Herr ordförande, ärade styrelseledamöter, kära aktieägare, kollegor och Handelsbankenvänner.

Download (0)

Full text

(1)

VD Anders Bouvins tal vid bolagstämman den 27 mars 2019

Herr ordförande, ärade styrelseledamöter, kära aktieägare, kollegor och Handelsbankenvänner.

För ett år sedan hade jag privilegiet att står här, på precis samma plats, och berätta att föregående år hade medfört det högsta rörelseresultatet i bankens historia. Och i dag är jag glad att kunna

konstatera att historien har upprepat sig.

För Handelsbanken var 2018 ännu ett år med stadig affärstillväxt, nöjda kunder, låga kreditförluster och finansiell stabilitet. Med en resultatökning på 5 procent till 22 miljarder kronor nådde vi för 47:e året i rad vårt företagsmål om att ha högre avkastning på vårt eget kapital än våra konkurrenter.

Och i Handelsbanken har vi ingenting emot att upprepa oss, framför allt inte på det här området.

Men trots vår egna stabila utveckling, var 2018 inte ett särskilt lugnt år i vår omvärld.

Ekonomiskt och politiskt var det ett ganska oroligt år, både globalt och här på hemmaplan:

handelskrig, inbromsande global konjunktur, osäkerhet kring Brexit och en orolig bostadsmarknad, för att nämna några oroshärdar. Så det var kanske ingen stor överraskning att aktiemarknaderna runt om i världen försvagades under året. Stockholmsbörsen var inget undantag.

I den här händelserika omvärlden har ändå, som sagt, mycket varit sig likt här på banken. Sådana kontraster känns bekanta. Vi har ofta sett detta i tidigare perioder av osäkerhet. Man kan ställa sig frågan - varför är det så?

Jag tror att svaret ligger i vår affärsmodell. Den affärsmodell som introducerades för nästan 50 år sedan. Ja, ni hör själva, detta låter egentligen inte klokt – kan man verkligen arbeta utifrån en sådan gammal modell? Världen ser ju helt annorlunda ut i dag!

Jo, det gör världen onekligen, men bara delvis. Allt förändras inte. Vissa saker, som kundnöjdhet, sparsamhet, förtroendefulla relationer, långsiktighet och låg risktolerans är lika centrala och lika relevanta i idag som de var när de introducerades som hörnpelare i vår affärsmodell på 1970-talet.

Men, som sagt, mycket annat i vår omgivning förändras - saker som påverkar våra kunder, och därmed oss som arbetar i banken. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla banken och vårt kunderbjudande. Bättre produkter, nya lösningar, större tillgänglighet. Hela tiden. Så frågan i Handelsbanken är aldrig om vi ska anpassa oss till förändringar i vår omvärld, utan i stället hur vi gör det.

Och vårt svar är alltid detsamma: nya lösningar introducerar vi inom ramen för vår modell och alltid med utgångspunkt i våra värderingar. I Handelsbanken ska vi självklart alltid ha bra produkter och lösningar, men man ska också som kund känna igen sig i banken.

Ta till exempel den omvälvning som digitaliseringen innebär för samhället. För det är helt klart att den påverkar oss alla. En fråga som diskuteras särskilt mycket är hur digitaliseringen påverkar så kallade ”gamla, traditionella” företag, till exempel Handelsbanken. Och borde inte digitaliseringen vara ett särskilt stort hot mot just oss som har bibehållit samma affärsmodell i så många år?

Vår slutsats är den motsatta. Vi ser digitaliseringen som en särskilt stor möjlighet för Handelsbanken.

Låt mig förklara.

(2)

För oss i Handelsbanken är utgångspunkten alltid att vi ska uppfylla våra kunders förväntningar och behov. På så sätt bygger vi förtroendefulla och långsiktiga relationer – vilket är nyckeln till uthållig lönsamhet. Så när förändringar dyker upp i vår omvärld, har vi för vana att faktiskt lyssna på våra kunder. Vad tycker de om förändringen? Hur tycker de att vi ska förhålla oss? För vi vet, av erfarenhet, att kundperspektivet är det som bäst vägleder oss till rätt beslut.

Och när det gäller just digitaliseringen har budskapet från kunderna varit glasklart; de vill självklart ha tillgång till bra digitala lösningar men också möjlighet till att ibland ha en personlig, gärna lokal, kontakt med banken. Det stämmer förstås att antalet tillfällen då kunder känner behov av att besöka ett kontor har minskat tack vare digitaliseringen. Men det betyder inte att de tillfällen kunder vill träffa och tala med någon person på banken för att få hjälp eller råd, har blivit mindre betydelsefulla.

Kunden uppfattar inget ”antingen eller”. Och det är därför vi i Handelsbanken också är både lokala och digitala.

Och det är precis i denna kombination av lokal och digital som jag tror att våra största möjligheter uppstår. Möjligheten att bygga och bredda våra kundrelationer. Möjligheten att hela tiden förbättra kundnöjdheten och lojaliteten. Och - i slutändan - möjligheten att göra fler och bättre affärer.

Vi har de senaste åren satsat mycket på att digitalisera vårt erbjudande, något som våra kunder uppskattar. Enligt en rapport från den schweiziska investmentbanken UBS, är de flesta nordiska bankkunder nöjda med sina bankers digitala och mobila tjänster. Men Handelsbankens kunder är allra nöjdast. Samma slutsats kommer EPSI /SKI till i sin kundnöjdhetsmätning, där gapet 2018 mellan Handelsbanken och branschen ökade till historiskt höga nivåer. Och för att citera SKI ”De aktörer som lyckas kombinera det digitala med det personliga belönas med nöjdare kunder”.

Det tycks som om möjligheten till en personlig kontakt med sin bank snabbt håller på att bli en bristvara i vår bransch. Men i Handelsbanken fortsätter vi att erbjuda ”både och”, och detta håller på att bli allt mer unikt.

Det här var bara ett exempel - men för mig ett särskilt tydligt och relevant sådant - på hur vi i banken arbetar med förändringar. På samma helt naturliga sätt ska vi fortsätta att anpassa oss till alla nya förutsättningar som uppstår. Exakt vart det för oss i framtiden går inte i dag med säkerhet att säga.

Jag har alltid känt skepsis till dem som kommer med tvärsäkra uttalanden om framtiden. Däremot känner jag mig säkrare på att så länge vi har våra kunders önskemål och förväntningar som ledstjärna kommer vi att klara oss bra, riktigt bra.

Som sagt, i Handelsbanken har vi verkligen inget emot att upprepa oss.

Vår affärsmodell är alltså utformad för att banken på ett naturligt och kundnära sätt ska anpassa sig till förändringar i omvärlden.

Oftast sker dessa förändringar gradvis över tid. Men inte alltid.

När Storbritannien för ett par år sedan beslöt att lämna EU, bestämde vi oss för att föra över vår verksamhet i landet från en filial till ett nybildat dotterbolag. Detta hade vi ändå gjort förr eller senare med tanke på vår tillväxt och våra långsiktiga affärsmöjligheter i Storbritannien. Men i och med resultatet av Brexit-omröstningen, blev ombildningen nödvändig för att förbereda banken för alla tänkbara konsekvenser av de politiska förhandlingarna.

Som första utländska bank fick vi banktillstånd för vårt nya dotterbolag i november förra året.

Oavsett hur utträdet nu går till, ger den här strukturen oss den bästa möjliga grunden för fortsatt tillväxt i Storbritannien. Trots att vi har fler än 200 lokala bankkontor i landet är vår marknadsandel

(3)

fortfarande liten och det innebär att vi har stora möjligheter att fortsätta växa under mycket lång tid framöver.

Att på så kort tid omvandla vår verksamhet och samtidigt i samma höga tempo växa och göra nya affärer är inte en lätt uppgift. Men detta är icke desto mindre vad som har skett i Storbritannien under det gångna året. Jag tror att vi klarade detta tack vare en av de största fördelarna med vår affärsmodell: vår starka företagskultur. Den bygger i mångt och mycket på en fundamental tilltro till och respekt för individen där alla är viktiga för vi ska att nå vårt gemensamma mål.

Den här kulturen främjar vardagligt samarbete mellan kollegor och avdelningar över hela banken.

Utan kommandokontroll. Helt naturligt och helt spontant. På det här sättet är Handelsbankens företagskultur både källan till och beviset på vår kollektiva styrka och anpassningsförmåga.

När det gäller denna kultur - vår kultur - sitter vissa principer djupt i väggarna:

Att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att utvecklas och att påverka oavsett kön, ålder eller ursprung. Att vi ska ha en glädjefylld arbetsplats, där människor känner sig trygga och fria att uttrycka sig. Att vi behandlar varandra med tilltro och respekt och värnar om en inkluderande kultur och arbetsmiljö.

”Tilltro och respekt”… Det är inte bara något vi säger till nyanställda eller till er aktieägare. Inte bara tomma ord. Det är vår affärsmodell. Det ger medarbetarna frihet och makt att fatta egna väl avvägda beslut, och motivation att få ännu nöjdare kunder. Och på så sätt förstärker modellen och kulturen varandra.

Men trots allt detta, är vi förstås inte perfekta. Då och då gör vi fel. Men det viktiga är att när det sker så sker det trots vår företagskultur, inte på grund av den.

Vår företagskultur leder till arbetsglädje och engagemang. Vi gör varje år en

medarbetarundersökning som mäter hur vi mår utifrån perspektiv som trygghet, respekt, stolthet och balans. På frågan ”jag känner mig respekterad för den jag är” svarar 97 procent ja. Lika många, 97 procent, svarar ja på frågan om de är stolta över att arbeta i Handelsbanken. Jag är bara en av dem.

