• No results found

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Bygg- och anläggningsmarknad Region Mitt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TMALL 0141 Presentation v 1.0. Bygg- och anläggningsmarknad Region Mitt"

Copied!
31
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Presentation v 1.0

Bygg- och

anläggningsmarknad

Region Mitt

(2)

2

• Den globala ekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under prognosperioden 2018-2019.

Expansiv finanspolitik i USA ( +2,8 procent i år och +2,6 procent nästa år) och god tillväxt i övriga OECD-länder. Europa fortsätter att växa i god takt, euroområdet beräknas öka med 2,4 procent i år och +2,6 procent nästa år.

• Svensk ekonomi bromsar in och uppvisade en måttlig tillväxt under 2017, +2,4 procent. BNP tillväxten beräknas i år till +2,2 procent och för 2019 till +1,9 procent.

• Under 2018 dämpas bygginvesteringarnas kraftiga uppgång eftersom bostadsbyggandet

minskar, anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag. Bygginvesteringar beräknas öka + 2 procent under 2018 och under 2019 en minskning med 3 procent, sammantaget är konjunktur- läget inom byggindustrin fortsatt stark.

• De totala anläggningsinvesteringarna (privata och offentliga) minskade med 1 procent under 2017 men beräknas öka med 4 procent under 2018 och 2019.

• Enligt Sveriges Byggindustrier omsätter den svenska byggmarknaden omkring 700 miljarder kronor varje år. Av dessa utgörs cirka 500 miljarder kronor av totala bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar.

• Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 90 miljarder kronor.

(3)

• Rekryteringsbehovet är alltjämt stort och brist på utbildad arbetskraft är fortsatt det främsta hindret för ökat byggande. Antalet utstationerade arbetstagare beräknas vara relativt högt under året men

kommer under 2019 att minska som en följd av minskat bostadsbyggande

.

• Företagsköp, allianser, joint ventures – trenden fortsätter och vi går mot en internationell anläggningsmarknad

• TRV arbetar för att sänka inträdesbarriärer och internationell marknadsföring av sina projekt:

- ger resultat men är också helt nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag nu och framöver

• Antalet tekniska konsultföretag minskar genom uppköp – vi bör underlätta för nya konsulter !

• Trafikverkets jobbar för att skapa en hållbar och attraktiv anläggningsmarknad - mer behöver göras

• I en stark byggmarknad blir följande ingredienser viktiga för Trafikverket : -Framförhållning och kvalitet i inköpstidplan

-Planera inköp och fördela projekt över tid utifrån marknadssituation

-Sänkta inträdesbarriärer för internationella aktörer och små och medelstora företag -Internationell marknadsföring av TRV projekt

-Samordning med projekt Inom och utanför Trafikverket, paketering över projektgränser -Styra och kontrollera leveranser ( kvalitet och arbetsmiljö)

-Branschsamverkan

(4)

4

Region Mitt- regionala byggmarknaden

Dalarnas län

Västernorrlands län Jämtlands län

Gävleborgs län

* Nettoomsättningen i byggindustrin ökade i Region Mitt från 31 miljarder 2007 till 48 miljarder 2016, en ökning med 54 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +71 procent)

Byggindustrin definieras utifrån SNI 41-43 bygg- och anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsföretag) Källa: Sveriges byggindustrier, regionala branschnyckeltal 2017

(5)

Region Mitt- regionala byggmarknaden

• Under perioden 2007-2016 ökade antalet anställda med 24 procent i regionen (byggindustrin totalt +36 procent)

• Netto omsättningen per anställd ökade i Region Mitt från 1,43 miljoner 2007 till 1,75 miljoner 2016, en ökning med 22 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +26 procent, näringslivet totalt +7 procent)

Sammantaget visar de regionala branschnyckeltalen, perioden 2007-2016, på en växande byggmarknad och på en utveckling där omsättningen i byggindustrins företag ökar i snabbare takt än antalet anställda.

(6)

6

Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna

(1) Åre - Bonäshamn-Huså (1) Sundsvall - Dingersjö (1) Sandviken - Tuna trafikplats E16 väg 541 J (1) Ludvika - Borlänge-Ludvika, Mellanblock 48 mkr - Förstärkning av väg 662 mellan Bonäs 48 400 mkr - Anläggande av mötesstation Dingersjö 400 44 mkr - Anläggande av trafikplats Tuna E16/v 44 35 mkr - Åtgärder på järnvägen mellan Borläng 35

(2) Östersund - Inlandsbanan (2) Sundsvall - Bergsåkerstriangeln, TE01 (2) Gävle - Gävle Hamn, etapp 2 (2) Falun - Hosjö-Korsnäs

35 mkr - Upprustning av inlandsbanan, Östersu 35 75 mkr - Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke 75 35 mkr - Överlast/markåtgärder Gävle Hamn 35 35 mkr - Nybyggnad av kraftstation och dammar 35

(3) Åre - Storlien-Gränsen (3) Sundsvall - Malandstriangeln Birsta (3) Gävle - Årummet, etapp 2/över Gavleån (3) Smedjebacken - U länsgräns-Smedjebacken 35 mkr - Spårbyte Storlien-Gränsen 35 75 mkr - Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsb 75 30 mkr - Nybyggnad av strandpromenad/brygga m ftve 30 35 mkr - Anläggande av mötesfri väg mellan U 35

(4) Åre - Storlien-Norska Gränsen, elekt (4) Sundsvall - Sundsvalls resecentrum-Trafikp (4) Gävle - Landsortssatsningen Gävleborg (4) Malung - Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen, 35 mkr - MBEST och elektrifiering vid järnväg 35 75 mkr - Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsval 75 35 mkr - Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs 35 35 mkr - Ombyggnad av väg Fiskarheden-Evertsb 35

144

(5) Härjedalen - Vallen (5) Sundsvall - Norr om Kristinavägen (5) Malung - Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen,

30 mkr - Nybyggn av exploateringsområde & fle 30 60 mkr - Ev nybyggnad av flerbostadshus i Hag 60 35 mkr - Ombyggnad av väg Fiskarheden-Evertsb 35

(6) Åre - Nationalarenan Del av Mörviken (6) Sundsvall - Bergsåker 17:1 (6) Malung - Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen,

25 mkr - Nybyggnad av en stor skidlift i Åre 25 50 mkr - Exploatering samt nybyggnad av villo 50 35 mkr - Ombyggnad av väg Fiskarheden-Evertsb 35

735

(7) Åre - Såå-Vik (7) Ludvika - Gonäs avlopssreningsverk

19 mkr - Förstärkning av väg 659 mellan Såå-V 19 32.5 mkr - Ombyggnad av avloppsreningsverk i Go 35

245 (8) Östersund - Frösö Ridcenter

15 mkr - Rivning och nybyggnad av servicedele 15

(9) Bräcke - Gällö ESIK

15 mkr - Åtgärder vid järnvägen i Gällö 15 257

Källa: Sveriges Byggindustrier

(7)

I senaste prognosen ( 2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019.

Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna.

Källa: Sveriges Byggindustrier

+3%

+6% +5% +1% -2%

-3% +5%

+2%

+9%

+9%

År

År

(8)

TMALL 0141 Presentation v 1.08

(9)

Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017

• Total inköpsvolym var 40 113 Mnkr.

• Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 55 % av total

inköpsvolym.

• Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 85 % av total

inköpsvolym.

• Totalt antal leverantörer i Trafikverket 9 755 st.

Region Nord 3 277 Mnkr, 8%

Region Mitt 5 253 Mnkr 13%

Region Väst 8 050 Mnkr, 20%

Region Syd 4 817 Mnkr 12%

Region Stockholm/Öst 12 255 Mnkr, 31%

varav

Investeringar 17 954 Mnkr

Underhåll 17 833 Mnkr

Övrig verksamhet 4 326 Mnkr

Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen

Nationella åtgärder och

Centrala funktioner 6 461 Mnkr, 16%

(10)

10

Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym, Region Mitt

Trafikverkets inköpsvolym, Region Mitt, år 2017 Total volym 5 253

mnkr

Region Mitt 5 253 mnkr,

13 %

Inköpsvolym Region Mitt Väg Järnväg Övrig Totalt

År 2017 vsh

Investering exkl BEST 762 821 0 1 583

Investering BEST 0 178 0 178

Summa investeringar 762 999 0 1 761

Underhåll baskontrakt 807 655 0 1 462

Övrigt underhåll 1 203 796 0 1 999

Summa Underhåll 2 010 1 451 0 3 461

Övrig verksamhet 0 0 1 1

Summa regional inköpsvolym 2 772 2 450 1 5 223

(11)

Trafikverkets Region total inköpsvolym år 2017 uppgår till 5 253 mnkr ( + 13 procent jämfört med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverket Region Mitt 10 största leverantörer uppgår till 3 906 mnkr (ca 74% av total inköpsvolymen 2017) 80 procent av volymvärdet motsvaras av ca 14 leverantörer ( fg år 15 st leverantörer ). * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden.

(12)

12

Region Mitt 1 761 mnkr,

10%

Nyckeltal investeringar, Region Mitt 2013 2014 2015 2016 2017

Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet

Investering väg 4 4 7 9 8

Investering järnväg exkl. BEST 8 7 11 19 15

Investering järnväg BEST 2 3 3 6 9

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

Investering väg 3,4 3,3 3,7 2,9 2,8

Investering exkl. BEST 3,8 3,6 3,4 3,6 3,5

Investering BEST 4 3,4 3,4 2 2,5

Mnkr

(13)

Investeringar väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 762 Mnkr (fg. år 590 mnkr) och utgör ca 10% av totala volymen för investeringar, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 648 mnkr (cirka 85 procent av den totala volymen).

Region Mitt 762 Mnkr,

10%

(14)

14

Investeringar järnväg exkl. BEST, uppgick år 2017 totalt i regionen till 821 mnkr, (fg. år 512 mnkr) och utgör ca 13% av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 573 mnkr (cirka 70 procent av den totala volymen).

Region Mitt 821 mnkr, 13%

(15)

Investeringar järnväg BEST, uppgick år 2017 totalt i regionen till 178 mnkr, (fg. år 311 mnkr) (och utgör ca 7% av totala volymen för investeringar i Trafikverket). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 144 mnkr (cirka 81 procent av den totala volymen). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom investering BEST uppgick till 13 miljoner kronor år 2017.

Region Mitt 178 mnkr, 7 %

(16)

16

Viktat medelvärde Region Mitt: 3,0 (baserat på 110 st bedömningar)

Jämfört genomsnitt hela landet 2,8 (baserat på 732 st bedömningar)

Region Mitt

Ny- & ombyggnadsentreprenader

(17)

Region Mitt 3 461 Mnkr,

19%

Mnkr

(18)

18

Region Mitt 1462 mnkr,

20%

Nyckeltal underhåll baskontrakt, Region Mitt 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet

Baskontrakt väg 2 2 2 2 2

Baskontrakt järnväg 2 2 2 2 2

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

Baskontrakt väg 3,2 - 2,6 3,8 4,0

Baskontrakt järnväg - 2,0 1,0 2,0 3,0

Mnkr

(19)

Underhåll baskontrakt, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 807 mnkr (fg. år 904 mnkr) och utgör ca 21% av totala volymen för underhåll baskontrakt i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största

leverantörerna i regionen uppgick till 806 Mnkr (cirka 99 procent av den totala volymen).

Region Mitt 807 Mnkr, 21%

(20)

20

Underhåll baskontrakt järnväg uppgick år 2017 totalt i regionen, till 655 mnkr (fg. år 630 mnkr) och utgör ca 18% av totala volymen för baskontrakt i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 644 Mnkr (cirka 98 procent av den totala volymen).

Region Mitt 655 mnkr, 18%

(21)

Viktat medelvärde Region Mitt: 2,9 (baserat på 37 st bedömningar)

Jämfört genomsnitt hela landet 2,6 (baserat på 273 st bedömningar)

Region Mitt

Baskontrakt väg och järnväg

(22)

22

Region Mitt 1 999 mnkr,

19 %

Nyckeltal underhåll övrigt, Region Mitt 2013 2014 2015 2016 2017

Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet

Underhåll övrigt väg 4 5 8 6 4

Underhåll övrigt järnväg 4 4 12 16 16

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

Underhåll övrigt väg 3,5 3,4 4,0 3,7 3,6

Underhåll övrigt järnväg 3,4 3,3 4,5 2,5 3,5

Mnkr

(23)

Övrigt underhåll väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 203 mnkr (fg. år 1 162 mnkr) och utgör ca 20%

av totala volymen för övrigt underhåll i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 1 111 Mnkr (cirka 92 procent av den totala volymen).

Region Mitt 1 203 mnkr,

20 %

(24)

24

Övrigt underhåll järnväg uppgick, år 2017 totalt i regionen, till 796 Mnkr (fg. år 463 Mnkr) och utgör ca 19%

av totala volymen för övrigt underhåll i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 547 Mnkr ( cirka 69 procent av den totala volymen). Utöver de största leverantörerna finns

avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom övrigt underhåll uppgick till 93 miljoner kronor år 2017.

Region Mitt 796 mnkr, 19%

(25)

• Total inköpsvolym 2017 var 5 473 Mnkr.

• Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 68 % av total

inköpsvolym.

• Inköpsvolym varav:

- väg 31 % - järnväg 60 %

- övriga leveranser 9 %

Region Nord 352 Mnkr, 6%

Region Mitt 608 Mnkr 11%

Region Väst 1 426 Mnkr, 26%

Region Syd 494 Mnkr 9%

Region Stockholm/Öst

2 057 Mnkr, 38%

Nationella åtgärder och

Centrala funktioner 536 Mnkrx 10%

* Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut

** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden.

(26)

26

• Total inköpsvolym 2017 var 608 mnkr.

• Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 82 % av total

inköpsvolym.

• Inköpsvolym varav:

- väg 42 % - järnväg 46 %

- övriga leveranser 12 %

Region Mitt 608 Mnkr 11%

* Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut

** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden.

(27)

Nyckeltal tekniska tjänster och konsulter, Region Mitt 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet

Tekniska tjänster och konsulter, väg 9 6 5 4 4

Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 8 9 6 5 9

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

Tekniska tjänster och konsulter, väg 3,3 4,0 3,8 2,2 2,8

Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 3,5 2,7 4 2,6 2,6

(28)

28

Tekniska tjänster och konsulter, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 254 mnkr (fg. år 247 Mnkr) och utgör ca 15 procent av totala volymen för Tekniska tjänster och konsulter, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 234 mnkr (cirka 92 procent av den totala volymen).

Region Mitt 254 Mnkr, 15%

(29)

Tekniska tjänster och konsulter, järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 278 mnkr ( fg år 210 Mnkr) och utgör ca 8 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, järnväg, i Trafikverket.

Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 232 mnkr (cirka 84 procent av den totala volymen).

Region Mitt 278 Mnkr, 8%

(30)

30

Viktat medelvärde Region Mitt: 2,9 (baserat på 82 st bedömningar)

Jämfört genomsnitt hela landet 2,6 (baserat på 532 st bedömningar)

Region Mitt

Projektering väg och järnväg

(31)

På Trafikverkets Webbplats hittar du all information om våra aktuella och planerade upphandlingar. Listorna uppdateras kontinuerligt-så håll ständig koll!

Här finns alla våra upphandlingar:

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Aktuella-upphandlingar

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Planerade-upphandlingar

References

Related documents

Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att planera och anlägga byggklar mark och tillhörande infrastruktur för att möjliggöra och underlätta för etablering

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige om att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens. investeringsutrymme

Detta är tydligast inom certifiering och för vissa tjänster inom teknisk provning och utvär- dering samt kalibrering, men gäller också andra typer av konsult-

Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom brott mot eller åsidosättande av lag, annan författning, myndighets föreskrift eller beslut, domstols dom eller

Innan anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda till

Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar..

Orust Motor är sedan en lång tid tillbaka auktoriserad serviceverkstad för Volkswa- gen, Volkswagen Transportbilar och Audi.. På senare tid har även Skoda och Seat

Vid avvikelse från de 8 timmarna ska du trycka på + tecknet ute till höger, du får då fram en ny rad på just denna dag och kan fortsätta registrera för att antingen fylla upp till