• No results found

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 09.00-09.30

Beslutande Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Victoria Isufi (S)

Virosa Viberg (SD) Per Carlström (L) Christina Pettersson (C) Andreas Funk (SD)

Birgitta Lind Axelsson (V)

Ersättare Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ersätter Daniel Andersson (S) Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S)

Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ersätter Sven-Erik Larsson (M) Hlödur Bjarnasson (KD)

Annamaria Eriksson (S)

Övriga deltagande Madde Gustavsson, förvaltningschef

Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd (FS) Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg (VOO) Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera Victoria Isufi Ersättare Birgitta Lind Axelsson

Justeringens Socialförvaltningen den 29 januari år 2016 plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 1-10 Jessica Brogren

Ordförande ………...

Susanne Karlsson

Justerare ...….

Victoria Isufi

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-21

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2015- - anslags nedtagande 2015- -

Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...

Utdragsbestyrkande

(2)

Justerande Utdragsbestyrkande

ÄRENDEN

§ 1 Upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§ 2 Ansökan enligt 6 kap 8 § FB gällande överflyttning av vårdnad

§ 3 Kompletterande beslutsrätt

§ 4 Attestförteckning

§ 5 Ny typ av boende

§ 6 Riktlinjer för försörjningsstöd

§ 7 Anmälningsärenden

§ 8 Meddelanden

§ 9 Delegationsbeslut

§ 10 Kurser och konferenser _____________

(3)

SN § 1 Dnr

Upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

-

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och översänd detta till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning.

Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsrätten i Karlstad meddelar dom den 9 november år 2015 i ärendet upphörande av LVU, förvaltningsrätten avslår överklagandet.

mamma överklagar förvaltningsrättens dom, via jurist Tobias Widing Advokatfirman Bohmnansson och Co AB.

samtycker ej till den vårdplanering som gjorts för , det vill säga att hon är placerad i det familjehem hon är placerad i.

förordar att hon ska omplaceras till ett annat familjehem.

Socialnämnden i Lindesbergs kommun är av den bedömningen att detta vore väldigt olyckligt för , rent av skadligt för henne. har bott i det hem hon bor i sedan hon föddes, först tillsammans med sin

mamma och sedan fyra år tillbaka är hon familjehemsplacerad i samma hem. Hon placerades i hemmet hos sin psykologiska pappa och bröder då hennes mamma blev intagen för psykiatrisk vård.

Socialnämnden ansåg att det bästa för var att bo kvar med dem, då hennes mamma blev häktad och åtalad för mordförsök på hennes psykologiska pappa . Det är ändå att se till barnets bästa att ska bo tillsammans med den familj hon nu ingår i och har ingått i sedan hon föddes.

För barn är det viktigt med anknytningspersoner för deras utveckling och för att de ska växa upp till trygga personer. har växt upp med

, han är hennes trygghet och den omsorgsperson som står henne närmast. är också den person som ser som sin pappa.

Sammantaget innebär det, att utifrån ett anknytningsperspektiv, riskerar att fara mycket illa om hon separeras från och hennes bröder och skulle inverka skadligt på hennes hälsa och framtida utveckling.

Om nuvarande familjehemsplacering skulle upphöra skulle det innebära för att hon skulle förlora de personer som står henne närmast, de som är hennes familj och hennes trygghet.

(4)

Justerande Utdragsbestyrkande

Socialtjänsten är väl medveten om att det är en försvårande

omständighet att är familjehemsplacerad hemma hos brottsoffret, där hennes egen biologiska mamma är förövaren.

Socialnämnden i Lindesbergs kommun motsätter sig motartens yrkande att ändra dom meddelat av Förvaltningsrätten i Karlstad den 9

september år 2015, målnummer 3907-15. Socialnämnden kvarstår med sitt beslut och yrkar att dom meddelad av Förvaltningsrätten i Karlstad fastställs.

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder detta till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. Samt att

protokollet justeras omedelbart.

__________

Delges: Kammarrätten i Göteborg

(5)

SN § 2 Dnr

Ansökan enligt 6 kap 8 § FB gällande överflyttning av vårdnad

-

Beslut

Socialnämnden beslutar att vid Örebro Tingsrätt väcka talan enligt 6 kap 8 § FB (Föräldrabalken) gällande överflyttning av vårdnaden om

till nuvarande familjehem

Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

En grundtanke i familjehemsvården är att barnet ska kunna återvända till det egna hemmet därför ska inte en placering pågå längre tid än nödvändigt. Socialnämnden ansvarar för att kontakten mellan barn och föräldrar under vårdtiden är sådan att en återförening ska vara möjlig.

Kontakten bör vara av den omfattning och innehåll att en återförening ska ske utan skada för barnet när det inte längre finns skäl för en placering.

Trots detta finns det barn som blir kvar i familjehem i många år. Ett sådant barn lever i ovisshet om var det hör hemma och hur det ska bli för dem framöver. Detta gäller oavsett om barnet är placerat enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga). Samtidigt bedöms en återförening med föräldrarna inom överskådlig tid vara orealistisk.

Under placeringen kan en så stark anknytning mellan barnet och familjehemsföräldrarna ha utvecklats att det är bäst för barnet at det får stanna kvar. Barnets behov av stabila och trygga uppväxtförhållanden är det centrala. Det innebär att en vårdnadsöverflyttning till

familjehemmet ska bedömas utifrån barnets behov och kunna ske även om föräldrarnas situation förbättrats så att de tidigare skälen för

placering numera saknas.

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vården flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnad vårdnadshavare utöva vården om barnet. Frågor om överflyttning av vården enligt första stycket prövas på talan av socialnämnd (6 kap 8 § FB).

(6)

Justerande Utdragsbestyrkande

Det främsta syftet med bestämmelserna i 6 kap 8 § FB om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna är att förhindra att barn som har rotat sig i ett familjehem blir uppryckta från en miljö där de har funnit sig tillrätta och känner en större trygghet och känslomässig förankring än i sitt föräldrahem.

har bott i familjehemmet sedan han bara var några dagar gammal, han är idag fyra år. Familjehemsföräldrarna är hans föräldrar och han har en fast anknytning till dem och sina familjehemssyskon.

Han har sina rötter där och är känslomässigt förankrad till både och , det är hos dem som han är uppvuxen.

har umgänge med sin mamma , när det passar mamman och familjehemmet. träffar 3-4 gånger om året i

familjehemmet. Mamma bor sedan 2012 på Backens

gruppboende i Vedevåg. Hon lever ensam men har en del kontakt med sin syster och sin mamma som är bosatta i Södertälje. I samråd med förvaltar och personal på Backen beslutas att inte informera om ansökan om vårdnadsöverflytt. Detta skulle oroa utan att hon skulle förstå innebörden och det påverkar inte hennes umgänge med

Sin biologiska pappa har träffat vid ett tillfälle.

Förvaltningens förslag till beslut

Att vid Örebro Tingsrätt väcka talan enligt 6 kap 8 § FB (Föräldrabalken) gällande överflyttning av vårdnaden om

till nuvarande familjehem .

__________

Delges:

(7)

SN § 3 Dnr 2015/6

Kompletterande beslutsrätt

Beslut

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall en i lag direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt.

För beslut om polishandräckning enligt 43 § 2 p. LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) finns möjlighet för nämnden att förordna annan ledamot/tjänsteman att besluta.

Nämnden har i beslut daterat 2015-01-08 beslutat särskilt om detta.

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden beslutar om direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt, enligt nedan:

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6 § LVU:

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden 11 § 2 st LVU:

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot

Beslut om medgivande till att den unge visas i sitt hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU:

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU:

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot

(8)

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslut att begära polishandräckning för att bereda en läkare tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökning på plats som nämnden bestämt 43 § 1p LVU:

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 43 § 2 p LVU

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot Mladenka Gustavsson, socialchef Marie Ekblad, verksamhetschef Else-Marie Saker, enhetschef Inger Österberg, enhetschef Sofie Bragesjö, enhetschef

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall):

Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande John Omoomian (S) vice ordförande

Sven-Erik Larsson (M) ledamot __________

Delges:

(9)

SN § 4 Dnr 2015/308

Attestförteckning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förteckning omfattande förvaltningens beslutsattestanter för år 2016.

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, antagen av kommunfullmäktige (Kf § 188/2011) så ska varje nämnd utse

befattning och /eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa.

Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en förteckning över utsedda attestanter. En komplett attestantförteckning finns tillgänglig på ekonomienheten.

Socialförvaltningen redovisar beslutsattestanter för verksamheten under år 2016 (p.2015.1737).

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden godkänner förteckningen omfattande förvaltningens beslutsattestanter för år 2016.

__________

Delges:

(10)

Justerande Utdragsbestyrkande

SN § 5 Dnr

Ny typ av boende

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att till

beredande sammanträde i maj år 2016, se över hur många individer som skulle vara aktuella för en ny typ av boende.

Ärendebeskrivning

I de ärenden där individer har både funktionshinder och en missbruksproblematik är det inte alltid det bästa alternativet med gruppbostad enligt LSS.

Nämnden önskar en redovisning hur många individer som kan vara aktuella för en ny typ av boende.

__________

Delges: Förvaltningschef

(11)

SN § 6 Dnr

Riktlinjer för försörjningsstöd

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att till beredande sammanträde i maj år 2016, ta reda på om riktlinjerna för försörjningsstöd förhindrar barn till föräldrar som är aktuella inom enheten för försörjningsstöd, att ta del av höjningen.

Ärendebeskrivning

När ett barn bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om det inte fungerar med underhållsbidrag kan barnet ha rätt till underhållsstöd. Beslut om underhållsstöd tas av

Försäkringskassan.

Underhållsstödet till ensamma föräldrar höjdes med 300 kronor från september 2015. Regeringen ansåg att det fanns anledning att höja stödet med 300 kronor per barn och månad. Underhållsstödet är högst 1 573 kronor per barn och månad.

__________

Delges: Förvaltningschef

(12)

Justerande Utdragsbestyrkande

SN § 7 Dnr

Anmälningsärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att beslut om anmälningsärenden ska tas vid sammanträdet i februari år 2016.

Ärendet

Nämnden informeras i kallelse om inkomna anmälningsärenden till förvaltningen, som redovisas i pärm på bordet enligt beslut Sn § 206/2012.

__________

Delges:

(13)

SN § 8 Dnr

Meddelanden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av meddelanden redovisade i pärm.

Ärendet

1. KF § 232 Revidering av socialnämndens reglemente

2. KF § 236 Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om utskick och informationskväll om nätdrogen Spice

3. KS § 299 Ekonomisk månadsuppföljning november 2015 4. KS § 301 Internkontrollplaner för alla nämnder år 2016

1. Socialförvaltningen Förteckning över beslutsattestanter år 2016 5. Statistiska Centralbyrån Information om resultat av beräkningar om

utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2016

Nämnden informeras i kallelse om inkomna anmälningsärenden till förvaltningen, som redovisas i pärm på bordet enligt beslut

Sn § 206/2012.

__________

Delges:

(14)

Justerande Utdragsbestyrkande

SN § 9 Dnr 2015/307

Delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av tagna delegationsbeslut, redovisade för nämnden i pärm.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tagit del av tagna delegationsbeslut av nedanstående typer

Beslut om förordnande kontaktperson, tagna inom avdelningen för funktionsstöd och redovisade för nämnd 2016-01-21.

Delegationsbeslut gällande anställning, redovisade för nämnd 2016-01-21.

Tf förvaltningschef 2015-12-28 t o m 2015-12-30 (p.2015.1736)

Nämnden informeras om att anmälningsärenden inkomna till

förvaltningen redovisas i pärm på bordet enligt beslut Sn § 206/2012.

Samt att förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna utifrån nämndens delegationsordning i pärm på bordet.

__________

Delges:

(15)

SN § 10 Dnr

Kurser och konferenser

Beslut

Socialnämnden har tagit del av aktuella kurser och konferenser.

Nämnden ger ordförande i uppdrag att påbörja en utbildningsplan för nämnden under mandatperioden.

Ärendebeskrivning

Nämnden har delgetts information om aktuella konferenser och kurser, i pärm på bordet.

Daniel Andersson (S) och Sven-Erik Larsson (M) deltar inte vid dagens nämnd utan deltar vid konferens om Välfärdsteknik - för bättre vård och omsorg inom socialtjänst och hemsjukvård (p.2015.1723).

__________

Delges:

References

Related documents

Beslutet om att starta daglig verksamhet i Vita husets lokaler under 2011 skjuts upp och Socialnämnden uppdrar åt undertecknad under 2012 tillsammans med TBAB undersöka

Socialnämnden ställer sig positiv till att fortsätta diskussionen om en gemensam socialjour i kranskommunerna.

Omfördelning av anslag för ombyggnad av teknik för Lyftet på Möjligheternas torg till förberedelse för uppvärmning av platsen vid Johanna i Stadsparken, tekniska nämnden. 292

Ansöka hos kommunstyrelsen om att verksamheten individ och familj tilldelas projektmedel från och med den 1 januari år 2017 till och med 31 december år 2017,

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till extra beredande nämnd i april år 2016, för förtydligande gällande förvaltningens

Avdelningen för vård och omsorg samt funktionsstöd redovisar delegationsrapport på beslut tagna under perioden 2016-01-01 till och med

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att hemsjukvårdsinsatser till personer som är folkbokförda i annan kommun men vistas i Lindesbergs

Under tiden januari till februari hade avdelningen vård och omsorg 558 timmar extra personal på boendena för att säkerställa god vård och omsorg.. En inventering har gjorts och