Förra året var kostnadsökningarna större än vad vi har vant oss vid i Handelsbanken. Låt mig försäkra er - det beror inte på att vi plötsligt blivit slösaktiga. I stället har det varit medvetna investeringar för att vidareutveckla banken och för att stärka våra konkurrensfördelar. Detta har skett inom framför allt tre områden:

Vi ökade takten i våra investeringar i IT-utveckling. Det har varit fokuserade satsningar på vår affärsmodell – att fortsätta vara lokal och digital. Vi räknar med att dessa investeringar kommer att kunna ge oss stora effektiviseringsvinster och på så vis frigöra tid från administrativt arbete till det som vi är bäst på – att ha bra kontakt med våra kunder och göra fler affärer med dem.

Förutom de investeringar som det nya dotterbolaget i Storbritannien innebar, satsade vi mycket på att utveckla affären i våra stora tillväxtmarknader - Storbritannien och Nederländerna, där vår utlåning de senaste två åren har ökat med 23 respektive 50 procent.

Den sista underliggande förklaringen till kostnadsökningen är de investeringar som vi gjort för att fortsätta motverka att banken utnyttjas för finansiell brottslighet. Detta ligger helt i linje med våra grundläggande värderingar och vår vilja att spela en ansvarsfull och aktiv roll i de samhällen där vi verkar.

(4)

Brottslig verksamhet förekommer tyvärr i samhället. Det är ett tråkigt faktum att kriminella i sin verksamhet försöker utnyttja bankernas betalningssystem för att tvätta pengar. Det här är system som bankerna har byggt upp och som är samhällsviktiga funktioner. Vi är fast beslutna att fortsätta göra vad vi kan för att identifiera och förebygga finansiell brottslighet. För att komma till rätta med detta samhällsproblem krävs också mycket mer samarbete både nationellt och internationellt.

Vi tar vår samhällsroll på allvar. Bankens framgångar är beroende av kunders och andra intressenters förtroende för att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Och vi har under många år, så även under 2018, varit svenskarnas mest betrodda bank enligt TNS Sifos Anseendeindex.

Vår vilja att bidra till hållbar utveckling ligger också bakom mycket av vår affärsutveckling under 2018.

Under året gav Handelsbanken ut sin första gröna obligation. Vi använder medlen från obligationen till att via så kallade gröna lån finansiera initiativ som motverkar eller minskar effekterna av

klimatförändringarna.

Även i vår fondförvaltning lägger vi stor vikt vid hållbarhetsarbetet. Våra kunder vill spara hållbart av olika skäl – några vill undvika vissa branscher, andra vill bidra till omställningen till en mer grön ekonomi. Vi har visat att det går att leverera bra hållbara lösningar utan att göra avkall på den

långsiktigt goda avkastningen och det tror jag är en bidragande anledning till de stora inflödena i våra fonder under de senaste åren.

Genom att erbjuda bra, hållbara finansiella tjänster kan vi bidra i våra kunders hållbarhetsarbete. Att agera ansvarsfullt och långsiktigt är förstås också något som är djupt förankrat i den företagskultur som jag har talat om här.

Med vår nuvarande affärsutveckling, stolta och engagerade medarbetare, kunder som gillar oss, och flera stora investeringar bakom oss, har vi i Handelsbanken en helt unik marknadsposition. Det personliga mötet, både lokalt och digitalt, är det som Handelsbanken är bäst på och jag tycker att vi nu står starkt rustade och med goda förutsättningar för att i framtiden kunna göra ännu fler bra affärer.

Lokal, digital och alltid personlig. Starka och varaktiga relationer. Fantastiska medarbetare som alltid sätter kunden först. Kunder som väljer oss för sina bankaffärer och rekommenderar oss till sina bekanta. Ett långsiktigt perspektiv. På så vis bygger vi en stark bank som kan vara en tillgång till de samhällen där vi verkar – aldrig en börda. År efter år.

I Handelsbanken har vi som sagt ingenting alls emot att upprepa oss.

Detta blir min sista bolagsstämma i Handelsbanken, i alla fall i min nuvarande kapacitet, eftersom jag har bestämt mig för att gå i pension.

Det är ungefär 35 år sedan jag för första gången klev in på bankens utlandsavdelning här i Stockholm.

Färsk från universitetet hade det väl egentligen kunnat bli vilket företag som helst som blev min första arbetsgivare, men det blev Handelsbanken. Men det var nog först ett par år senare som jag verkligen valde att arbeta i Handelsbanken. Jag hade då upptäckt att den kultur och de värderingar som redan då genomsyrade banken stämde så väl överens med min egen kompass. Sedan dess har

(5)

jag arbetat många år i kontorsrörelsen, ansvarat för flera olika regioner och länder och de senaste åren haft förmånen att leda banken som vd. Jag har hunnit med att arbeta i fem länder och sett banken utvecklas från en huvudsakligen svensk till en nordisk och så småningom en nordeuropeisk bank.

Jag är oerhört glad över den kamratskap som jag haft med så många kollegor under åren och också för alla de fina kundrelationer som har utvecklats. Jag vill rikta ett stort tack till kollegor, kunder och inte minst till er aktieägare för möjligheten att jobba i ett så fint företag som Handelsbanken. Och jag vill önska min nära kollega och efterträdare Carina Åkerström varmt lycka till med att leda banken in i framtiden.

Figure

Updating...

References

Related subjects :