Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl

Full text

(1)

Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl. 09.00-10.15

Beslutande Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Virosa Viberg (SD) Per Carlström (-)

Christina Pettersson (C) Birgitta Lind Axelsson (V)

Ersättare Annamaria Eriksson (S) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Victoria Isufi (S) Christer Pihlblad

Hlödur Bjarnasson (KD) tjänstgörande, ers vakant (SD)

Övriga deltagande Madde Gustavsson, förvaltningschef

Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera Daniel Andersson Ersättare Christina Pettersson

Justeringens Socialförvaltningen den 18 augusti år 2016 plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 127-143 Jessica Brogren

Ordförande ………...

Susanne Karlsson

Justerare ...….

Daniel Andersson

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-18

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2016- - anslags nedtagande 2016- -

Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...

Utdragsbestyrkande

(2)

ÄRENDEN

§ 127 Delårsbokslut januari-juni år 2016

§ 128 Uppföljning av internkontrollplan för år 2016

§ 129 Val till socialnämndens arbetsutskott

§ 130 Åtgärdsplan gällande budget år 2016

§ 131 Arvode jourhem

§ 132 Riktlinje för högsta godtagbara hyra enpersonshushåll

§ 133 Handlingsplan för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld

§ 134 Hushållsnära tjänster

§ 135 Projektdirektiv – Hur och var vill äldre bo?

§ 136 El- och parcyklar

§ 137 Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

§ 138 Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

§ 139 Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

§ 140 Delegationsbeslut

§ 141 Meddelanden

§ 142 Anmälningsärenden

§ 143 Övriga frågor _____________

(3)

SN § 127 Dnr 2016/168

Delårsbokslut januari-juni år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Godkänna delårsbokslutet avseende januari-juni år 2016 och överlämna detta till kommunstyrelsen.

Ärendet

Under första halvåret påvisar Socialförvaltningen ett kraftig ekonomiskt underskott. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att få en budget i balans vid året slut.

Ledningssystemet är ett fortsatt ständigt förbättringsområde som förvaltningen fortsätter att arbeta med.

Individ och familj har under början av året utökat sin verksamhet med ytterligare ett HVB hem för ensamkommande barn. Samtliga barn som bor inom kommunens HVB hem har fått information om föreningslivet.

Verksamheten Individ och familj arbetar med att bygga upp olika former av öppenvård för att arbeta på hemmaplan med förebyggande arbete och på så sätt även minska placeringskostnader och köpt öppenvård.

Vård och omsorg fortsätter arbetet med att reducera delade turer och öka sysselsättningsgraden, ett arbete som fortsätter under året. Vård och Omsorg har även startat en enhet för äldre personer men psykisk ohälsa.

Under våren har 20 personal inom Funktionsstöd personlig assistans påbörjat validering till undersköterska, målet är att validera personal för att ytterligare öka kompetensen inom området.

Fortsatt värdegrundsarbete pågår inom både Vård och omsorg och Funktionsstöds verksamheter. Planering pågår kring nyckelfri hemtjänst och planeras att starta inom hemtjänstorganisationen i ett ytterområde.

Överföring från analoga till digitala trygghetslarm har upphandlats och personal har rekryterats för att handha detta.

(4)

Förvaltningen delgav socialnämnden delårsbokslutet januari-juni år 2016:

Delårsbokslutet socialförvaltningen: Budget avvikelse

Prognos juni 2016 Förvaltningsledning och administration (ADM) 0,0 0

Avd för funktionsstöd (FS) -3,2 -3,0

Avd för individ och familj (IoF) -2,3 -4,4

Avd för vård och omsorg (VoO) -2,7 -4,5

Totalt -8,2 -11,9

ADM Socialnämnd, central adm, tillstånd/tillsyn, ankomstreg.fakturor

Avd FS Adm, KRF, gruppboende, daglig verksamhet, Lass, Lss, Kontaktperson Lss, stödfamiljer, ledsagarservice, barn- och ungdomsboende externt, avlösarservice, externa placeringar SoL, Lss vuxna, skogsenheten

Avd IoF Adm, boendestöd, ANG, familjecentralen, kontaktpersoner/familjer, HVB vuxna, Adm ensamkommande barn, utsluss, fältkuratorer,

skuldsanering, familjerätt, barn- och ungdomsgruppen, ensamkommande barn, asylgruppen, ej attesterade fakturor, ekonomiskt bistånd

