I SIFFROR HÅBO

Full text

(1)

2,8%

25%

25,7%

48,4%

56%

11st

1.060st

24st

14st

10.85 2:-

1482:-

259.85 2:-

I SIFFROR HÅBO

håbo kommun informerar

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

(2)

håbo kommun informerar

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge.

Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Kommunens landareal är 143,4 km2 källor i detta häfte:

scb och håbo kommun om inte annan anges

Kommunens adress:

adress: Håbo kommun,

Centrumleden 1, 746 80 Bålsta telefon: 0171 - 525 00 växel

(3)

Representation i kommunfullmäktige

val 2010 mandat % av valmanskår

Socialdemokraterna 15 36,63

Bålstapartiet 3 7,37

Mijlöpartiet de gröna 2 4,1

Vänsterpartiet 1 2,43

Moderata samlingspartiet 11 27,28

Folkpartiet 4 9,14

Centerpartiet 3 6,36

Kristdemokraterna 1 2,97

Sverigedemokraterna 1 3,57

summa 41

Kommunfullmäktiges presidium ordförande Owe Fröjd (BÅP) 1:e vice ordförande Thomas Lindström (S) 2:e vice ordförande Ulf Winberg (M)

Kommunstyrelsens presidium

ordförande Agneta Hägglund (S) kommunalråd

Politik

POLITIK

(4)

Befolkning

Befolkningsförändringar år 2010

länet öv. riket utlandet totalt

Inflyttning 124 893 170 1187

Utflyttning 180 874 57 1111

Flyttnetto -56 19 113 76

Födda 211

Döda -109

Födelseöverskott 102

Justering -1

Befolkningsökning 177

Källa: SCB

Befolkning 31/12 2010

församling 1980 1990 2000 2009 2010

Kalmar &

Yttergran 11874 13203 14247 15578 15753

Övergran 560 724 941 1304 1337

Häggeby 215 332 478 574 575

Skokloster 652 950 1802 1996 1964

Kommunen 13301 15209 17468 19452 19629 Källa: SCB

BEFOLKNING

(5)

Åldersfördelning 31/12 2010

ålder antal håbo kommun (%) riket (%) uppsala län (%)

0-6 1892 9,6 8,2 8,4

7-9 856 4,4 3,2 3,3

10-12 776 4 3,1 3

13-15 775 3,9 3,3 3,3

16-19 1256 6,4 5,4 5,5

20-29 1823 9,3 12,9 15,3

30-44 4385 22,3 19,8 19,6

45-64 5039 25,7 25,6 23,7

65-79 2362 12 13,2 13,4

80-w 465 2,4 5,3 4,5

summa 19629 100 100 100

medelålder 37,8 41,1 39,8

Källa: SCB

(6)

Äldreomsorg 2010 hemtjänst,

antal män kvinnor

Ordinärt Boende 217 138

särskilda boendeformer,

antal lgh 1996 2010

Vårdboende 52 82

Korttidsboende 6 12

färdtjänst- berättigade,

antal (2010) män kvinnor

Färdtjänst 120 247

seniorboende 2010 antal

lägenheter

Plommonvägen 8–10 51

(7)

Pedagogisk omsorg och undervisning 2010 pedagogisk omsorg* antal platser/

elever kostnad/plats

Förskola, egen regi 1038 119797

Pedagogisk omsorg* 34 118860

Köp av förskoleplats och

pedagogisk omsorg, annans regi 163 76136

Fritidshem 992 28566

undervisning antal platser/

elever kostnad/plats

Förskoleklass, egen regi 274 47921

Förskoleklass, annans regi 33,5 67666

Grundskola i egen regi** 1995 98884

Grundskola i annans regi 409 73146

Grundsärskola 28 394518

Gymnasieskola i egen regi 494 114505

Gymnasieskola i annans regi 514 98138

* Tidigare familjedaghem

** Inkluderar undervisning, läromedel, utrustning, skolbibliotek, skolmåltider, skolskjuts, elevvård, lokaler, fördelade gemensamma kostnader dels för förvaltning och dels för kommunen

(8)

KULTUR

Bibliotek

2007 2008 2009 2010

Medialån totalt 125760 131053 132000 132890

Antal medialån per invånare/år 7 7 7 7

Antal besökare 150746 137419 161172 158000*

* Biblioteket stängt för ombyggnad två veckor i juli vilket medför lägre besöksstatistik jämfört med 2009.

Fritids- och kulturanläggningar

antal antal

Aula 1 Gästhamnar 1

Badplatser 3 Ishall 1

Bangolfbana 1 Konstgräsplan 1

Bibliotek 1 Ridhus 1

Biograf 1 Simhall 1

Bowlinghall 1 Skatepark 1

Elljusspår 3 Skjutbanor 1

Fotbollsplaner (7 Gräs) 10 Småbåtshamnar 11

Friidrottsanläggningar 1 Sporthallar 5

Frisbeegolfbana 1 Teknikbacke med lift 1 Fritidsgårdar 2 Tennis inomhusbana 3 Gymnastiksalar 2 Tennis utomhusbana 2

(9)

Avfallshantering och återvinning i Håbo kommun

1995 2009 2010

Källsorterat material från hushåll (ton) 1043 4161 4679 Hushållsavfall till energiutvinning (ton) 3437 4647 4610 Hushållsavfall till deponi (ton) 603 0 0 Insamlat grovavfall (till deponi o energi, ton) 2025 1520 1281

totalt 7108 10328 10570

Avfall till energiutvinning (%) 48,4 44,5 54 Avfall till deponering (%) 37 14,7 2

Källsorterat material (%) 14,7 40,2 44,2 Kultur och fritid i Håbo

1994 2009 2010 Bidragsberättigade medlemmar

(5–20, 65 år o funktionshindrade) 6158 7047 7387 Antal registrerade föreningar - 149 152

Föreningar som bedriver

verksamhet för 5–20 åringar 40 47 48 Aktiviteter/dag (5–20 år) 60,5 55 57 Deltagare i aktiviteter/dag (5–20 år) 423,3 380 401

RENHÅLLNING

KULTUR

(10)

Bibliotek

2004 2005 2007

Medialån, antal,

exkl skolbibliotek 106 056 113 226 125 760

Medialån, antal,

Skolbibliotek 83 151 76 949 61 584

Boende

Lägenhetsbestånd

lägenhetsbestånd hyres-

rätt bostads-

rätt ägande-

rätt totalt

2010 totalt 2000 antal lägenheter

i småhus 35 309 5 230 5 574 5076

antal lägenheter

i flerbostadshus 1 508 663 0 2 171 1770

summa lägenheter 1 543 972 5 230 7 745 6 846

Källa: SCB

Bilar i trafik

håbo uppsala län riket

2003 2010 2010

Personbilar i trafik 8877 9548 145307 4335182

Bilar ägda av kvinnor 2774 3004 41104 1193535

Bilar ägda av män 4984 5360 78542 2252982

Bilar ägda av jur. pers 1119 1184 25661 88665

Personbilar/1000 invånare 491 487 433 461

Taxibilar 41 39 490 15215

BOENDE

TRAFIK

(11)

Fordon efter typ antal 2010 Personbilar 9548

Bussar 12

Motorcyklar 772

Mopeder 171

Traktorer 217 Terrängskotrar 229 Släpvagnar 2231 Källa: Trafikanalys (fd SIKA)

Fordon per drivmedelsslag

antal 2010 nyreg. under 2010

Bensin 7808 159

Diesel 1348 231

El 0 0

Etanol-hybrid/E85 343 27

Övrgia hybrider 32 1

Naturgas/Biogas 16 3

Övriga 1 0

totalt 9548 421

Källa: Trafikanalys (fd SIKA)

Kollektivtrafik - förbindelser med Bålsta buss -

regionallinjer antal dubbel-

turer/vardag restid i minuter

Enköping 32 30

Örsundsbro 15 32

Uppsala

(byte i Örsundsbro el. Skolsta) 20 60-77

Uppsala (direktbuss) 10 55-70

Arlanda 25 57

Sigtuna 25 25

Källa: UL

(12)

Kultur

Bibliotek

2004 2005 2007

Medialån, antal,

exkl skolbibliotek 106 056 113 226 125 760

Medialån, antal,

Skolbibliotek 83 151 76 949 61 584

Tåg

regionaltåg pendeltåg

från bålsta till: turer/dag restid i min turer/dag restid i min

Stockholm 21 29-31 39 38

Sundbyberg 21 20-22 39 29

Jakobsberg - - 39 19

Kungsängen - - 39 11

Enköping 23 12-14 - -

Västerås 23 27-33 - -

Källa: SJ

Huvudsakliga pendlingsorter

antal pendlare från håbo antal pendlare till håbo

kommun antal pendlare kommun antal pendlare

Stockholm 2 336 Enköping 564

Järfälla 732 Upplands-Bro 225

Upplands-Bro 673 Stockholm 219

Solna 606 Uppsala 126

Sigtuna 338 Järfälla 98

Sollentuna 280 Västerås 58

Enköping 274 Sigtuna 55

Uppsala 266 Sundbyberg 34

Sundbyberg 201 Solna 28

Upplands-Väsby 165 Upplands Väsby 27

Västerås 67 Sollentuna 24

Täby 61 Nacka 19

(13)

NÄRINGSLIV

Sysselsättning i Håbo

dagbefolkning - personer med arbetsplats i kommunen antal och andel sysselsatta

näringsgren 1994 % 2010 %

Jord- och skogsbruk 64 1,8 64 1,3

Tillverkning och utvinning + energi 456 13,1 615 12,3 Byggverksamhet 450 12,9 673 13,6 Handel och kommunikationer 693 19,9 1141 22,9 Offentlig förvaltning mm 153 4,4 201 4

Vård och omsorg 567 16,3 490 9,9 Utbildning och forskning 325 9,4 903 18,2 Finansiell v. media och företagstjänst 358 10,3 421 8,5 Personliga och kulturella tjänster 261 7,5 233 4,7

Övrigt 153 4,4 222 4,5

summa 3480 100 4963 100

Källa: SCB

Sysselsättningsbalans

1990 2009 2010

Förvärvsarbetande

befolkning 9031 9864 9690

Arbetstillfällen

i kommunen 4129 4197 4963

Nettopendling −4902 −4875 −4727

Utpendling 5874 6641 6526

Inpendling 927 1766 1799

Källa: SCB

(14)

Arbetslöshet 2010

andel (%) av arbetskraften i arbetslöshet, i program el. m stöd, 16–64 år

år håbo länet riket

2000 2,8 4,2 5,7

2007 2,4 3,1 3,9

2008 1,9 2,9 3,7

2009 3,1 5,1 7,1

2010 3,4 5,1 6,9

Källa: AMS

Största privata arbetsställena 2010 företag antal anställda

Gyproc AB 109

Benders Sverige AB 85

ICA 76

Combimix AB 48

Aronsborg 45

Biskops Arnö 45

Svensk Kommuntjänst 31

Rohab 22

Skanska Direkt 22

Aspa Plast AB 21

Bålsta Snickerifabrik 20 Lars-Erik Larssons Åkeri AB 20

Cabseal AB 19

(15)

Inkomster och fördelning

skatt 2010, skattekraft (skatteunderlag per invånare) 2010.

medel förvärvsinkomst inkomstår 2009

håbo länet riket

Total skattesats 32,2 31,81 31,55

därav till kommun 21,83 21,44 20,73

Skattekraft kr/inv 187856 173173 173718 Förvärvsinkomst, årsmedel 264500 235600 236000 Källa: SCB

(16)

Kommunens adress:

adress: Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta telefon: 0171 - 525 00 växel

håbo kommun informerar

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge.

Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Kommunens landareal är 143,4 km

2

BrunzellDesign.se | Håbo Marknads AB

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :