Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

20  Download (0)

Full text

(1)

Sista dag för köp 25 april 2014

Marknadsföringsmaterial maj 2015

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 85

för privatpersoner och företag Sista dag för köp 26 juni 2015

NYHET!

ETISK AKTIE-

OBLIGATION

(2)

Vad är en kapitalskyddad placering?

En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, kreditmarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna kan erbjudas som Trygg eller Chans.

För vem passar kapitalskyddade placeringar?

Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning.

Måste jag behålla placeringarna hela löptiden?

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknads- förhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.

Finns det några risker?

Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 16 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 85.

Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar

2

April gav, efter en svag avslutning, mer eller mindre nollavkastning för globala aktier mätt i svenska kronor. Den starka utvecklingen från första kvartalet har därmed klingat av, men avkastningen för året ligger fortfarande på klart godkända 12 procent. Även räntor hade en i princip sidledes rörelse under april. I spåren av det rally som pågått sedan oktober förra året börjar fler och fler ställa sig frågan hur länge marknaderna kan fortsätta stiga.

Det har ju onekligen varit en snabb och kraftig rörelse, och värderingen av aktier har ökat en hel del.

Frågan är om vi närmar oss toppen? Vi tror inte det. Självfallet måste man ställa in sig på att avkastningen framöver troligtvis inte kommer att vara lika hög som det senaste halvåret, men att det inte finns någon potential kvar håller vi inte med om. Vi tycker att aktier fortfarande har fundamentalt stöd från den globala ekonomin som ser ut att åter- igen få upp farten, efter ett svagare första kvartal. Dessutom ser vi att de flesta central- banker fortsätter ösa på med rikliga stimulanser. Sant är att vinsttillväxten inte kommer att vara strålande, men så länge den är positiv har värderingen stöd. Men det är i det rela- tiva spelet som aktier framstår som attraktiva. Absolut är värderingen något utmanande, men knappast på några bubbelnivåer. Relativt ser det däremot bättre ut. Om vi jämför vinstavkastningen på aktier med vad man kan få på obligationsmarknaden är gapet stort, 4-6 procent beroende på region. Investerarna är alltså inte överdrivet optimistiska och kräver fortsatt en hög riskpremie för att inneha aktier. Även sentimentet indikerar att humöret på marknaden inte nått nivåer utanför det vanliga.

Michael Livijn

Strateg, Nordea Sverige

”Frågan är om vi närmar oss toppen?

Vi tror inte det.”

(3)

3

Korta fakta

Placeringsalternativ just nu

Sid 6

Sid 8

Sid 10

Aktieobligation Europa

Europa har startat året bra. Vår syn är fortsatt positiv, då det finns flera faktorer som talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden framöver. Till exempel hittar vi en potential till högre bolags- vinster och ett massivt stöd från den Europeiska centralbankens penningpolitik.

Aktieobligation Europa är kopplad till utvecklingen i iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (EUR).

Indexet omviktas månadsvis och består av 50 stora likvida europeiska aktier som ger utdelning den närmaste tiden och som historiskt haft låg volatilitet.

Fastighetsobligation Global

Fastigheter är ett bra komplement i mångas sparande. Trots detta har de flesta placerarna ingen eller liten exponering mot tillgångsslaget. I den lågräntemiljö vi har i dag, och som förväntas bestå under lång tid framöver, är fastigheter med sina stabila kassaflöden särskilt intressanta.

Fastighetsobligation Global är kopplad till utvecklingen i BNP Paribas Fd – Real Estate Funds Index.

Indexet består av en korg med åtta fastighetsfonder.

Aktieobligation Globala bolag

Vår syn är att den globala ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. Visserligen har det första kvartalet varit något trögt, främst på grund av USA och vissa tillväxtländer, men takten ser nu ut att öka igen. Vi tror på en global tillväxt på 3-3,5 procent det kommande året. Det är fullt tillräckligt för att ge stöd åt en vinsttillväxt och därmed fortsatt stöd åt aktier.

Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med 12 börsnoterade bolag. Bolagen är utvalda med hänsyn taget till hållbarhet och etik. Vi har använt oss av Ethix SRI Advisors AB i det arbetet. Läs mer om den etiska granskningen på sidan 14.

Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad2

Aktieobligation Europa Chans110 11 000 kr 10 000 kr 140 % 3 år

Fastighetsobligation Global Chans110 11 000 kr 10 000 kr 105 % 3 år

Aktieobligation Globala bolag Chans102 10 200 kr 10 000 kr 50 % 6 år

Aktieobligation Globala bolag Chans110 11 000 kr 10 000 kr 150 % 6 år

1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen.

2 Deltagandegraderna fastställs senast den 6 juli 2015.

ETISK

(4)

Kapitalskyddade placeringar – du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång

Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obliga- tionsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden.

Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat.

Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck).

Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat.

När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset.

Så här beräknas avkastningen

Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt 10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka.

Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, 10 000 kronor per post.

Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000 kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror

dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är.

En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får till- godoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är delta- gandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valuta- obligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.

Du kan enkelt handla under löptiden

En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsför- hållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löp- tiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Risker

Det finns risker som är förknippade med köp av kapital- skyddade placeringar. På sidan 16 kan du läsa om dessa.

I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar.

I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad.

Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång.

4

(5)

Du kan ofta välja mellan Trygg och Chans

Räkneexempel Trygg

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 10 000 kronor styck, det vill säga för totalt 100 000 kronor plus courtage.

Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent.

Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 70 % × 40 % = 28 000 kr

Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:

100 000 kr + 28 000 kr = 128 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

Vill du vara Trygg …

Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på nomi- nellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad place- ring Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller.

Räkneexempel Chans

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 11 000 kronor styck, det vill säga för totalt 110 000 kronor plus courtage.

Det nominella beloppet är då 100 000 kronor och över- kursen är 10 000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagan- degraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 160 % × 40 % = 64 000 kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:

100 000 kr + 64 000 kr = 164 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

… eller vill du ta en Chans

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre delta- gandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar.

Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent (200 –1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Nominellt belopp Möjlig avkastning

Startdag

10 000 kr Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Överkurs

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Startdag 11 000 kr

Möjlig avkastning

Nominellt belopp

Återbetalningsdag minst 10 000 kr

7 5

(6)

6 Aktieobligation Europa

Europa har startat året bra. Vår syn är fortsatt posi- tiv, då det finns flera faktorer som talar för en hygglig utveckling för den europeiska aktiemarknaden fram- över. Till exempel hittar vi en potential till högre bo- lagsvinster och ett massivt stöd från den Europeiska centralbankens penningpolitik.

De senaste åren har minst sagt varit högt och lågt för Eu- ropa. Rent ekonomiskt har regionen haft det tufft, då den drabbades hårt av finanskrisen och den efterföljande euro- krisen. Så sent som förra året såg det ut som om Europa

skulle gå mot sin tredje recession sedan 2008. Lyckligtvis verkar det scenariot i nuläget avlägset. Istället har ekonomin överraskat på uppsidan det sista halvåret. Det innebär att vinstförväntningarna i år faktiskt har möjlighet att infrias, men framför allt att bolagsvinsterna växer för första gången på fyra år. Lägg till en kraftigt försvagad euro och bolagens möjligheter ökar ytterligare. Trots allt står intäkterna utan- för Europa för nästan 50 procent. Fortsätter trenden från fjärde kvartalets rapporter, vilket den ser ut att göra, innebär det att Europa faktiskt ligger i täten bland de stora region- erna i vinstracet.

På minussidan kan vi notera att bolagens aktiekurser har stigit mer än dess vinster och värderingen börjar nu bli något hög. Men så länge vinsttillväxten är positiv har dagens värderingsnivåer stöd. Vidare är Grekland en källa till oro, men förutsättningarna rent ekonomiskt är mycket stabilare nu än vid krisen i Grekland 2012. Räkna dock med att Grek- land kan orsaka en del marknadsturbulens även framöver.

Marknadsutsikter

+ Den europeiska ekonomin överraskar positivt + Bolagsvinsterna ger stöd för fortsatta kursuppgångar – Oroligheterna i Ukraina, Grekland och i Mellanöstern kan störa den ekonomiska tillväxten.

Aktieobligation Europa passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då det finns en hel del som talar för att både den europeiska ekonomin överraskar positivt och att bolagsvinsterna stiger.

Aktieobligation Europa är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans110. Förutom aktieindexets utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Europa.

Aktieobligation Europa Chans110

Mycket talar för att de europeiska

bolagens vinster kommer att stiga

(7)

7 Aktieobligation Europa

Aktieobligation Europa har en löptid på tre år och är kopplad till utvecklingen i aktieindexet iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (EUR). Indexet omvik- tas månadsvis och består av 50 stora likvida europeiska aktier som ger utdelning den närmaste tiden och som historiskt haft låg volatilitet. Alla aktier i indexet risk- viktas. Under rubriken Underliggande tillgång på sidan 12 hittar du mer information om indexet.

Om aktieinexet exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt 15 600 kronor per aktieobligation. Förutom utvecklingen i aktieindexet påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellen nedan och på sidan 13 under

rubriken Valuta. * Källa: Bloomberg.

Indexet startade den 8 juli 2014. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktieindexets utveckling de fem senaste åren*

Aktieobligation Europa

2011/05 2012/05 2013/05 2014/05 2015/05 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

110

Så här kan det bli

Aktieindexets Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 21 200 kr 88,9 % 23,6 % 20 080 kr 22 320 kr

60 % 18 400 kr 64,0 % 17,9 % 17 560 kr 19 240 kr

40 % 15 600 kr 39,0 % 11,6 % 15 040 kr 16 160 kr

20 % 12 800 kr 14,1 % 4,5 % 12 520 kr 13 080 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 140 %

Löptid 3 år

Courtage 2 %

Börskod NBF EC85 A968

(8)

8 Fastighetsobligation Global

Fastigheter är ett bra komplement i mångas spar- ande. Trots detta har de flesta placerarna ingen eller liten exponering mot tillgångsslaget. I den lågräntemiljö vi har i dag, och som förväntas bestå under lång tid framöver, är fastigheter med sina stabila kassaflöden särskilt intressanta. Den euro- peiska återhämtningen är ännu i sin linda och när den tar fart gynnas fastighetssektorn.

Den globala fastighetsmarknaden har gett en bra avkast- ning under flera år. Risken är något högre än i den globala aktiemarknaden, men den kompenseras också av en högre förväntad avkastning över tid. Listade fastighetsbolag, så kallade Real Estate Investment Trusts (REIT:s) delar ut nästan hela vinsten till ägarna. Vinsterna är befriade från bolagsskatt, vilket gör strukturen attraktiv för placerare.

Den globala fastighetsmarknaden är fördelad mellan olika regioner, där USA utgör cirka hälften av exponeringen medan övriga marknaden består av Asien och Europa. På sistone har den europeiska fastighetsmarknaden stöttats av den europeiska centralbanken, ECB:s, expansiva penning- politik. Tyskland, Frankrike och Sverige har varit starka marknader. I Japan har däremot utvecklingen varit fortsatt svag, trots den japanska centralbankens stimulanser. Där- emot ser näringsfastighetsmarknaden i Japan nu ut att repa sig något, framför allt i Tokyo. I USA bidrar en förbättrad arbetsmarknad till att öka efterfrågan på fastigheter och därmed höjs hyrorna, vilket gynnar hyreslägenhetssektorn.

Ljusare utsikter för den privata konsumtionen i USA har också drivit hyresutvecklingen för varuhus.

En positiv global tillväxt stödjer efterfrågan på både affärs- fastigheter och boende framöver. Därtill blir de låga ränt- orna och centralbankernas stimulanser viktiga faktorer för utvecklingen. Drivkrafterna ser annorlunda ut för de olika marknaderna och en global exponering bidrar till att sänka risken mot enskilda marknader.

Marknadsutsikter

+ Den ekonomiska tillväxten stabiliseras

+ Låga räntor och centralbankernas stimulanser stödjer fastighetsmarknaden

– Kopplingen till aktiemarknaden är relativt stark.

Fastighetsobligation Global passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den globala fastighetsmarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att världens fastighetsmarknad kommer att stiga framöver, då räntorna bedöms förbli låga samtidigt som centralbankernas stimulanser fortsätter.

Fastighetsobligation Global är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans110. Förutom indexets utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om Fastighetsobligation Global.

Fastighetsobligation Global Chans110

Ökad tillväxt ger goda förutsättningar

för stigande bolagsvinster

(9)

9 Fastighetsobligation Global

Fastighetsobligation Global har en löptid på tre år och är kopplad till utvecklingen i BNP Paribas Fd – Real Estate Funds Index, som består av åtta fonder. För infor- mation om indexet, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 12.

Indexet har som mål att ha en risknivå (volatilitet) på 10 procent. Indexets exponering mot de underliggande fonderna justeras därför löpande, för att upprätthålla målvolatiliteten. Det innebär att indexets exponering mot de underliggande fondernas utveckling kan vara såväl högre som lägre än 100 procent, dock maximalt 150 procent.

Om indexet exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt 14 200 kronor per fastighetsobligation. För- utom utvecklingen i indexet påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellerna nedan och på sidan 13 under rubriken Valuta.

* Källa: Bloomberg.

Indexet startade den 25 mars 2015. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Grafen visar indexets utveckling efter förvaltningsavgifter.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Indexets utveckling de fem senaste åren*

Fastighetsobligation Global

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

110

Så här kan det bli

Indexets Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 18 400 kr 64,0 % 17,9 % 17 560 kr 19 240 kr

60 % 16 300 kr 45,3 % 13,3 % 15 670 kr 16 930 kr

40 % 14 200 kr 26,6 % 8,2 % 13 780 kr 14 620 kr

20 % 12 100 kr 7,8 % 2,5 % 11 890 kr 12 310 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 105 %

Löptid 3 år

Courtage 2 %

Börskod NBF FC85 A969

2011/05 2012/05 2013/05 2014/05 2015/05 80

100 120 140 160

(10)

1010 Aktieobligation Globala bolag

Vår syn är att den globala ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. Visserligen har det första kvar- talet varit något trögt, främst på grund av USA och vissa tillväxtländer, men takten ser nu ut att öka igen. Vi tror på en global tillväxt på 3-3,5 procent det kommande året. Det är fullt tillräckligt för att ge stöd åt en vinsttillväxt och därmed fortsatt stöd åt aktier.

Den långa uppgången sedan 2009 på världens börser har rest en del frågetecken kring aktievärderingen. Tittar vi på p/e-talet, det vill säga aktiekursen i förhållande till vinsten per aktie, ligger den nu strax över snittet för de senaste 25 åren. Borde det då inte ringa några varningsklockor?

Kanske. En fortsatt p/e-ökning, som varit fallet sedan 2009, ser vi inte som realistisk. Utan det är en tillväxt i bolags- vinsterna som är en förutsättning för att uppgången ska fortsätta framöver. Och realistiskt är det några procents tillväxt som vi kan räkna med under 2015. Så länge vinst- tillväxten är positiv har dagens aktievärdering stöd. Ett annat sätt att titta på om värderingen är för hög är att titta på alternativen. Och på räntesidan ser möjligheterna till avkastning ganska begränsade ut, då räntan på de flesta statspapper är närmare noll eller till och med negativ. Jäm- för vi vinstavkastningen på aktier är skillnaden mot stats- obligationsräntan 4-6 procent, beroende på marknad. Det är en tydlig indikation på att investerarna kräver en rejäl riskpremie för att inneha aktier. I ett överoptimistiskt scen- ario, till exempel vid tiden för IT-bubblan, är skillnaden be- tydligt mindre eller till och med negativ.

Förutsättningar för en positiv avkastning finns alltså även framöver. Det är dock läge att sänka förväntningarna något, då takten i uppgången troligtvis inte kan hålla samma tempo som varit fallet de senaste åren. Men med tanke på vad ränteläget innebär för obligationsinvesteringar, så ser vi ändå skäl till att ha en positiv syn på aktier.

Marknadsutsikter

+ Den globala tillväxten ser ut att bli hygglig de kommande åren

+ Vinsterna i de ingående bolagen förväntas stiga i takt med att tillväxten i världen ökar

– Oroligheterna i Ukraina, Grekland och i Mellanöstern kan störa den ekonomiska tillväxten.

Aktieobligation Globala bolag passar dig som ...

... vill ha en placering som är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med 12 stora bolag, som alla uppfyller etiska krav vad gäller hållbarhet och miljö. Vid avgörandet av om ett bolag ska anses vara etiskt har vi utgått från vad företaget Ethix SRI Advisor AB anser om det aktuella bolaget. Läs mer om den etiska granskningen på sidan 14.

... tror på en bred uppgång på den globala aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att världens aktiemarknader kommer att stiga framöver, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen.

Aktieobligation Globala bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans102 och Chans110. Förutom aktie- korgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Globala bolag.

Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110

Ökad tillväxt ger goda förutsättningar för både stigande bolagsvinster och börskurser

ETISK

(11)

11 11 Aktieobligation Globala bolag

2011/05 2012/05 2013/05 2014/05 2015/05 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de fyra aktier som utvecklas bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

6 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

102

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Återbetalt Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 utveckling 2 belopp 3 per år 4 om försvagning 10 % 5 om förstärkning 10 % 6

80 % 66,7 % 13 333 kr 5,1 % 13 600 kr 14 400 kr

60 % 53,3 % 12 667 kr 3,4 % 12 400 kr 12 933 kr

40 % 40,0 % 12 000 kr 2,4 % 11 800 kr 12 200 kr

20 % 26,7 % 11 333 kr 1,4 % 11 200 kr 11 467 kr

0 % 13,3 % 10 667 kr 0,4 % 10 600 kr 10 733 kr

-20 % -0,0 % 10 000 kr -0,7 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 10 200 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 50 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF GT85 A970A

Chans

110

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Återbetalt Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 utveckling 2 belopp 3 per år 4 om försvagning 10 % 5 om förstärkning 10 % 6

80 % 66,7 % 20 000 kr 10,2 % 19 000 kr 21 000 kr

60 % 53,3 % 18 000 kr 8,3 % 17 200 kr 18 800 kr

40 % 40,0 % 16 000 kr 6,1 % 15 400 kr 16 600 kr

20 % 26,7 % 14 000 kr 3,8 % 13 600 kr 14 400 kr

0 % 13,3 % 12 000 kr 1,1 % 11 800 kr 12 200 kr

-20 % -0,0 % 10 000 kr -1,9 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 150 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF GC85 A970B

Aktieobligation Globala bolag har en löptid på sex år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med 12 börsnoterade bolag: Agricultural Bank of China, American Electric Power, Assicurazioni Generali, Baxter, CLP Holdings, Hang Seng Bank, Johnson & Johnson, Kellogg, Kimberly-Clark, Nestle, SEB och Swiss Re. För information om de underliggande bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 12.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs uppgång- en för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett om dessa fyra aktier stigit eller fallit. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabell-

erna nedan och på sidan 13 under rubriken Valuta. * Källa: Bloomberg.

Agricultural Bank of China ingår i grafen sedan den 15 juli 2010. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

Aktieobligation Globala bolag

(12)

12

Emittent och fullständiga villkor

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska central- banken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Kapitalskyddade placeringar nr 85 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna 279-390 i Grundprospektet. De fullstän- diga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna bro- schyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 85, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.

Courtage

När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 85 betalar du cour- tage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga avgifter i samband med återbetalning.

Underliggande tillgång Aktieobligation Europa

Aktieindexet iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (EUR), med Bloombergticker ENDLRP Index, (www.stoxx.com/

indices/index_information.html?symbol=ENDLRP).

Fastighetsobligation Global

Indexet BNP Paribas Fd – Real Estate Funds Index (EUR), med Bloombergticker BNPIREFT Index. Indexet består av en korg med följande åtta fonder: AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities (9 %), Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund (13 %), INVESCO Global Real Estate Securities Fund (13 %), JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (9 %), Morgan Stanley Investment Fund - Global Property Fund AH (17 %), ING L Invest Global Real Estate (13 %), Parvest Real Estate Securities World (9 %) och Schroder International Selection Fund - Global Property Securities (17 %).

Om en extraordinär händelse skulle inträffa i någon av fonderna så att den fonden inte längre ska ingå i indexet har BNP Paribas möjligheten att antingen välja en ersättande fond eller ändra för- delningen mellan de kvarvarande fonderna. På https://indices- globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=UDDFT+Q8a AL41cONgFZ4lg==&subid=EdNnA0roGbj4FC9YXCP/uQ==

kan du följa indexets utveckling och läsa mer om indexet.

Information om fonderna i indexet

AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities Förvaltande bolag: AXA Funds Management S.A.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på http://www.axa-im-international.com/en/c/

document_library/get_file?uuid=axa_kiid_32513_en&groupId=

12504&roleIds=10138-10146-10139-10143-10141.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund

Förvaltande bolag: Franklin Templeton Investment Funds.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på http://www.franklintempleton.lu/content-kiid/kiid/

en-GB/KII-LU0523919115-LU-en-GB.pdf.

INVESCO Global Real Estate Securities Fund

Förvaltande bolag: Invesco Global Asset Management Limited.

Registreringsland: Ireland.

Tillsynsmyndighet: Central Bank of Ireland.

KIID finns på http://www.invesco.lu/autoig/gpr/kiid/

IE00B0H1S125_EN.pdf.

JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund Förvaltande bolag: JPMorgan Asset Management (Europe).

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på https://www.finesti.com/serv/down-doc/request?

cdClient=jpmorgan&isin=LU0258924702&docTypeCode=KII D&docLang=EN&docCountry=LU.

Morgan Stanley Investment Fund– Global Property Fund AH Förvaltande bolag: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på https://docs.publifund.com/kiid/LU0552900242/

en_LU.

ING L Invest Global Real Estate

Förvaltande bolag: NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på https://api.nnip.com/DocumentsApi/v1/

attachments/KIID_LU0250172185_GB_EN/download.

Parvest Real Estate Securities World

Förvaltande bolag: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på http://www.parvest.com/doc/kiid/KIIDOC- 2015-03-31-EN-LU-2015-04-07-LU0823444111-PARVST_

C14489_CLAS_C_S23769_20150401065501.pdf.

Schroder International Selection Fund - Global Property Securities

Förvaltande bolag: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Registreringsland: Luxemburg.

Tillsynsmyndighet: CSSF/Luxembourg.

KIID finns på http://www.schroders.com/getfunddocument?

oid=1.9.1352076.

Aktieobligation Globala bolag

Aktiekorg med följande aktier: Agricultural Bank of China (HKD), American Electric Power (USD), Assicurazioni Generali (EUR), Baxter (USD), CLP Holdings (HKD), Hang Seng Bank (HKD), Johnson & Johnson (USD), Kellogg (USD), Kimberly-Clark (USD), Nestle (CHF), SEB (SEK) och Swiss Re (CHF). Observera att Agricultural Bank of China är noterad på Hongkongbörsen och att aktier som är noterade på denna börs endast är möjliga att handla för ickekineser. Utvecklingen på dessa aktier kan skilja sig från utvecklingen på motsvarande aktier som är noterade på Shanghaibörsen, vilka endast kineser kan köpa.

Se Marknadsavbrott och särskilda händelser under rubriken Risker på sidan 17 för exempel på när en underliggande tillgång kan behöva bytas ut.

Viktigt att veta

(13)

13 Deltagandegrad

Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltag- andegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn respek- tive euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 pro- cent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är pre- liminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 6 juli 2015.

Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 6 juli 2015.

Valuta

I Aktieobligation Europa Chans110 och Fastighetsobligation Global Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursföränd- ringen mellan den svenska kronan och euron. I Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggs- belopp och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.

Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 30 juni 2015.

Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 26 juni 2015 då anmälan ska vara Nordea tillhanda.

Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:

120 procent för Aktieobligation Europa Chans110 85 procent för Fastighetsobligation Global Chans110 40 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans102 120 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans110. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den under- liggande tillgången med en motsvarande tillgång.

Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än 20 000 000 kronor.

Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar nr 85 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytter- ligare information, se Slutliga Villkor.

Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts.

Beskattning

Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Likviddag

Kapitalskyddade placeringar nr 85 ska betalas den 6 juli 2015.

Startkurser

Startkurser fastställs senast den 6 juli 2015.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

Kapitalskyddade placeringar nr 85 avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 8 juli 2015.

Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 85 på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande:

Slutkurs för Aktieobligation Europa Chans110: Aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 22 juni 2017 till och med den 22 juni 2018, med en avläsning den 22:a varje månad.

Slutkurs för Fastighetsobligation Global Chans110: Indexets genomsnittliga värde från och med den 22 juni 2017 till och med den 22 juni 2018, med en avläsning den 22:a varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktie- obligation Globala bolag Chans110: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 22 juni 2020 till och med den 22 juni 2021, med en avläsning den 22:a varje månad. Observera att vid beräkning av slutkurs fastställs uppgången för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie.

Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.

Korgens utveckling i Aktieobligation Global

Vid beräkning av korgens utveckling i Aktieobligation Global Chans102 respektive Aktieobligation Global Chans110 fastställs uppgången för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett deras faktiska utveckling.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag är följande dag:

Aktieobligation Europa Chans110 den 6 juli 2018.

Fastighetsobligation Global Chans110 den 6 juli 2018.

Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Globala bolag Chans110 den 6 juli 2021.

Underliggande aktier*

Genomsnittlig utveckling:

17,1 %

Utfall 1

Aktie 1 62 % 40 %

Aktie 2 47 % 40 %

Aktie 3 38 % 40 %

Aktie 4

Aktie 5 23 % 23 %

Aktie 6 17 % 17 %

Aktie 7 14 % 14 %

Aktie 8 11 % 11 %

Aktie 9 4 % 4 %

Aktie 10 -3 % -3 %

* Rangordnade efter utveckling

Genomsnittlig utveckling:

7,9 %

Utfall 2

13 % 40 %

0 % 40 %

-2 % 40 %

36 % 40 % -2 % 40 %

-3 % -3 %

-6 % -6 %

-6 % -6 %

-8 % -8 %

-8 % -8 %

-10 % -10 %

Aktie 11 -7 % -7 %

Aktie 12 -14 % -14 %

-12 % -12 % -12 % -12 %

(14)

14

Totalkostnad

På likviddagen den 6 juli 2015 fastställs villkoren för de kapital- skyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas.

I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörs- arvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arran- görsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser.

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europa Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 616 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Fastighetsobligation Global Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 616 kr

Indexets värde är alltid beräknat på fondernas utveckling efter att respektive fond dragit av för förvaltningsavgift. De åtta fond- erna har följande avgifter:

Fonden AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities har en förvaltningsavgift på 2,5 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund har en förvaltningsavgift på 1 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden INVESCO Global Real Estate Securities Fund har en förvaltningsavgift på 1,3 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund har en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden Morgan Stanley Investment Fund - Global Property Fund AH har en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år av för- valtat kapital.

Fonden ING L Invest Global Reat Estate har en förvaltnings- avgift på 1,5 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden Parvest Real Estate Securities World har en förvaltnings- avgift på 1,5 procent per år av förvaltat kapital.

Fonden Schroder International Selection Fund - Global Property Securities har en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år av förvaltat kapital.

Vid beräkning av BNP Paribas Fd – Real Estate Funds Index belastas utvecklingen av en finansieringskostnad, för att uppnå en högre exponering. Finansieringskostnaden uppgår till 3-månaders EURIBOR, beräknad på indexet exponering, plus ett räntetillägg. Räntetillägget är 0,5 procent.

Observera att courtaget är den enda avgift som ska erläggas.

Övriga avgifter som nämns ovan har redan tagits hänsyn till vid beräkning av indexets och fastighetsobligationens utveckling.

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans102, vid ett placerat belopp på 10 200 kronor:

Courtage: 2 % = 204 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 734:40 kr (inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 938:40 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 1 012 kr.

Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 85 kan mark- nadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknads- föring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp.

Engångsersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet.

Branschkod och ordlista

Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämför- barheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på www.strukturerade.se.

Ethix

Bolagen i Aktieobligation Globala bolag är utvalda med hänsyn taget till hållbarhet och etik. Om ett bolag, från och med framtag- andet av placeringen till och med slutdagen den 22 juni 2021, ändras från att anses vara etiskt till att inte anses vara det, kommer det aktuella bolaget ändå att kvarstå i den underligg- ande aktiekorgen. Bolag involverade i verifierade kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption har undvikits, vilket även omfattar bolag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber och personminor. För bolag med involvering i kontroversiella pro- dukter såsom alkohol, pornografi, militärt material, tobak och spel har en generell gräns satts att dessa områden totalt endast får omfatta maximalt fem procent av bolagens omsättning. Vi har använt oss av Ethix SRI Advisors AB, vilka tillhandahåller bolagsanalys inom områdena ovan. Du kan läsa mer om Ethix SRI Advisors på www.ethix.se.

Index och licenser

Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt:

The iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Index The iStoxx Europe Next Dividend Low Risk Index and the trade- marks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors. The index is used under license from STOXX. Aktieobligation Europa is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its licensors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto.

Webbsida: www.stoxx.com

(15)

15 ing any risk in connection with the Fastighetsobligation Global.

No Party to the Transaction shall have any rights against or recourse to any Reference Index Sponsor should any Reference Index not be published or for any errors in the calculation there- of or on any other basis whatsoever in relation to any Reference Index, its production, or the level or constituents thereof. None of the parties to the Transaction shall have any liability to any party for any act or failure to act by any Reference Index Sponsor in connection with the calculation, adjustment or maintenance of the relevant Reference Index. Neither BNP Paribas, the Issuer or the Calculation Agent nor any of their affiliates has any affilia- tion with or control over any Reference Index or the relevant Reference Index Sponsor or any control over the computation, composition or dissemination of any Reference Index. Although the Index Calculation Agent will obtain information concerning each Reference Index from publicly available sources it believes reliable, it will not independently verify this information. Accord- ingly, no representation, warranty or undertaking (express or implied) is made and no responsibility is accepted by any of BNP Paribas, the Issuer or the Calculation Agent or, any of their affiliates or the Index Calculation Agent as to the accuracy, completeness and timeliness of information concerning any Reference Index.”

BNP Paribas and/or its affiliates may act in a number of different capacities in relation to the Index and/or products linked to the Index, which may include, but not be limited to, acting as market- maker, hedging counterparty, issuer of components of the Index, Index Sponsor and/or Index Calculation Agent. Such activities could result in potential conflicts of interest that could influence the price or value of this Fastighetsobligation Global.

BNP Paribas Fd – Real Estate Funds Index

The methodology of the BNP Paribas Real Estate Funds (EUR) Excess Return Index (the “Index”) is confidential. The sponsor of the Index (the “Index Sponsor”) and where the Index is calculated by a party other than the Index Sponsor (the “Index Calculation Agent”) do not guarantee the accuracy or com- pleteness of the Index methodology or the calculation methods, or that there will be no errors or omissions in computing or disseminating the Index, and the Index Sponsor and the Index Calculation Agent, shall have no liability for any errors or omissions therein. The Index methodology is based on certain assumptions, certain pricing models and calculation methods adopted by the Index Sponsor and/or the Index Calculation Agent and may have certain inherent limitations. Information prepared on the basis of different models, calculation methods or assumptions may yield different results. You have no authority to use or reproduce the Index methodology in any way without a specific licence from BNP Paribas permitting you to do so, and neither BNP Paribas nor any of its affiliates shall be liable for any loss whatsoever arising directly or indirectly from the use of the Index or index methodology or otherwise in connec- tion therewith.

The Index Sponsor and the Index Calculation Agent shall not be held liable for any modification or change in the methodology used in calculating the Index. The Index Sponsor reserves the right (unless otherwise specified in the rules governing the Index) to amend or adjust the index methodology from time to time. The Index Sponsor, and where applicable, the Index Calculation Agent, are under no obligation to continue the cal- culation, publication or dissemination of the Index and disclaim(s) any liability for any suspension or interruption in the calculation of the Index. The Index Sponsor, and where applicable, the Index Calculation Agent, disclaim(s) any liability in connection with the level of the Index at any given time. The Index Sponsor and, where applicable, the Index Calculation Agent will not accept any liability for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. The index methodology embeds certain costs in the strategy which cover amongst other things, friction, replication and repo costs in running the Index. The levels of such costs (if any) may vary over time in accordance with market conditions as determined by the Index Sponsor acting in a commercially reasonable manner.

Fastighetsobligation Global is not in any way sponsored, en- dorsed, sold or promoted by any sponsor of any component index (or part thereof) which comprises the Index (each a

“Reference Index”) that is not affiliated with BNP Paribas (each such sponsor, a “Reference Index Sponsor”). The Reference Index Sponsors do not make any representation whatsoever, whether express or implied, either as to the results to be ob- tained from the use of the relevant Reference Index and/or the levels at which the relevant Reference Index stands at any particular time on any particular date or otherwise. No Reference Index Sponsor shall be liable (whether in negligence or other- wise) to any person for any error in the relevant Reference Index and the relevant Reference Index Sponsor is under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Reference Index Sponsors makes any representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or assum-

(16)

16

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi samman- fattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placering- ar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grund- prospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se.

Kreditrisk

Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetal- ningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer infor- mation finns på moodys.com och standardandpoors.com.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad pla- cering av flera faktorer, bland annat marknadens utveck- ling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, mark- nadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid för- säljning under löptiden betalar du courtage.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning ovan, dels på värdeutveck- lingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger då att den är illikvid).

Deltagandegrad

Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av mark- nadens utveckling, placeringens struktur och den så kall- ade deltagandegraden.

Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utveckling- en som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegra- den är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen.

Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörlig- heten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränte- läget och förväntade utdelningar.

Överkurs

Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella beloppet, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer Chans.

Alternativkostnadsrisk

Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Fondspecifika risker

Indexet BNP Paribas FD – Real Estate Funds Index består av en korg av fonder. Detta innebär att risker knutna till en investering i Fastighetsobligation Global liknar riskerna som är förenade med en direktinvestering i de underliggande fonderna. Om en fondhändelse inträffar, till exempel att fonderna inte medger teckning eller inlösen, att fonderna försätts i konkurs, omfattas av tvångsinlösen eller att fond- erna har rätt att skjuta på återbetalningen om en av fond- erna är tillfälligt stängd samt om fonderna skjuter upp betal- ningen, kan detta komma att ha en påverkan på utvecklingen av indexet.

Utvecklingen av indexet är beroende av de underliggande fondernas utveckling för vilket fondernas rådgivare eller placerare samt deras nivå av skicklighet och expertis är av- görande. Skulle nyckelpersoner sluta att agera för fondens rådgivare eller placerare kan värdet eller lönsamheten i fondens investeringar påverkas negativt vilket skulle kunna ha en påverkan på utvecklingen av indexet.

Mer information om fondspecifika risker återfinns på sidorna 106-107 i Grundprospektet, som du hittar på nordea.se.

Valutarisk

Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 85 är kapitalskyddade i svenska kronor. Det innebär att det nomi- nella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakurs- förändring.

Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Europa Chans110 och Fastighetsobligation Global Chans110 av valuta- kursförändringen mellan den svenska kronan och euron och i Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobliga- tion Globala bolag Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respek- tive dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp.

Risker

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :