• No results found

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2017-08-25

Barn och utbildningsförvaltning 721 87 Västerås

021-39 00 00 • www.vasteras.se

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande

behandling

Ormkärrskolan

Inger Burström

(2)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

2

Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 3

2. GRUNDUPPGIFTER ... 4

2.1. VÅR VISION ... 4

2.2. SAMVERKAN BARN/ELEVER ... 4

2.3. SAMVERKAN MEDARBETARE ... 4

2.4. SAMVERKAN VÅRDNADSHAVARE ... 4

2.5. FÖRANKRING AV PLANEN ... 4

3. DEFINITIONER ... 5

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ... 6

4.1. UTVÄRDERING AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 6

4.2. SAMVERKAN I UTVÄRDERINGEN AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 6

4.3. RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 6

4.4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÅRETS PLAN ... 7

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER ... 8

5.1. METOD/AKTIVITET FÖR KARTLÄGGNING ... 8

5.2. RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN ... 8

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER ... 9

6.1. FRÄMJANDE ÅTGÄRDER ... 9

6.2. FRÄMJANDE ARBETE PÅ ENHETEN UNDER KOMMANDE ÅR ... 10

6.3. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER ... 11

6.4. FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ ENHETEN UNDER KOMMANDE ÅR ... 11

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 12 7.1. POLICY ... 12

7.2. RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 12 7.3. PERSONER BARN/ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE KAN VÄNDA SIG TILL ... 12

7.4. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV ANDRA BARN/ELEVER 13 7.5. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV MEDARBETARE . 13 7.6. RUTINER FÖR UPPFÖLJNING ... 14

7.7. RUTINER FÖR DOKUMENTATION ... 14

7.8. ANSVARSFÖRHÅLLANDE ... 14

Bilaga 1- Diskrimineringsgrunder ... 15

Referensförteckning ... 16

(3)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

3

1. INLEDNING

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva

åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enheten skall dokumentera alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldigheten) av det löpande arbetet under året. Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan.

Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om till exempel pedagogiskt material, prov och betygssättning till

studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också.

1

Observera att skollagens regler om arbete mot kränkande behandling är oförändrade.

1

www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju

diskrimineringsgrunder

(4)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

4

2. GRUNDUPPGIFTER

Namn på förskola/skola: Ormkärrskolan Förskolechef/rektor: Inger Burström

Ansvarig för planen: rektor Inger Burström och biträdande rektor Annica Torseng Planen gäller från: 170816

Planen gäller till: 180612 2.1. Vår vision

Ormkärrskolan – en skola för alla.

Ormkärrskolan ska tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling och inte lämna någon utsatt utan hjälp.

2.2. Samverkan barn/elever

Eleverna har medverkat vid upprättandet samt uppföljning av planen via samtal på elevrådet, trygghetsvandringen och trivselenkäter.

2.3. Samverkan medarbetare

Värdegrundsgruppen med representanter från alla lärlag, driver arbetet med denna plan och lyfter frågor i sina respektive lärlag. Alla medarbetare har fått vara med vid kartläggningen och varje lärlag har gett förslag på såväl allmänt förebyggande arbete som åtgärder utifrån riskfaktorer.

2.4. Samverkan vårdnadshavare

Varje år diskuteras och förankras Plan mot diskriminering och kränkande behandling på föräldrarådet.

2.5. Förankring av planen

All personal ska vara väl förtrogen med planen. Förankring sker via lärlagen samt på konferenstid. Värdegrundsgruppen ansvarar för att arbetet med planens hålls vid liv under läsåret. Elever får ta del av planen via elevrådet samt de aktiviteter som är kopplade till planens innehåll.

Planen förankras hos föräldrarådet samt finns att tillgå på skolans hemsida för övriga vårdnadshavare.

(5)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

5

3. DEFINITIONER

Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 och av Diskrimineringslagen (2008:567).

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön,

könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller

en elevs värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande

behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs

värdighet.

(6)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

6

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska innehålla en redovisning av hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål som sattes upp i föregående års plan? Utvärderingen ska sedan vara utgångspunkten för den nya planen.

4.1. Utvärdering av förra årets plan

Värdegrundsgruppen har tagit fram frågeställningar, som varje lärlag har använt vid utvärderingen av förra läsårets plan. Eleverna har utvärderat planen via elevrådet.

4.2. Samverkan i utvärderingen av förra årets plan

All personal har via lärlagen fått utvärdera planen skriftligt. Elevrådet har muntligt utvärderat de aktiviteter som varit kopplade till våra mål i planen.

4.3. Resultat av utvärderingen av förra årets plan

Vi har under läsåret som gått fördjupat oss i diskrimineringsgrunden

”funktionshinder”. Personalen har haft regelbundna samtal i lärlagen utifrån de frågeställningar som värdegrundsgruppen tagit fram. Dessa samtal har sedan följts upp i värdegrundsgruppen under läsåret, och lett till vidare diskussioner om hur vi kan förebygga diskriminering inom detta område.

Personalens fortbildning har under läsåret berört neuropsykiatriska funktionshinder och hur vi kan anpassa undervisning och aktiviteter så att alla elever på skolan, oavsett funktionsvariation, ska ha en bra lärmiljö och goda förutsättningar till lärande.

För att involvera eleverna i det fördjupade arbetet, gav värdegrundsgruppen varje klass i läxa att titta på ett antal filmer från UR som handlade om synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Eleverna har på klassråden samtalat om trygga och otrygga platser på skolan. Detta har följts upp av elevrådet på en trygghetsvandring, som nu ligger till grund för åtgärder i årets plan.

Skolgårdsgruppens arbete för en mer tillgänglig skolgård, ledde till dialog med fastighetskontoret och ”pedagogiska skolgårdar”, och resulterade i nya gungor, ny lekställning, nya sittbänkar, tillgängliga sandbord och planer på en ny sinnlig del av skolgården. Alla dessa insatser har förbättrat tillgängligheten för våra elever med olika fysiska funktionshinder. Även i denna del har elevrådet medverkat.

(7)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

7

Vi är stolta över vår nya tillgängliga skolgård och vi kan konstatera att vi som personal har fått mer kunskap om olika osynliga funktionshinder genom den fortbildning vi fått samt de kollegiala samtal vi har haft. Detta har lett till att vi har blivit bättre på att bemöta alla elever, oavsett funktionsvariation, samt anpassa undervisningen så att den gynnar alla våra elever.

Vi har under året involverat eleverna något mer i denna plan, men detta arbete kan bli ännu bättre. Det är något vi fortsätter att arbeta med under kommande läsår.

Vår utmaning kommande år blir att arbeta med alla diskrimineringsgrunder, och inte bara fokusera på en.

4.4. Uppföljning och utvärdering av årets plan

Beskriv hur årets plan ska utvärderas:

Årets plan kommer att utvärderas i lärlag och i elevrådet.

Årets plan utvärderas senast:

180614

Ansvarig för att årets plan utvärderas är:

Biträdande rektor Annica Torseng

(8)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

8

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER

Tidpunkt för kartläggning:

vecka 36-38

5.1. Metod/aktivitet för kartläggning

• Samtal i lärlag om de olika diskrimineringsgrunderna utifrån frågeställningar från kartläggningsmaterialet ”Huset”. Skriftlig dokumentation av analyser.

• Samtal om diskriminering och trakasserier på elevrådet, tillsammans med skolsköterskan.

• Dokumentation från Trygghetsvandringen som gjordes med elevrådet i slutet på maj

• Samtal i Värdegrundsgruppen

5.2. Resultat och analys av kartläggningen

• Trygghetsvandringen visar att eleverna upplever det tryggt där det finns vuxna och elever de känner, samt i lokaler man ofta vistas i. Yngre elever är ibland rädda för äldre elever som man möter i korridoren eller för plötsliga ljud, lampor som släcks automatiskt och när någon rycker i dörrar. Att stå naken i duschen, när någon tittar in, kan också skapa otrygghet.

• Samtalen på elevrådet, handlade om hur man med sina ord kan kränka andra samt att vi är olika som människor.

• Samtalen i lärlagen handlade om att vi som personal kan agera omedvetet fel p g a värderingar, missuppfattningar samt okunskap.

• Samtalen i värdegrundsgruppen handlade om att vi måste ha en bättre struktur på våra kartläggnings- och utvärderingsmetoder inför kommande år.

Vi behöver bland annat se över frågorna i våra trivselenkäter, samt göra en tidsplan för när vi gör dessa.

Analys av resultatet

Vi ser ett mönster i lärlagens svar som visar att det är viktigt att arbeta med personalens värderingar, då det omedvetet kan styra våra uttalanden och handlingar. Det syns särskilt tydligt när det gäller könsuttryck, hur vi

behandlar pojkar och flickor samt etnisk tillhörighet och religion. Vi behöver skapa utrymme för diskussion angående detta på våra konferenser och möten. Vi behöver även hitta former för att samtala om detta med våra elever.

(9)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

9

Vi har insett att vi behöver ha bättre underlag för kartläggning och analys av vårt värdegrundsarbete. Vi behöver utveckla enkäter med frågeställningar som mäter detta.

Vid trygghetsvandringen framkom att många elever är rädda för oförklarliga ljud och rörelser, samt lampor som plötsligt slocknar. Vi ser att vi skulle behöva visa barnen vad som orsakar detta. Många barn skrämmer varandra i korridorerna. Det behöver vi också lyfta, t ex på ett elevråd.

Det vore bra om vi kunde hitta något bra sätt där alla elever lär känna

varandra bättre, så att yngre elever blir tryggare med de äldre. Ett första steg är att utveckla vår fadderverksamhet.

Erfarenheterna från elevrådet är att vi skulle behöva jobba mer med hur ord kan kränka i alla klasser.

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER

6.1. Främjande åtgärder

• Trivselledare som leder rastaktiviteter på 10-rasten, för att motverka utanförskap och främja inkludering

• Kartläggning av de böcker som finns i skolbiblioteket, som berör olikheter generellt samt diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inköp av nya böcker till biblioteket, där vi ser att det finns behov av att komplettera.

• Värdegrundsarbetet, både det naturliga i vardagen samt det mer strukturerade i form av läxor och storsamlingar

• Grundsärskolans lärare besöker grundskolans förskoleklass samt

lågstadieklasser och förklarar vad intellektuell funktionsnedsättning innebär, för att grundskolans elever ska få en ökad förståelse för grundsärskolans elever, samt få möjlighet att ställa frågor.

(10)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

10

6.2. Främjande arbete på enheten under kommande år

Mål

Alla elever ska känna sig trygga på rasten, samt ha någon att vara med.

Aktivitet

Trivselledarna håller i planerade rast- aktiviteter på 10- rasten.

Ansvar

Johan B, Johan L och Christer

Tidplan Hela läsåret

Uppföljning vad, hur, när Utvärdering i

värdegrundsgruppen samt på klassråd och elevråd i slutet av HT och VT

Vi vill att vårt skolbibliotek ska ha böcker som berör olikhet i allmänhet och de olika diskriminerings- grunderna i synnerhet, så att pedagogerna kan använda sig av boksamtal för att prata om

diskriminering och trakassering.

Vi kartlägger vilka böcker vi har i skolbiblioteket som berör olikheter samt de olika

diskriminerings- grunderna och kompletterar med nya i de fall det behövs. Böckerna visas upp på konferenser, så all personal vet om att de finns.

Lisbeth, Susanne och Annica

Klart under HT Vi utvärderar i värdegrundsgruppen i december

Alla elever på skolan ska få större

kännedom om våra två värdegrundsord samt handla efter dessa i vardagen.

Alla på skolan arbetar regelbundet med våra två värdegrunds-teman för året

SAMARBETE och RESPEKT FÖR MIG SJÄLV OCH ANDRA

All personal Hela läsåret Vi utvärderar i värdegrundsgruppen och på elevrådet i december och maj

Grundskolans elever ska få en förståelse för intellektuell funktionsnedsättning

Grundsärskolans lärare går runt till f- klass och åk 1-3. Och förklarar vad detta innebär.

Grundsärskolans lärare

Innan v. 44 Annica stämmer av med berörda lärare v.

45.

(11)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

11

6.3. Förebyggande åtgärder

• Etiska samtal med eleverna kring olikhet som en resurs samt vikten av att bemöta olikhet med respekt. Pedagogiska övningar kring olika uttryck som kan upplevas kränkande, kopplat till de olika diskrimineringsgrunderna.

• Pedagogiska samtal kring personalens bemötande gällande kön, etnisk tillhörighet, religion samt könsuttryck.

• Utveckla fadderverksamhet för att skapa trygghet mellan elever

• Värdegrundsgruppen tar fram nya enkäter för vårt värdegrundsarbete.

6.4. Förebyggande arbete på enheten under kommande år

Mål Aktivitet Ansvar Tidplan Uppföljning

vad, hur, när Fadderverksamhet

utökas, för att skapa trygghet mellan yngre och äldre elever

En fadderdag under HT och en under VT, samt egna aktiviteter faddervis

All personal Hela läsåret Utvärdering på konferenser i dec och maj

Eleverna ska få större förståelse för hur ord kan upplevas som kränkande utifrån de olika

diskriminerings- grunderna

Samtal och praktiska övningar

regelbundet

All personal Hela läsåret Utvärdering på konferenser i dec och maj

Pedagogiska samtal kring personalens värderingar gällande kön, etnisk tillhörighet, religion samt könsuttryck.

Samtal i personalgrupp

Annica & Inger Hela läsåret Utvärdering på VG i maj

(12)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

12

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH

KRÄNKANDE BEHANDLING

7.1. Policy

Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår skola.

7.2. Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Skolan arbetar för att alla, såväl vuxna som elever, ska vara uppmärksamma på situationer där elever kan utsättas för kränkande behandling, t ex i kapprum, omklädningsrum, på raster och på internet.

På skolgården verkar rastvärdar för att främja en lugnare och tryggare skolmiljö.

Rastvärdarna har färgade västar, för att eleverna lätt ska kunna se vem det kan vända sig till.

I samtliga klasser genomförs trivselenkäter två gånger per läsår.

7.3. Personer barn/elever och vårdnadshavare kan vända sig till

I första hand vänder man sig till klassläraren eller övrig personal i lärlaget.

Utöver det kan man vända sig till följande personer:

Elisabet Lithammer (skolsköterska) 021-393443

Carina Mahr (specialpedagog) 021-393665 (expeditionen)

Inger Burström (rektor) 021-393664

Annica Torseng (biträdande rektor) 021-393457 Skapa nytt

underlag för kartläggning av elevers trygghet, samt arbetet med diskriminering , trakasserier och kränkande behandling

Värdegrunds-

gruppen tar fram nya enkäter

Annica Hela läsåret Utvärdering på VG i maj

(13)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

13

7.4. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska upphöra så snabbt som möjligt. Ansvaret för de akuta åtgärderna ligger i första hand hos lärlagen.

All personal har dock skyldighet att ingripa vid konflikter.

Rutiner:

1. Samtal med den utsatte. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade?

Samtalet dokumenteras.

2. Lärlaget pratar med varandra och bestämmer hur man ska arbeta med

situationen. Är det diskriminering? Kränkande behandling? Vem/vilka har utfört kränkningen?

3. När den/de som utfört kränkingen finns i skolan, kallas de en i taget till samtal.

De upplyses om att vi vet att de har utsatt någon för kränkande behandling, att vi ser mycket allvarligt på situationen och att den kränkande behandlingen

omedelbart måste upphöra. Det är viktigt att den/de får tid att berätta själv och att den vuxne inte ger för mycket information. Samtalet ska alltid dokumenteras.

4. Kontakt med de inblandades föräldrar för att berätta om vad som hänt. Samtalet dokumenteras.

5. Inom en vecka sker enskilda uppföljningssamtal med de/den som utfört kränkningen och den utsatte. Samtalet dokumenteras.

7.5. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av medarbetare

1. Händelsen anmäls till klasslärare, elevvårdsteam, rektor eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för.

2. Den som tar emot anmälan anmäler händelsen till rektor via blankett Anmälan om upplevd diskriminering och kränkande behandling,

som finns på expeditionen och i pärmen i kopieringsrummet. Det finns även möjlighet att fylla i anmälan digitalt på Insidan.

3. Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor.

4. Rektor informerar huvudmannen.

5. Rektor ansvarar för att utredning görs enligt följande:

• Samtal med samtliga berörda parter. Samtal dokumenteras på blankett Utredning av diskriminering och kränkande behandling, som finns på Insidan.

• Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärderna dokumenteras.

(14)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

14

• Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.

• Rektor följer upp med den personal som kränkt eleven.

• Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras.

7.6. Rutiner för uppföljning

Vi följer de rutiner som förordas enligt Västerås stads blankett Utredning av

diskriminering och kränkande behandling. Där står det tydligt hur och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Ansvarig för uppföljningen är den som har gjort utredningen.

7.7. Rutiner för dokumentation

Rektor uppdrar åt klassläraren eller annan pedagog i lärlaget, att utreda ärendet enligt blanketten Utredning av diskriminering och kränkande behandling. Om utredningen visar att detta är en diskriminering/kränkning, skickas blanketten per post till registrator för sekretessmärkning och diarieföring. Om utredningen visar att händelsen inte handlar om diskriminering/kränkning, sparas dokumentationen på ett säkert sätt på skolan. Dokumentationen förvaras i en speciell pärm som finns hos skolans elevhälsoteam.

7.8. Ansvarsförhållande

• Personal som får kännedom om kränkning/trakassering/diskriminering meddelar rektor.

• Elev som upplever sig kränkt/trakasserad/diskriminerad av personal meddelar själv eller tillsammans med förälder rektor.

OBS! Vid befarad diskriminering, trakasserier eller kränkning utfört av en medarbetare ska alltid utredningen göras av förskolechef/rektor

(15)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

15

Bilaga 1- Diskrimineringsgrunder

Kön

Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transexuella personer alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet och uttryck

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning

Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämnförbara med religion tex buddism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan

förväntas uppstå.

Sexuell läggning

Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du bli kär i personer av samma kön, båda könen eller motsatt kön som dig själv.

Ålder

Skydd mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan

se olika ut i olika sammanhang.

(16)

VÄSTERÅS STAD

2017-09-01

16

Referensförteckning

Skollag 2010:800

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:1083 www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju diskrimineringsgrunder

References

Related documents

konflikter. Det finns alltid en pedagog i närheten av ställe där man skulle kunna känna sig otrygg. Rutiner för att utreda/åtgärda när elev kränks av andra elever När

 Om anställd på skolan får information om att elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling informeras elevens klasslärare/fritidspersonal.. 

Om ytterligare åtgärder krävs ansvarar rektor för att göra en anmälan till andra myndigheter som polisen eller socialtjänsten När rektor har fått kännedom om att ett barn/en

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling6. Det omfattar sådant som i en

 Information till alla elever i början av läsåret om ”Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” och vad kränkande behandling innebär, samt vad man

Vi reflekterar kring det som varit och hur vi ska tänka framåt för att förbättra och se till att alla barn har en trygg tid på förskolan.. Resultat och analys

8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande

religionstillhörighet och ta hänsyn till det i mötet med eleverna. Löpande över året. Uppföljning på studiedagar och APT. Utvärderning genom SKA i februari... Ingen elev ska