• No results found

B R I S - R A P P O R T E N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "B R I S - R A P P O R T E N"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabeller och figurer

till BRIS-rapporten 2007

(2)

B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 2

Innehåll

Barnkontakter

4

Tioårshistorik barnkontakter 4

Kön & ålder 5

Boende 5

Kontaktområden 6

Temaområden 7

Förövare, fysisk misshandel 7

Förövare, sexuella övergrepp 8

Hänvisningar 8

Vuxensamtalen

9

Uppringare 10

Boende 10

Samtalsområden 11

Underlag: Peter Irgens Text: Martin Höög Ad: Helena Lunding Riksförbundet BRIS tel 08-598 888 00 www.bris.se

(3)

I BRIS-rapporten sammanställs varje år dokumentationen från BRIS stödkontakter med barn, ungdomar och vuxna.

Den tryckta rapporten är utförlig vad gäller exempel, analys och reflektion, medan vi i denna bilaga samlar mer av den siffermässiga statistiken.

Alla uppgifter som vi redogör för grundar sig i de kontakter med BRIS som barn och vuxna på eget initiativ har tagit. Det innebär att siffrorna inte representerar ett tvärsnitt av befolkningen, utan endast säger något om just de som har kontaktat BRIS.

Utifrån denna statistik kan man därför inte säga något om t ex hur många barn i Sverige som mobbas eller utsätts för fysisk misshandel. Däremot kan man se vilken typ av barn som kontaktar BRIS om detta – med hänsyftning på kön, ålder, boende mm, samt hur de beskriver sin situation utifrån vem som utsätter dem för våld mm. Vi kan också se och dra vissa slutsatser av förändringar över tid. Exempelvis har vi under de senaste åren sett en kraftig ökning av kontakter om psykisk ohälsa, vilket kan vara ett tecken på att problemet faktiskt ökar bland barn och ungdomar.

BRIS dokumenterar de uppgifter som framkommer i kontakten, men vi frågar inte särskilt efter uppgifter om det inte är relevant i samtalet. Det innebär att vi inte alltid får veta något om t ex barnets ålder eller boende – och mer sällan i mejl där vi överhuvudtaget inte har möjligheten att fråga om sådana uppgifter. Vid varje tabell eller figur finns ett n-värde, som anger hur många kontakter uppgifterna grundar sig på.

Dokumentation av BRIS

stödkontakter

(4)

B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 

Tioårshistorik barnkontakter

Antal dokumenterade barnkontakter via samtal och mejl under de senaste 10 åren. BRIS bör- jade dokumentera mejlväxlingen med barn och ungdomar under år 2000, och sedan år 2001 är BRIS-mejlen en egen permanent del av stödverksamheten. Barnkontakterna år 2006 utgjordes till 54 % av samtal och 46 % mejl.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

I andel av alla samtals- kontakter m hänv.

I andel av alla mejl- kontakter m hänv.

Socialtjänsten BUP/övrig Hälso- & sjukvård Ungdomsmottagning Jämnårig Rektor Lärare Skolsköterska Skolkurator/-psykolog Skolan Vuxen inom familjen

Dokumenterade barnkontakter 1997–2006

År

Barnens Hjälptelefon BRIS-mejlen

23 023 19 358 18 039 14 341 12 788 10 345

22 044 22 133 19 237

21 273 FIGUR 1

Antal kontakter

Barnkontakter

Barn upp till 18 år kontaktar BRIS via Barnens Hjälptelefon eller BRIS-mejlen. I båda kontakt- vägarna erbjuder BRIS vuxna, vanligtvis frivillig- arbetare, som samtalar eller skriver ett svar.

Kontakterna sker anonymt, och varje samtal eller mejlväxling utgör i statistiken en unik kontakt.

De 21 273 kontakter vi dokumenterat 2006

motsvarar alltså inte säkert lika många barn,

då enskilda barn kan kontakta oss flera gånger.

(5)

Kön & ålder

Figuren visar alla barnkontakterna uppdelade i åldersgrupp och kön - och svarar alltså t ex på frågan: hur stor del av kontakterna gäller 12-åringar? Av tabellen framgår att bland pojkar som hör av sig är 15-åringar största gruppen, medan det för flickor är 14-åringar. Medelåldern för alla barnkontakter är 14,2 år. 80 % av barnkontakterna gäller flickor.

Boende

Barnens boende framkommer i ca hälften av kontakterna. I Barnens Hjälptelefon, där det finns möjlighet att samtala och ställa frågor, får vi uppgift om boende i 71 % av kontakterna.

Motsvarande siffra i BRIS-mejlen är 25 %.

0 5 10 15

20 Pojkar; n = 3 791

Flickor; n = 16 037

>18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

<7

Könsuppdelad åldersfördelning

År ntot = 19 828 FIGUR 2

%

0 10 20 30 40 50 60

Annat  Behandlingshem eller motsv. 

Familje- (foster-) hem  Eget boende  Ensamstående far  Styvfamilj  Delat boende  Ensamstående mor  Kärnfamilj 

Barnens boende Boende Totalt

Kärnfamilj 56%

Ensamstående mor 14% Delat boende 6,9%

Styvfamilj 6,4%

Ensamstående far 6,2% Eget boende 3,1%

Familje- (foster-) hem 3,1%

Behandlingshem eller motsv. 1,8%

Annat 2,5% N = 10 637

Till H: Liggande stapel?

n = 10 637 FIGUR 3

%

(6)

B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 

Kontaktområden

I BRIS-rapporten visar en figur de 15 vanligaste områdena. Här nedan finns uppgifter på de 30 vanligaste kategorierna, även uppdelade i samtal/mejl samt pojkar/flickor. Varje kontakt kan beröra flera områden som alla dokumenteras, och därför blir den sammanlagda procentsiffran över 100. Tabellen ska alltså läsas med frågan: Hur stor del av alla barnkontakter handlar om t ex kamratrelationer? eller Hur stor del av alla pojkkontakter handlar om fysisk misshandel?

Här kan man t ex notera att områden som fysisk misshandel och sexuella övergrepp oftare tas upp i samtal, medan man hellre mejlar om psykisk ohälsa.

TABeLL 1

De (0) vanligaste kontaktområdena

Område Andel av alla

Barnkontakter Antal Andel Mejlav

Andel Samtalav

Andel av kontakter om Pojkar

Andel av kontakter om Flickor

Familjekonflikter 20% 4 328 20% 21% 16% 21%

Kamratrelationer 15% 3 276 18% 13% 11% 17%

Kärleksrelationer 14% 2 964 14% 13% 11% 15%

Mobbning 12% 2 549 8% 15% 20% 10%

ensamhet 11% 2 304 11% 11% 8,6% 11%

Självdestruktivitet 10% 2 121 13% 7,3% 2,8% 12%

Självmord/självmordstankar 8,7% 1 851 12% 5,8% 5,1% 9,6%

Annan psykisk ohälsa 8,7% 1 847 11% 6,7% 5,7% 9,4%

Fysisk misshandel 7,9% 1 672 5,2% 10% 11% 7,0%

existensiella/livsfrågor 7,5% 1 588 8,5% 6,6% 5,7% 7,9%

Sexuella övergrepp/ofredanden 7,1% 1 500 3,5% 10% 7,3% 6,9%

Sexualitet 5,9% 1 248 4,7% 6,8% 9,0% 5,1%

Identitetsfrågor 5,8% 1 241 6,8% 5,1% 4,6% 6,2%

Sorg 5,8% 1 233 5,2% 6,3% 4,0% 6,2%

Övriga skolproblem 5,2% 1 110 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Boende 4,9% 1 038 4,0% 5,6% 5,2% 4,8%

Kropp/utseende 4,7% 1 002 5,6% 4,0% 4,4% 4,8%

Missbruk i familjen 3,9% 825 3,3% 4,4% 3,5% 4,0%

Ätstörningar 3,7% 782 4,8% 2,8% 0,5% 4,5%

Könsutveckling 3,6% 774 3,2% 4,0% 6,0% 3,1%

Stress 3,3% 703 3,5% 3,1% 2,0% 3,6%

Skilsmässoproblem 3,2% 689 3,5% 3,0% 2,5% 3,4%

Psykisk misshandel 3,1% 650 2,6% 3,4% 2,9% 3,1%

Graviditet 2,8% 604 1,4% 4,0% 0,6% 3,4%

Fysisk ohälsa (barnets) 2,6% 552 2,6% 2,6% 1,7% 2,8%

Barnets missbruk 2,5% 533 2,0% 3,0% 2,4% 2,5%

Vanvård/Omsorgssvikt 2,1% 447 1,9% 2,3% 2,1% 2,1%

Fysisk/Psykisk ohälsa i familjen 2,1% 442 1,8% 2,3% 1,9% 2,1%

Om BRIS 1,5% 323 1,4% 1,6% 2,0% 1,4%

Myndighetsproblem 1,4% 306 0,7% 2,0% 1,5% 1,4%

Totalt Misshandel & övergrepp* 15% 3 194 9,2% 20% 18% 14%

Totalt Psykisk ohälsa** 23% 4 871 30% 17% 11% 26%

n = 2 27 9 685 11 588 4 264 16 946

* Misshandel och övergrepp sum- merar kontakter om Fysisk och Psykisk misshandel samt Sexuella övergrepp/ofredanden.

** Psykisk ohälsa summerar kontak- ter om Självdestruktivitet, Självmord/

självmordstankar, Ätstörningar och Annan psykisk ohälsa.

(7)

Temaområden

Tabellen bygger på föregående redovisning av kontaktområden. Dessa har här sammanfogats i övergripande teman som kan ge en kompletterande bild av vad i barnets liv som berörs.

0 10 20 30 40 50

Annan/okänd Annan känd vuxen  Annan känd jämnårig  Lärare/skolpersonal  Syskon  Styvfar  Båda vuxna  Pojkvän/Flickvän  Mor  Far

Förövare vid barnkontakter om fysisk misshandel

n = 1 595 FIGUR 4

% TABeLL 2

Övergripande teman i kontakterna

Tema Andel av

kontakterna Barnets utveckling/egna problem 48%

Jämnårigrelationer 39%

Familjen 26%

Misshandel & övergrepp 15%

Övrigt 16%

n = 21 273

Förövare, fysisk misshandel

Av 1 672 kontakter om fysisk misshandel har barnet i 95 % av fallen angivit vem som utfört denna, och dessa anges här. Jämfört med tidigare år har fäders och pojkvänners andel ökat något, medan bilden i övrigt är sig ganska lik. Sammantaget finns förövaren inom barnets familj i 76 % av fallen.

(8)

B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 

Förövare, sexuella övergrepp

Jämfört med området fysisk misshandel, är andelen kontakter med angivna förövare här något lägre, 92 %. Föregående års höga andel jämnåriga förövare har minskat något, och ligger i år sammantaget på 22 %. Andelen lärare och skolpersonal har minskat något de senaste åren. I 55 % av fallen finns förövaren inom barnets familj.

0 5 10 15 20 25 30

Annan/okänd  Annan känd vuxen  Annan känd jämnårig  Annan i familjen Syskon  Lärare/skolpersonal  Styvfar  Pojkvän/Flickvän  Mor  Far 

Förövare vid barnkontakter om sexuella övergrepp/ofredanden

n = 1 373 FIGUR 5

%

Annan känd vuxen  Annan känd jämnårig  Annan i familjen Lärare/skolpersonal  Pojkvän/Flickvän 

0 10 20 30 40 50

Andel av alla samtals-kontakter med hänvisningar; n = 8 206 Andel av alla mejl-kontakter med hänvisningar; n = 7 994

Annan vuxen utom familjen Polisen Socialtjänsten BUP/övrig Hälso- & sjukvård Ungdomsmottagning Jämnårig Rektor Lärare Skolsköterska Skolkurator/-psykolog Totalt skolan Vuxen inom familjen

Figur 6

Föreslagna (i mejl) respektive överenskomna (i samtal) vidare kontakter/hänvisningar

ntot = 16 200

% varav

Annan vuxen utom familjen BUP/övrig Hälso- & sjukvård varav

Hänvisningar

I kontakterna med barn och ungdomar försöker vi ofta hitta möjliga vägar för barn att gå vidare i kontakt med framförallt andra vuxna. I samtalet kan vi diskutera saken, och en hänvisning dokumenteras i de fall barnet självt accepterar den och tror på den. I mejlen handlar det om BRIS förslag, men som vi inte kan få direkt respons på. Ur detta perspektiv är det intressant att notera att BRIS i många mejlkontakter hänvisar till olika myndigheter (se t ex skola, Ung- domsmottagning, BUP) – men i samtalen, där barnens åsikt och tilltro till dessa kommer fram, blir andelen dokumenterade hänvisningar betydligt lägre.

(9)

Vuxensamtalen

BRIS Vuxentelefon – om barn, tog under 2006 emot 2 913 samtal, vilket är en

ökning med 13 % jämfört med föregående år. Samtalen pågår i genomsnitt i drygt 25 minuter och barnen som de handlar om är i genomsnitt 11 år gamla och

fördelat på 55 % flickor och 45 % pojkar.

foto

(10)

B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 0

Boende

Uppgift om barnets boende framkom i över 90 % av samtalen. Den höga siffran är delvis en naturlig följd av att en stor del av samtalen berör just frågor om skilsmässa och boende, vilket också avspeglas i det jämförelsevis låga värdet på barn boende i kärnfamilj.

0 5 10 15 20 25 30

Annat  Eget boende  Behandlingshem eller motsv. 

Familje- (foster-) hem  Ensamstående far  Styvfamilj  Delat boende  Ensamstående mor  Kärnfamilj 

Barnens boende i vuxensamtalen

% n = 2 666 FIGUR 8

Annan Myndighetsföreträdare/annan professionell

Granne  Styvförälder  Syskon/annan släkting Kompis förälder/bekant till familjen

Far-/morförälder 

Far 

Mor  Figur 7

Uppringarens relation till barnet

n = 2 913

Uppringare

BRIS Vuxentelefon – om barn, är öppen för den som vill samtala om egna eller andras barn.

Föräldrar, och framförallt mödrar, dominerar – och sammantaget utgör kvinnor 79 % av uppringarna.

(11)

Samtalsområden

Innehållet i vuxensamtalen har tydligt förskjutits under de senaste åren. Under tidigare år har skilsmässorelaterade samtal legat högst, men alltfler samtal handlar idag om barns psykiska hälsa och frågor som rör föräldrarollen. Liksom vid motsvarande uppgifter om barnkontakter, så kan varje samtal röra sig inom flera områden som dokumenteras, varför den sammanlagda procentsiffran överstiger 100.

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Figur 9

Samtalsområden

n = 2 913 Barnets psykiska hälsa 

Totalt Skilsmässorelaterat Umgängesproblem  Vårdnadskonflikter  Övriga skilsmässoproblem  Problem i föräldrarollen  Familjekonflikter  Övriga problem relaterade till barnet  Myndighetsproblem  Fysisk misshandel  Vanvård/Omsorgssvikt  Skolproblem (andra än mobbning)  Fysisk/Psykisk ohälsa i familjen Juridisk vägledning  Sexuella övergrepp/ofredanden  Psykisk misshandel  Missbruk  Mobbning  Barnets fysiska hälsa  Kamratproblem  IT-relaterat Om BRIS  Uppmärksammad händelse i media  Invandrar- och/eller flyktingfrågor  Annat 

38%

34%

22%

13%

13%

31%

23%

17%

14%

11%

11%

8,2%

8,2%

7,8%

7,8%

7,7%

7,3%

6,1%

6,0%

5,1%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%

5,1%

varav

Antal samtal

References

Related documents

Resultat före skatt med återläggning av fi nansnetto samt värde- förändring derivat i relation till genomsnittligt totalt

Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 de- cember 2008 har inte haft någon

För produktområdet snus minskade nettoomsättningen med 16 procent under första kvartalet till 662 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med 40 procent till 231 MSEK

• På MQ Shop Online lanserades under fjärde kvartalet ytterligare varumärken såsom Beck Söndergaard, Lexington och Minimum.. • Förändringsarbetet i Joy har startat mycket

• Ökat fokus på pressevent för lansering av MQs kollektioner. • Fördjupat samarbete med

2.2.1 Framställning av exemplar och tillgängliggörande av verket för allmänheten Upphovsrätt innefattar enligt URL 2 § 1 mom. en uteslutande rätt att fram- ställa exemplar av

Beräkna medelresultat M och standardavvikelse s, uppdelat på gren, klass och kön, men använd ej de resultat som är större än två gånger aktuellt preliminärt medelresultat i

[r]