Avd VoO Adm, biståndshandläggare, KPR, hjälpmedelsförråd, sjukvård, rehabilitering, SÄBO, gruppboende demens, öppna hemtjänsten, servicehus, dagvård social & demens, dagvård rehab, korttidsvård

__________

Delges: Kommunstyrelsen Socialchef

Verksamhetschefer inom socialförvaltningen Ekonomienheten

(5)

SN § 128 Dnr 2016/167

Uppföljning av internkontrollplan för år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2016 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden beslutade att anta internkontrollplan för år 2016,

den 15 oktober år 2016, som omfattande nedanstående områden och processer:

- Verksamhet: bidragshantering, avgiftshantering, återsökningsrutiner, avtalsrutiner

- Personal: löne- och arvodeshantering

- Ekonomi: rekvisitionshantering, attesteringsrutiner

Nämnden får ta del av den uppföljning som har genomförts gällande interkontrollplan för år 2016.

- Utifrån resultatet har förvaltningen följande förslag att:

Socialförvaltningen arbetar vidare med att verkställigheten i verksamhetssystemet genomförs på ett korrekt sätt.

- Verksamheten arbetar vidare med rutiner kring signering av ordinarie personal görs på timrapporter för att säkerställa att personal arbetat och för vem.

- Verksamheten individ och familj utarbetar rutiner kring externa placeringar och att avtal därmed följs.

Förvaltningens förslag till beslut

Att uppföljningen per den sista juni lämnas till kommunstyrelsen.

__________

Delges: Socialchef

Verksamhetschefer inom socialförvaltningen Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

(6)

SN § 129 Dnr 2016/103

Val till socialnämndens arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Välja Virosa (SD) som ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt Pamela Hopkins (SD) som ersättare i

socialnämndens arbetsutskott efter Andreas Funks (SD) avsägelse.

Ärendet

Socialnämndens valde den 8 januari år 2015 arbetsutskott för

mandatperioden 2015-2018 bestående av nedanstående ledamöter och ersättare:

Ledamot Ersättare

Susanne Karlsson (C) ordf Christina Pettersson (C) John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S) Bo Stenberg (S) Victoria Isufi (S) Sven-Erik Larsson (M) Per Carlström (-)*

Andreas Funk (SD) Virosa Viberg (SD)

Andreas Funk (SD) inkom den 3 maj år 2016 med en avsägelse som ledamot i socialnämnden.

Ledamöter och ersättare till socialnämnden valdes genom proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december år 2014. Utifrån detta kan inget nyval göras för ordinarie ledamöter.

Sverigedemokraterna inkom den 27 maj år 2016 med förslag till val av socialnämndens arbetsutskott:

Att ersätta Andreas Funk (SD) med Virosa Viberg (SD) som ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott, och ersätta Virosa Viberg (SD) med Pamela Hopkins (SD) som ersättare i socialnämndens

arbetsutskott.

*vid val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott partitillhörighet FP _________

Delges:

(7)

SN § 130 Dnr 2016/150

Åtgärdsplan gällande budget år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Förvaltningschef Madde Gustavsson presenterar förslag på åtgärder för nämnden vid beredande nämnd år 2016, utifrån redovisad

budgetuppföljning med en prognos på minus 12 200 tkr.

Förvaltningen presenterar förslag på hur de kan fortsätta arbeta för att reducera underskottet.

_________

Delges: Förvaltningschef Verksamhetschefer Ekonom

(8)

SN § 131 Dnr

Arvode jourhem

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Godkänna den förändrade arvodesersättningen och

omkostnadsersättningen, samt ledighet för kontrakterade jourhem, enligt förvaltningens förslag.

Samt beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att öka antalet jourhem till 3 stycken med 1-2 platser i varje jourhem.

Ärendet

Förvaltningen föreslår en förändrad arvodesersättning och

omkostnadsersättning, samt ledighet för kontrakterade jourhem, enligt nedan:

Fast arvode 1 placering 20 000 kronor per månad Fast arvode 2 placeringar 25 000 kronor per månad Fast omkostnadsersättning enligt

SKL:s riktlinjer

923 kronor per månad

Vid placering omkostnad enligt SKL:s riktlinjer

0-12 år 189 kronor per dygn 13-19 år 214 kronor per dygn

Samt ledighet och semester enligt förslag, ledighet var 6:e helg, fredag 17.00-söndag kl 17.00, samt 4 veckors betald semester.

Socialnämnden föreslås även besluta att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att öka antalet jourhem till 3 stycken med 1-2 platser i varje jourhem.

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden godkänner den förändrade arvodesersättningen och omkostnadsersättningen, samt ledighet för kontrakterade jourhem, enligt förvaltningens förslag.

_________

Delges: Verksamhetschef individ och familj Enhetschef barn och unga

(9)

SN § 132 Dnr

Riktlinje för högsta godtagbara hyra enpersonshushåll

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Om ändringen av riktlinjen för högsta godtagbara hyreskostnad för enpersons hushåll, ändras från 4 240 kronor per månad till 4 287 kronor per månad.

Ärendet

Enligt nuvarande riktlinjer för 2016 godtas en högsta godtagbar hyreskostnad för en person på 4240 kr/mån.

I ett försörjningsstödsärende från Lindesbergs kommun där beslut fattats av Kammarrätten 2016-04-27 gällande godtagbar hyreskostnad, har Kammarrätten bedömt att en kommun får ha egna godtagbara hyresnivåer (istället för att använda sig av Försäkringskassans hyresnivåer som uppgår 4715 kr för 1-2 personer).

En kommuns egna hyresnivåer bör dock stämma överens med

hyresnivåerna i kommunen. Enligt uppgift från LIBO* finns bostäder om 1 rum och kök (r o k) att tillgå till en högsta hyreskostnad på 4287 kr/mån (då är inte hyreskostnad för nya bostäderna på Ålkilsbacken medräknade). Kammarrätten har därmed meddelat att då det

kommunala bostadsbolaget har bostäder om 1 r o k med hyreskostnad på 4287 kr/mån bör kommunen acceptera en sådan hyresnivå.

Med anledning av LIBO:s hyresnivåer och för att följa rättstillämpning efter Kammarrättens dom önskas att högsta godtagbara hyresnivå för enpersonshushåll höjs från 4240 kr/mån till 4287 kr/mån.

Förvaltningens förslag till beslut

Att riktlinjen för högsta godtagbara hyreskostnad för enpersons hushåll, ändras från 4 240 kronor per månad till 4 287 kronor per månad.

*Lindesbergsbostäder AB _________

Delges: Verksamhetschef individ och familj Enhetschef försörjningsstöd

(10)

SN § 133 Dnr 2016/68

Handlingsplan för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ersätta tidigare handlingsplan ”Handlingsplan för våld i nära

relationer och hedersrelaterat våld” med ”Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld”.

Ärendet

År 2014 antog Kommunfullmäktige ”Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)”

Handlingsplanen innehöll både övergripande och mer verksamhetsnära riktlinjer och rutiner för hur dessa ärenden ska och bör hanteras.

Vid revideringen av handlingsplanen har inriktningen varit att hålla handlingsplanen övergripande och att respektive verksamhet utformar rutiner för hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hanteras inom respektive enhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Att ”Handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld”

sänds vidare till kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige ersätter den tidigare planen med den nya handlingsplanen.

Reservation

Ledamot Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation.

_________

Delges: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Förvaltningschef socialförvaltningen

(11)

SN § 134 Dnr 2016/57

Hushållsnära tjänster

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tackar för rapporten och ger förvaltningschef i uppdrag att komplettera rapporten med kvalitetskrav för hushållsnära tjänster samt ekonomisk analys för införandet av hushållsnära tjänster enligt LOV (Lag om valfrihetssystem).

Återrapport i november år 2016

Ärendet

Två lagstiftningar reglerar upphandling av välfärdstjänster;

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV). Vissa kommuner tillämpar en eller båda lagarna för externa utförare. I Lindesbergs kommun har 359 personer någon form av hemtjänst. 20 % har enbart servicetjänster, vilket är 75 personer i hela kommunen.

Forskningen visar att äldre väljer utförare i ca hälften av fallen, självständigt eller med hjälp. De som har störst hjälpbehov är de som har svårast att vara aktiva i en kundvalsmodell. Inga stora effekter av valfrihetssystem går att utläsa av forskningen. Det har inte skett någon märkbar utveckling av utbudet. Inte heller några tydliga

kvalitetseffekter går att notera. Samma sak gäller på kostnadssidan.

För att gå vidare med införandet av hushållsnära tjänster måste bland annat prissättning, ersättningssystemets utformning och krav på producenterna utredas noggrant. Även kvalitetsuppföljning och

administration kring ersättning kommer att krävas. Detta innebär höjda administrativa kostnader för kommunen.

Ett sätt att påvisa möjligheten till valfrihet är att på hemsidan upplysa medborgarna om att som alternativ till hemtjänst kan använda

hushållsnära tjänster. Företagen erbjuder alla typer av hushållsnära tjänster, även sådana som hemtjänsten normalt inte utför, såsom fönsterputsning, trädgårdsarbete, snöskottning och hantverksarbete, till exempel målning, tapetsering och renovering.

Förvaltningen fick på nämndens sammanträde 2016-02-18 i uppdrag att utreda möjligheten att få de hushållsnära tjänsterna inom hemtjänsten

(12)

Det finns två lagar som reglerar upphandling av välfärdstjänster;

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt LOU. Lagarna är till stor del lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett förfrågningsunderlag fastställs krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga villkor som ska gälla.

Formellt krävs följande i både LOU och LOV:

- annonsering

- att anbud kommer in

- att det finns någon form av kvalificeringsfas - att ett avtal skrivs

- möjlighet till överprövning

Men LOV kräver dessutom:

- löpande annonsering

- att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas

- att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val - att kommunen, landstinget eller regionen ger information till

medborgarna för att möjliggöra ett medvetet val - att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas

Vid en eventuell upphandling av servicetjänster/hushållsnära tjänster är kundunderlaget en viktig faktor att ha med i beräkningen.

I april månad 2016 hade totalt 359 personer någon form av hemtjänst, 3 exempelvis städning, hjälp med dusch, matdistrubition etc. 75 av dessa personer, ca 20 %, har enbart någon form av servicetjänst.

För att gå vidare med införandet av hushållsnära tjänster måste prissättning, ersättningssystemets utformning, krav på producenterna, kundunderlag samt hur underlag utformas utredas noggrant. Initialt krävs uppskattningsvis en person som arbetar med detta, vilket kommer att innebära höjda administrativa kostnader för kommunen.

Idag finns inte några uttalade kvalitetskrav på kommunens egenregi, vilket behövs innan sådana krav kan ställas till externa utförare. Även efter införandet kommer kommunen att behöva kontrollera utförarna för att säkerställa att de beslut som är fattade följs.

Förvaltningen behöver också hitta modeller för ersättning till de externa utförarna. Detta skulle uppskattningsvis fordra en tjänst löpande.

_________

Delges:

(13)

SN § 135 Dnr 2016/121

Projektdirektiv – Hur och var vill äldre bo?

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta projektdirektiv gällande Hur och var vill äldre bo?

Ärendet

Socialnämnden får ta del av projektdirektiven (p.2016.499) avseende Hur och var vill äldre bo?

Lindesbergs kommun står inför en utmaning när det gäller särskilt boende. I dagsläget finns en kö till särskilt boende vilket kan tyda på att det redan idag är brist på platser på särskilt boende. Samtidigt som andelen äldre kommer att öka inom ett antal år och äldre kommer att leva längre.

Behoven, kraven och förväntningar på vården och omsorgen kan ändras i framtiden. För att möta dessa behöver kommunen ha en långsiktig äldreplan som spänner över ett antal olika områden. Dock är

boendefrågan den mest prioriterade frågan att ta tag i, varför det har beslutats att börja med en 5-årig handlingsplan för detta område.

Handlingsplanen ska bygga på såväl statistik över befolkning och befolkningsutveckling som på de äldres egna tankar och önskemål om vilken typ av boende man önskar och har behov av. Detta projekt fokuserar på den sistnämnda delen.

Med ett anpassat och tryggt boende klarar man sig längre tid hemma.

Äldreboendedelegationen tar i sitt slutbetänkande (SOU 2008:113) upp frågan om ”mellanboende” vilket kan vara seniorboende eller den i utredningen föreslagna boendeformen trygghetsboende. Dessa boendeformer ska erbjuda god tillgänglighet och ökat stöd för den enskilde. Det som bland annat skiljer särskilt boende från senior- eller trygghetsboende är att på det förstnämnda krävs biståndsbeslut (SoL) för att få plats, vilket det inte gör för de andra boendeformerna. I Lindesbergs kommun finns i dagsläget inga trygghetsboenden. Det kommunala bostadsbolaget och privata fastighetsbolag har

seniorboenden på några ställen i kommunen.

I Äldreboendedelegationens slutbetänkande beskrivs hur det finns en stark tendens till att flytta från sitt ägda småhus, och det finns även en ökad efterfrågan på t.ex. seniorbostäder. Efterfrågan på seniorbostäder

(14)

I Lindesbergs kommun efterfrågas boende för äldre på flera platser;

främst i norr (Storå/Guldsmedshyttan) och i centrala Frövi i anslutning till seniorboendet Tallen. Även i centrala Lindesberg tycks det finnas efterfrågan på boende; de flesta som står i kö till särskilt boende önskar att få komma till Ågården. Dock är det oklart vilken typ av boende som efterfrågas i de olika kommundelarna, om det är seniorboende,

”mellanboende” i form av trygghetsboende eller särskilt boende.

Syftet med projektet Hur och var vill äldre bo? är att ta reda på de äldres egna tankar och önskemål om vilken typ av boende man önskar och har behov av för att få ett bra planeringsunderlag för att kunna tillgodose behovet av boende för äldre i Lindesbergs kommun de närmaste åren.

Då projektet är inriktat på en 5-årig plan för boende för äldre är målgruppen 65–85-åringar, med och utan hemtjänst inom hela kommunen. Målgruppen kommer i fokusgrupper1 att delas upp i åldersgrupperna 65–75 och 76–85 samt i geografiska områden för att fånga olika behov och önskemål.

Fokusgrupper genomförs under sommaren 2016. Resultatet bearbetas under hösten. Resultatet från fokusgrupperna bör finnas klart i

november-december för att kunna sammanfogas med andra resultat i en boendeplan. Boendeplanen ska vara färdig till årsskiftet.

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden antar projektdirektiv gällande Hur och var vill äldre bo?

_________

Delges:

(15)

SN § 136 Dnr

El- och parcyklar

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen

Ärendet

Verksamhetschef för vård och omsorg Raija Spjuth informerade nämnden vid beredande nämnd i juni år 2016 om parcyklar i Lindesbergs kommun.

Då fanns tre parcyklar fördelade på Källgården, Solliden och vid Rehab Grönboda. Den cykeln som används mest är den vid Grönboda.

Inom vård och omsorg finns även fyra elcyklar som används av personal inom hemtjänstgrupper i centrala Lindesberg. Det finns önskemål även från hemtjänstgrupp i Frövi om elcykel.

_________

Delges:

(16)

SN § 137 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Nytt LSS boende

Verksamhetschef för funktionsstöd Jessica Öhlund informerar nämnden om planerna för det nya LSS boendet. Det finns en plan och förslag på placering och vid beredande nämnd i juni år 2016 informerades om att samråd pågår gällande detaljplan. Det nya boendet kommer att bestå av sex nya platser.

Löneöversyn

Inom verksamhetens område pågår löneöversyn.

Sommarvikarier

Verksamhetschef informerade vid beredande nämnd i juni år 2016, att det var klart med tillsättning av vikarier inför sommaren.

_________

Delges:

(17)

SN § 138 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för individ och familj Marie Ekblad informerade vid nämndens beredande sammanträde i juni år 2016 om följande:

Ärenden

- Inom försörjningsstödsenheten är det 527 aktuella ärenden. Det sker en rekrytering av socialsekreterare.

- Alkohol- och narkotikagruppen (ANG) hade under maj månad år 2016 6 anmälningar, 7 ansökningar och 14 pågående ärenden.

- Enheten för barn och unga hade vid informationstillfället en hög ansträngning med 122 anmälningar, 7 ansökningar och 129 pågående utredningar.

- Ensamkommande barn har 32 pågående ärenden, 4-5 nya ärenden under perioden januari-juni år 2016.

Personal

Under sommaren kommer bemanningsföretag att användas inom personalgruppen. Fyra handläggare är i tjänst under sommaren.

Rekrytering pågår inom familjeteamet och familjecentralen.

Nytt boende

Individ och familj har signalerat om behov av ett nytt boende, frågan har diskuterats i resursgruppen. Ny föreskrift gällande HVB kommer i november år 2016.

_________

Delges:

(18)

SN § 139 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Raija Spjuth informerade nämnden vid beredande sammanträde i juni år 2016 om följande:

Lönerevision inom verksamheten är klar.

Nyckelfri hemtjänst

I Fellingsbro har arbetat påbörjats med nyckelfri hemtjänst.

Reducering av delade turer

Inom de södra kommundelarna pågår projekt inom hemtjänsten för att minska antalet delade turer.

Betalningsansvar

Vid beredande nämnd i juni år 2016 väntade 33 på plats till särskilt boende, 12 väntade på plats vid demensavdelning och Lindesbergs kommun har fått en del i betalningsansvar från Region Örebro.

_________

Delges:

(19)

SN § 140 Dnr 2016/129

Delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade beslut.

Ärendet

Delegationsbeslut redovisas för nämnd i pärm, av nedanstående typ:

- Beslut entledigande kontaktperson - Beslut förordnande kontaktperson

Anställningsbeslut avseende nedanstående typ av tjänster - Undersköterska

- Gruppledare - Sjuksköterska - Arbetsledare - Stödpedagog - Vårdbiträde - Enhetschef - Dietist

- Undersköterska __________

Delges:

(20)

SN § 141 Dnr

Meddelanden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade handlingar.

Ärendet

1. Protokoll samverkansmöte 2016- 03-09, Socialförvaltningen, Kommunal, Vision

2. Månadsuppföljning mars, KS § 73, Kommunstyrelsen Månadsuppföljning mars, KS § 73

3. Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter juli - december 2015, KS § 87, Kommunstyrelsen Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter juli - december 2015, KS

§ 87

4. Protokoll samverkansmöte 2016- 04-08, Socialförvaltningen, Kommunal, SSR

5. Beröm för välskött utsmyckning med blommor på boendet Källgården, Medborgare

6. Förslag om att sätta upp anslagstavlor med information om aktiviteter mm, vid varje avdelning på boendet Källgården, Medborgare

7. Synpunkt på att hemsidan ska uppdateras med rätt tid för när porten stängs på Källgårdens boende

8. Rapport Blev det någon verkstad? Bidrar lex Maria och lex Sarah till säkrare vård och omsorg?, Inspektionen för vård och omsorg 9. Revisionsrapport från PwC Revisorerna - Granskning av

barnkonventionen __________

Delges:

(21)

SN § 142 Dnr

Anmälningsärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet

1. Klagomål om bristfällig information för anhörig som behöver vård i hemmet - svar från verksamhetschef vård och omsorg 2016-05-03 2. Klagomål på att patient inte fått hjälp av Citygruppen, nattpatrullen på

Linden, med att ta sömntablett- svar från enhetschef

3. Synpunkter på boendet Duvan, Källgården - svar från enhetschef Åsa Klingsell 2016-06-10 efter samtal med klagande

4. Dom i Kammarrätten 2016-05-12 om överklagad dom i

Förvaltningsrätten 2015-09-29 i målnr 1774-15 om ekonomiskt bistånd, målnr 5656-15

5. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 05-12 om överklagat beslut i

socialnämnden 2015-11-18 om bistånd enligt Socialtjänstlagen, målnr 4780-15

6. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 05-18 om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM, dnr 2035-16 7. Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 05-20 om omedelbart

omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM, målnr 2255-16

8. Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten 2015-10-22, målnr 2434-15, om bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 6949-15.

9. Dom i Örebro Tingsrätt 2016-05- 04 om särskilt förordnad vårdnadshavare, målnr T 900-16

10. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 05-27 om överklagat beslut i

Socialnämnden 2016-11-10 om bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 5027-15

11. Beslut om klagomål och missnöje med uppföljning av vård enligt LVU och brister i tillgänglighet/bemötande, dnr 8.2- 27337/2015, Inspektionen för vård och omsorg

12. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 05-30 om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU, målnr 1859-16

13. Dom i Kammarrätten 2016-06-02 om överklagad dom i

Förvaltningsrätten 2016-03-23 i målnr 665-16 om beredande av vård av unga, målnr 2055-16

14. Dom i Kammarrätten 2016-06-08 om överklagat avgörande i förvaltningsrätten 2016-02-02 i målnr 4451-15 om ekonomiskt bistånd, målnr 683-16

(22)

SN § 143 Dnr

Övriga frågor

Beslut

Socialnämnden är överens om att fråga om mobiltelefonanvändande, vid nämndens beredande nämnd i juni år 2016 är en ordningsfråga och inte nämnd ärende.

Ärendet __________

Delges:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :