• No results found

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgenSundbyberg växer med dig!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgenSundbyberg växer med dig!"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

SUNDBYBERGS STAD

Vill du veta mer?

Kontakta äldreförvaltningen via växeln 08 706 80 00 eller fråga gärna någon av personalen inom äldreomsorgen.

Du kan också gå in på

sundbyberg.se/stod omsorg/aldre.

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Sundbyberg växer med dig!

WWW.SUNDBYBERG.SE INFO@SUNDBYBERG.SE

(2)

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i kraft i socialtjänstlagen om värdegrund inom äldreomsorgen. Syftet med värdegrunden är att tydliggöra etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen.

Värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för Sundbybergs stad är utgångspunkten för alla medarbetare. Och ett redskap för att tillgodose behoven hos just dig som tar del av äldreomsorgen.

Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra för dig och för dina anhöriga vad ni kan förvänta sig av äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

Äldrenämnden i Sundbybergs stad fastställde lokala värdighetsgarantieri februari 2013.

Värdighetsgarantierna gäller självklart för all verksamhet oavsett regi.

Om du inte är nöjd

Du har rätt att få kompensation ifall äldreomsorgen inte lever upp till värdighetsgarantierna. Äldreförvaltningen utreder individuellt varje fall och bedömer hur en kompensation ska ske. Ring oss, maila eller hör av dig via synpunkt och klagomålssystemet.

Värdighetsgarantier biståndsenheten i Sundbyberg

• Vi garanterar att du får en handläggare som du trivs med och att du kan byta handläggare om du vill. Byte av handläggare ska normalt ta tre arbetsdagar.

• Vi garanterar att om en handläggare av någon anledning måste utebli från sitt besök hos dig ska du bli informerad inom normalt tre timmar innan besöket.

Värdighetsgarantier hemtjänst i Sundbyberg

• Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

• Vi garanterar att du får välja hur din måltidssituation ska utformas. Du får hjälp att välja både mat och måltidssituation om du behöver det. Det ska alltid finnas minst två olika rätter att välja mellan.

• Vi garanterar att om hemtjänsten av någon anledning måste utebli från sitt besök hos dig ska du bli informerad inom normalt tre timmar innan besöket.

Värdighetsgarantier dagverksamhet för äldre i Sundbyberg

• Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

• Vi garanterar dig förutsättningar för att din vistelse på dagverksamheten utformas med dig i centrum. Vi arbetar personcentrerat för att skapa en känsla av sammanhang, både tillsammans med andra och med personalen.

• Vi garanterar att du ska få möjlighet att utforma dina aktiviteter på dagverk- samheten efter din önskan. Din kontaktperson ska se till att du får delta i gemensamma aktiviteter som erbjuds eller att göra något tillsammans med din kontaktperson.

Värdighetsgarantier äldreboende i Sundbyberg

• Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

• Vi garanterar att du får välja hur din måltidssituation ska utformas. Du ska få välja om du vill äta i matsalen eller på ditt rum. Det ska alltid finnas minst två olika rätter att välja mellan.

• Vid vård i livets slutskede finns personal vid din sida för att se till att du får lindring vid smärta och andra symtom. Ingen ska vara ensam.

• Vi garanterar dig förutsättningar för att din vård och omsorg utförs med dig i centrum. Vi arbetar personcentrerat. Vi arbetar för att skapa en känsla av sammanhang, både tillsammans med andra och med personalen.

• Vi garanterar att du tillsammans med din kontaktperson får möjlighet att utforma aktiviteter efter din önskan. Din kontaktperson har minst en timme per vecka reserverad just för dig.

Alla människor har lika värde, alla har rätt att

mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet,

hänsyn och acceptans för den man är.

References

Related documents

Att konstatera huruvida en svensk riskkapitalfond i huvudtaget bedriver en skattepliktig näringsverksamhet, utgör en ytterst relevant beståndsdel i bedömningen av huruvida

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.. Kommuner som önskat har även

Enligt vår bedömning finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att stärka kommunstyrelsens uppsikt, framförallt när det kommer till att definiera vad uppsikten innebär och

Vid kommunstyrelsens sammanträden behandlas även ärenden som rör detaljplaner inom ramen för återrapportering för stadens strategiska investeringar och

Granskningen täcker endast områden och aspekter som anses väsentliga för revis- ionen och är således inte av sådan omfattning att den täcker in alla eventuella svag- heter i

I intervju beskrivs dock att för att förvaltningen ska kunna göra större projektansökningar, exempelvis för EU- bidrag eller en ansökan till allmänna arvsfonden,

Med anledning av detta har revisionen för avsikt att nogsamt följa kommunstyrelsens agerande, med utgångspunkt från sin uppsiktsplikt samt även nämndernas åtgärder för att nå

Enligt vår bedömning finns inga rimliga skäl varför utförare inom vissa, men inte andra, verksamheter behöver rapportera synpunkter till staden.. Avtalen skiljer sig också åt

Utifrån effektiviseringskravet om 18,5 mnkr, vilket utgör drygt 2 procent av nämndens budget för 2019, kan förväntas att åtgärder behöver vidtas som påverkar

Staden har vid tidpunkten för granskningen inte upprättat några egna rutiner kring handläggning eller uppföljning av bostadsanpassningsbidrag.. I dagsläget nyttjas Boverkets

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade den 24 september 2020 om förslag till ändringar i de allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun och hemställde dessa

En annan intressant aspekt av den här tabellen är det faktum att de tre tidningarna från Gävleborgs län (Arbetarbladet, Gefle Dagbland, Ljusnan) minskar i andel lokala artiklar,

hörnhärd. I sitt yngre skede fick huset stensyll och lergolvet byttes mot trägolv. Några daterande fynd gjordes inte men genom ¹⁴C analyser verkar det äldsta skedet

Dessa justeringar, som även behandlas i kapitel 9, syftar till att klargöra att biobanks- prover, utom när det gäller identifiering av avlidna, inte får användas för något annat

Den lokala arbetsplanen som ett instrument för utvecklingen av skolan har stärkts genom åren och torde få en än mer ökad betydelse i takt med att ansvaret för skolans verksamhet

Om man byter lokal för arbete med radioaktiva ämnen alternativt slutar använda lokal för denna typ av arbete måste detta rapporteras till Nuklearmedicin som utför kontrollmätning

Det är möjligt att byta en insats mot en annan, till exempel byta eller minska insatstiden för städ mot omplantering av blommor, promenad, etcetera.  Gott bemötande

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen... Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

avfallsföreskrifter gäller då nyttjanderättshavaren. b) Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för det avfall som uppkommer eller av andra skäl finns på

Om du ska parkera ditt fordon på en gata eller väg inom gränsen för datumzon (se bilaga Karta 1) och ingen annan anvisning ges genom parkeringsskyltar, då gäller

informationsfolder m namn och bild på personalen, erbjuds promenad 1 ggn/vecka (säbo),. de boende ska känna sig trygga (säbo), regelbundna

Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att få använda pyrotekniska varor under hela året med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton