• No results found

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2018"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Marcus Wahlström

Kommunstyrelsen

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2018

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningskontorets förslag avseende lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag för 2018 tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2018 får inte överskrida 19 568 000 000 kronor.

2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i bilaga 1.

3. Kommunen ges möjlighet att såsom för egen skuld ingå borgen för Linköpings Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8 268 000 000 kronor för år 2018, samt för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 11 300 000 000 kronor för år 2018, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

4. Kommunen kan gå i borgen för MTN-program upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 000 000 000 kronor för kommunkoncernen för 2018, samt för Företagscertifikatsprogram upp till ett totalt högsta lånebelopp om 9 000 000 000 kronor för kommunkoncernen år 2018. Den aggregerade volymen MTN-obligationer, cert och övrig upplåning får inte överstiga den av fullmäktige beslutade borgensramen på 19 568 000 000 kronor.

5. Beslutet gäller till dess Kommunfullmäktige beslutar om nya ramar för år 2019.

6. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen återkallas.

(2)

Ärende

Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för

kommunkoncernens låneomslutning för 2018 föreslås till 19 568 mnkr, motsvarande ram för 2017 uppgick till 19 611 mnkr.

Linköpings Stadshus AB har för 2018 begärt en låneram på 8 268 mnkr. 2017 var låneramen 8 220 mnkr, ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget.

Kommunledningskontoret föreslår att även borgensramen bör vara 8 268 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 11 300 mnkr därutöver föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 268 mnkr. Kommunen kan gå i borgen för MTN-program på upp till 6 000 mnkr samt

Företagscertifikatsprogram på 9 000 mnkr. Total Borgensomslutning föreslås till 19 568 mnkr, motsvarande ram för 2017 uppgick till 19 611 mnkr.

Sänkningen kommer sig av att låneramen för AB Stångåstaden är lägre 2018 jämfört med 2017 till följd av de försäljningar av fastigheter som skett under 2017.

Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2018 och gäller till dess Kommunfullmäktige beslutar om ny ram avseende 2019.

__________

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag 2018 Bilaga 1, Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget 2017-2018

Bilaga 1, Sammanställning låneram 2017-2018

Bilaga 2, Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB Bilaga 3, Utdrag styrelsemötesprotokoll, Linköpings Stadshus AB

(3)

Åtgärdsförslag

Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige dels fastställer en gemensam låneram för hela kommunkoncernen, dels fastställer låneram för Linköpings kommun,

Linköpings Stadshus AB samt en gemensam låneram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB.

Som underlag finns Stadshus AB:s förslag till låneram, bolagens redovisning av treårsplaner för år 2018-2020, budget för 2018 samt investeringar för år 2018. Bolagens redovisning av treårsplaner samt investeringar är godkända av Kommunfullmäktige i november 2017. Information om bolagens budgetar 2018 kommer på KS januari 2018.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ges kommunen möjlighet att gå i borgen för Linköpings Stadshus AB’s lån samt för bolagen inom Linköpings Stadshus AB. Bolagen betalar en borgensavgift till kommunen för upptagna lån med kommunal borgen. Borgensavgiften är avdragsgill för bolagen och

avdragsrätten är inte omdiskuterad på det sätt som avdragsrätt för räntor på internlån har varit.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ges fortsatt möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 11 300 mnkr dessutom föreslås borgensramen för

Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 268 mnkr. Kommunen kan gå i borgen för MTN-program på upp till 6 000 mnkr samt Företagscertifikatsprogram på 9 000 mnkr. Total Borgensomslutning 2018 föreslås till 19 568 mnkr.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2018 och gäller till dess Kommunfullmäktige beslutar om ny ram för år 2019.

Låneram 2018

Ramen för låneomslutning för 2017 var 19 611 mnkr.

Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2018 föreslås till 19 568 mnkr, sänkningen kommer sig av att låneramen för AB Stångåstaden är lägre 2018 jämfört med 2017 till följd av de försäljningar av fastigheter som skett under 2017. Stadshus AB har ökat sin låneram något jämfört med 2017, ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget, låneramen för bolagets egna skulder minskar.

Låneramen för Lejonfastigheter är högre 2018 jämfört med 2017 till följd av ett ökat investeringsbehov vilket tidigare redovisats i treårsplanerna för 2018-2020 (KF 2017-11-28). Fördelning enligt nedan (externa lån):

(4)

Låneram Linköpings Stadshus AB 8 268 mnkr Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB 11 300 mnkr

Förslag till låneram 19 568 mnkr

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige fastställer en låneram för kommunen och dess bolag som omfattar den av bolagen föreslagna låneomslutningen. Ett sådant förfarande innebär möjlighet för kommunens bolag att arbeta aktivt med låneportföljer utan att hämmas av kommunala beslut om viss högsta tillåtna låneomsättning under ett år.

Förutom lånebehovet för kommunens och bolagens nyinvesteringar beräknas bolagen refinansiera befintliga lån enligt gällande låneavtal.

Borgensram 2018

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2018 fastställs till 19 568 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden.

Borgen för bolag inom Stadshus AB 11 300 mnkr Borgen för Linköpings Stadshus AB 8 268 mnkr Förslag till borgensram 19 568 mnkr

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige fastställer en borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan.

Kommunen ges möjlighet att gå i borgen för MTN-program upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 000 000 000 kronor för 2018, samt för

Företagscertifikatsprogram upp till ett totalt högsta lånebelopp om 9 000 000 000 kronor för år 2018. Den aggregerade volymen MTN-obligationer, certifikat och övrig upplåning får inte överstiga den av fullmäktige beslutade borgensramen på 19 568 000 000 kronor.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige tillåter kommunen att gå i borgen för MTN-program samt för Företagscertifikatsprogram enligt ovan.

Upphävande av tidigare beslut om lån- och borgensram

Kommunfullmäktige fastställde för 2017 en ram för lån samt kommunal borgen. För att underlätta hantering av kommunens och bolagens lån- och borgensadministration föreslår Kommunledningskontoret att

Kommunfullmäktige i samband med fastställande av ny lån- och borgensram

(5)

för 2018 också beslutar att återkalla tidigare, ännu ej utnyttjade beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen.

Den nu föreslagna lån- och borgensramen skulle därmed komma att utgöra det samlade behovet av extern långfristig finansiering för kommunkoncernen.

Samråd

I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Ingen facklig information eller förhandling påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Linköping Stadshus AB M Wahlström

References

Related documents

Studien pekar ut att möjliga orsaker till att medborgarengagemang inte skapas på kommunernas facebooksidor kan vara att kommunikatörerna inte har kompetens om hur sociala medier

◦ Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan om att denne skall utföra en kommunal angelägenhet skall kommunen eller landstinget beakta intresset av att

Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan nämnd. 7

Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar..

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2019 fastställs till 21 840 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor. Mycket

Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i de helägda bolagen, inom vilka bolag kommunala angelägenheter bedrivs samt företräda Lunds

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 378 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i

Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en

1.4 Borgensmännen har, gemensamt och var för sig, inte vid någon tidpunkt under denna Borgen mer långtgående åtaganden gentemot Kommuninvest än Låntagaren har gentemot

Policyn samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension

Psykisk hälsa påverkas av arbetet inom många verksamheter och det finns för mål för alla verksamheter vilka delvis kan bidra till psykisk hälsa eller stödja barn och unga

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Kommunens nya dotterbolag Sollentuna allmännyttiga bostäder AB och Sollentuna kommunfastigheter AB har behov av upplåning för övertagande av lån och investeringar.. Kommuninvest

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på

1.1 Kommunallagens regler om bolagsstyrning ... Rutin för kommunens uppföljning av bolagen ... Politisk uppföljning ... Extra bolagsstämma ... Ekonomisk uppföljning av bolagen

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på. kallelsen

Tydligt går att utläsa från enkäten att ledamöterna tycker att Smedjebackens kommun bör vara aktiv som ägare i relation till bolagen men bara hälften av dem uttrycker att

Kommunens nettointäkter för exploatering prognostiseras uppgå till 42 mnkr, vilket är 23 mnkr lägre än budgeterat.. Kommunen behöver fortsätta arbeta effektivare och hitta

Cheferna inom HEM känner till kommunens riktlinjer för personalpolitiken ”Hu- man resources – riktning vision 2010” genom att de fått det tilldelat.. Ingen av de intervjuade