• No results found

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje verksamhet i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. I AcadeMedia AB gäller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen och all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och elevers upplevelser av

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till förskolechef/rektor. Det är förskolechefs/rektors ansvar att skyndsamt (dvs. inom ett dygn) anmäla alla sådana upplevelser till huvudmannen.

Verksamhet

Mikael Elias Gymnasium i Falun med tre program, Naturvetenskapliga-,

Samhällsvetenskapliga- samt Ekonomiprogrammet med totalt 85 elever.

Planen är gilAg nedanstående period och gäller eD år 2016-08-24 - 2017-08-23

(2)

Uppföljning och utvärdering av förra årets planerade åtgärder Diskussioner kring planen mot kränkande behandling och diskriminering och skolans ordningsregler genomfördes på värdegrundsdagen, den tredje skoldagen efter terminsstart.

Ordningsreglerna uppdaterades i sin helhet under vårterminen i nära samarbete med eleverna.

Regelbundna diskussioner i klassrummen om vikten av att respektera och behandla varandra med respekt har skett kontinuerligt under läsåret.

Klassråd/mentorstid/individuella mentorssamtal har under läsåret skett regelbundet och där har eleverna fått möjlighet att uttrycka önskemål och ge uttryck för hur de trivs i skolan och vad som skulle kunna förbättras.

Gemensamma aktiviteter och traditioner för att främja samhörigheten och gemenskapen har genomförts under läsåret ex. Nobeldagen, Teoretiskaspelen och Halloweenturneringen.

Planer för den fysiska miljön var i full gång under läsåret, då det äntligen blev färdigt att skolan skulle få nya lokaler till starten av läsår 16/17. Med idéer från både lärare och elever skapades en vision om hur skolytorna ska se ut - och dessa har nu förverkligats i de nya lokalerna.

Den årliga skolkonferensen gav eleverna möjlighet att lyfta skolgemensamma frågor, tyvärr var elevernas intresse för denna detta läsår svagt och endast två elever deltog.

Personal och elever har tillsammans uppmärksammat skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling under värdegrundsdagen. Även målsmännen har blivit uppmärksammade om att planen finns (under

föräldramöten) och att de alltid kan gå in och läsa den på schoolsoft (skolans intranät). Alla skolans elever deltog i framtagandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling under värdegrundsdagen.

(3)

Elevhälsoteamet kom igång med regelbundna träffar under läsåret. Att teamet kommer närmare varandra och får en gemensam syn på eleverna och den hjälp som de behöver kommer att gynna eleverna och deras känsla av trygghet på skolan.

Utvärdering av årets planerade åtgärder

Årets plan kommer att utvärderas i maj 2017 av rektor, biträdande rektor, elevhälsoteamet samt elevkåren.

(4)

Främjande del

”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Verksamhetens lokala version och ställningstagande

På vår skola har vi nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Vi strävar efter en trygg arbetsmiljö för såväl elever som personal och vi behandlar därför varandra respektfullt. Vi arbetar i demokratiska former och gör det möjligt för alla verksamma att känna delaktighet i beslut och

processer i verksamheten. Vi tar gemensamt ansvar för varandra och agerar om någon kränks i sina grundläggande rättigheter. Vi strävar efter att utveckla och utvärdera vår verksamhet i enlighet med styrdokumenten och lagarnas krav på hur en god arbetsmiljö ska se ut – jämställd, jämlik, rättvis, trygg och

respektfull gentemot alla. Vi ska också sträva efter mångfald och varje individs utveckling.

På en skola där eleverna upplever meningsfulla sammanhang, glädje och

delaktighet, främjas vänskap och förebyggs kränkningar. I en sådan miljö växer självförtroende, respekt och tolerans. På vår skola strävar vi mot att ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsätta någon annan för kränkande

behandling.

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och trygghet

Ordbeskrivning

Kön: att någon är kvinna eller man

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister


(5)

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå Sexuell läggning: sexuell läggning är summan av variablerna ”praktik”,

”identitet” och ”preferens” (www.rfsl.se).

Ålder: uppnådd levnadslängd Främjande åtgärder:

På skolan:

Medvetandegöra och diskutera kring olika typer av diskriminering (kön, etnicitet, livsåskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) som människor kan utsättas för i samhället på lektioner och på studie- och temadagar för såväl elever som personal. Att ständigt och i olika sammanhang hålla diskussionen om bemötande och allas lika värde vid liv. Kunskap är grundläggande för att

motverka diskriminering och kränkande behandling.

Ha en tydlig ledning som inte accepterar diskriminering eller kränkande handlingar och som agerar direkt med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Säkerställa att elever och personal är överens om skolans ställningstagande mot kränkande behandling och mobbning samt att alla är delaktiga i skolans arbete mot mobbning

Involvera och informera föräldrar och vårdnadshavare om skolans arbete mot kränkande behandling och mobbning.

I klassrummet:

Ha återkommande samtal om etik, moral.

Uppmärksamma olämpligt språkbruk mellan elever.

Markera det gemensamma ansvaret för trivseln i klassen och på skolan.

Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett

(6)

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den

personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna

funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar, andra omständigheter av betydelse.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara

diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling kan till exempel vara- om någon skickar elaka mail eller sms, - om någon upprepade gånger blir retad för något- om någon inte får vara med de andra- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot

Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning.

(7)

Förebyggande del

”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 2016-2017 utifrån resultatet av kartläggningarna

Nuläge och utvecklingsområden:

Årets kartläggning och analys grundar sig på enkäter som gått ut till alla elever, utvecklingssamtal samt enskilda mentorsträffar med eleverna.

Kartläggningen visar att vi är duktiga på att skapa en trygg miljö på vår skola där eleverna känner sig sedda och trygga. Eleverna tycker också att vi är duktiga på att se och snabbt ta tag i saker som händer och sätta in åtgärder samt att lyssna på deras åsikter och önskemål. Det vi, enligt eleverna, behöver jobba mer med är arbetsron i skolan som kan påverka deras studieresultat, men även kan göra så att risken för att kränkande behandling uppstår.

Åtgärder:

• För att förbättra arbetsron i skolan har vi till i år fått nya lokaler där klassrummen är mer ljudisolerade. En tyst studie- och läsyta kommer också att upprättas.

• Att även nästkommande läsår ha en värdegrundsdag i inledningen av läsåret där vi diskuterar dessa frågor och tillsammans läser denna plan samt ser en film på temat och diskuterar alla människors lika värde och vad det innebär i vårt bemötande av varandra.

• Att återigen ta upp och diskutera trivselreglerna med eleverna för att uppmärksamma dessa än mer och för att alla elever som går på skolan ska känna att de står för dessa.

• Involvera eleverna, genom elevkåren och klassråden, i arbetet med att ta fram förebyggande åtgärder för arbetet med att undvika kränkande

behandling.

Kartläggning av utrymmen där risken för kränkande behandling är stor:

I/på följande utrymmen/platser är risken större att kränkningar förekommer och vi har därför kartlagt dessa områden och vidtagit åtgärder för att undvika att kränkningar förekommer:

Rastutrymmen

Åtgärder: Lärarna tar gemensamt ansvar för att regelbundet vistas eller se till rastutrymmena. Elevutrymmena är öppna ytor och lärarrummets dörrar är sällan stängda vilket skapar en närhet mellan lärare och elever och kränkningar blir på så sätt svårare att genomföra och lättare att upptäcka.

(8)

Omklädning – idrottshall

Åtgärder: Idrottsläraren ska genom samtal och diskussion med eleverna förebygga den eventuella kränkning som kan uppstå i ett omklädningsrum.

Korridor

Åtgärder: Lärarna vistas regelbundet i korridorerna, och har, i största möjliga mån, dörrarna öppna till arbetsrummen.

Trapphus

Åtgärder: Lärarna är uppmärksamma vid trapphuset, men eftersom få elever faktiskt vistas där, och det ligger i Gallerian, så är det svårt att övervaka.

Internet via t.ex. sociala medier

Åtgärder: Genom mentorssamtalen får vi reda på hur eleverna mår och här framkommer även om de blivit kränkt på Internet eftersom vi specifikt fråga dem om detta. Detta uppmärksammas även när eleverna får sina i-Pad:s i början av läsåret.

Så här har barn/elever, personal och vårdnadshavare involverats och varit delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i

planen

Eleverna har deltagit i den årligen återkommande enkäten om deras skola och hur de trivs här. Rektor och biträdande rektor gick runt till klasserna och pratade med eleverna om planen. Eleverna läste föregående års plan och kom med synpunkter. Dessa synpunkter, samt personalens synpunkter, blev en del av den nya planen som skrevs. Även vårdnadshavarna tog del av planen vid

läsårets början.

Pedagogernas kursinnehåll och klassrum genomsyras av värdegrundsfrågor, och en projektvecka och en temadag har tillägnats just värdegrund.

(9)

Åtgärdande del

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan

kränkande behandling

Upptäcka:

• Kontinuerliga samtal med eleverna kring stämningen på skolan

• Kartläggning av klasser/grupper

• Kartläggning av fysisk och psykisk miljö

• Enkäter till elever

• Eftersom kränkta elever ibland uppvisar nedanstående beteende ska vi vara uppmärksamma när vi ser följande:

Oförklarlig ovilja att gå till skolan/arbetet, ont i mage eller huvud, vill inte berätta om skolan/arbetet, tystlåten och nedstämd, ensam, i skolan/

arbetet - på fritid. När vi observerar något av dessa beteenden ska eleven alltid tillfrågas om hur det är och hur den mår och om något har hänt. För omyndiga elever är det också viktigt att hemmet uppmärksamma på situationen så att de också kan fråga och stötta.

Utreda:

• Personal på skolan inklusive rektor som får kännedom om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling anmäler omgående till Trygghetsteamet.

• Trygghetsteamet utreder ärendet enligt modellen nedan Dokumentera:

• Alla ärenden dokumenteras genom hela utredningen och anmälan görs till huvudman

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av andra barn/elever

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta handlingen.

Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er (punkt 1-3 ska ske inom ett dygn):

1) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor informerar skolans elevhälsa och anmäler till huvudmannen som ansvarar för att utredning påbörjas utav elevhälsan.)

(10)

2) Elevhälsan håller enskilda samtal med inblandade och skriver utredningen.

Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

3) Inblandade elevers vårdnadshavare (omyndig elev) kontaktas av klasslärare/

mentor.

4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i skolan.

5) Om problemet kvarstår efter en vecka samlas skolans trygghetsteam och, beroende på omfattningen, även elevhälsan. Handlingsplan upprättas som kan omfatta exempelvis - delade rasttider för olika elever/elevgrupper- ökad

personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev känner sig otrygg

Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.

6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis- tillfällig omplacering i

skolenheten- tillfällig förflyttning till annan skolenhet- tillfällig avstängning - socialtjänsten kan behöva kontaktas (gäller omyndig elev)

Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är befogat.

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.

Vårdnadshavare (omyndig elev) informeras om alla åtgärder.

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av vuxen

1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare (omyndig elev) samma dag.

2) Enskilda samtal med de inblandade och utredning skrivs. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

3) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR- avdelning kan behöva kopplas in.

(11)

Elevinflytande och elevdelaktighet

På Mikael Elias Gymnasium i Falun, bedömer vi det som viktigt med

elevinflytande. Det finns olika kanaler, förutom de informella i klassrummet, där eleverna har möjlighet att påverka.

1) Förslagslådan utanför kopieringsytan.

2) Elevkåren 3) Klassråd 4) Programråd 5) Matråd

6) Kursplanering 7) Projektveckor

För att öka delaktigheten för elever (förutom ovanstående) och

vårdnadshavare finns följande kanaler:

1) Nyhetsbrev där det framgår vad som sker och har skett på skolan och vad som är planerat att ske.

2) SchoolSoft - intranätet 3) Hemsidan

4) Sociala medier såsom Instagram, Facebook och Twitter

5) Föräldrarmöte 6) Utvecklingssamtal

References

Related documents

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt