• No results found

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geoteknik och Markmiljö

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geoteknik och Markmiljö"

Copied!
215
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr

Järngatan 33 040-41 64 90 556628-1068

234 35 Lomma E-post Bankgiro

www.pqab.se pqab@pqab.se 5436-2249

2018-01-08 D512

Landskrona, Karlslund

Geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och Markmiljö

Beställare: Serneke Projektutveckling AB

Rev 2018-01-25 Lomma 2018-01-08

PQ Geoteknik & Miljö AB

Upprättad av Granskad av

Erik Palmquist Benjamin Bjerg

Bildkälla: www.google.se.

(2)

2. Underlag och arkivmaterial för undersökningen ... 4

3. Styrande dokument ... 4

4. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning... 5

6. Geo- och markmiljötekniska laboratorieundersökningar ... 6

7. Befintliga förhållanden ... 6

8. Rekommendationer-grundläggning ... 8

9. Föroreningar – Uppmätta halter ... 10

10. Värdering och riskanalys ... 13

11. Lagkrav ... 14

REDOVISNING – bilagor och ritningar Arbetet redovisas i följande dokument:

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-D512/101 revA

 Borrprofiler, (enskilda provpunkter) ritn. PQ-D512/102-104

 Jordartsklassificering bilaga A

 Miljöanalyser, sammanställning bilaga B1-B2

 Miljöanalyser, verifikat bilaga C

(3)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Rev 2018-01-25 2018-01-08 D512

Landskrona, Karlslund

Geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik och Markmiljö

1. Objekt

Uppdragsgivare Serneke Projektutveckling AB, ombud/kontakt Jonas Håkansson.

Fastighet/Område Landskrona, Karlslund. Läge, inom röd linje i figur 1.1 nedan.

Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se).

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra översiktlig undersökning av de geotekniska och markmiljö- förhållandena inför eventuellt förvärv och utveckling av området.

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning och bedömning av de geo- och markmiljötekniska förhållandena inom undersöknings- området samt till övergripande geo- och markmiljötekniska rekom- mendationer för grundläggning, utförande, åtgärder, risk m.m.

Övrigt I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, redovisas hittills utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i tabell och på ritning. Härtill beskrivs översiktligt området och de geo- och markmiljötekniska förhållanden samt lämnas övergripande geo- och markmiljötekniska rekommendationer.

Revidering å 180125 avser arsenik i planerat bostadsområde i sydost.

(4)

2. Underlag och arkivmaterial för undersökningen

Underlag Beställarens underlag har varit planritningar i dwg- och pdf-format över fastigheten.

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik utförts omfattande följande moment.

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren.

 Studie av internetbaserade flygbilder, kartor, rapporter.

 Studie av SGUs geologiska kartblad och brunnsarkiv.

 Inventering av kablar och ledningar.

3. Styrande dokument

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 1997-2 och nedanstående tabell.

Tabell 3.1. Styrande dokument

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument

Planering och redovisning

Fältplanering och utförande Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar;

SGF Rapport 1:2013 samt Fälthandbok; Undersökningar av för- orenade områden; SGF Rapport 2:2013.

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF

kompletteringar 2016.

Fältundersökningar

Skruvprovtagning, trycksondering Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006

Markradondetektorer Enligt leverantören, GJABs instruktioner.

Miljöprovtagning Fälthandbok; Undersökningar av förorenade områden; SGF Rapport 2:2013.

Laboratorieundersökningar

(5)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Forts. Tabell 3.1. Styrande dokument Geoteknik och grundläggning

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997–1, inkl. nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 108.

Plattgrundläggning samt Pålgrundläggning. SIG 1993.

AMA Anläggning (13).

Markföroreningar

Naturvårdsverkets (NVs) rapport 5976 (september 2009). ”Riktvärden för förorenad mark”, inkl.

nya riktvärden å 160701.

NVs rapport 5977 (december 2009). ”Riskbedömning av förorenade områden”.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 NV, utgåva 1, februari 2010

4. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning

Allmänt Inom området finns planer för fortsatt idrotts- och skoländamål samt nya verksamhetsområden för bostäder, hotell m.m. Se ritn 101 revA.

Geoteknisk kategori Undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Nya byggnationer bör kunna hänförs till antingen GK1 eller GK2 vilket bestäms senare i detaljprojekteringsskedet.

Markanvändning Bostäder och skolverksamhet bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvändning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur, medan befintliga och nya idrottsanläggningar samt hotell torde kunna hänföras till MKM (mindre känslig markanvändning) (eller möjligen i ett gränsland mellan KM och MKM).

Härvid har NVs generella riktvärden för KM och MKM användas vid jämförelse med uppmätta halter i undersökningsområdet. Även begreppen MRR (mindre än ringa risk) och farligt avfall (FA) används.

5. Geo- och markmiljötekniska fältundersökningar

Allmänt Fältundersökningen har utförts under december månad 2017.

Fältarbetena har utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504) under ledning av Dan Svensson, LL Geoteknik AB.

Fältarbeten Fältarbetena har omfattat följande:

 Skruvprovtagning i 45 provpunkter, med uttag av jordprover för geo- och markmiljötekniska laboratorieanalyser.

 CPT-sondering i 41 provpunkter.

 Trycksondering i 7 provpunkter.

 Installation av grundvattenobservationsrör i 7 provpunkter.

 Inmätning av stabiliserade grundvattenytor i installerade rör vid två tillfällen samt i skruvborrhål vid undersökningstillfället.

 Installation och upptagning av markradondetektorer i 7 punkter.

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna har utförts med

GPS-teknik av Ciprian Costin, PQAB i koordinatsystem

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000.

(6)

 Markradonanalyser har utförts på GJAB Radonanalys laboratorium i Lund.

 Kemiska miljöanalyser har utförts av Eurofins ackrediterade miljölaboratorium i Lidköping.

På 89 st utvalda jordprover har utförts analys m.a.p. metaller (11 st enligt NV), PAH samt ”olja”.

7. Befintliga förhållanden

Allmänt Undersökningsområdet, Karlslunds ”sport- och skolområde” i nordvästra Landskrona, Området har en total yta av ca 450000 m

2

, varav södra delen är ca 400×500 m och norra delen drygt 600×400 m.

Området begränsas i norr av Kopparhögsvägen, i öster och söder av Idrottsvägen och i väster av Havrejordsvägen, i väster av Karlslundavägen och Karlslundsparken.

Historik Från historiskt kartmaterial och flygbilder framkommer att undersökningsområdet har utgjorts av åkermark ungefär första hälften av 1900-talet varefter området började bebyggas med nuvarande verksamheter. Se även figur 7.1 – 7.3 nedan.

Figur 7.1. Ungefär nutid. Flygfotografering med markerat

undersökningsområde. (Källa www.eniro.se).

(7)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Figur 7.2. Ungefär 1960-talet. Flygfotografering med markerat undersökningsområde. (Källa www.eniro.se).

Figur 7.3. Ungefär 1910-talet. Häradsekonomiska kartan med markerat undersökningsområde. (Källa www.lantmateriet.se).

Topografi Förutom några jordvallar är undersökningsområdet relativt plant men faller ca 5 m, från norr och nivåer drygt +13, mot söder och nivåer drygt +8 invid borrpunkterna.

Markförhållanden Området domineras av gröna ytor, till huvuddelen idrottsplaner och

hårdgjorda ytor, så som vägar och p-ytor, samt en del idrottsbyggnader

i söder och en nyligen riven skola i nordost.

(8)

3 m djup under markytan. Borrningarna avslutas i flertalet punkter i fast/mycket fast sandjord men i vissa sydliga punkter i fast/mycket fast lera eller lermorän.

Undantaget är i borrpunkt 41 och 42 där lös sand och lera alternativt jord med organiskt innehåll (torv) påträffats på mellan ca 1 à 1,5 och 2,5 à 3 m djup.

Sedimentärt berg finns enligt kartmaterial på ca 25-30 m djup.

Grundvatten Stabiliserade grundvattennivåer i installerade grundvattenobser- vationsrör har vid två tillfällen inmätts på mellan ca 2 och 4 m djup, motsvarande nivåer mellan ca +9 i norra och mellersta delen av området och ca +7 i söder.

Grundvattennivåerna kommer att variera i höjd med årstid och nederbörd och kan förväntas vara högre och lägre än här redovisat.

Markradon Markradonhalten har mätts i sju markradondetektorer som utplacerats inom undersökningsområdet. Detektorerna har till dags dato ej färdiganalyserats varvid resultaten så fort dessa kommit tillhanda, redovisas i separat ”PM Markradon”.

Markföroreningar Inga tidigare kända signifikanta verksamheter, olyckor eller andra källor till markföroreningar har framkommit i samband med förberedelserna för undersökningen. Ej heller har några speciella indikationer framkommit vid själva undersökningen.

8. Rekommendationer-grundläggning

Kompletteringar Observera att nedanstående rekommendationer är översiktliga och måste detaljeras efter kompletterande undersökning och utredning i samband med projektering.

Allmänt Marken inom området bedöms generellt ha goda egenskaper för nya

planerade verksamheter. Byggnadsverk med upp till 2 våningar ovan

mark bör kunna uppföras med normal ytlig plattgrundläggning.

(9)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Nya byggnader grundläggs i befintlig oorganisk mineraljord eller i kontrollerad uppfyllnad av packad friktionsjord.

Grundläggning utförs förslagsvis med betonggolv på mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande konstruktioner, gäller även källare. Eventuella källare eller andra undermarksanläggningar utformas vattentäta och dimensioneras för hydraulisk lyftning. Ytgrundlagda byggnader förses med normal dränering och kapillärbrytande skikt. Källarbyggnader kan behöva dränering som komplement till vattentäthet, beroende på funktion och hydraulisk lyftning.

All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord. Beakta för ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig.

Markradon Klassning av mark och rekommendationer avseende markradon redovisas i separat ”PM Markradon”. Se även kap 7, rubriken

”Markradon” ovan.

Gator och planer Inom huvuddelen av området bör hårdgjorda ytor m.m, efter avbaning av ytlig mulljord och otjänlig fyllning, kunna dimensioneras enligt AMA Anläggning och materialtyp 5A.

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning under grundvattenytan.

Schakt Befintlig jord bedöms som lätt till normalschaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificeringssystem -85). Normal förekomst av sten och block skall medräknas i lermoränen och liknande jordar. Bergschakt är ej aktuellt.

Beakta att förekommande jordlager inom området vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och förlorar delar av sin hållfasthet.

I förekommande (silt- och) sandjord kan problem med jordflytning uppstå under grundvattenytan. Förstärkningsåtgärder och/eller flacka slänter kan då bli aktuellt.

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs generellt med packad friktionsjord. Befintlig oorganisk mineraljord av sand och lermorän kan vid gynnsamma förhållanden användas för terrassering av övrig tomtmark. Ren lera (och silt) är däremot mer svårbearbetad. Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt.

Schakt- och terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek

och efter grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig

långt under grundvattenytan. Förekommande jordar tål ej att frysas.

(10)

alternativt wellpoint (i sandjord) bör vanligen kunna utföras. För eventuella källare skall risk för artesiskt vatten över schaktbottnen och därmed bottenupptryckning beaktas. Slutlig dimensionering av grundvattenåtgärder utförs dock i detaljprojekteringsskedet.

Kontroll Normal geoteknisk kontroll måste utföras, d.v.s. bl.a. granskning av handlingar samt kontroll av grundvattennivåer och avsänkning, schaktbotten, packningsgrad och omgivningspåverkan.

9. Föroreningar – Uppmätta halter

Jord och asfalt Markföroreningar har detekterats i huvuddelen av analyserade prover från södra tredjedelen av undersökningsområdet, borrpunkt 37-48. Där har påträffats PAH och ”tung olja”, vanligen i spannet KM-MKM. I två bärlagerprov (borrpunkt 42-43) överstiger dock halterna för PAH och ”olja” MKM, vilket bedömningsvis beror på inverkan från

”tjärasfalt”. Härtill finns förhöjda arsenikhalter i lera och sand, både i fyllnings- och naturlig jord, i halter KM-MKM.

I norra och mellersta delen av undersökningsområdet har vanligen inga (signifikanta) föroreningar påträffats, men enstaka prov har innehållit halter av vissa metaller precis över gränsen för KM. Ungefär hälften av proverna överstiger dock MRR som är relevant vid masshantering.

Analyserade asfaltprover från norra delen av området (3 st) har låga PAH-halter, samtliga klart <10 mg/kgTS. Detta kan jämföras med 70 mg/kgTS som är branschens gräns för fri återanvändning i ny över- byggnad. Asfaltprov från söder (punkt 42) har också halt lägre än 70 mg/kgTS men den ligger nära gränsen och som nämnts ovan har underliggande bärlager (även i närliggande punkt 43) tydligt förhöjda PAH-halter.

Se även tabell 9.1 nedan samt bilaga B-C.

Grundvatten Inga tecken på förorening i grundvattnet har upptäckts. Eftersom

påträffade föroreningar i jord och asfalt bedömts vara av måttlig

omfattning samt ej vara särskilt spridningsbenägna, har inga

grundvattenprover i detta läge tagits eller analyserats.

(11)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Tabell 9.1. Sammanställning kemiska miljöanalyser, tungmetaller, PAH och ”olja” i jord, (mg/kgTS).

Punktnr Djup Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L ”Olja”

1 0-0,5 Fyll/Mulljord 4,1 61 35 0,23 5,5 21 15 0,041 12 24 96 0,66 0,43 0,03 Ej det 1 0,5-1,0 Fyll/Mulljord 3,9 78 47 0,1 4,7 23 19 0,072 10 23 100 1 0,84 0,03 Ej det 2 0-0,7 Fyll/Mulljord 3,2 60 20 0,1 4 13 11 0,045 7,1 18 62 0,43 0,3 0,03 Ej det 2 0,7-1,0 Fyll/Sand 0,95 18 5,8 0,1 2,8 3,7 6,7 0,005 5,6 9,2 24 0,06 0,04 0,03 Ej det 2 1,0-1,5 Fyll/Sand 0,95 15 5,8 0,1 3,8 3,3 7,8 0,005 7 11 23 0,06 0,04 0,03 Ej det 3 0-0,3 Mulljord 10 90 66 0,27 5,4 22 16 0,076 11 25 92 0,32 0,21 0,03 Ej det 4 0-0,4 Mulljord 4,5 68 22 0,25 3,3 13 11 0,058 7,1 18 61 0,35 0,2 0,03 Ej det 5 0-0,4 Mulljord 3,8 61 30 0,1 5 16 16 0,057 11 23 61 0,13 0,04 0,03 Ej det 6 0-0,4 Mulljord 3,9 31 19 0,1 2,4 7,6 8,9 0,036 5 12 39 0,28 0,24 0,03 Ej det 6 0,4-1,0 Sand 2,2 16 6,1 0,1 2,1 3 7,5 0,005 5,4 8,4 20 0,06 0,04 0,03 Ej det 7 0-0,7 mullh Lera 6,7 110 35 0,1 10 15 27 0,054 14 38 77 0,14 0,13 0,03 Ej det 7 0,7-1,0 Lera 4,4 85 8,7 0,1 6,7 18 30 0,024 28 27 52 0,06 0,04 0,03 Ej det 8 0-0,4 Fyll/Mull 5 81 47 0,21 4,1 22 13 0,15 9,3 19 120 0,48 0,4 0,03 Ej det 8 0,4-1,0 Sand 4,1 42 9,6 0,1 6,9 6,1 14 0,014 13 21 41 0,13 0,23 0,03 Ej det 9 0-0,5 Fyll/mullh Lera 8,3 110 13 0,1 9,2 17 34 0,011 26 36 61 0,06 0,04 0,03 Ej det 9 0,5-1,0 Fyll/mullh Lera 6,6 99 20 0,1 5,6 13 24 0,031 16 31 90 0,14 0,04 0,03 Ej det 9 1,0-1,6 Fyll/Mulljord 5,1 91 70 0,21 4,5 30 15 0,12 9,7 23 110 0,95 0,89 0,03 Ej det 10 0-0,6 Fyll/Mulljord 4,8 77 29 0,1 5 17 19 0,062 11 26 81 0,14 0,13 0,03 Ej det 10 0,6-1,0 Lera 7,2 100 13 0,1 12 16 34 0,026 27 35 55 0,06 0,04 0,03 Ej det 11 0-0,4 Fyll/Mulljord 4,1 59 28 0,1 4,9 14 16 0,045 10 24 55 0,12 0,04 0,03 Ej det 11 0-0,8 Sand/Lera 5,4 53 11 0,1 5,7 10 21 0,023 15 25 39 0,06 0,04 0,03 Ej det 12 0-0,3 Mulljord 3,4 44 24 0,1 3,4 10 12 0,047 6,9 17 45 0,4 0,39 0,03 Ej det 12 0,3-0,6 mullh Sand 0,95 19 6 0,1 2,4 3,7 7,2 0,005 4,5 10 24 0,06 0,04 0,03 Ej det 13 0-0,3 Mulljord 5,1 75 43 0,26 5,5 21 20 0,086 11 29 87 0,82 0,66 0,03 Ej det 13 0,3-1,0 Lera 5,2 98 16 0,1 11 18 31 0,018 36 29 54 0,06 0,04 0,03 Ej det 14 0-0,6 Fyll/Grus, mull 6,3 42 13 0,1 11 49 18 0,01 20 50 63 0,06 0,04 0,03 Ej det 14 0,6-1,0 Lera 4,9 47 11 0,1 10 10 22 0,034 18 23 41 0,06 0,04 0,03 Ej det 16 0-0,4 Fyll/Mulljord 4,5 58 25 0,1 4,1 12 16 0,049 9,3 25 53 0,16 0,15 0,03 Ej det 16 0,4-1,0 Fyll/mullh Sand 3,7 19 12 0,1 2,6 5,1 11 0,016 8,4 16 29 0,06 0,04 0,03 Ej det 17 0-0,4 Fyll/Mulljord 3,9 50 20 0,1 3,6 11 17 0,039 8,9 22 44 0,13 0,04 0,03 Ej det 18 0-0,5 Fyll/Mulljord 5,1 79 26 0,1 7,1 17 27 0,032 18 34 67 0,06 0,04 0,03 Ej det 18 0,5-1,0 Lera 5,7 92 13 0,1 12 19 36 0,025 27 35 58 0,06 0,04 0,03 Ej det 19 0-0,5 Fyll/Bärlager 0,95 9,6 15 0,1 3 5,8 10 0,005 3,8 9,6 69 0,06 0,04 0,03 Ej det 19 0,5-1,0 Lera 7,1 100 18 0,1 18 19 31 0,021 36 31 59 0,06 0,04 0,03 Ej det 20 0-0,6 Fyll/Mulljord 4 59 35 0,1 6,9 29 14 0,03 15 29 88 0,13 0,04 0,03 Ej det 20 0,6-1,0 Sand 2,2 15 6,2 0,1 3,3 4,2 12 0,014 7,8 15 27 0,06 0,04 0,03 Ej det 21 0-0,4 Fyll/Mulljord 3,4 63 32 0,1 4,3 14 16 0,051 9,3 23 62 0,15 0,14 0,03 Ej det 22 0-0,4 Fyll/Mulljord 4,1 61 25 0,1 4,4 12 19 0,061 9,9 25 53 0,14 0,12 0,03 Ej det 23 0-0,2 Fyll/Mulljord 3,6 46 32 0,1 2,1 15 9,2 0,063 5,9 14 57 0,31 0,2 0,03 Ej det 23 0,2-0,5 Fyll/mullh Lera 2,8 38 17 0,1 4,5 9,7 11 0,029 7,1 18 40 0,13 0,093 0,03 Ej det 24 0-0,4 Fyll/Mulljord 4,2 68 35 0,1 5,5 19 18 0,056 11 24 70 0,4 0,31 0,078 Ej det 24 0,4-1,0 Lera 5,5 97 14 0,1 9,4 14 31 0,019 27 32 52 0,06 0,04 0,03 Ej det 25 0-0,6 Fyll/Mulljord 4,8 64 30 0,1 6 14 18 0,051 10 25 63 0,15 0,13 0,03 Ej det

26 0-0,05 Asfalt - - - PAH-tot=1,6 -

26 0,05-0,3 Fyll/Grus 2 27 37 0,28 5,5 13 14 0,005 8,6 20 110 0,06 0,04 0,03 Ej det 26 0,3-0,5 Fyll/Lera 7,4 67 33 0,1 4,9 15 22 0,067 10 31 60 0,29 0,17 0,03 Ej det 26 0,5-1,0 Lera 8,6 94 20 0,1 16 22 37 0,023 38 39 64 0,06 0,04 0,03 Ej det

27 0-0,05 Asfalt - - - PAH-tot=1,7 -

27 0,05-0,6 Fyll/Sand 1 26 5,4 0,1 2,9 4,9 6 0,005 5,7 9,2 23 0,06 0,04 0,03 Ej det 27 0,6-1,0 Fyll/Lera 8,7 90 23 0,1 16 21 38 0,023 30 40 64 0,06 0,04 0,03 Ej det

27 0-0,05 Asfalt - - - PAH-tot=7,7 -

28 0,05-0,5 Fyll/Grus 0,95 25 12 0,1 5,9 12 9,1 0,005 8,4 22 53 0,2 0,1 0,03 Ej det 28 0,5-1,0 Fyll/Mulljord 1,05 27 5,7 0,1 1,9 4,3 8,2 0,012 3,6 12 24 0,06 0,04 0,03 Ej det 28 1,0-1,4 Sand 1,05 16 2,9 0,1 1,8 1,8 7,4 0,006 4,8 6,5 47 0,06 0,04 0,03 Ej det 29 0-0,4 Fyll/Mulljord 4,4 61 27 0,1 5,9 15 19 0,052 12 27 58 0,14 0,12 0,03 Ej det 29 0,4-1,0 Lera 6,3 92 16 0,1 8,6 16 37 0,024 26 41 57 0,06 0,04 0,03 Ej det 30 0-0,2 Fyll/Mulljord 3 46 12 0,1 4,5 11 11 0,018 9 18 50 0,06 0,04 0,03 Ej det 31 0-0,7 Fyll/Mulljord 5,6 70 37 0,1 5,6 23 19 0,08 13 35 78 0,29 0,19 0,03 Ej det 31 0,7-1,0 Lera 6,5 83 13 0,1 11 19 27 0,026 27 29 51 0,06 0,04 0,03 Ej det 32 0-0,5 Fyll/Mulljord 5,3 85 32 0,1 11 24 25 0,058 16 39 71 0,13 0,11 0,03 Ej det 35 0-0,4 Mulljord 3,8 53 51 0,1 2,8 16 11 0,072 6,5 17 69 0,4 0,25 0,03 Ej det 36 0-0,3 Fyll/Mulljord 4 74 35 0,1 5,1 20 19 0,073 12 25 65 0,31 0,19 0,03 Ej det 36 0,3-1,0 Sand 2,7 29 6,7 0,1 5,1 6,2 10 0,017 8,5 13 25 0,06 0,04 0,03 Ej det

(12)

40 0,2-1,0 Lera 10 120 18 0,1 12 21 41 0,013 36 46 69 0,06 0,04 0,03 41 0-0,2 Fyll/Mulljord 6,6 74 32 0,1 5,2 17 18 0,074 11 26 62 0,57 0,26 0,03 Ej det 41 0,2-1,0 Fyll/mullh Lera 10 72 14 0,1 7 13 21 0,01 17 25 49 1,7 0,45 0,03 Ej det

42 0-0,05 Asfalt - - - PAH-tot=60 -

42 0,05-0,3 F/Bärlager 6,9 38 8,6 0,1 7 28 17 0,006 21 36 40 30 40 2,2 Ej det 42 0,3-0,6 Fyll/mullh Lera 16 150 16 0,1 7,1 8,7 22 0,027 17 32 43 2,7 2,7 0,17 Arom 42 0,6-1,0 Sand 4,8 20 4,5 0,1 1,5 1,7 7,8 0,006 3,4 10 15 1,1 1,2 0,093 Ej det 43 0,06-0,6 Fyll/Bärlager 2,4 65 8,7 0,1 10 46 19 0,012 24 57 53 61 85 3 Arom 43 0,6-1,0 Fyll/mullh Lera 4 130 10 0,1 3,9 15 25 0,063 16 29 51 0,76 0,88 0,03 Ej det 43 1,0-2,0 Sand 1,15 13 5,1 0,1 1,5 5 7,7 0,006 4,9 8,4 18 1,5 1,4 0,03 Ej det 44 0-0,3 Fyll/Sand 5 40 9,1 0,1 6,9 17 15 0,005 18 20 52 3 2,9 0,16 Ej det 44 0,3-0,5 Fyll/Lera 5,5 64 2,7 0,3 7,6 13 28 0,027 19 33 49 0,06 0,04 0,03 Ej det 45 0-0,8 Fyll/Mulljord 21 210 34 0,25 4,8 20 26 0,083 13 39 68 0,35 0,25 0,03 Ej det 45 0,8-1,0 Lera 19 160 16 0,1 6,8 9,8 24 0,019 13 38 45 0,06 0,04 0,03 Ej det 46 0-0,2 Fyll/Mulljord 13 130 44 0,28 4,9 23 21 0,11 12 33 84 0,55 0,3 0,03 Ej det 46 0,2-1,0 Lera 15 60 12 0,1 3,8 12 14 0,017 10 17 38 0,31 0,39 0,03 Ej det 47 0-0,6 Fyll/Mulljord 12 130 41 0,33 6,3 23 19 0,11 12 31 77 1,3 0,97 0,03 Ej det 47 0,6-1,0 Sand 3,9 20 4,7 0,1 1,8 1,9 6,6 0,005 3,4 7 14 0,06 0,04 0,03 Ej det 48 0-0,2 Fyll/Mulljord 6,5 94 31 0,22 5,1 25 19 0,1 12 24 80 0,32 0,21 0,03 Ej det 48 0,2-1,0 Fyll/mullh Sand 9,9 99 29 0,1 7,3 20 25 0,045 18 33 68 0,78 0,8 0,067 Ej det 48 1,2-2,0 Sand 11 45 5,2 0,1 2,1 7,8 9,6 0,05 6,7 12 28 0,06 0,04 0,03 Ej det

Antal prov 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 93 93 93 89

Punktnr Djup Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L ”Olja”

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 ---

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 ---

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 --- FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000 2500 2500 10000 1000 1000 10000 2500 100 1000 ---

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas.

Grön färg Markerar att halten understiger KM.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

Röd färg Markerar halt >FA

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Anm 3. ASFALT-Ljusgrön färg Markerar att halt PAH-tot tydligt underskrider 70 mg/kgTS=fri återanvändning i ny överbyggnad.

ASFALT-Ljusröd färg Markerar att halt PAH-tot underskrider men ligger nära 70 mg/kgTS=fri återanv. i ny överbyggn.

Kommentarer I norra och mellersta delen av undersökningsområdet har enstaka förhöjda metallhalter, strax över KM, påträffats. Dessa torde inte för- anleda några oöverstigliga miljömässiga, tekniska eller ekonomiska hinder.

I södra delen av området, borrpunkt 37-48, finns dock både förhöjda PAH- och arsenikhalter samt i viss mån olja och andra metaller. PAH- halterna härrör sig bedömningsvis till större delen från s.k. ”tjärasfalt”

varför hantering av denna relativt enkelt bör kunna kalkyleras med

rimlig säkerhet. Arsenikförekomsten i jorden är dock dels av okänt

(13)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_Karlslund_MUR-PM Geo+Miljö_rev180125.docx

Inga av de påträffade ämneshalterna, varken i söder, mellersta delen eller i norr, bedöms ge någon direkt eller akut förhöjd hälso- eller miljörisk på platsen, varför heller inga åtgärder i nuläget kan anses nödvändiga. Dels eftersom ämnena rimligen funnits i marken under lång tid, dels då ämnenas egenskaper generellt gör att de är hårt bundna till jordens mineraler och därför inte tillgängliga.

De förhöjda föroreningshalterna som påträffats kan dock komma att kräva avhjälpande- och/eller skyddsåtgärder vid utveckling av området, speciellt de delar som avses bli bostadsområde, i sydost. I förekommande fall handlar det sannolikt om konventionell schakt- sanering och bortskaffande av förorenade massor. En riskbedömning, kanske med ingående lakförsök, kan eventuellt rendera i platsspecifika riktvärden som gör att åtgärd inte erfordras eller kan minimeras.

Sådana arbeten och åtgärder bör diskuteras med Miljöförvaltningen i ett så tidigt skede som möjligt så att processen direkt hamnar så rätt som möjligt.

Observera dock att massor som ska flyttas och uppvisar innehåll med ämnen över MRR, kräver en anmälan till tillsynsmyndighet, se även nedan.

10. Värdering och riskanalys

Värdering De geotekniska förhållandena inom undersökningsområdet bedöms relativt likvärdiga. Undantaget är att ytjordsfyllning kan variera en del till mäktighet och innehåll samt den lösa och organiska jorden som påträffats i söder i borrpunkt 41-42.

Markmiljöförhållandena inom området varierar en del, speciellt mellan norra/mellersta och södra delarna. Särskilt kan påpekas påträffad förekomst av arsenik och förmodad ”tjärasfalt” och jordförorening p.g.a. denna i söder.

Marken bedöms sammantaget som tillräckligt undersökt och statistiskt tillräckligt definierad inom denna undersöknings syfte, översiktlig bedömning inför eventuellt förvärv och vidare planering av områdets utveckling. I kommande detaljplanerings- och särskilt i detaljprojek- teringsskeden måste kompletterande undersökningar utföras, inte minst avseende de lösa och organiska jordarna vid borrpunkt 41-42 samt arsenik- och PAH-förekomsten i söder.

Riskanalys Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbete finnas i samband med eventuella djupschakter och schakter intill befintliga anläggningar.

Riskerna gäller både personal och konstruktion/anläggning.

För övrigt bedöms risken för omgivningspåverkan som liten men

skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. damm och buller.

(14)

föroreningar m.m. Påträffade föroreningar har informerats om och behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för männis- kors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-/

tillsynsmyndighet, i detta fall Miljöförvaltningen i Landskrona.

Observera att innan eventuella åtgärder utförs måste anmälan om

avhjälpande åtgärder lämnas in och godkännas av miljömyndigheten

vilket dock först bör ligga längre fram i tiden.

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_BilagaA_Jordlager_180108.docx

2018-01-08 D512

Landskrona, Karlslund

Geoteknisk och miljöundersökning

BILAGA A

JORDPROVTAGNING

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning

Beteckningar: Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket

S ► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping

Rn ► = Radonanalys på laboratorium

Borrhål Djup, m Jordart Tj M Anm

1 Rn ► S ►0 - 0,5 F/lerig sandig Mulljord 3 6A S ► 0,5 - 1,0 F/lerig sandig Mulljord 3 6A

1,0 - 2,0 siltig Lera 4 5A

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

3,0 - 4,0 siltig Sand 2 3B

2 S ► 0 - 0,7 F/sandig Mulljord 3 6A S ► 0,7 - 1,0 F/något grusig Sand 1 2 S ► 1,0 - 1,5 F/något grusig Sand 1 2

1,5 - 2,0 F/något grusig Sand 1 2

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän, flinta 3 4B

3 S ► 0 - 0,3 sandig Mulljord 3 6A

0,3 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 2 3B

4 S ► 0 - 0,4 sandig Mulljord, ev F 3 6A

0,4 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

5 S ► 0 - 0,4 sandig Mulljord 3 6A

0,4 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,0 - 2,5 siltig Lera 4 5A

2,5 - 3,0 siltig Sand 2 3B

(20)

Rn ► S ► 0,7 - 1,0 siltig Lera 4 5A 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,0 - 3,1 siltig Sand 2 3B

3,1 - 3,5 grusig lerig Sand 2 3B grå

3,5 - 3,8 siltig Lera 4 5A grå

3,8 - 4,0 lerig siltig Sand 2 3B grå

8 S ► 0 - 0,4 F/sandig Mulljord 3 6A S ► 0,4 - 1,0 något lerig grusig Sand, ev F 2 3B

1,0 - 1,4 lerig grusig Sand 2 3B

1,4 - 2,0 siltig Lera 4 5A

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermoran, tunna sandskikt 3 4B

9 S ► 0 - 0,9 F/något mullhaltig siltig sandig Lera 4 5B

S ► 0,9 - 1,0 F/sandig Mulljord 3 6A

S ► 1,0 - 1,6 F/grusig sandig Mulljord 3 6A

1,6 - 3,0 siltig lerig Sand 2 3B

10 S ► 0 - 0,6 F/lerig sandig Mulljord, tegel 3 6A

S ► 0,6 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

11 S ► 0 - 0,4 F/sandig Mulljord, tegel 3 4B S ► 0,4 - 0,8 lerig Sand/sandig Lera, ev F 2 3B

0,8 - 1,3 siltig Lera 4 5A

1,3 - 2,7 sandig siltig Lemorän 3 4B

2,7 - 3,0 siltig Sand 2 3B

12 S ► 0 - 0,3 sandig Mulljord, ev F 3 6A S ► 0,3 - 0,6 något mullhaltig Sand, ev F 1 2

0,6 - 2,6 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,6 - 3,0 siltig Sand 2 3B

13 S ► 0 - 0,3 sandig Mulljord, ev F 3 6A

S ► 0,3 - 1,2 siltig Lera 4 5A

1,2 - 2,5 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,5 - 3,0 siltig Lera 4 5A grå

(21)

Borrhål Djup, m Jordart Tj M Anm

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_BilagaA_Jordlager_180108.docx

14 S ► 0 - 0,5 F/Grus, sand, mulljord 4 5B 0,5 - 0,6 sandig Mulljord, ev F 3 6A

Rn ► S ► 0,6 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 1,7 siltig Lera 4 5A

1,7 - 4,0 siltig Sand 2 3B

16 S ► 0 - 0,4 F/grusig sandig Mulljord 3 6A S ► 0,4 - 1,0 F/något mullhaltig grusig Sand 4 5B

1,0 - 2,2 siltig Lera 4 5A

2,2 - 3,0 siltig Sand 2 3B

17 S ► 0 - 0,4 F/sandig Mulljord 3 6A

0,5 - 1,4 sandig siltig Lera 4 5A

1,4 - 2,3 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,3 - 3,0 siltig Sand 2 3B

18 S ► 0 - 0,5 F/sandig lerig Mulljord, tegel 3 6A

S ► 0,5 - 1,6 sandig siltig Lera 4 5A

1,6 - 2,6 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,6 - 3,0 siltig Sand 2 3B

19 S ► 0 - 0,5 F/Bärlager, sandigt grus 1 2

S ► 0,5 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

20 S ► 0 - 0,6 F/grusig sandig Mulljord 3 6A

S ► 0,6 - 1,0 siltig Sand, ev F 2 3B

1,0 - 1,7 siltig Lera 4 5A

1,7 - 3,0 siltig Sand 2 3B

21 S ► 0 - 0,4 F/sandig Mulljord, tegel 3 6A

0,4 - 1,5 siltig Lera 4 5A

1,5 - 2,0 sandig siltig Lera 4 5A

2,0 - 3,0 siltig Sand 2 3B grå

22 S ► 0 - 0,4 F/lerig sandig Mulljord 3 6A

Rn ► 0,5 - 1,0 sandig Lera 3 4B

1,0 - 2,3 sandig siltig Lera, moränkaraktär 4 5A

2,3 - 4,0 siltig Sand 2 3B

23 S ► 0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A S ► 0,2 - 0,5 F/mullhaltig sandig Lera 4 5B

0,5 - 2,0 sandig Lermorän 3 4B

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

(22)

0,6 - 1,0 Sand, ev F 1 2

1,0 - 2,2 sandig siltig Lera 4 5A

2,2 - 3,0 siltig Finsand 2 3B

26 S ► 0 - 0,05 F/Asfalt - -

S ► 0,05- 0,3 F/sandig Grus 1 2

S ► 0,3 - 0,5 F/sandig siltig Lera 4 5A grå

S ► 0,5 - 1,0 siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,0 något sandig siltig Lera 4 5A

2,0 - 2,3 sandig siltig Lera 4 5A

2,3 - 3,0 siltig Sand 2 3B

27 S ► 0 - 0,05 F/Asfalt - -

S ► 0,05- 0,6 F/grusig Sand 1 2

S ► 0,6 - 1,0 F/siltig Lera 4 5A grå

1,0 - 2,4 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,0 något sandig siltig Lera 4 5A

2,4 - 3,0 siltig Sand 2 3B

28 S ► 0 - 0,05 F/Asfalt - -

S ► 0,05- 0,5 F/sandig Grus 1 2

S ► 0,5 - 0,8 F/sandig Mulljord 3 6A

0,8 - 1,0 F/något grusig Sand 1 2 grå

S ► 1,0 - 1,4 siltig Sand 2 3B grå

1,4 - 2,0 sandig siltig Lera 4 5A

2,0 - 3,0 sandig siltig Lera, lerskikt 4 5A grå

29 S ► 0 - 0,4 F/sandig Mulljord 3 6A S ► 0,4 - 1,0 något sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,0 - 3,0 siltig Sand 2 3B

30 S ► 0 - 0,2 F/grusig lerig sandig Mulljord 3 6A

Rn ► 0,2 - 1,0 något sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,0 sandig siltig Lera 4 5A

2,0 - 3,0 siltig Finsand, tunna lerskikt 2 3B

3,0 - 4,0 siltig Finsand 2 3B

(23)

Borrhål Djup, m Jordart Tj M Anm

Z:\AWORD\KOMMUNER\LANDSKRONA\D512_Karlslund\D512_BilagaA_Jordlager_180108.docx

31 S ► 0 - 0,7 F/lerig sandig Mulljord 3 6A

S ► 0,7 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,2 sandig siltig Lera 4 5A

2,2 - 3,0 siltig Finsand 2 3B

32 S ► 0 - 0,5 F/lerig sandig Mulljord 3 6A

0,5 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,5 sandig siltig Lera, moränkaraktär 4 5A

2,5 - 3,0 siltig Finsand 2 3B

35 S ► 0 - 0,4 sandig Mulljord 3 6A 0,4 - 1,0 något mullhaltig grusig Sand 4 5B 1,0 - 2,0 något grusig siltig Finsand 2 3B 2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän, tunna sandskikt 3 4B

36 S ► 0 - 0,3 F/något lerig sandig Mulljord 3 6A S ► 0,3 - 1,0 något grusig lerig Sand, ev F 2 3B

1,0 - 2,0 sandig siltig Lera 4 5A

2,0 - 2,5 något siltig Finsand 2 3B

37 S ► 0 - 0,4 F/sandig Grus 3 6A

S ► 0,4 - 0,6 F/sandig siltig Lermorän 3 4B grå

S ► 0,6 - 1,0 F/grusig siltig Sand 1 2 1,0 - 1,7 F/lerig grusig siltig Sand 2 3B

1,7 - 2,0 sandig siltig Lera 4 5A grå

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

38 S ► 0 - 0,3 F/grusig Sand 1 2

S ► 0,3 - 1,0 F/sandig siltig Lera 4 5A grå

S ► 1,0 - 1,9 sandig siltig Lera, ev F 4 5A

1,9 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

39 S ► 0 - 0,8 F/sandig Mulljord, tegel 3 6A

S ► 0,8 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,2 sandig siltig Lera 4 5A

2,2 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B

40 S ► 0 - 0,2 F/lerig sandig Mulljord 3 6A S ► 0,2 - 1,0 något sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,2 sandig siltig Lermorän 3 4B

2,2 - 3,0 något sandig siltig Lera 4 5A grå

41 S ► 0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A S ► 0,2 - 1,0 F/något mullhaltig sandig Lera 4 5B

1,0 - 1,6 något sandig siltig Lera 4 5A

1,6 - 2,0 siltig Sand 2 3B

2,0 - 3,0 sandig siltig Lera, moränkaraktär 4 5A

(24)

1,8 - 2,8 siltig Sand 2 3B grå

2,8 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

43 0 - 0,05 F/Asfalt - -

S ► 0,05- 0,6 F/Bärlager 1 2

S ► 0,6 - 1,0 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 4 5B grå

S ► 1,0 - 2,0 grusig siltig Sand 2 3B

2,0 - 3,0 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

44 S ► 0 - 0,3 F/grusig Sand 1 2

S ► 0,3 - 0,5 F/siltig Lera, kalk 4 5A 0,5 - 1,6 sandig siltig Lermorän 3 4B

1,6 - 2,8 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

2,8 - 3,0 siltig Sand 2 3B

45 S ► 0 - 0,8 F/sandig Mulljord 3 6A

Rn ► S ► 0,8 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 1,4 sandig siltig Lera 4 5A

1,4 - 2,0 siltig Sand 2 3B

2,0 - 4,0 siltig Sand 2 3B grå

46 S ► 0 - 0,2 F/sandig Mulljord, tegel 3 6A

S ► 0,2 - 1,0 sandig siltig Lera 4 5A

1,0 - 2,3 sandig siltig Lermorän 3 4B

47 S ► 0 - 0,6 F/sandig Mulljord 3 6A

S ► 0,6 - 1,0 siltig Sand 2 3B

1,0 - 1,3 siltig Sand 2 3B

1,3 - 2,6 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

2,6 - 3,0 sandig siltig Lera 4 5A

48 S ► 0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A

Rn ► S ► 0,2 - 1,2 F/mullhaltig lerig Sand 4 5B

S ► 1,2 - 2,0 siltig Sand 2 3B

2,0 - 3,2 sandig siltig Lermorän 3 4B grå

3,2 - 4,0 siltig Lera 4 5A grå

(25)

D512, Landskrona, Karlslund

MILJÖANALYSER JORD SAMMANSTÄLLNING SAMTLIGA PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD Prover av PQAB november/december 2017

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As (mg/kg Ts)

Barium Ba (mg/kg Ts)

Bly Pb (mg/kg Ts)

Kadmium Cd (mg/kg Ts)

Kobolt Co (mg/kg Ts)

Koppar Cu (mg/kg Ts)

Krom Cr (mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg (mg/kg Ts)

Nickel Ni (mg/kg Ts)

Vanadin V (mg/kg Ts)

Zink Zn (mg/kg Ts)

PAH-H (mg/kg Ts)

PAH-M (mg/kg Ts)

PAH-L (mg/kg Ts)

1 0-0,5 F/lerig sandig Mulljord 4,1 61 35 0,23 5,5 21 15 0,041 12 24 96 0,66 0,43 0,0225

1 0,5-1,0 F/lerig sandig Mulljord 3,9 78 47 0,1 4,7 23 19 0,072 10 23 100 1 0,84 0,0225

2 0-0,7 F/sandig Mulljord 3,2 60 20 0,1 4 13 11 0,045 7,1 18 62 0,43 0,3 0,0225

2 0,7-1,0 F/något grusig Sand 0,95 18 5,8 0,1 2,8 3,7 6,7 0,005 5,6 9,2 24 0,055 0,0375 0,0225

2 1,0-1,5 F/något grusig Sand 0,95 15 5,8 0,1 3,8 3,3 7,8 0,005 7 11 23 0,055 0,0375 0,0225

3 0-0,3 sandig Mulljord 10 90 66 0,27 5,4 22 16 0,076 11 25 92 0,32 0,21 0,0225

4 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 4,5 68 22 0,25 3,3 13 11 0,058 7,1 18 61 0,35 0,2 0,0225

5 0-0,4 sandig Mulljord 3,8 61 30 0,1 5 16 16 0,057 11 23 61 0,13 0,0375 0,0225

6 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 3,9 31 19 0,1 2,4 7,6 8,9 0,036 5 12 39 0,28 0,24 0,0225

6 0,4-1,0 Sand, evF 2,2 16 6,1 0,1 2,1 3 7,5 0,005 5,4 8,4 20 0,055 0,0375 0,0225

7 0-0,7 mullhaltig sandig Lera, evF 6,7 110 35 0,1 10 15 27 0,054 14 38 77 0,14 0,13 0,0225

7 0,7-1,0 siltig Lera 4,4 85 8,7 0,1 6,7 18 30 0,024 28 27 52 0,055 0,0375 0,0225

8 0-0,4 F/sandig Mulljord 5 81 47 0,21 4,1 22 13 0,15 9,3 19 120 0,48 0,4 0,0225

8 0,4-1,0 något lerig grusig Sand, evF 4,1 42 9,6 0,1 6,9 6,1 14 0,014 13 21 41 0,13 0,23 0,0225

9 0-0,5 F/något mullhaltig siltig sandig Lera 8,3 110 13 0,1 9,2 17 34 0,011 26 36 61 0,055 0,0375 0,0225

9 0,5-1,0 F/något mullhaltig siltig sandig Lera 6,6 99 20 0,1 5,6 13 24 0,031 16 31 90 0,14 0,0375 0,0225

9 1,0-1,6 F/grusig sandig Mulljord 5,1 91 70 0,21 4,5 30 15 0,12 9,7 23 110 0,95 0,89 0,0225

10 0-0,6 F/lerig sandig Mulljord, tegel 4,8 77 29 0,1 5 17 19 0,062 11 26 81 0,14 0,13 0,0225

10 0,6-1,0 siltig Lera 7,2 100 13 0,1 12 16 34 0,026 27 35 55 0,055 0,0375 0,0225

11 0-0,4 F/sandig Mulljord, tegel 4,1 59 28 0,1 4,9 14 16 0,045 10 24 55 0,12 0,0375 0,0225

11 0-0,8 lerig Sand/sandig Lera, evF 5,4 53 11 0,1 5,7 10 21 0,023 15 25 39 0,055 0,0375 0,0225

12 0-0,3 sandig Mulljord, ev F 3,4 44 24 0,1 3,4 10 12 0,047 6,9 17 45 0,4 0,39 0,0225

12 0,3-0,6 något mullhaltig Sand, evF 0,95 19 6 0,1 2,4 3,7 7,2 0,005 4,5 10 24 0,055 0,0375 0,0225

13 0-0,3 sandig Mulljord, evF 5,1 75 43 0,26 5,5 21 20 0,086 11 29 87 0,82 0,66 0,0225

13 0,3-1,0 siltig Lera 5,2 98 16 0,1 11 18 31 0,018 36 29 54 0,055 0,0375 0,0225

14 0-0,6 F/Grus, sand, mulljord 6,3 42 13 0,1 11 49 18 0,01 20 50 63 0,055 0,0375 0,0225

14 0,6-1,0 siltig Lera 4,9 47 11 0,1 10 10 22 0,034 18 23 41 0,055 0,0375 0,0225

16 0-0,4 F/grusig sandig Mulljord 4,5 58 25 0,1 4,1 12 16 0,049 9,3 25 53 0,16 0,15 0,0225

16 0,4-1,0 F/något mullhaltig grusig Sand 3,7 19 12 0,1 2,6 5,1 11 0,016 8,4 16 29 0,055 0,0375 0,0225

17 0-0,4 F/sandig Mulljord 3,9 50 20 0,1 3,6 11 17 0,039 8,9 22 44 0,13 0,0375 0,0225

18 0-0,5 F/sandig lerig Mulljord, tegel 5,1 79 26 0,1 7,1 17 27 0,032 18 34 67 0,055 0,0375 0,0225

18 0,5-1,0 sandig siltig Lera 5,7 92 13 0,1 12 19 36 0,025 27 35 58 0,055 0,0375 0,0225

19 0-0,5 F/Bärlager, sandig grus 0,95 9,6 15 0,1 3 5,8 10 0,005 3,8 9,6 69 0,055 0,0375 0,0225

19 0,5-1,0 siltig Lera 7,1 100 18 0,1 18 19 31 0,021 36 31 59 0,055 0,0375 0,0225

20 0-0,6 F/grusig sandig Mulljord 4 59 35 0,1 6,9 29 14 0,03 15 29 88 0,13 0,0375 0,0225

20 0,6-1,0 siltig Sand, evF 2,2 15 6,2 0,1 3,3 4,2 12 0,014 7,8 15 27 0,055 0,0375 0,0225

21 0-0,4 F/sandig Mulljord, tegel 3,4 63 32 0,1 4,3 14 16 0,051 9,3 23 62 0,15 0,14 0,0225

22 0-0,4 F/lerig sandig Mulljord 4,1 61 25 0,1 4,4 12 19 0,061 9,9 25 53 0,14 0,12 0,0225

23 0-0,2 F/sandig Mulljord 3,6 46 32 0,1 2,1 15 9,2 0,063 5,9 14 57 0,31 0,2 0,0225

23 0,2-0,5 F/mullhaltig sandig Lera 2,8 38 17 0,1 4,5 9,7 11 0,029 7,1 18 40 0,13 0,093 0,0225

24 0-0,4 F/sandig Mulljord 4,2 68 35 0,1 5,5 19 18 0,056 11 24 70 0,4 0,31 0,078

24 0,4-1,0 något sandig siltig Lera 5,5 97 14 0,1 9,4 14 31 0,019 27 32 52 0,055 0,0375 0,0225

25 0-0,6 F/lerig sandig Mulljord 4,8 64 30 0,1 6 14 18 0,051 10 25 63 0,15 0,13 0,0225

26 Asfalt 0-0,05 Asfalt - - - - - - - - - - -

26 0,05-0,3 F/sandig Grus 2 27 37 0,28 5,5 13 14 0,005 8,6 20 110 0,055 0,0375 0,0225

26 0,3-0,5 F/sandig siltig Lera 7,4 67 33 0,1 4,9 15 22 0,067 10 31 60 0,29 0,17 0,0225

26 0,5-1,0 siltig Lera 8,6 94 20 0,1 16 22 37 0,023 38 39 64 0,055 0,0375 0,0225

27 Asfalt 0-0,05 Asfalt - - - - - - - - - - -

27 0,05-0,6 F/grusig Sand 1 26 5,4 0,1 2,9 4,9 6 0,005 5,7 9,2 23 0,055 0,0375 0,0225

27 0,6-1,0 F/siltig Lera 8,7 90 23 0,1 16 21 38 0,023 30 40 64 0,055 0,0375 0,0225

28 Asfalt 0-0,05 Asfalt - - - - - - - - - - -

28 0,05-0,5 F/sandig Grus 0,95 25 12 0,1 5,9 12 9,1 0,005 8,4 22 53 0,2 0,1 0,0225

28 0,5-1,0 F/sandig Mulljord, grusig sand 1,05 27 5,7 0,1 1,9 4,3 8,2 0,012 3,6 12 24 0,055 0,0375 0,0225

28 1,0-1,4 siltig Sand 1,05 16 2,9 0,1 1,8 1,8 7,4 0,0055 4,8 6,5 47 0,055 0,0375 0,0225

29 0-0,4 F/sandig Mulljord 4,4 61 27 0,1 5,9 15 19 0,052 12 27 58 0,14 0,12 0,0225

29 0,4-1,0 något sandig siltig Lera 6,3 92 16 0,1 8,6 16 37 0,024 26 41 57 0,055 0,0375 0,0225

30 0-0,2 F/grusig lerig sandig Mulljord 3 46 12 0,1 4,5 11 11 0,018 9 18 50 0,055 0,0375 0,0225

31 0-0,7 F/lerig sandig Mulljord 5,6 70 37 0,1 5,6 23 19 0,08 13 35 78 0,29 0,19 0,0225

31 0,7-1,0 sandig siltig Lera 6,5 83 13 0,1 11 19 27 0,026 27 29 51 0,055 0,0375 0,0225

32 0-0,5 F/lerig sandig Mulljord 5,3 85 32 0,1 11 24 25 0,058 16 39 71 0,13 0,11 0,0225

35 0-0,4 sandig Mulljord 3,8 53 51 0,1 2,8 16 11 0,072 6,5 17 69 0,4 0,25 0,0225

36 0-0,3 F/något lerig sandig Mulljord 4 74 35 0,1 5,1 20 19 0,073 12 25 65 0,31 0,19 0,0225

36 0,3-1,0 något grusig lerig Sand, evF 2,7 29 6,7 0,1 5,1 6,2 10 0,017 8,5 13 25 0,055 0,0375 0,0225

PAHtot=1,6

PAHtot=7,7 PAHtot=1,7

References

Related documents

Området utgörs delvis av ängsmark med betydande in- slag av blandskog inom framför allt Aspen 9, samt delvis av trädgårdsmark med mestadels gräsytor, inom framför allt berörd del

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

AR-003v39.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté... Korrigeringen

Box 887 Sjöhagsg. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Box 887 Sjöhagsg. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Jord samt asfalt.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

Box 887 Sjöhagsg. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

AR-003v55.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal