FÖRSTEGET. Slutapport Rapportförfattare: Sara Svensson

Full text

(1)

FÖRSTEGET

Slutapport 2015-09-01 – 2015-12-31

(2)

Innehållsförteckning Sammanfattning

1. Deltagarna 4

1.1 Beskrivning av målgruppen 4

1.2 Genomförande 5

1.3 Resultat och effekter 6

2. Personalen 8

2.1 Beskrivning av personalen 8

2.2 Genomförande 9

2.3 Resultat och effekter 9

3. Organisationerna 10

3.1 Beskrivning av projektorganisationen 10

3.2 Genomförande 11

3.3 Resultat och effekter 12

4. Projektets budget 12

5. Avvikelser 12

6. Förutsättningarna för att nå projektets mål 12

7. Förutsättningarna för implementering 13

8. Statistik 14

(3)

Sammanfattning

Askersunds kommun hade under en längre tid observerat en avsaknad av en verksamhet som aktivt stödjer de unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Visionen var att starta ett projekt som vände sig till unga vuxna med behov av stort stöd och en vilja att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. En önskan fanns att identifiera och fånga upp den målgrupp som riskerade att fastna i ett långvarigt utanförskap.

Planen var att starta ett projekt som aktivt vänder sig till dessa unga och arbeta med dem enligt metoden Supported Employment.

Deltagarna skulle vara i stort behov av stöd till arbete eller studier, i åldern 18-30 år och bosatta i Sydnärke kommunerna Askersund, Kumla, Hallsberg och Laxå.

Med stöd av samordningsförbundet i Sydnärke startades projektet Försteget upp den 1 september 2015. Tidigare under året genomförde Askersunds kommun en inventering av behov hos

målgruppen, sammanställde kartläggningsmaterial och iordningställde grupplokalen.

En projektledare anställdes till projektet och två arbetscoacher tillsattes.

Projektet tog löpande in deltagare som hänvisats från projektets samverkanspartner. Deltagarna tilldelades en personlig arbetscoach och påbörjade kartläggningen. Under och efter att

kartläggningen pågick deltog deltagaren i Förstegets gruppverksamhet.

Mot slutet av året ökade antalet deltagare i gruppen snabbt vilket gjorde att de befintliga lokalerna inte räckte till samt att kartläggningen drog ut något på tiden.

Ganska snart såg projektpersonalen en ökad livskvalitet och ett ökat intresse hos deltagarna. De blev mer öppna och gruppen hade ett mycket gott klimat.

Några av deltagarna började pröva på arbetsträning och praktik. De gavs även chansen att pröva på en arbetsplats för en dag, så kallad ”Job Tasting”. Två av deltagarna studerade ett enskilt ämne på komvux i kombination med gruppverksamheten. En av deltagarna fortsatte till avlönat arbete.

Sammanfattningsvis har vi under dessa månader kommit fram till vikten av att ha denna typ av verksamhet, då kombinationen av personlig arbetscoachning och gruppverksamhet för målgruppen inte fanns tidigare.

Genom projektet hoppas Försteget kunna sprida vår erfarenhet till andra intressenter och organisationer som arbetar med personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Projektet fortsätter under 2016.

(4)

1. Deltagare

1.1 Beskrivning av målgruppen

Vad kännetecknar målgruppen

Målgruppen för projektet är unga vuxna som är i omfattande behov av stöd för att finna och behålla ett arbete eller att hitta en studieform som passar. Alla deltagare har någon form av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra sociala och arbetsmarknadsrelaterade hinder.

Gemensamt för deltagarna är behovet av enskild arbetscoachning och motiverande stödsamtal. De flesta deltagarna har även behov av kunskap och utbildning i arbetsrelaterade ämnen samt

kännedom om psykisk och fysisk hälsa.

Hur har identifieringen av deltagarna fungerat

Flera deltagare identifierades genom kommunens redan befintliga verksamheter. Där framgick att det fanns ett annat behov av stöd för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Några var kända som så kallade hemmasittare, via Mottagningsteamet kom de deltagare som på egen hand sökt lämplig verksamhet. Via Mottagningsteamet och besök av projektpersonalen runt om i Sydnärke kommunerna spreds informationen om projektet och dess målgrupp.

Hur har deltagarna valts ut

Kriterier för att tillhöra Försteget har varit följande:

• Vara i behov av omfattande stöd för att nå arbetsmarknaden

• Vara motiverad att förändra sin situation

• Vara mellan 18-30 år

• Ha fastställd inkomst

• Ha fast bostad

• Kunna uppge fullständiga personuppgifter

• Ej vara aktiv i missbruk

Projektets samverkanspartner har kontaktat Försteget när de haft en deltagare som passat in på kriterierna och som varit intresserad av att delta. Därefter har det skett en eller flera träffar med handläggare, deltagare och projektpersonalen för att utbyta information och säkerställa att projektets inriktning varit rätt för deltagaren.

Vilka har skickat deltagarna

Vid årsskiftet har deltagare hänvisats från socialförvaltningen i Askersund, Alléskolan i Hallsberg, Mottagningsteamet i Sydnärke samt Enheten för funktionsstöd i Askersund.

(5)

1.2 Genomförande

Hur fungerar den verksamhet som projektet bedriver för deltagarna

Projektet är uppbyggt så att varje deltagare går igenom en noggrann personlig kartläggning och yrkesmatchning, syftet är att locka fram vad den enskilde vill och vilka möjligheter denne har att förverkliga detta. Processen beräknas ta cirka fyra veckor och startar efter inskrivning i projektet.

Varje deltagare har två arbetscoacher, detta för att trygga upp för deltagaren vid eventuell frånvaro av coachen. Deltagaren erbjuds också motiverande samtal.

I planen ingår även en gruppverksamhet, där är syftet främst att förbereda deltagaren både

personligt och kunskapsmässigt inför mötet med arbetsmarknaden. Gruppverksamheten bedrivs tre förmiddagar i veckan.

• Tisdagar ligger fokus på det personliga planet, ämnen som självkännedom, stresshantering hälsa och personliga mål drivs. Vår hälsocoach Ulrika har lett föreläsningarna

• Onsdagar har vi ”Öppet hus”, där ges möjlighet till social samvaro, enskilda samtal med coacherna och möjlighet att använda Förstegets datorer

• Torsdagar ligger fokus på arbetsinriktade ämnen, vi har varit på studiebesök på olika arbetsplatser, övat på hur en anställningsintervju kan gå till, träffat representanter från facket, m.m . Deltagarnas önskemål och behov ligger i fokus

Hur skulle verksamheten kunna bli bättre, hur stämmer den med beskrivningen i projektplanen

Vi har observerat att flera av deltagarna är mycket ensamma på sin fritid så där har vi startat upp ett samarbete med kommunens dagliga verksamhet som har kvällsöppet en dag i veckan. Förstegets deltagare erbjudas att delta och en coach från Försteget är med. En meningsfull fritid ökar lusten och motivationen att förändra sin livssituation.

Personalen upplever att gruppen är för stor, några av deltagarna upplever att de inte riktigt vågar eller på grund av sin funktionsnedsättning inte riktigt orkar ta in all information som ges vid träffarna. En åtgärdsplan är påbörjad för att trygga deltagarna ytterligare.

Får individen rätt insatser i förhållande till sitt behov, uppstår väntetider för deltagarna

Vi arbetar fortfarande på att utforma verksamheten så den passar både individuellt och i grupp.

Några av deltagarna har visat behov av struktur och stöd runt sin hemsituation samt behov av professionellt samtalsstöd och läkarkontakt. Där kan vi lotsa deltagaren vidare till rätt insats.

Hitintills har alla deltagare som önskat och uppfyllt kriterierna på Försteget fått plats.

(6)

Vilka anpassningar av processen har gjorts

En del ändringar har gjorts sedan starten. Främst att vi utökat dagarna för gruppverksamheten till tre, mot tidigare två samt att varje deltagare nu har två arbetscoacher. Vi har även infört en möjlighet för deltagarna att pröva på projektet i fyra veckor för att se om det matchar deltagarens behov och förväntningar. Vi har även observerat att behovet av samlat stöd är mer omfattande än vad vi tänkte från början så projektet har breddat målgruppen till 18-65 år.

Hur förändras gruppen under processen, nya behov

Gruppen har blivit mer homogen och öppen, även svårare och mer personliga ämnen har diskuterats och deltagarna visar stor respekt och förståelse för varandra.

Gruppen och projektpersonalen märkte att de befintliga lokaler som fanns blev för små, så projektet hyr nu en lägenhet i Askersund.

Som tidigare nämnt upplever några att gruppen är för stor.

1.3 Resultat och effekter

Projektets mål:

att underlätta för personer i stort behov av stöd att nå den reguljära arbetsmarknaden och i förlängningen nå egen försörjning

att erbjuda gruppverksamhet och kartläggning till 30 personer under en två års period

att 80 % av deltagarna i projektet är ute i arbetsliknande sysselsättning eller studier vid projekttidens slut

Hur ser resultaten ut i förhållande till projektets mål på individnivå

Projektet har nått ut till den tilltänkta målgruppen, Försteget erbjuder gruppverksamhet samt personlig kartläggning och coachning.

Vid årsskiftet har 18 personer deltagit i projektet.

• 8 personer hänvisades från Enheten för funktionsstöd

• 6 personer hänvisades från Individ och familjeomsorgen

• 4 personer hänvisades från mottagningsteamet

• 1 person hänvisades från Alléskolan i Hallsberg

(7)

Vid årsskiftet har

• 14 personer genomgått kartläggningen

• 4 personer arbetstränat på olika arbetsplatser och fått en arbetsbedömning

• 1 person fått tillsvidareanställning

• 2 personer studerat enskilt ämne på komvux

Förbättras eller uppnås livskvalitet, hälsa och arbetsförmåga

De flesta säger sig ha förbättrat sin livskvalitet, de hör nu hemma i ett sammanhang och de har någon som tror på deras förmåga. Många upplever det positivt att träffa andra som befinner sig i liknande situationer som de själva. Flera har även börjat tänka mer på sin hälsa, de är delaktiga i diskussioner kring kost, motion och tobak och kommer ofta med frågor efteråt. De har även föreslagit mer hälsorelaterade ämnen och flera säger att de vill ta promenader tillsammans.

Några har hunnit få sin arbetsförmåga bedömd på olika arbetsplatser som har intresserat dem.

Någon har visat sig ha mycket god arbetsförmåga, det framkom att vikten av tydliga och enkla arbetsuppgifter underlättade och det ledde sedan till anställning. Någon har visat större behov av stöd och handledning och någon har inte varit redo på det personliga planet och behöver jobba mer på sin självkänsla och motivation.

Vilka insatser har störst effekt på resultaten

Det är kombinationen av gruppverksamheten där deltagarna ges chansen att fylla på med den kunskap just den saknar inom vissa områden. Att sedan ha en personlig coach som tar ett helhetsgrepp om personen och kunnat fungera som ”spindeln i nätet” i kontakter med olika myndigheter som berör personen har visat sig vara mycket positivt och effektfullt.

Vilka andra effekter märks på individerna

Vi upplever att de är mer öppna och vågar diskutera och dela med sig av sina tidigare erfarenheter när vi har gruppverksamhet. Intresset för yrken och studier har även ökat då deltagandet på

studiebesök på olika arbetsplatser och skolor har varit mycket högt. Flera deltagare uttrycker också att det är viktigt att ha gruppverksamheten att gå till och har uttryckt att de känns långsamt de gånger träffarna inte kunnat genomföras vid exempelvis utbildning för projektpersonalen eller vid helgdagar. En av deltagarna har slutat röka som förändring i den personliga processen.

Finns det kvarstående behov

Då projektet är i sin början finns det stora kvarstående behov.

(8)

Vad tycker deltagarna

I en utvärdering som gjorts av deltagarna har det framkommit att idén med att arbeta både enskilt och i grupp med deltagaren har varit mycket positiv. Det beskrivs som en trygghet för deltagaren att veta att de har en person som kan fungera som länk mellan olika myndigheter. Gruppverksamheten beskrivs som positiv då det ger en chans att bryta isolering och att träffa andra i liknande situation.

Några har dock upplevt att gruppen varit för stor emellanåt. I undersökningen framkom även att den befintliga lokalen var för trång, och inte låg placerad på ett sätt som kändes bekvämt då chans till anonymitet varit obefintlig. Flera lämnade också förslag på framtida teman och studiebesök.

2. Personal

2.1 Beskrivning av personalen

Hur har personalen valts ut/rekryterats

Tre personer har arbetat i projektet. Sara Svensson från socialpsykiatrin, Johan Fältström från LSS enheten samt Ulrika Andersson från Arbetsmarknadsenheten. Alla anställda i Askersunds kommun. Personalen valdes ut efter kompetens och erfarenhet.

Kompetenskrav

Utbildning i Supported Employment, motiverad samtalsmetodik samt erfarenhet från

arbetscoachning var ett krav. Även erfarenhet av att leda gruppverksamhet samt att föreläsa i aktuella ämnen var önskvärt.

Projektledaren skulle ha tidigare erfarenhet av samordnartjänst samt utbildning inom detta.

Personalsammansättningen

Johan är 36 år och har barn och fritidsutbildning i botten , samt ett flertal vidareutbildningar inom funktionsnedsättning, musikterapi och pedagogik, han har en bakgrund som handledare på daglig verksamhet inom LSS.

Ulrika är 42 år är utbildad hälsoutvecklare. Hon har en bakgrund inom äldreomsorgen och är även utbildad massör. Arbetar delar av tiden som handledare på AME.

Sara är 37 år och har en kvalificerad yrkesutbildning inom psykiatri och har erfarenhet att arbeta med unga vuxna med psykiskt funktionsnedsättning. Hon har en bakgrund som samordnare på Socialpsykiatrin i Askersund. Har tjänsten som projektledare på Försteget.

Samtliga har sedan tidigare stor erfarenhet som arbetscoacher.

Förändras kompetensbehovet i projektet över tid

Hitintills har befintlig kompetens räckt till.

(9)

2.2 Genomförande

Arbetsfördelningen mellan personalen, belastning jämt fördelat i arbetsgruppen

Arbetsfördelningen har oftast varit jämn, då någon coach haft ett tyngre uppdrag har de andra kunnat avlasta på andra arbetsuppgifter. Personalen delar upp coachuppdragen mellan sig. Samtliga fungerar som föreläsare utifrån kompetens och erfarenhet. En av coacherna ansvarar för IT och telefoni samt ansvarar för projektets slutna Facebookgrupp. Projektledaren ansvarar för planering, övriga administrativa uppgifter samt har kontakt med Finsam.

Samverkan mellan medarbetare

Projektpersonalen har haft möte varje vecka för att se att planen fortskrider, planerat kommande aktiviteter och teman samt lyfter nya ärenden. Mötet har även fungerat som handledning och möjlighet till diskussion och reflektion av enskilda ärenden.

Fungerar olika möten i projektet

Projektet har löpande möten med ledning och externa aktörer kontinuerligt.

Fungerar ledning och stöd från projektledaren

Projektpersonalen upplever att ledning och stöd från projektledaren är gott.

Lärande i projektet, behov av kompetensutveckling

Personalen har gått två vidareutbildningar inom Supportet Employment under projekttiden samt deltagit i olika arbetsgivarforum.

Exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen

Periodvis har tiden upplevts som ett hinder, ingen av personalen arbetar heltid med projektet och det har det ibland upplevt som stressigt. Ett exempel på en sådan period är när flera nya deltagare startar i projektet samtidigt, vid starten är det extra viktigt för deltagaren att få mycket tid och möjlighet till uppmärksamhet.

En tydlig framgångsfaktor har varit att personalen kommer från olika verksamheter vilket ger en bred kompetens och en bra möjlighet att möta deltagare med olika behov och svårigheter. Även att personalen består av både kvinnor och en man kan ses som en framgångsfaktor.

2.3 Resultat och effekter

(10)

Fungerar samverkan bättre

Samverkan har hitintills fungerat bra.

Har ”helikopterperspektivet” ökat

Inget speciellt att kommentera med tanke på projektets korta längd.

Vilka erfarenheter vill personalen ta med sig

Personalen berättar att de genom projektet fått chans att träffa en bredare målgrupp än de tidigare har arbetat med. Personalen tycker också att de delat värdefull kunskap med varandra.

Vidare berättar personalen att flera av deltagarna har ett mer omfattande behov av stöd än de räknat med. Långvarig utanförskap och stress har satt djupa spår i många av deltagarna vilket gör att vägen till den reguljära arbetsmarknaden är lång.

Borde samverkan fortsätta

Samverkan upplevs som mycket viktigt när man arbetar med denna målgrupp. Allt för att deltagaren ska få enklare och rätt insatser.

3. Organisation

3.1 Beskrivning av projektorganisationen Fungerar styrning och ledning

Organisationen för projektet består av enhetschef från arbetsmarknadsenheten, enhetschef från Enheten för funktionsstöd samt projektledare.

Ekonomi, budget och lokaler

Enhetschefen för funktionsstöd har haft det övergripande ansvaret när det gäller ekonomi.

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för funktionsstöd har bidragit med en vardera 50% tjänst för arbetscoacherna. Enheterna har även bidragit med medel för utbildning, inventarier samt IT och telefoni.

Projektet bedrevs till en början i socialpsykiatrins befintliga lokaler. Vid behov lånade projektet lokaler på AME för större föreläsningar samt lånade datasal.

Förändrades detta över tid

Ett chefsbyte gjordes på Enheten för funktionsstöd och en ny chef tillsattes.

Projektet flyttade från den tidigare lokalen till en lägenhet om två rum och kök centralt i Askersund.

(11)

3.2 Genomförande

Hur har samverkan och kommunikation mellan aktörerna fungerat, med den egna verksamheten

Samverkan mellan olika aktörer har fungerat bra. Projektet har bjudit in arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt mottagningsteamet för att delge information om Försteget och dess

målgrupp. Vidare har projektpersonalen besökt socialförvaltningen i Askersunds kommun, projektet

”På väg” i Hallsberg samt deltagit i flera träffar med Alléskolan i Hallsberg. Försteget har även en tät kontakt med Activas arbetscoacher.

Försteget har även tagit emot flera studiebesök från andra kommuner som varit intresserade av verksamheten och dess arbetssätt.

Hur fungerar projektstyrningen

Projektpersonalen upplever att ledningen varit god och att man har fått det stöd man ansett sig behöva. Personalen har regelbundet avrapporterat till ledningen.

Håller projektet budget, kvantitet och kvalitet

Projektet håller budget och bedöms hålla en god kvantitet och kvalitet.

Fungerar den löpande uppföljningen

Uppföljningen fungerar enligt plan.

Försteget gör egna löpande uppföljningar för att säkerställa att deltagarna är på rätt väg.

Vilka förändringar utanför projektet kan påverka

Arbetsplatser som redan har personer som arbetstränar hos sig eller inte anser sig ha tillräckligt med arbetsuppgifter nog för att ta emot deltagare.

Deltagarnas psykiska mående är en faktor som kan påverkar resultatet.

Information

Inget att rapportera.

Vilka hinder och lösningar finns/har funnits

(12)

3.3 Resultat och effekter

Kostnader och kostnadseffektivitet

De större investeringskostnader för kommunen har varit datorer, mobiltelefoner, möbler och inredning till lokalerna. Det är för tidigt att säga något om kostnadseffektiviteten.

Samhällsekonomiskt perspektiv/utvärdering

Då en av deltagarna nått ut i egen försörjning finns en samhällsekonomisk vinst. Även de deltagare som är kvar i projektet och beräknas nå egen försörjning blir på sikt en vinst för samhället.

Har projektet lett till verksamhetsutveckling

Försteget har förbättrat möjligheten för de unga som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden att på sikt nå dit alternativ komma ut i studier.

4. Projektets budget

Planerad budget var följande:

Lokalhyra: 15 500

Utbildning/aktiviteter 13 500 Projektledare tjänst: 150 000 Summa: 179 000

Projektet har förbrukat medel för lokalhyra, projektledare tjänst samt delar av utbildning/aktivitet,

5. Avvikelser

Inga avvikelser finns att rapportera.

6. Förutsättningarna för att nå projektets mål

Lägesbeskrivning jämfört med målen

Projektet ligger bra till i jämförelse med de uppsatta mål som finns. Det visar sig främst genom god närvaro på gruppverksamheten samt att flera har gått ut i praktik och studier. Deltagarantalet i projektet är högt med tanke på dess korta gång.

(13)

Bedömning av projektets möjligheter att nå målen

Förutsättningarna att nå projektets mål anses vara goda. Då personal med hög kompetens inom området samt motiverade deltagare är chansen stor att flertalet kommer ut i arbete eller studier.

Deltagarantalet är redan högt och genom bland annat mottagningsteamet når vi ut till de andra kommunerna i Sydnärke och räknar på så sätt att flertalet deltagare ska komma in under 2016.

7. Förutsättningarna för implementering

Målgruppens nytta av projektet

För de personer som har en önskan och motivation att närma sig den reguljära arbetsmarknaden alternativt komma ut i studier har projektet haft stor nytta. Försteget erbjuder personligt stöd, motiverande samtal samt utbildning i arbetsinriktade och hälsofrämjande ämnen som kommer deltagarna till nytta på deras väg mot målet.

Det stöd målgruppen skulle ha fått inom respektive ordinarie verksamhet

De verksamheter som finns att tillgå kan inte matcha det behov dessa unga har för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. I kommunen finns Arbetsmarknadsenheten som delvis fokuserar på arbetsträning och coachning men det upplevs av flertalet deltagare som en för stor arbetsplats, behovet av en lite mindre och tryggare verksamhet har inte kunnat tillgodosetts. På de dagliga verksamheterna fokuserar man mer på sysselsättning och social samvaro.

Ett fåtal arbetsliknande uppgifter finns men den målgrupp Försteget vänder sig till är de som har ett behov av en personlig arbetscoach som kan stödja hela vägen till avlönat arbete eller studier. För att platsa på de dagliga verksamheterna behöver deltagaren ha en fastställd diagnos och biståndsbeslut från kommunens handläggare vilket inte behövs på Försteget.

Projektets tillgång till resurser

Inget att kommentera.

Utfallet/erfarenheterna av samverkan i projektet

Erfarenheterna av samverkan i projektet och med andra aktörer anses mycket goda. Det har varit lätt att boka möten och träffar och våra samverkanspartner har visat stort intresse för projektet. Vår erfarenhet av samverkan med olika myndigheter kring en enskild deltagare har varit mycket positiv.

Det har förenklat för deltagaren och rätt insats har kunnat erbjudas.

(14)

8. Statistik

Hemvist

Askersund Hallsberg Kumla Laxå

18 0 0 0

Könsfördelningen

Män Kvinnor Totalt

8 10 18

Resultat och måluppfyllelse

Arbete Egenförsörjning Studier Avbrott Fortsatt i aktivitet I väntan på insats

1 1 2 2 15 0

Nationalitet

Svensk Annan bakgrund

18 0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :