktion tillbaka.

Jan Ola Borg informerade om den träff som han och Lillemor Jonsson deltagit i med bland annat olika exploatörer i Kittelfjäll. Där belystes främst VA-frågor men även andra utvecklingsfrågor för Kittelfjäll.

Vår stadsarkitekt, Pernilla Olofsson, kommer att flytta söderut men någon efterträdare till henne har ännu inte presenterats

Länsstyrelsen har meddelat dom där de delar nämndens bedömning angående ett bygglov på en fastighet i Kittelfjäll som överklagats.

Slutligen informerade Jan Ola Borg om att han sökt tjänsten som teknisk chef vid Vilhelmina kommun.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR notera informationen

(8)

____________________________________________________________________________________________________________

kommunstyrelsen

Mbn § 5 Dnr 12/MOB0028 200

Budget 2013 - bokslut och verksamhetsberättelse

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse har upprättats Mbn 2014-03-11

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg presenterade upprättat förslag och gick igenom nämndens bokslut för 2013. Ett bokslut där nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 637 000 kronor.

Avvikelsen förklaras i första hand med att nämnden fått högre intäkter än budgeterat, främst vad avser detaljplaner och bygglov men också att även miljökontoret ökat sina intäkter mer än förväntat. Därtill har kostnader minskat, främst personalkostnaderna

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

godkänna upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse skicka bokslut och verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen

(9)

Mbn § 6

Mbn § 151 Dnr 13/MOB0336 235

- bygglov tillbyggnad

xxx

ansöker om bygglov för en tillbyggnad uppgående till 40 kvadratmeter som redan uppförts.

In/Utfart: befintlig

Ärendet har skickats till Trafikverket för yttrande. Trafikverket svarar att de generellt kräver 12 meter byggnadsfritt avstånd från vägområdet men att det på intilliggande tomter redan finns byggnader närmare vägen. Det kan därför vara möjligt att överväga ett undantag från det generella avståndet.

Då det råder hastighetsbegränsning 70 km/tim på platsen är

säkerhetszonen 7 meter. Inom säkerhetszonen får inget oeftergivligt hinder finnas såsom byggnader eller fundament.

Sökandens tillbyggnad ser ut att hamna inom säkerhetszonen på 7 meter.

Mbn 2013-12-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

- - - -

Mbn 2014-03-11

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg har kontaktat sökanden och förklarat att tillbyggnaden hamnar inom vägområdets säkerhetszon. Sökanden är också förvarnad om att byggsanktionsavgift kan komma att utdömas då tillbyggnaden gjorts utan beviljat bygglov.

---forts---

(10)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 6

Mbn § 151 Dnr 13/MOB0336 235

- bygglov tillbyggnad

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte bevilja bygglov då tillbyggnaden hamnar inom trafikområdets säkerhetszon och därmed utgör en säkerhetsrisk för trafiken

att tillbyggnaden ska vara riven innan den 10 juni 2014 att XXX, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och

byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 7 § uppgående till 9 734 kronor med motivering att tillbyggnaden gjorts utan beviljat bygglov

om inte tillbyggnaden har rivits den 10 juni 2014 kommer ny

byggsanktionsavgift att utkrävas enligt (SFS 2011:338) 9 kap. 2 § på dubbla beloppet som en följd av (SFS 2011:338) 9 kap. 7 §

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(11)

Mbn § 7

Mbn § 157 Dnr 13/MOB0391 235

- olovligt uppförd tillbyggnad

Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammats på att det inom fastigheten uppförts en tillbyggnad utan att bygglov sökts.

Byggherren har beretts möjlighet att yttra sig.

Mbn 2013-12-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

- - - -

Mbn 2014-03-11

Kommunisering har skett med byggherren som önskar att tillbyggnaden ska få stå kvar och bland annat föreslår brandsäkerhetsåtgärder eftersom den olovligt uppförda tillbyggnaden även står väldigt nära andra

byggnader på tomten

Byggherren har förvarnats om att nämnden kan kräva att tillbyggnaden rivs och att en byggsanktionsavgift kan komma att utkrävas.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR tillbyggnaden ska vara riven innan den 20 augusti 2014

xxx, med adress xxx, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 7 § uppgående till 5 562 kronor med motivering att tillbyggnaden uppförts utan beviljat bygglov

om inte tillbyggnaden har rivits den 20 augusti 2014 kommer ny byggsanktionsavgift att utkrävas enligt (SFS 2011:338) 9 kap. 2 § på dubbla beloppet som en följd av (SFS 2011:338) 9 kap. 7 §

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(12)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 8 Dnr 13/MOB0397 234

Allmänningsskogen 1:1 D199 - bygglov fritidshus

xxx

ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus - 20 kvadratmeter samt bastubyggnad på arrenderad tomt

Vatten och avlopp: ingen installation

Planförutsättningar: ej inom planlagt område Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

riksintresse för rörligt friluftsliv

Ärendet har lämnats till berörda grannar och fastighetsägare för yttrande - ingen erinran har inkommit

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR 1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31§ för fritidshus 2. Kontrollplan ska upprättas

3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enl. 10 kap. 3 § PBL

5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

6. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap 4 § PBL.

Följande handlingar ska snarast inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden när byggnaden färdigställts, som underlag för slutbesked:

 signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov

Upplysning: för installation av avlopp krävs tillstånd från miljökontoret Upplysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren

Avgift för bygglov: 3 481 kr

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(13)

länsstyrelsen Mbn § 9 Dnr 13/MOB0405 237 Tresund 1:68 - strandskydd

xxx

ansöker om strandskyddsdispens

Sökanden önskar ändra beviljad strandskyddsdispens från nämndens sammanträde 2013-03-12 §9 och flytta förråd samt utedass.

Dispensen österut skulle då minska men samtidigt ökas dispensen västerut med motsvarande areal.

Sökanden uppger att detta skulle vara bättre ur ett byggnadsmässigt perspektiv samt att mer strandnära mark nu frigörs till det rörliga friluftslivet eftersom de aktuella byggnaderna idag står på våt mark mycket nära stranden.

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för förråd och utedass på fastigheten Tresund 1:68. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet.

Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

(14)

____________________________________________________________________________________________________________

länsstyrelsen

Mbn § 10 Dnr 13/MOB0410 237

Västansjö 1:16 - strandskydd

xxx

ansöker om strandskyddsdispens samt bygglov för uppförande av bastu/förråd/gäststuga - 31 kvadratmeter.

Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende - bedöms bygglovsfritt Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

På fastigheten finns idag ett äldre fritidshus samt en komplementbyggnad Sökanden har för avsikt att bygga ny komplementbyggnad på en högre placering för att undvika rötskador då den nuvarande står i sankmark.

Samtidigt rivs den gamla komplementbyggnaden.

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för komplementbyggnad på fastigheten Västansjö 1:16. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet.

Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

---forts---

(15)

Mbn § 10 Dnr 13/MOB0410 237 Västansjö 1:16 - strandskydd

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

(16)

____________________________________________________________________________________________________________

länsstyrelsen

Mbn § 11 Dnr 13/MOB0366 237 Marsliden 1:70 - strandskyddsdispens

xxx

ansöker om strandskyddsdispens samt förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus

Ansökan om förhandsbesked behandlas i separat ärende

Tomten ligger i en rad med tio tomter som avstyckades tidigt 1960-tal varav nio är bebyggda. Den aktuella tomten beviljades förhandsbesked och strandskyddsdispens 2006 men inget bygge påbörjades

Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar men riksintresse för rennäring och rörligt friluftsliv

Ärendet har lämnats till Trafikverket, samebyn, berörda grannar,

samt fastighetsägaren - ingen erinran.Vattenfall har också yttrat sig med anledning av den luftledning som går över tomten.

Miljökontoret anser att området har karaktär av fritidshusområde. I

närområdet finns ett flertal etablerade fritidshus vilket medför att området bedöms uppfattas som redan ianspråktaget. Djur och växtliv bedöms ej påverkas.

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

Mbn 2014-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden noterar att det både vid Östra och Västra Marssjön finns stora ytor för det rörliga friluftslivet att vistas på, såväl sommar som vinter. Det finns vindskydd och rastplatser på flera vackra platser runt sjöarna så nämnden bedömer därför att den påverkan som ny bebyggelse inom Marsliden 1:70 skulle få för friluftslivet samt växt- och djurliv kan anses obefintlig.

---forts---

(17)

Mbn § 11 Dnr 13/MOB0366 237 Marsliden 1:70 - strandskyddsdispens

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för fritidshus på

fastigheten Marsliden 1:70. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet.

Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

(18)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 12 Dnr 13/MOB0393 234

Marsliden 1:70 - förhandsbesked bygglov

xxx

ansöker om strandskyddsdispens samt förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus

Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende Tomten ligger i en rad med tio tomter varav nio är bebyggda. Den

aktuella tomten beviljades förhandsbesked och strandskyddsdispens 2006 men inget bygge påbörjades

Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Avlopp: Miljökontoret meddelar att det på grund av rådande

årstid inte kan bedömas huruvida markförhållande och grundvattennivå medger att enskilt avlopp med infiltration anläggs inom fastigheten Vatten: miljökontoret anser att en gemensam vattentäkt kan vara nödvändig för att säkerställa vattenförsörjningen i förhållande till föroreningsrisk från intilliggande enskilda avloppsanläggningar.

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

Ärendet har lämnats till Trafikverket, samebyn, berörda grannar, samt fastighetsägaren för yttrande - ingen erinran. Vattenfall har också beretts tillfälle att yttra sig med anledning av den

luftledning som går över tomten Mbn 2014-03-11

Bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg föredrar ärendet och visar bland annat fotografier som visar hur det ser ut på tomten i Marsliden ---forts---

(19)

Mbn § 12 Dnr 13/MOB0393 234 Marsliden 1:70 - förhandsbesked bygglov

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan beviljas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov

förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft

förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och huvudsak utformning

Villkor Vattenfalls yttrande ska följas, eventuell flytt av elledning bekostas av sökanden

Upplysningar: åtgärder/byggnationer inom tomten kräver tillstånd från fastighetsägaren

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

för anläggande av ny ut- infart krävs tillstånd från Trafikverket

Handläggningsavgift för förhandsbesked: 3 560 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(20)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 13

Mbn § 156 Dnr 13/MOB0404 400

Tillsynsplan enligt tobakslagen 2014-2015

Miljökontoret har upprättat förslag till tillsynsplan enligt tobakslagen för åren 2014-2015

För att bereda nämnden möjlighet att ta del av planen föreslås att den går ut som bilaga inför nästa sammanträde och att ärendet tas upp vid

nämndssammanträdet i mars Mbn 2013-12-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

- - - -

Mbn 2014-03-11

Upprättat förslag har delgivits nämnden Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR anta upprättad plan enligt tobakslagen för 2014-2015

(21)

berörda

Mbn § 14 Dnr 14/MOB0029 234

Henriksfjäll 2:15 - förhandsbesked

xxx

ansöker om förhandsbesked för bygglov angående nybyggnad av fyra stycken fritidshus

Sökanden avser avstycka fyra tomter inom fastigheten Henriksfjäll 2:15 Planförutsättningar: ej planlagt område

In/Utfart: via befintlig anslutningsväg Vatten/Avlopp: gemensamma anläggningar

Riksintressen m.m: inga riksintressen, inga kända fornlämningar

Ärendet har skickats till samebyn och grannar för yttrande. Ingen erinran från samebyn men däremot har erinringar inkommit, bland annat

angående husens placering på tomten Mbn 2014-03-11

Sökanden har efter grannars yttranden justerat sitt förslag vad avser placering av fritidshusen

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för de föreslagna nybyggnaderna kan beviljas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov

förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft

---forts---

(22)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 14 Dnr 14/MOB0029 234

Henriksfjäll 2:15 - förhandsbesked

förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och huvudsak utformning

Upplysningar: åtgärder/byggnationer inom tomten kräver tillstånd från fastighetsägaren

för avloppsanläggning/avloppsanläggningar krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

för anläggande av ny ut- infart krävs tillstånd från Trafikverket

Reviderad situationsplan bifogas beslutet och skickas till de grannar som lämnat synpunkter på husens placering

Handläggningsavgift för förhandsbesked: 3 560 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(23)

Mbn § 15 Mbn § 125 Mbn § 58

Mbn § 40 Dnr 12/MOB0125 214 Stennäs 1:5 - detaljplan

xxx

ansöker om förhandsbesked för uppförande av fritidshus Ansökan avser två områden på fastigheten Stennäs 1:5.

Område 1 = 4-6 tomter Område 2 = 10-15 tomter

Vilhelmina norra sameby har getts tillfälle att yttra sig Mbn 2012-05-08

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

besöka fastigheten i samband med nämndens besiktningsresa den 12 juni 2012

- - - -

Mbn 2012-06-13

Nämnden besökte fastigheten i samband med sin besiktningsresa 2012- 06-12

Mbn 2012-06-13

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR medverka till upprättande av detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via normalt planförfarande

---forts--- - - - -

(24)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 15 Mbn § 125 Mbn § 58

Mbn § 40 Dnr 12/MOB0125 214 Stennäs 1:5 - detaljplan

Mbn 2013-10-15

Samrådshandlingar har upprättats Mbn 2013-10-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd - - - -

Mbn 2014-03-11

Samråd har genomförts och samrådsredogörelse har upprättats Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR godkänna samrådsredogörelsen

ställa ut för granskning

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(25)

Mbn § 16

Mbn § 141 Dnr 12/MOB0144 214

Kittelfjäll 1:450 - detaljplan

xxx

ansöker om ändring av detaljplan Mbn 2013-12-10

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg informerade om det tidigare arbetet med sökandens detaljplaner samt anledningen till att sökanden vill ändra gällande plan.

Mbn 2013-12-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR medverka till upprättande av detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

genomförs via enkelt planförfarande

beslutet upphör att gälla efter två år från att beslutet vinner laga kraft - - - -

Mbn 2014-03-11

Samrådshandlingar har upprättats men nämnden anser handlingarna ofullständiga och att de behöver justeras med illustrationer

Mbn 2014-03-11

återremiss

delegera till arbetsutskottet att besluta om samråd

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(26)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 17 Dnr 14/MOB0031 214

Kittelfjäll 1:25 - detaljplan

xxx

ansöker om upprättande av detaljplan

Sökanden avser att upprätta detaljplan för två områden där det skall skapas fritidshustomter för 10 respektive 25 tomter.

Planförhållanden: finns med i fördjupad översiktsplan för Kittellfjäll Ut/infart till fastigheten: mot allmän väg

Vatten- och avlopp: ansluts till kommunalt VA

Riksintressen: Friluftsliv, Gränsar mot Natura 2000, Rennäring, Rörligt friluftsliv

Mbn 2014-03-11

Nämnden noterar att i den fördjupade översiktsplanen för Kittelfjäll ligger fastigheten inom alpint intresseområde. Därför bör frågan om att bygga inom detta område beredas vidare innan beslut kan tas.

Stora partier med brant lutning, kan medföra svårigheter med både bebyggelse och vägar.

Om detaljplan upprättas bedöms det från VA- kontoret att avloppsverket måste byggas om för att klara den ökande mängden avlopp

Miljö- och byggnadsnämnden är i princip för en bebyggelse men med

hänvisning till rådande avloppssituation i Kittelfjäll och med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen inte nämnden beredd att medverka till upprättande av ny detaljplan.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR i dagsläget inte medverka till upprättande av detaljplan då

kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om tidplan och etappindelning avseende utbyggnad av VA-nätet i Kittelfjäll samt att intentionerna med detaljplanen inte överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,

se bifogade anvisningar

(27)

Mbn § 18 Mbn § 109 Au § 40 Mbn § 160 Au § 43 Mbn § 45

Mbn § 110 Dnr 08/MOB00400 214 Grundfors 1:41 –upprättande av detaljplan

xxx ansökte 2003 om förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Grundfors 1:41.

Nämnden beslutade 2004-02-17 § 13 att detaljplan måste upprättas för området i Grundfors innan bygglov kan ges.

xxx ansöker nu om upprättande av detaljplan.

Syftet med planen är skapa förutsättningar för uppförande av ca 30 fritidshus Vatten och avlopp: enskilda va-anläggningar.

Byggnadskontorets förslag till beslut:

att medverka till upprättande av detaljplan

att en MKB, miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

att en geoteknisk undersökning genomförs.

att alla kostnader för planen bekostas av sökanden.

Mbn 2008-08-26

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR att medverka till upprättande av detaljplan

att en MKB, miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

att en geoteknisk undersökning genomförs.

att alla kostnader för planen bekostas av sökanden.

--forts-

(28)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 18 Mbn § 109 Au § 40 Mbn § 160 Au § 43 Mbn § 45

Mbn § 110 Dnr 08/MOB00400 214 Grundfors 1:41 –upprättande av detaljplan

xxx har i skrivelse dat. 2 mars 2009,

önskemål om att få dela upp detaljplanen i tre olika delar.

De vill påbörja planarbetet med del 1 under 2009.

Del 1 : Tomterna A – I Del 2 : Tomterna J – U Del 3 : Tomterna V – A 13

De har även önskemål om att geoteknisk undersökning /

markundersökning ej ska krävas för del 1, detta pga grannfastigheterna är bebyggda i samma höjdområde, utan problem.

Mbn 2009-03-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

meddela sökanden att nämnden kan medverka till uppdelning av detaljplanen i 2 delar, men att nämnden vidhåller tidigare beslut

vad gäller geoteknisk undersökning av området.

- - - -

Au 2012-11-12

Geoteknisk undersökning inkom 2011-07-01

För att kunna bygga väg till området med en högsta lutning på maximalt 10 procent krävs att detaljplanen utökas till att även omfatta del av Grundfors 1:33.

Au 2012-11-12

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja utökning av planområdet föreslå miljö- och byggnadsnämnden att inkräva kopia på avtal mellan ägarna till fastigheterna Grundfors 1:33 och Grundfors 1:41

- - -forts- - -

(29)

Mbn § 18 Mbn § 109 Au § 40 Mbn § 160 Au § 43 Mbn § 45

Mbn § 110 Dnr 08/MOB00400 214 Grundfors 1:41 –upprättande av detaljplan

- - - -

Mbn 2012-12-11

Ingen kopia har inkommit som visar avtal mellan ägarna till fastigheterna Grundfors 1:33 och Grundfors 1:41

Mbn 2012-12-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR ärendet återremmiteras

- - - -

Au 2013-09-17

Sökanden har inkommit med kopia på avtal mellan ägarna till Grundfors 1:33 och Grundfors 1:41.

Au 2013-09-17

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja utökning av planområdet ----

Mbn 2013-10-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR bevilja utökning av planområdet

- - - -

Mbn 2014-03-11

Förslag till samrådshandling har upprättats

Nämnden påtalar ett flertal frågeställningar som inte ges svar på i samrådshandlingarna . Bland annat VA-frågan, grundläggningssätt, ---forts--- och stabiliteten inom planområdet

(30)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 18 Mbn § 109 Au § 40 Mbn § 160 Au § 43 Mbn § 45

Mbn § 110 Dnr 08/MOB00400 214 Grundfors 1:41 –upprättande av detaljplan

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(31)

Mbn § 19 Mbn § 107 Au § 38 Mbn § 90 Mbn § 127

Au § 18 Dnr 12/MOB0391 234

- placering av byggnad

Nämnden besökte Kittelfjäll 2012-06-12 i samband med sin årliga besiktningsresa. Då uppkom diskussion om byggnaden på fastigheten Kittelfjäll xxx var rätt placerad i förhållande till beviljat bygglov.

Det bestämdes att anlita Lantmäteriet för mätning.

Detaljplanen anger att huvudbyggnaden i huvudsak ska ligga i linje med terrängen.

Efter att Lantmäteriet mätt den uppförda byggnaden konstateras att den vridits mer mot söder än vad bygglovet tillåter. Det framgår även att en del av byggnaden dessutom står utanför tomtgränsen.

Fastighetsägaren har i brev uppmanats att innan 2012-09-16 lämna skriftlig förklaring.

Au 2012-09-18

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg föredrar det brev som fastighetsägaren lämnat med sin förklaring. Arbetsutskottet konstaterar att placeringen av fritidshuset klart och tydligt avviker från beviljat bygglov

Au 2012-09-18

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta förelägga fastighetsägaren att riva den del av fritidshuset som överträder tomtgränsen

föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om att ta ut byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift

uppdra till Jan Ola Borg att inför miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2012-10-16 föreslå nivåer på avgifterna

- - - - - - -forts- - -

(32)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 19 Mbn § 107 Au § 38 Mbn § 90 Mbn § 127

Au § 18 Dnr 12/MOB0391 234

- placering av byggnad

Mbn 2012-10-16

Beslut om eventuell rivning av den del av byggnaden som ligger utanför fastighetsgränsen behandlas i separat ärende.

Bygg- och miljöchef Jan Ola Borg förklarar hur nivån för

byggnadsavgiften och tilläggsavgiften räknas fram utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 1987:10)

Mbn 2012-10-16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

fastighetsägarna, xxx, och xxx med adress xxx ska betala byggnadsavgift enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 10 kap. 4 § med 4 x 2640 kr (4 x bygglovsavgiften) = 10 560 kr med motivering att byggnationen avviker från beviljat bygglov

Byggnadsavgift 10 560 kronor ska betalas in till Länsstyrelsen i Västerbottens län postgiro 62303-3, inom två månader från den dag beslutet vann laga kraft.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR VIDARE:

hos förvaltningsrätten yrka att xxx, ska betala tilläggsavgift enligt PBL (SFS1987:10) 10 kap 7 § med 218 m2 -10 m2 = 208 m2 x 500 kr = 104 000 kronor med motivering att nämnden anser överträdelsen vara av allvarlig art.

uppdra till nämndens sekreterare att översända talanskrivelse för tilläggsavgift till förvaltningsrätten.

- - - - ---forts---

(33)

Mbn § 19 Mbn § 107 Au § 38 Mbn § 90 Mbn § 127

Au § 18 Dnr 12/MOB0391 234

- placering av byggnad

Mbn 2013-08-22

Sökanden överklagade nämndens yrkande om byggnadsavgift och 2013-04- 16 upphävde länsstyrelsen nämndens beslut med motivering att nämnden stödde sig på fel lagtext.

Yrkandet om uttag av tilläggsavgift var tillställd mark- och miljödomstolen, Östersund. 2013-07-11 begärde nämnden återtagande av ansökan om

tilläggsavgift sedan mark- och miljödomstolen via telefon meddelat att nämnden i sin ansökan hänvisade till fel lagtext.

Samma dag som begäran om återtagande inlämnades avskrev mark- och miljödomstolen ärendet.

Mbn 2013-08-22

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss till nämndsammanträdet den 15 oktober.

- - - -

Au 2013-09-17

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg har i uppdrag att räkna ut

sanktionsavgift för fel placering av byggnad - utanför tomtgräns- samt att gaveln vridits för långt mot söder vilket inte är förenligt med gällande detaljplan.

Bedömning enligt tidigare sanktionsregler skulle medföra att avgiften uppgår till 271 450 kronor. Borg kommer inför nämndsammanträdet i oktober att även redovisa sanktionsavgift efter de nya reglerna.

Au 2013-09-17

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande

---forts--- - - - -

(34)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 19 Mbn § 107 Au § 38 Mbn § 90 Mbn § 127

Au § 18 Dnr 12/MOB0391 234

Kittelfjäll 1:328 - placering av byggnad

Mbn 2013-10-15

Eftersom byggnaden har annan placering - utanför tomtgräns- och vridits mera än detaljplanen tillåter så anser nämnden att nytt bygglov borde ha sökts. Nämnden bedömmer avvikelsen som grov och att överträdelsen är av allvarlig art så miljö- och byggchef Jan Ola Borg har getts i uppdrag att räkna ut byggsanktionsavgift enligt nya regelverket.

Borg redovisar följande uträkning:

1,5 x 44 500 kr + (0,005 x 44 500) x 204 m2 = 112 140 kronor Mbn 2013-10-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

som grund för byggsanktionsavgift godkänns Jan Ola Borgs uträkning enligt (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § [1,5 x 44 500 kr + (0,005 x 44 500) x 204 m2 = totalt 112 140 kronor]

att fastighetsägare xxx med adress xxx, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § uppgående till 56 070 kronor med motivering att avvikelserna från beviljat bygglov är så stora och av så allvarlig art att nytt bygglov skulle ha sökts.

att fastighetsägare xxx med adress xxx, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § uppgående till 56 070 kronor med med motivering att avvikelserna från beviljat bygglov är så stora och av så allvarlig art att nytt bygglov skulle ha sökts.

Byggnadsavgift ska betalas in till Vilhelmina kommun, bankgiro 307-1404, inom två månader från delgivning av detta beslut

- - - - ---forts---

(35)

Mbn § 19 Mbn § 107 Au § 38 Mbn § 90 Mbn § 127

Au § 18 Dnr 12/MOB0391 234

- placering av byggnad

Mbn 2014-03-11

Nämndsbeslutet 2013-10-15 överklagades och länsstyrelsen upphävde därefter nämndens beslut med motiveringen att beslutet inte var

kommuniserat med sökanden innan.

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg har därefter kommuniserat med sökanden och varslat om att nämnden kan komma att besluta om byggsanktionsavgift.

Ägarna till fastigheten har inkommit med yttrande Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

som grund för byggsanktionsavgift godkänns Jan Ola Borgs uträkning enligt (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § [1,5 x 44 500 kr + (0,005 x 44 500) x 204 m2 = totalt 112 140 kronor]

att fastighetsägare xxx med adress xxx, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § uppgående till 56 070 kronor med motivering att avvikelserna från beviljat bygglov är så stora och av så allvarlig art att nytt bygglov skulle ha sökts.

att fastighetsägare xxx med adress xxx, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § uppgående till 56 070 kronor med med motivering att avvikelserna från beviljat bygglov är så stora och av så allvarlig art att nytt bygglov skulle ha sökts.

Byggnadsavgift ska betalas in till Vilhelmina kommun, bankgiro 307-1404, inom två månader från delgivning av detta beslut

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(36)

____________________________________________________________________________________________________________

länsstyrelsen

Mbn § 20 14/MOB0022 237

Borkan 1:57 - strandskydd

xxx

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus, byggnadsarea 138, 4 kvadratmeter

Ansökan om bygglov behandlas i separat ärende

Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

På fastigheten finns idag ett äldre fritidshus, byggt 1961 samt en gäststuga, ett garage och ett båthus.

Sökanden har för avsikt att riva och ersätta befintligt fritidshus med ett nytt fritidshus

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

Ärendet har även skickats till fastighetsägare/grannar för yttrande. Erinran har inkommit från en granne som påtalar oro för sin vattentäkt med tanke på sökandens planerade placering av avlopp. Ansökan om avlopp

handläggs av miljökontoret och beslutas i separat ärende I övrigt inga erinringar

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för fritidshus fastigheten Marsliden 1:70. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka

förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet.

Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

---forts---

(37)

Mbn § 20 14/MOB0022 237 Borkan 1:57 - strandskydd

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

(38)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 21 14/MOB0023 234

Borkan 1:57 - bygglov för fritidshus

xxx

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus, byggnadsarea 138, 4 kvadratmeter

Ansökan om strandskyddsdispens behandlas i separat ärende

Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

På fastigheten finns idag ett äldre fritidshus, en gäststuga, ett garage och ett båthus. Sökanden har för avsikt att ersätta befintligt fritidshus med ett nytt.

Ärendet har skickats till fastighetsägare/grannar för yttrande. Erinran har inkommit från en granne som påtalar oro för sin vattentäkt med tanke på sökandens planerade placering av avlopp. Ansökan om avlopp handläggs av miljökontoret.

I övrigt inga erinringar Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av fritidshus 2. För att utföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som

kontrollansvarig godkänns xxx enligt byggherrens förslag.

3. Ärendet kräver tekniskt samråd 4. Kontrollplan ska upprättas

5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL

6. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

---forts---

(39)

Mbn § 21 14/MOB0023 234 Borkan 1:57 - bygglov för fritidshus

7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

 signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov

 sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inkl.

tillträdesanordningar på tak

8. Enligt lagen om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats för

byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, om det krävs.

9. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för

allvarliga fel och skador, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av en byggfelsförsäkring. Miljö- och byggnadsnämnden

beslutar därför enligt 1 b § lagen om byggfelsförsäkring att byggfelsförsäkring inte behövs.

10. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet, varvid särskilt beaktats de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet, bedömer miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns behov av sådant skydd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför enligt 14 § lagen om byggfelsförsäkring att färdigställandeskydd inte behövs.

Upplysning: för installation av avlopp krävs tillstånd från miljökontoret som bland annat bedömer placering av avloppsanläggningens placering

Avgift för bygglov 14 776 kr

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(40)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 22 Dnr 14/MOB0049 214

Kittelfjäll 1:285 - detaljplan

Kittelfjäll Utveckling AB har lämnat in en förfrågan om upprättande av detaljplan för del av Kittelfjäll 1:285

Avsikten är att iordningställa husvagnscamping för 100 vagnar i etapp 1 och därefter för ytterligare 100 husvagnar. Därtill uppföra reception och byggnad för dusch med mera samt för sopor och latrintömning.

Planförutsättningar: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Placering av camping överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen Riksintressen: Riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv, rennäring och

naturvård gäller för detta område

Kulturmiljövärden: Inga fornlämningar inom området enligt arkeologisk undersökning 2010.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

medverka till upprättande av detaljplan för husvagnscamping alla kostnader för planen bekostas av sökanden.

Planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-

förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Geoteknisk undersökning krävs samt utredning av slam och skredrisk på grund av närhet till bäck 400 med hänvisning till rapporten om detaljerad stabilitets- och avrinningsförhållanden i Kittelfjäll utförd av SGI 2008.

planen genomförs med normalt planförfarande.

att vatten och avlopp ansluts till kommunala ledningsnätet

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(41)

Mbn § 23 Dnr 14/MOB0051 214 Kittelfjäll 1:239 och Kittelfjäll 1:24 - detaljplan

Kittelfjäll Utveckling AB har ansökt om detaljplan för del av Kittelfjäll 1:239 och Kittelfjäll 1:24

Syftet med planarbetet är att bereda möjlighet att uppföra korttids- /turistboende i form av vandrarhem/hotell/lägenheter. Sökanden har för avsikt att flytta vandrarhemsbyggnaderna som idag står på fastigheten Kittelfjäll 1:61, modernisera dem och uppföra dem i enplansutförande Sökanden vill samtidigt förtäta området ”Storgrova” genom avstyckning av ytterligare en tomt.

Mbn 2014-03-11

Nämnden önskar en skalenlig illustration för bedömning om etableringen av vandrarhem/hotell/lägenheter är möjlig på tomten

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(42)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 24

Mbn § 119 Dnr 13/MOB0326 214

Kittelfjäll 1:176 - ändring av detaljplan

xxx

ansöker om ändring av detaljplan.

Ändringen avser möjligheten att upphöra med camping och istället stycka av tomter för fritidsbebyggelse

Mbn 2013-10-15

Thorvald Skoglund påtalar vikten av en fungerande camping i Kittelfjäll och är inte beredd att medverka till ändring av detaljplanen förrän det finns en lösning för en ny camping i byn.

Lillemor Jonsson med flera anser att en ändring är möjlig men att kommunstyrelsen måste uppta diskussioner med andra eventuella exploatörer för att få till stånd en camping i Kittelfjäll då det bedöms viktigt med en fungerande camping.

Mbn 2013-10-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR medverka till ny detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

geoteknisk undersökning krävs

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft genomförs via normalt planförfarande

hänvisa frågan om ny camping i Kittelfjäll till kommunstyrelsen

Thorvald Skoglund, S, reserverar sig mot beslutet ---forts---

(43)

Mbn § 24

Mbn § 119 Dnr 13/MOB0326 214

Kittelfjäll 1:176 - ändring av detaljplan

- - - -

Mbn 2014-03-11

Länsstyrelsen har meddelat att de delar nämndens bedömning om att ingen MKB behövs

Samrådshandlingar har upprättats men nämnden anser bland annat att antalet tomter är för många och att samrådshandlingarna behöver justeras innan de godkänns och samråd kan hållas

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR återremiss

delegera till arbetsutskottet att besluta om samråd

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(44)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 25 Mbn § 71 Mbn § 40

Au § 27 Dnr 13/MOB0112 234

Kittelfjäll 1:83 - detaljplan

xxx

har inlämnat förfrågan om bygglov och delning av fastighet för uppförande av tre stycken fritidshus.

Ansökan strider mot gällande detaljplan: Kittelfjälls by 1984 Au 2013-04-16

Gällande detaljplan medger inte möjlighet till bygglov enligt förfrågan Au 2013-04-16

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om att detaljplan måste upprättas för att bygglov ska kunna beviljas enligt ansökan

- - - -

Mbn 2013-05-07

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR inte bevilja bygglov

uppmana sökanden att inkomma med begäran om upprättande av ny detaljplan

- - - -

Mbn 2013-06-12

Sökanden har inkommit med ansökan om upprättande av detaljplan

---forts---

(45)

Mbn § 25 Mbn § 71 Mbn § 40

Au § 27 Dnr 13/MOB0112 234

Kittelfjäll 1:83 - detaljplan

MBN 2013-06-12

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR medverka till upprättande av ny detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en

miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft planändringen genomförs med enkelt planförfarande

- - - -

Mbn 2014-03-11

Samrådshandlingar har upprättats

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR inte godkänna samrådshandlingarna

kräva geoteknisk undersökning samt utredning av slam och skredrisk på grund av närhet till bäck 400 med hänvisning till rapporten om detaljerad stabilitets- och avrinningsförhållanden i Kittelfjäll utförd av SGI 2008.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,

(46)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 26 Dnr 14/MOB0005 235

Granliden samfälld mark - bygglov för rastplats

Granlidens Byaförening & Jaktklubb ansöker om bygglov för uppförande av rastplats med torrdass och vindskydd

Protokoll/beslut från föreningen och medgivande från samtliga markägare har inlämnats

In- och utfart: befintlig

Planförhållanden: ej planlagt område eller inom samlad bebyggelse men inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

Ärendet har skickats till berörda fastighetsägare samt Vilhelmina norra sameby - ingen erinran

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31§ för nybyggnad av miljöbod 2. Kontrollplan daterad 2013-11-01 fastställs

3. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

4. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas 5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

6. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och

byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked:

signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov

---forts---

(47)

Mbn § 26 Dnr 14/MOB0005 235 Granliden samfälld mark - bygglov för rastplats

Upplysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren

Upplysning: anläggande av väg kräver samråd enl. 12 kap 6§ miljöbalken med länsstyrelsen

Upplysning: för anläggande av infart krävs tillstånd från Trafikverket

Avgift för bygglov: 500 kr

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

(48)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 27

Mbn § 199 Dnr 11/MOB0364 439

Kvicksilver och cesium i fisk

Länsstyrelsen har under två år samlat in fisk för analys av kvicksilver och cesium. Syftet är att hitta sjöar där fisken innehåller låga halter av dessa ämnen och därmed lämpar sig för konsumtion.

Projektet är frivilligt och länsstyrelsen medger ingen ekonomisk ersättning till de kommuner som deltar. Vilhelmina har deltagit i undersökningen men med få fiskade fiskar ur ett par olika sjöar.

Ett större fokus borde läggas på projektet och den möjlighet som bjuds till att kartlägga miljötillståndet gällande kvicksilver och cesium i fisk i ett antal av kommunens sjöar. Viktigt för att projektet skall lyckas är att få kontakt med fiskeintresserade människor som är villiga att hjälpa till med provfisket.

Mbn 2011-10-18

Miljöinspektör Alexandra Larsson föredrar ärendet Mbn 2011-10-18

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

delta i det av länsstyrelsen inledda och utformade projektet rörande mätning av kvicksilver och cesium i insjöfisk.

för att sprida information rörande projektet och få kontakt med människor som kan provfiska åt miljökontoret ska annonsering ske i Vilhelmina Aktuellt - - - -

Mbn 2014-03-11 Projektet har avslutats Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR notera informationen och avsluta ärendet

(49)

Mbn § 28

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Nämnden har 2012-03-13 § 24 beslutat att delegera till nämndens arbetsutskott, ordförande samt förvaltningens tjänstemän att besluta och lämna yttranden i vissa typer av ärenden

Besluten ska redovisas till nämnden

Redovisning för tiden 2013-12-01 - 2014-03-01

Arbetsutskottet -

Ordföranden –

---forts---

(50)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 28

Redovisning av delegationsbeslut

Miljöinspektör

Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Registeringar/godkännande, livsmedelsverksamhet Dispens renhållning

Kompostering av hushållsavfall

Glesare slamtömning/eget omhändertagande av slam Ändring/inrättande av enskilt avlopp

Inrättande av värmepump

Anmälan/samråd/beslut enligt miljöbalken.

Yttrande enligt alkohollagen m m Yttranden

Byggnadsinspektör

Beslut enligt gällande delegationsordning bl a Bygglov/anmälan

Certifierad kontrollansvarig, kontrollplan/tekniskt samråd Startbesked/slutbesked

Förelägganden, yttranden m m Adresser

Tillstånd att bygga närmare kommunens mark än 4,5 m.

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR godkänna redovisningen

(51)

Mbn § 29 Meddelanden

Postlista 15602

Länsstyrelsens beslut 2013-12-10 - anmälan om transport av farligt avfall - Månssons Skot och Grot

Postlista 15604

Livsmedelsverket 20131216 - Överföring av kontrollansvar för 853- anläggningar

Postlista 15605

Profitel - Servicemätning via telefon och e-post Postlista 15607

Länsstyrelsens beslut 2014-01-15 - godkänna besiktat djurstall Mellanås 3:1 Dnr 11/MOB0329

Regeringsbeslut 2014-01-06 - beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden (Njakafjäll)

Postlista 15608

Remiss - Utställning översiktsplan Strömsunds kommun Postlista 15609

Länsstyrelsen - regional plan för dricksvattenförsörjning Postlista 15610

Komunfullmäktige 2014-02-03 - valärende Postlista 15612

Strålskyddsmyndigheten - Ansökan om nytt tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet, röntgenutrustning

Postlista 15613

Länsstyrelsen 2014-02-13 Tillsynsbeslut enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

(52)

____________________________________________________________________________________________________________

Mbn § 29 Meddelanden

Postlista 15614

Länsstyrelsen beslut 2014-02-20 - samråd enligt miljöbalken om två vägar på fastigheten Grundsjö 1:17 (Norrheden)

Postlista 15615

Länsstyrelsen 2014-02-25 - rapport utvärdering av nätprovfiskena i Västerbottens referenssjöar

Mbn 2014-03-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR notera informationen

Figure

Updating...

References

Related subjects :