luroohretum Si O g " - f. Tur- och returbiljetter. 1 Persontåg jj _ g g (R) o g O Hedsta Hudiksvall o o o o

Download (0)

Full text

(1)

f. Tur- och returbiljetter.

225

h->

bO

CO

en

C5

1 Persontåg jj _ g g luroohretuM Si O g

1- O

Hedsta—Hudiksvall | s ^

1.20 0 31 o g

7 8 9 10 20 30

£2 U

® " -

226 S .T Persontåg

I Hal^

lur och retu

Hedsta—Hudiksvall

0.60

R

o W o o o

8 9 10 20 30 (R)

Andrlngstryok nr 2 (.5 blad) Maj 1952.

V

(2)

Str 228 b.

227-

g. Kassaapparatbiljetter.

227 (Maskinbiljetter.)

(Typ National Kassaregister)

228 (Typ L. M. Ericsson)

JUN 21 1 1 04

SJ PERSONTÅG 3 kl.

99- 76 5.45 HR

PRIS

881

Förare Till

Returbiljett (R eller HR) gäller en månad

(F) Serie 432 (Å)

Z

CO

1—

o

Q. to

UJ

<

D

25-11 8:80 E 244

1 4 4 9 -101V52

Retur (R, HR) gäller en månad

F 1058 Å

SJ P-täg 3 kl,

Färg; varierande.

Siffrorna till höger efter datum (typ National Kassaregister) resp.

till vänster framför datum (typ L. M. (Ericsson) angiva biljettens num mer. Sifferbeteckningen (99—76 resp. 25—-11) före priset angiver mellan vilka platser biljetten gäller. Omedelbart efter priset förekommer en av följande bokstavsbeteckningar: E = enkel biljett, HE^) = enkel biljett till halvt pris, E = tur- och returbiljett, HE^) = tur- och returbiljett till halvt pris. Eg ®) = avgift för resgods, T = tillägg till biljettavgift (vid belopp överstigande kr. 9.9 5), A = reserv (förekommer huvudsak ligast vid sällskapsresor och extra körningar). Siffrorna till höger efter bokstavsbeteckningen angiva biljettförsäljarens nummer.

Biljettpris ochl

biljettslag J

228 A

(Typ Almex)

/Biljettens

~\ nummer

Avstign ingsplatsens)^^

nummer j

^/Påstigningsplatsens

66»360R 041 02

Försäljningsdag 17 V 52 20051 ■<- Serienummer

Retur (R, HR) gäller

[f] en månad [å]

SJ P-tåg, 3 kl.

Färg: varierande.

Pä biljetter av äldre typ; BE

)) )) )) » » BB

)) )) » M » G"

Ändringstryck nr 2 (5 blad) Maj 1952.

(3)

h Prisskillnadsbiljetter.

229

SJ

Prisskillnad

mellan

veckosluts

och

sport Höör-

MALMÖ C

l-TO ^

Uti. aT M IL

0000

i. Enkla och tur- och returbiljetter, som försäljas på KYJ

i samtraflk med SJ.

230 231

V2

KUMLA-YXHULTS JÄRNVÄG 3 klass

El n k e 1

Närkes Kvarntorp

Hällabrottet

Kr.

1

2

Kunila öre

Säbylund

Mosås

5

10

20

Näi'kes Marieberg

30

Adolfsberg

Örebro S

40 50

60

Örebro G 70

....! 00000

80 90

Text pä baksidan:

Gäller för resa mellan de platser, vilkas namn märkts med biljettång.

Stämplas gena.st vid uppehåll.

i 9 S f S 5 T

KUMLA—YXHULTS JÄRNVÄG

T 3 klass Q

ur och retun I I I I I I (OC

Närkes Kvarntorp

Hällabrottet

Kumla

Säbylund

Mosås

Närkes Marieberg Adolfsberg

Örebro S

Örebro C

Vänd!

00000

Kr.

Jh

60

90

Text på baksidan:

Gäller för resa mellan de platser, vilkas namn märkts med biljettång.

Gäller en månad.

Stämplas genast vid uppehåll.

(4)

Str 228 b.

275

275

1/2

S } BILTRAFIK

(p

Boråslinjcrna ^

Tur och retu R

■ Limmared

S Rosenlund H Tranemo

B Tostarp B Norrmanslid

B Uddebo

B Bratteborg B Strömsfors

B Ästarpsjö Skog

Bäckagärde

Hagen

B STCnljunga

30 Äsarp Sjorred

Stålared'

Hulared

Skogsered

Långared

Dalsforp

Skogarp

Knestorp

Gölingstorp

Ljungsarp

Haga

Gtslarp

Niftorp

20 fire

0000

Ser 1 Ut!, av Lmt Vänd!

275 a

Priset på gruiiclbiljett + ralor- kvitto(D) motsvarar biljettav giften.

Se till att Ni får kvitto på erlagt belopp!

Gäller för resa mellan cle platser, vilkas namn märkts med biljettång.

Gäller en månad.

Uppehåll under bussresan ej tillåtet.

Biljett, löst för tur- och retur resa mellan cle med Q märkta platserna, gäller vid återresa alternativt med buss eller per sontåg (3kl.); i sistnämnda fall till eller/ocb från den järnvägs station, som ligger närmast busshållplatsen ifråga.

Närmaste järnvägsstation till

Brattehorg Norrmanslid Rosenlund Tostarp

Strömsfors Uddebo Limmared Tranemo V.

(Baksidan till nr 275)

Andringstryck nr 2 (5 blad) Maj 1952.

(5)

C. Kassaapparatbiljetter.

(Maskinbilj etter.)

Tur- och returbiljetter

(gällande för återresa alternativt med buss eller

276

(Typ National Kassaregister,)

JUN 22 0 6 9

S J BILTRAFIK

2.30 R 896 99-92

Fr. Till PRIS

(F)

Returbiljett (R eller HR) gäller en månad

Serie 444

(Å)

277 (Typ L. M. Ericsson)

z -<

en QH

Q-

UJ a:

<

a:

D

68-95 8:80 HR 533

0479 291V52

Retur (R, HR) gäller en månad

F 1129 Å

SJ BILTRAFIK

Färg: gul, orange, vit, grön eller blå.

Förklaringar: se under nr 227 ocli 228.

277A

(Typ Almex)

Biljettpris ochl

biljettslag J

Avstigningsplatsensl nummer j

Försäljningsdag ^

I

/Biljettens

nummer

V

66=^-350R 041 02

I Påstigningsplatsens

\

17 V 52 2005 Serienummer

jpjRetur (R, HR) gäller^

^ I en månad

O J B I L T R A F I K

Färg; varierande.

(6)

Str 228 b.

278-280

278

d. Månadsbiljetter.

H ^BUSS

Månadablijett

Kungsgården-

Söderhamn

Biliettec gåller endast ora innehavaren hår

akririt eitt för- och tillnamn.

0000

VftsdI

280

H BUSS

Månadsbiljett

Kronor

Biljetten gäller endast om Innehavaren här skrivit sitt för- och tillnamn.

0000

Vtadl

279

u /Buss\ n

Månadsbiljett

"h a i V ]

/

11.50

19

Kungsgården'

Söderhamn

Biljetlen Råller endast om innehavaren hår skrivit sitt för- och tillnamn.

0000

VSnili

Text på baksidan till nr 278 och 279:

Gäller även å SJ persontåg (8 kl.) mellan Norrala

och Söderhamn C

Namnet på framsidan skall tydligt skrivas med bläck eller anilinpenna.

Biljetten får icke anväiidas av annan per son lin den, som skrivit sitt namn på den samma. Överträdelse härav faller under stralf- la^-eiis bestämmelser.

Köp biljett i god tid! Förköp får ske under 5 dagar före månadsskiftet.

Stämpel och försäljningsdag:

Text på baksidan till nr 280:

Gäller även a SJ persontåg (3 kl.)

mellan

och

Namnet på framsidan skall tydligt skrivas med bläck eller anilinpenna.

Biljetten får icke användas av annan per-^

son än den, som skrivit sitt namn pa den samma. Överträdelse härav faller under straff lagens bestämmelser.

Köp biljett i god tid! Förköp får ske under 5 dagar före månadsskiftet.

Färg: azurblå.

Stämpel och försäljningsda^:

Ändringstryck nr 2 (3 blad) Maj 1952.

(7)

281

o 1 o

BUSS

Månadsbiljett

18 00

017 0

o 2 o 018 0

O 3 O 019 0

O 4 O O 20 O

O 5 O O 21 0

O 6 O

±o*uu

O 22 O

O 7 O

19 47

0 23 O

O 8 O O 24 O

O 9 O

Jönköping- Smål. Taberg

O 25 O

O 10 O O 26 0

O no O 27 0

012 o 0280

013 0 O 29 O

014 0 O 30 O

015 o

Biljetten gäller endast om innehavaren här skrivit sitt för- och tillnamn,

00000

O 31 0

016 O Vänd!

Färg: azurblå.

Text på baksidan:

Gäller^ ä t e n å SJ persontåg (8 kl.)

mellan Jönköpings hamn och Smålands Taberg

Biljetten gäller å hiisslinjen för två enkla resor dagligen under det år och den månad, som angives på biljettens framsida. För viss dag icke utnyttjade resor få icke tillgodoräknas för resa å annan dag.

Namnet på framsidan skall tydligt skrivas med bläck eller anilinpenna.

Biljetten får icke användas av annan per son än den, som skrivit sitt namn på den samma. Överträdelse härav faller under straff lagens bestämmelser.

Köp biljett i god tid! Förköp får ske under 5 dagar före månadsskiftet.

Stämpel och försUljningsdag:

(8)

Str 228 b.

282

e. Skolkort.

282

Skolkort Buss

gällande under tiden

rnim-mlm 1943

å sträckan

för

Nr 0000 Kr.

ITärg: azurblå.

282 a

Gäller även å SJ persontåg (3 kl.)

mellan och

Gäller å busslinjen endast för resa till och från skolan 1 direkt anslutning till lektion.

Får ej överlåtas.

Kortet är förverkat, därest det missbrukas.

Kortet skall vid varje resa framvisas utan särskild an maning, och återlämnas omedelbart efter giltighets tidens utgång.

Stämpel och försäljningsdag:

(Baksidan till nr 282)

Åndringstryck nr 2 (5 blad) Maj 1952.

v

Figure

Updating...

References

Related subjects :