För de utgiftsområden som ej finns med i sammanställning finns inga avvikelser mot BP19.

53  Download (0)

Full text

(1)

För de utgiftsområden som ej finns med i sammanställning finns inga avvikelser mot BP19.

(2)

Från årsskiftet

 Utökat jobbskatteavdrag

 Höjd brytpunkt

 Sänkt skatt för pensionärer

Uppdrag till regeringen

 Avskaffa den särskilda löneskatten för äldre

 Återinför gåvoskatteavdraget

 Underlätta generationsskiften i företag

 Höjt tak i RUT till 50 000 kronor under 2019. När antalet tjänster utökas bör taket höjas till 75 000 kronor.

 Frys överindexeringen av bensin- och dieselskatten

 Öka skattenedsättningen för diesel inom jord-, skogs-, och vattenbruk

 Avskaffa flygskatten

Uppdrag till regeringen

 Avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter

 Återställ momsen för naturguider

 Avskaffa växa-stödet för enskild firma

(3)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 140 685

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 926 469

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 819 396

2:3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 101 516

3:1 Sametinget 54 501

4:1 Regeringskansliet m.m. 7 967 618 −161 000

5:1 Länsstyrelserna m.m. 3 081 691 −65 000

6:1 Allmänna val och demokrati 554 640 −82 000

6:2 Justitiekanslern 50 027

6:3 Datainspektionen 94 377

6:4 Valmyndigheten 20 093

6:5 Stöd till politiska partier 169 200

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 117 771

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14 500

8:1 Mediestöd 622 119

8:2 Myndigheten för press, radio och tv 38 514

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- information

28 528

Summa 14 901 645 −308 000

 Anslagsförändringar på 4:1, 5:1 och 6:1 genomförs till följd av de särskilda budgetprinciper som gällt för utformningen av budgetpropositionen för 2019 då anslagsnivåer som ej varit planerade för 2019 har skrivits fram.

 Anslaget till Länsstyrelsernas miljötillsyn minskas. När Länsstyrelsernas anslag minskas bör tillsyn som görs gentemot näringsidkare undantas från anslagsminskning.

 Anslag 6:1 Allmänna val och demokrati ökas med 10 miljoner kronor för ökat säkerhetsarbete

för trossamfund.

(4)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Statskontoret 97 616

1:2 Kammarkollegiet 72 009

1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 13 651 000

1:6 Finanspolitiska rådet 10 230

1:7 Konjunkturinstitutet 65 136

1:8 Ekonomistyrningsverket 166 389

1:9 Statistiska centralbyrån 567 759

1:10 Bidragsfastigheter 269 000

1:11 Finansinspektionen 603 643

1:12 Riksgäldskontoret 331 027

1:13 Bokföringsnämnden 10 498

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 203 370

1:15 Riksrevisionen 332 720

1:16 Finansmarknadsforskning 29 921

1:17 Upphandlingsmyndigheten 94 974

1:18 Myndigheten för digital förvaltning 231 682

1:19 Statens servicecenter 558 499 +3 500

Summa 17 315 466 +3 500

 Medel tillförs anslag 1:19 för att täcka kostnaderna för etablering av ett servicecenter med

anledning av tillförandet av statliga ersättningsjobb till Kiruna i samband med nedläggningen

av Radiotjänst.

(5)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Skatteverket 7 539 094 +30 000

1:2 Tullverket 1 890 086 +90 000

1:3 Kronofogdemyndigheten 1 973 353

Summa 11 402 533 +120 000

 Anslaget till Skatteverket ökas för att stärka arbete med att bekämpa skattebrott och försvåra att pengar göms undan utomlands. Skatteverkets anslag ökas även som en del i en satsning för att ersätta de arbetstillfällen som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

 Anslaget till Tullverket ökas för att möjliggöra 500 fler tulltjänstemän under mandatperioden.

(6)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Polismyndigheten 24 753 720 +1 585 000

1:2 Säkerhetspolisen 1 565 509

1:3 Åklagarmyndigheten 1 535 760 +75 000

1:4 Ekobrottsmyndigheten 685 548

1:5 Sveriges Domstolar 5 684 514 +130 000

1:6 Kriminalvården 8 760 540 +251 000

1:7 Brottsförebyggande rådet 149 806

1:8 Rättsmedicinalverket 429 169

1:9 Gentekniknämnden 5 615

1:10 Brottsoffermyndigheten 47 685

1:11 Ersättning för skador på grund av brott 121 953

1:12 Rättsliga biträden m.m. 2 356 357

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 987 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 24 174 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 47 157 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 18 924

1:17 Domarnämnden 8 441

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

108 000

Summa 46 342 859 +2 041 000

 Resurser tillförs Polismyndigheten för att nå 10 000 fler polisanställda till 2024 och för att möjliggöra en ökning av polisernas löner. De resurser som aviserades i budgetpropositionen för 2018 men som inte fanns med i budgetpropositionen för 2019 återförs samtidigt.

 För att möta brottsutvecklingen och en väntad ökning i ärendemängden tillförs även resurser

till Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

(7)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 33 666 845 +2 471 000

1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 162 564

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 12 411 311 +1 000 000

1:4 Forskning och teknikutveckling 641 905 +50 000

1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 10 995

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 170 272 +36 000

1:7 Officersutbildning m.m. 220 794

1:8 Försvarets radioanstalt 1 118 025 +116 000

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 180 638 +50 000

1:10 Nämnder m.m. 6 301

1:11 Försvarets materielverk 1 778 873

1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 9 416

2:1 Kustbevakningen 1 257 931

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 21 080

2:4 Krisberedskap 1 355 514

2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

381 471

2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 219 144 +153 000

2:7 Statens haverikommission 46 568

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 397 048

4:1 Elsäkerhetsverket 59 159

Summa 56 190 704 +3 876 000

 Anslagen inom utgiftsområdet ökas för att stärka försvarsförmågan.

 Resurserna till Försvarsmakten utökas för att kunna stärka dels förbandsverksamheten och dels anskaffning av ny materiel. Resurser som aviserats tidigare i budgetpropositionen för 2018 men som inte fanns med i budgetpropositionen för 2019 återförs. Detta påverkar anslagen 1:1, 1:3 och 1:4.

 Även andra myndigheter inom försvarsområdet tillförs medel för att stärka försvarsförmågan

och den civila beredskapen vilket berör anslag 1:6, 1:8, 1:9 och 2:6.

(8)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Biståndsverksamhet 43 534 337 −75 000

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 201 325 +75 000

1:3 Nordiska Afrikainstitutet 16 279

1:4 Folke Bernadotteakademin 125 302

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 50 000

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 17 897

Summa 44 945 140

 För att biståndet ska ges ett tydligare klimatfokus omfördelas medel inom anslag 1:1 till det multilaterala klimatbiståndet med syfte att sänka utsläppen globalt.

 Omvärldsläget och de ökade behoven innebär att Sidas fältarbete behöver utökas.

Omfördelning görs därför till anslag 1:2 från anslag 1:1.

(9)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Migrationsverket 5 411 896 −1 085 000

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 5 567 000

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 57 915

1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 978 291 −287 000

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

426 649 −89 000

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 432 027

1:7 Utresor för avvisade och utvisade 349 202

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155 450 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga

asylsökande m fl.

195 000

Summa 13 573 430 −1 461 000

 Anslagsminskningarna på utgiftsområde 8 härrör endast från justeringar av den prolongering som gjorts utifrån de principer som gällt för utformningen av budgetpropositionen för 2019.

Besparingarna fanns alltså med redan i BP18 då den förra regeringen bedömde att det

minskade antalet asylsökanden skulle leda till lägre kostnader. Till följd av budgetprinciperna genomfördes inte besparingarna i BP19, men Moderaterna och Kristdemokraterna har valt att genomföra besparingarna.

 Resurser tillförs även till Migrationsverket för att täcka kostnader för fler förvarsplatser.

(10)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD) 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 35 831

1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 83 526 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 144 660

1:4 Tandvårdsförmåner 6 771 752

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 27 789 000

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 6 959 286 +1 990 000

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 476 068

1:8 Bidrag till psykiatri 1 702 993 +500 000

1:9 Läkemedelsverket 136 845

1:10 E-hälsomyndigheten 147 584 −30 000

2:1 Folkhälsomyndigheten 389 209 +10 000

2:2 Insatser för vaccinberedskap 88 500

2:3 Bidrag till WHO 38 665

2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 75 502

3:1 Myndigheten för delaktighet 59 951

3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 188 742 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 24 737 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 767 514 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 263 395

4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 24 486 588 +350 000 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 517 490 −840 000

4:6 Statens institutionsstyrelse 1 132 192

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 1 505 951 −425 000

5:1 Barnombudsmannen 25 851

5:2 Barnets rättigheter 22 261

6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

195 629 −30 000

7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd:

Förvaltning

35 918 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd:

Forskning

601 503 +30 000

8:1 Socialstyrelsen 669 451 −5 000

8:2 Inspektionen för vård och omsorg 785 591 −15 000

Nya anslag

Insatser för att korta vårdköerna +1 620 000

Summa 78 122 185 +3 155 000

 Resurser tillförs utgiftsområdet för att möjliggöra för två kömiljarder. Inom ramen för dessa kömiljarder riktas 500 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), inklusive redan budgeterade medel. Till förmån för de uppdaterade kömiljarderna som innefattar satsningar på BUP avräknas befintlig satsning om 380 miljoner kronor som redan är budgeterad för år 2019. Medlen läggs på nytt anslag.

 Anslag 1:6 ökas genom att anslagen till landstingen ökas med 1,5 miljarder kronor för 2019

samt tre miljarder kronor åren därefter. För år 2019 går dessa till en allmän kvalitetshöjning

och medlen fördelas proportionellt till landstingen i förhållande till befolkningsmängd. När ett

nationellt utformat uppdrag för primärvården är på plats bör en del av kommande

(11)

resurstillskott villkoras utifrån hur väl respektive landsting uppfyller de fastställda kriterierna för primärvårdsreformen.

 Medel tillförs även anslag 1:6 för att arbetet inom RCC fullföljs och för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Inom ramen för dessa medel avsätts resurser specifikt för

barncancervården.

 Resurser tillförs även 1:6 för att, med den nationella cancerstrategin som förebild, genomföra en satsning på nationell strategi och standardiserade vårdförlopp för ytterligare folksjukdomar där det är lämpligt. För följande sjukdomsgrupper bör det ses över om nationell strategi för standardiserade vårdförlopp kan tas fram: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, samt astma/kol.

 Därtill utökas anslag 1:6 för att ge bättre villkor för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. Vi prioriterar specifikt riktade resurser som innebär att

sjuksköterskor kan utbilda sig på halvfart och fortsätta att arbeta på halvtid med bibehållen inkomst.

 Bidrag till psykiatrin förstärks vilket påverkar anslag 1:8 samtidigt som en utökad satsning på suicidprevention genomförs vilket påverkar anslag 2:1.

 Resurser skjuts till den statliga assistansersättningen på anslag 4:4 i syfte att finansiera en rättssäker tillämpning av LSS till följd av ett lagförtydligande gällande andningsstöd och sondmatning. Första året är en halvårseffekt, då ny lagstiftning behöver tas fram innan medel kan betalas ut. Kostnadsökningen är svåruppskattad och ska därför ses över igen i samband med att lagförtydligandet blir färdigt, skulle det visa sig att lagförtydligandet innebär att mer resurser behövs finns beredskap för detta.

 Omfattande resursökning på äldreområdet görs. Medel tillförs anslag 4:5 för att möjliggöra ett prestationsbaserat bidrag till de kommuner som lever upp till åtagandet om att förse äldre med plats i biståndsbedömda boenden. Investeringsstödet för äldrebostäder ökas och

stimulansmedel till kommuner för att t ex anställa gemenskapsvärdar på trygghetsboenden införs. Anslaget ökas för metodutveckling, utbildning av schemaläggare inom hemtjänsten och spridning av goda exempel kring hur man uppnår god personalkontinuitet. Medel tillförs för att öka kunskapen om demenssjukdomar hos personalen inom äldreomsorgen och till framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid exempelvis utredning och diagnostik. Dessa satsningar finansieras första året av den prolongeringseffekt som

uppkommit då den tidigare regeringens tillfälliga äldreomsorgssatsning med slutdatum 2018, vilken regeringen valde att ej göra permanent, prolongerades till 2019. Medel som

prolongerats på anslag 4:5 förs även till andra utgiftsområden för att förbättra äldres situation genom exempelvis höjt bostadstillägg för pensionärer och sänkt skatt för alla pensionärer.

 Anslag 4:7 minskar till följd av att vi prioriterar riktade insatser till utsatta familjer genom ett återinförande av fritidspengen istället för allmänna anslagsökningar utanför det statliga uppdraget som avgiftsfri simskola och avgiftsfria aktiviteter under skolloven. Även medel för föräldrastödsprogram tillförs.

 Förändringarna på anslag 1:10, 6:1, 7:2, 8:1 och 8:2 är endast för att justera för de

anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för

utformningen av budgetpropositionen för 2019.

(12)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Garantipension till ålderspension 13 225 500

1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 10 331 200

1:3 Bostadstillägg till pensionärer 9 156 500 +431 000

1:4 Äldreförsörjningsstöd 1 154 100

2:1 Pensionsmyndigheten 583 176

Summa 34 450 476 +431 000

 Medel tillförs anslag 1:3 för att kunna genomföra en förstärkning av bostadstillägget för pensionärer (BTP) vilket är särskilt viktigt för de äldre som har sämst ekonomi. BTP är en del av grundskyddet, och eftersom det inkomstprövas mot i princip alla inkomster och mot förmögenhet är en förstärkning av BTP en mycket träffsäker reform för att förbättra för de pensionärer som har de minsta ekonomiska marginalerna när bostadskostnaden är betald.

Taket höjs till 7000 kr och ersättningsnivåerna förändras från och med 1/7-2019.

(13)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Etableringsåtgärder 238 430 −10 000

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 13 196 275 −100 000 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 3 707 530

1:4 Hemutrustningslån 202 863 −37 000

2:1 Diskrimineringsombudsmannen 124 984

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 72 919

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 334 039 +57 000

3:2 Jämställdhetsmyndigheten 81 085 −40 000

3:3 Bidrag för kvinnors organisering 28 163

4:1 Åtgärder mot segregation 478 000 −378 000

4:2 Delegationen mot segregation 22 195 −11 000

Summa 18 486 483 −519 000

 Anslag 3:1 tillförs 100 miljoner kronor för att stärka nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Till följd av budgetprinciperna minskas samtidigt anslaget med 43 miljoner kronor.

 Utgiftsområdet minskas genom att delegationen för segregation läggs ner. Segregation bör motverkas genom reformer som leder till att fler människor arbetar och genom förbättrad integration. Som ett resultat av nedläggningen ovan minskas anslag 4:2 och anslag 4:1 avvisas. Det har dock under utskottets beredning av ärendet framkommit att det finns ingångna men ej tidigare kommunicerade åtaganden som kan komma att behöva betalas ut i början av 2019. Därför omfördelas pengar från anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande till anslaget 4:1.

 Utgiftsområdet minskas genom att Jämställdhetsmyndigheten läggs ner den 31 december 2019 vilket påverkar anslag 3:2. Ett aktivt jämställdhetsarbete måste därför bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för

jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet hos andra myndigheter och aktörer

sidoordnas och nedprioriteras. Inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten skedde också på

bekostnad av en rad redan befintliga och fungerande verksamheter. Regeringen ska se över

hur det viktiga uppdrag som samlats hos myndigheten på bästa sätt kan tas om hand och

överföras och återföras till lämpliga myndigheter och aktörer.

(14)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 512 871 −892 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 27 013 828 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och

insatser

12 984 181 −2 673 000

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 18 810 364 +722 000

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 121 317

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 1 523 500 −32 000 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

utvärdering

41 444 1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 72 469 1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 57 022 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 303

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 1 650 000

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 4 914 213

1:13 Lån till körkort 151 466

2:1 Arbetsmiljöverket 767 594

2:2 Arbetsdomstolen 34 688

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 33 722

2:4 Medlingsinstitutet 59 597

2:5 Arbetslivspolitik 25 000

2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 33 193

Summa 76 814 772 −2 875 000

 Genom effektivisering av Arbetsförmedlingen kan anslag 1:1 för förvaltningskostnader minskas. Anslaget minskas med 492 miljoner kronor till följd av tidigare aviserade besparingar som uteblev från budgetpropositionen för 2019 till följd av de särskilda budgetprinciperna. Dessutom görs en ytterligare besparing på 400 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingens anslag har ökat kraftigt under de senaste åren, både när det gäller förvaltningsanslaget och programanslaget, trots högkonjunktur. Förändringarna som nu genomförs innebär för förvaltningsanslaget att det under nästa år återställs till den nivå som gällde i början av mandatperioden. När det gäller programanslaget så är det fortfarande den näst högsta nivån någonsin.

 Medel tillförs anslag 1:4 för att möjliggöra ökat antal platser till Samhall och ett höjt tak i lönebidragen.

 Kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska insatserna såsom extratjänster,

arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, har ökat under lång tid. Samtidigt har resultaten uteblivit. Effektiviteten i insatserna måste öka. Anslag 1:3 minskas därmed med drygt 2,6 miljarder kronor. Trots denna förändring ligger programanslaget fortfarande på den näst högsta nivån under överskådlig tid – och dubbelt så högt som under finanskrisen 2009.

 Anslag 1:6 ändras till följd av de särskilda budgetprinciperna.

(15)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Studiehjälp 4 267 138

1:2 Studiemedel 16 867 156 +109 900

1:3 Avsättning för kreditförluster 1 844 552 +49 800

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 148 949 +3 500

1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 29 000

1:7 Studiestartsstöd 909 000 −469 000

1:8 Centrala studiestödsnämnden 880 340 +14 000

1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 14 671

Summa 25 022 956 −291 800

 Anslagen för bland annat studiemedel ökas för att möjliggöra fler utbildningsplatser i yrkesutbildningen och på universitet och högskolor.

 Utbildningskontrakten samt studiestartsstödet avskaffas vilket leder till minskade anslag inom

utgiftsområdet.

(16)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Statens skolverk 1 153 663

1:2 Statens skolinspektion 414 028

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 733 350

1:4 Sameskolstyrelsen 49 569

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 755 311 −570 000

1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 304 820 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk

verksamhet, m.m.

4 436 000 +159 000

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 188 220 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 105 257

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 316 526 +10 000

1:11 Bidrag till vissa studier 17 525

1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 116 749

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 562 422 +150 000

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 236 208 +250 000

1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 680 000 −680 000

1:16 Fler anställda i lågstadiet 2 300 000 −329 000

1:17 Skolforskningsinstitutet 24 008

1:18 Praktiknära skolforskning 18 543

1:19 Bidrag till lärarlöner 4 457 100

1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 163 418

1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

3 500 000

2:1 Universitetskanslersämbetet 149 035

2:2 Universitets- och högskolerådet 178 920 +20 000

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 778 755 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

2 158 476 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

2 092 904 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

2 220 820 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

2 153 058 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

1 578 532 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

1 760 939 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

1 650 888 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

1 414 350 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

1 132 502

(17)

2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 572 054 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

897 931 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

730 290 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

1 579 228 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

1 175 373 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på

forskarnivå

1 565 411 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

681 997 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

390 159 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

672 504 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

241 163 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

1 080 446 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

339 526 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

806 968 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

268 418 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

560 762 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

247 142 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

946 947 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på

forskarnivå

239 799 2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

249 545 2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på

forskarnivå

97 732 2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

617 330 2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på

forskarnivå

115 174 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på

grundnivå och avancerad nivå

204 682 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning

och utbildning på forskarnivå

51 040 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på

grundnivå och avancerad nivå

105 247 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och

utbildning på forskarnivå

34 840 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

507 765

(18)

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

75 418 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

436 471 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på

forskarnivå

77 958 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

460 311 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på

forskarnivå

99 249 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

397 995 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på

forskarnivå

69 613 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

402 361 2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på

forskarnivå

63 851 2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

312 869 2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på

forskarnivå

51 159 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

369 262 2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 63 919 2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 624 2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på

forskarnivå

19 937 2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

65 393 2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och

utbildning på forskarnivå

11 355 2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på

grundnivå och avancerad nivå

133 169 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig

forskning och utbildning på forskarnivå

20 036 2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

426 124 2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på

forskarnivå

84 761 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

35 599 2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på

forskarnivå

21 037

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 386 695 +8 000 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 872 309 +406 000 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 439 124

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 619 319

2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 45 867

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 6 007 846 +60 000 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella

organisationer

360 061

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 165 128

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 947 356 +15 000

(19)

3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 34 769

3:6 Institutet för rymdfysik 56 188

3:7 Kungl. biblioteket 374 292

3:8 Polarforskningssekretariatet 48 671

3:9 Sunet 49 183

3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 7 448

3:11 Etikprövningsmyndigheten 41 919

3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 99 995

4:1 Internationella program 81 589

4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 30 886

4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 10 483

4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

24 243

Summa 81 347 211 −501 000

 Resurser skjuts till på anslag 1:7 för att möjliggöra minskade barngrupper i förskolan.

 Medel tillförs anslagen 1:5 och 2:2 för att möjliggöra införandet av språkförskola, fler förstelärare i utanförskapsområden samt stärkt validering för nyanlända akademiker. För att förbereda för införandet av en 10-årig grundskola ökas anslag 1:10 med medel för att initiera arbetet med fortbildning av lärare.

 Anslag under utgiftsområdet ökas för att utöka antalet utbildningsplatser inom

vuxenutbildning, yrkeshögskolan och universitet. Dessutom tillförs medel till forskning i enlighet med tidigare aviserade satsningar i forskningspropositionen.

 Förändringar görs på anslag 1:5, 1:15 och 1:16 för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av

budgetpropositionen för 2019.

(20)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Statens kulturråd 55 822

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

578 684 −148 000

1:3 Skapande skola 187 065

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 45 153

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 852

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 501 187

1:7 Myndigheten för kulturanalys 14 858

2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 1 084 666 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 213 614

2:3 Statens musikverk 117 766

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 155 735 +5 000

3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 123 182

3:3 Institutet för språk och folkminnen 67 598

4:1 Statens konstråd 31 241

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 42 947

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 651

4:4 Bidrag till bild- och formområdet 40 069

5:1 Konstnärsnämnden 22 131

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 467 097

6:1 Riksarkivet 403 183

7:1 Riksantikvarieämbetet 274 801

7:2 Bidrag till kulturmiljövård 270 542

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 000

7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 000

8:1 Centrala museer: Myndigheter 1 300 793 −60 000

8:2 Centrala museer: Stiftelser 262 694

8:3 Bidrag till vissa museer 75 519

8:4 Forum för levande historia 46 459

8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

200

9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 12 799

9:2 Stöd till trossamfund 81 919

10:1 Filmstöd 562 144

11:1 Sändningar av TV Finland 9 721

11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 3 842 11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 483

11:4 Statens medieråd 22 525

11:5 Stöd till taltidningar 44 956

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 42 061 12:2 Bidrag till nationell och internationell

ungdomsverksamhet

243 440 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 35 000

13:1 Stöd till idrotten 1 954 311 +20 000

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 52 164

13:3 Stöd till friluftsorganisationer 47 785

13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 000

(21)

13:5 Insatser för den ideella sektorn 151 758 +20 000

14:1 Bidrag till folkbildningen 4 348 183 −50 000

14:2 Bidrag till tolkutbildning 59 331

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 170 000

14:4 Särskilt utbildningsstöd 190 338

15:1 Spelinspektionen 74 262

Summa 15 994 531 −213 000

 Entréavgifter för vuxna för de statliga museerna återinförs under våren. Anslag 8:1 minskas därför.

 Resurser tillförs anslag 3:1 för att stärka bibliotekens arbete att nå barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga miljöer. Medel tillförs anslag 13:1 för att möjliggöra fysisk aktivitet för äldre, genom satsningen ”äldrelyftet”. Medel tillförs anslag 13:5 också för att stärka den ideella sektorn, genom satsning på att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

 Anslagen 1:2 och 14:1 minskar då vissa anslagsökningar som gjorts av den tidigare regeringen omprioriteras för att finansiera prioriterade reformer, exempelvis utökas de generella

statsbidragen till kommunerna.

(22)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Bostadspolitisk utveckling 20 600

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 94 500 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 43 000

1:4 Boverket 318 823

1:5 Statens geotekniska institut 47 248

1:6 Lantmäteriet 570 186 +45 000

1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

1 000 000 −760 000

1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 300 000 −1 300 000 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och

bostäder för studerande

3 200 000 −200 000

1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 34 000

1:11 Innovativt och hållbart byggande 75 000 −15 000

2:1 Konsumentverket 167 979

2:2 Allmänna reklamationsnämnden 44 869

2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 25 085

2:4 Åtgärder på konsumentområdet 26 459

2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 374

Summa 6 972 123 −2 230 000

 Anslag 1:7 och 1:9 minskas. Nya stöd stoppas, men medel kvarstår för att fullgöra redan ingångna avtal.

 Anslag 1:8 avskaffas.

 Anslag 1:11 avskaffas. Nya stöd stoppas, men medel kvarstår för att fullgöra redan ingångna avtal.

 Lantmäteriets anslag ökas som en del i en satsning för att ersätta de arbetstillfällen som

försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

(23)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Naturvårdsverket 625 452 −50 000

1:2 Miljöövervakning m.m. 410 214 −50 000

1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 247 535 −600 000

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 956 118 −100 000

1:5 Miljöforskning 78 825

1:6 Kemikalieinspektionen 276 973

1:7 Avgifter till Internationella organisationer 288 131

1:8 Klimatbonus 1 240 000

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 248 115

1:10 Klimatanpassning 171 750 +145 000

1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 949 565 +200 000

1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 255 000 +80 000

1:13 Internationellt miljösamarbete 45 900

1:14 Skydd av värdefull natur 1 418 000 −740 000

1:15 Havs- och vattenmyndigheten 246 654

1:16 Klimatinvesteringar 1 590 000 −840 000

1:17 Elbusspremie 100 000 −20 000

1:18 Investeringsstöd för gröna städer 100 000 −67 000

1:19 Elfordonspremie 350 000 −310 000

1:20 Industriklivet 300 000

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

96 608 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

samhällsbyggande: Forskning

841 408 +203 000

Nya anslag

Teknikneutral laddinfrastruktur +50 000

Summa 11 836 248 −2 099 000

 Utgiftsområdet är högre än samtliga tidigare år för utgiftsområde 20, förutom 2018.

 Medel tillförs anslag 1:11 för ökade insatser för havsmiljön. Medlen ska användas för exempelvis insatser för att förbättra havsmiljön i Östersjön samt medfinansiering av lokala vattenvårdsprojekt som minskar mängden kväve, fosfor eller miljögifter.

 Anslag 1:12 utökas. Flera rapporter pekar på att ett av de mest kostnadseffektiva verktygen inom klimatpolitiken är internationella klimatinvesteringar genom exempelvis Clean Development Mechanism (CDM). Dessa mekanismer har gett goda resultat på flera plan, såsom klimatpåverkan, luftkvalitet och hälsa samt tekniköverföring och teknikutveckling. När nya mekanismer knutna till Parisavtalet kommer på plats bör investeringarna övergå till dem.

 Ytterligare medel tillförs anslag 2:2 för utökad miljöforskning, exempelvis för att stimulera forskning om biobränsle för flyg. Dessutom tillförs medel till forskning i enlighet med tidigare aviserade satsningar i forskningspropositionen.

 Ett nytt anslag införs för satsning på en utbyggd teknikneutral laddinfrastruktur längs Sveriges vägar. Stödet ska användas till att medfinansiera investeringar i publik laddinfrastruktur upp till och med 50 procent och kommer att fasas in under 2019.

 Anslaget 1:3 minskas för att finansiera andra prioriterade satsningar inom exempelvis

miljöområdet. För att förbättra möjligheten att skydda mark och samtidigt ge markägare skälig

ersättning bör ett nytt skogsbytesprogram införas under mandatperioden.

(24)

 Anslag 1:14 minskas. Den tidigare regeringen gjorde, trots uppenbara rättssäkerhetsproblem, en landsomfattande investering i nyckelbiotopsinventering. Denna inventering ska stoppas tills dess att den kan genomföras på ett rättssäkert sätt. Ytterligare besparingar sker för att

finansiera andra prioriterade reformer.

 Under anslag 1:16 påbörjas utfasningen av Klimatklivet och Ladda-hemma-stödet, då dessa satsningar har kritiserats på grund av att det har inneburit att stöd har gått till åtgärder som i vissa fall helt saknar klimatnytta och i andra fall helt enkelt inte behöver stöd.

Konjunkturinstitutet har exempelvis pekat på att Klimatklivet riskerar att leda till kostsamma satsningar på åtgärder vilka ändå skulle genomföras och tidigare investeringsstöd har fått kritik för bristande kostnadseffektivitet.

 Anslag 1:19 slopas då detta redan är en fungerande marknad som inte behöver subventioneras.

Det har också visat sig genom att priserna till kund höjts väsentligt. Därmed går pengarna också direkt till producenterna – inte bara till konsumenterna.

 Anslag 1:1, 1:2 och 1:4 minskas för att finansiera andra reformer.

 Sammantaget innebär besparingarna en neddragning med cirka en miljard jämfört med 2018

års budget.

(25)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Statens energimyndighet 317 573

1:2 Insatser för energieffektivisering 233 000 −5 000

1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 10 000

1:4 Energiforskning 1 477 723 +70 000

1:5 Planeringsstöd för vindkraft 85 000 −70 000

1:6 Energimarknadsinspektionen 123 323

1:7 Energiteknik 975 000 −440 000

1:8 Elberedskap 258 000

1:9 Avgifter till internationella organisationer 25 328 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och

energiomställning

90 000

Summa 3 594 947 −445 000

 Medel till energiforskning tillförs anslag 1:4 i enlighet med tidigare aviserade satsningar.

 Medel till planeringsstöd för vindkraft i anslag 1:5 avskaffas. En utveckling med mer förnybar energi välkomnas, men subventioner bör vara effektivt utformade och inte premiera ett energislag framför andra. 15 mkr behålls för nätverk för vindbruk.

 Anslag 1:7 minskas till följd av en utfasning av stöd till solceller. En stegvis utfasning av stödet till solceller bör göras då det mött kritik av oberoende bedömare. Konjunkturinstitutet anser till exempel att stödet frångår principen om kostnadseffektivitet och teknikneutralitet och borde slopas. Även Energimyndigheter och branschorganisationen Svensk Solenergi förordar en utfasning av stödet till följd av sjunkande priser för solceller och en kraftig marknadstillväxt. Subventionsgraden sänks snarast möjligt till 15 procent. Denna sänkning överensstämmer med Energimyndighetens rekommendationer.

 Anslag 1:2 minskar till följd av att delar av den tidigare regeringens förslag om att utöka det statliga stödet till kommunal energi- och klimatrådgivning i budgetpropositionen för 2018 avvisas. Anslaget ökas med 15 miljoner kronor för att fullfölja satsningen på

energieffektivisering inom industrin, så kallat Energissteget.

(26)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD) 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 26 014 423 −437 000 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 23 571 698

1:3 Trafikverket 1 401 577 −5 000

1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 188 308 1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 62 284

1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 168 313 −42 000

1:7 Trafikavtal 960 000

1:8 Viss internationell verksamhet 28 757

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 54 181 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska

nätverk

150 000

1:11 Trängselskatt i Stockholm 1 752 609

1:12 Transportstyrelsen 2 193 567 −5 000

1:13 Trafikanalys 68 987

1:14 Trängselskatt i Göteborg 836 656

1:15 Sjöfartsstöd 1 563 000

2:1 Post- och telestyrelsen 50 122

2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

140 278

2:3 Grundläggande betaltjänster 33 037

2:4 Informationsteknik och telekommunikation 72 844 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 146 014

Summa 59 456 655 −489 000

 Anslag 1:1 tillförs medel för fortsatt satsning på automatiserade nykterhetskontroller i hamnar.

Anslaget minskas även till följd av justeringar av den prolongering som gjorts utifrån de principer som gällt för utformningen av budgetpropositionen för 2019 samt att medel för kostnadsfri kollektivtrafik för unga minskas.

 Medel till utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen tillförs för 2020 och 2021 i enlighet med tidigare aviserade satsningar i infrastrukturpropositionen.

 Då flygskatten avskaffas återställs ersättningen avseende icke statliga flygplatser till tidigare

gällande nivå vilket påverkar anslag 1:6.

(27)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Skogsstyrelsen 477 482 −27 000

1:2 Insatser för skogsbruket 580 373 −298 000

1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 145 938

1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 109 231

1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 9 933 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 134 349

1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 52 778

1:8 Statens jordbruksverk 628 080

1:9 Bekämpande av växtskadegörare 5 000

1:10 Gårdsstöd m.m. 7 168 000

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 154 000

1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 24 250

1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

194 000

1:14 Livsmedelsverket 255 463

1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 163 160

1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 913

1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 348 227 +1 239 000 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens

miljö och struktur

2 458 391 +199 000

1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 79 830 1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 116

1:21 Åtgärder på fjällägenheter 1 529

1:22 Främjande av rennäringen m.m. 113 915

1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 1 929 745

1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

598 164

1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 177

1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 107 237

Summa 19 787 281 +1 113 000

 Anslaget ökas för att möjliggöra ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktionen med anledning av torkan sommaren 2018. Vidare anslås ekonomiskt stöd till följd av sommarens omfattande skogsbränder.

 Medel tillförs också för landsbygdspolitiska åtgärder. Detta är medel som inte fanns med i budgetpropositionen för 2019 till följd av de särskilda budgetprinciperna.

 Skogsstyrelsens anslag minskas till följd av att anslaget för nyckelbiotopsinventering avskaffas och att de statliga enkla jobben inom natur- och markvård avskaffas.

 Besparingar på anslaget för insatser för skogsbruket görs genom att bland annat resurserna till

skydd av skog och områdesskydd minskar.

(28)

 Alla anslagsförändringar på utgiftsområdet sker till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av budgetpropositionen för 2019. Därmed återförs resurser för till exempel den forskningspolitiska propositionen, satsningen på elektrifiering av fordonsparken samt biodrivmedel och upprustning av Göta kanal.

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Verket för innovationssystem 239 552

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 910 255 +150 000 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 747 421

1:4 Tillväxtverket 274 635

1:5 Näringslivsutveckling 881 022 +28 000

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

61 994

1:7 Turistfrämjande 114 613

1:8 Sveriges geologiska undersökning 241 772

1:9 Geovetenskaplig forskning 5 923

1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14 000

1:11 Bolagsverket 53 285

1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 8 327

1:13 Konkurrensverket 152 999

1:14 Konkurrensforskning 13 804

1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 153 210 +5 000

1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

23 200 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 61 000 1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 17 780

1:19 Finansiering av rättegångskostnader 18 000

1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 309 472 −40 000

1:21 Patent- och registreringsverket 320 584

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:

Myndighetsverksamhet

35 771

2:2 Kommerskollegium 91 084

2:3 Exportfrämjande verksamhet 382 389 +7 000

2:4 Investeringsfrämjande 72 772

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 20 517

2:6 Bidrag till standardiseringen 31 336

2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10 000 +20 000

Summa 7 266 717 +170 000

(29)

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (M+KD)

1:1 Kommunalekonomisk utjämning 105 939 384 +4 600 000

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 4 446 438

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 950 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 5 000 000

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500 000 −500 000

Summa 115 892 772 +4 100 000

 Anslag 1:1 ökar för att möjliggöra ökade resurser till primärkommunerna. Anslaget ökas även för att möjliggöra kompensation till kommunerna för intäktsbortfall med anledning av sänkt skatt på pension.

 Anslag 1:1 ökas 2020 för att möjliggöra en utredning om utökad lovskola samt för en utökning av lovskolan under budgetperioden. För att möjliggöra ökad undervisningstid i lågstadiet med en timme per dag ökas anslaget även under budgetperioden.

 Anslag 1:4 minskas då stimulansmedel för att kommunsektorn ska nyttja den förra regeringens

ineffektiva arbetsmarknadspolitiska program extratjänster avskaffas.

(30)

För de utgiftsområden som ej finns med i sammanställning finns inga avvikelser mot BP19.

(31)

Miljoner kronor

2019 2020 2021

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1 Regeringskansliet m.m. –161

5:1 Länsstyrelserna m.m. –65 –65 –65

6:1 Allmänna val och demokrati –82 –108 +10

Summa –308 –173 –55

(32)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1 Statskontoret

1:2 Kammarkollegiet

1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

1:6 Finanspolitiska rådet

1:7 Konjunkturinstitutet

1:8 Ekonomistyrningsverket

1:9 Statistiska centralbyrån

1:10 Bidragsfastigheter

1:11 Finansinspektionen

1:12 Riksgäldskontoret

1:13 Bokföringsnämnden

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter

1:15 Riksrevisionen

1:16 Finansmarknadsforskning

1:17 Upphandlingsmyndigheten

1:18 Myndigheten för digital förvaltning

1:19 Statens servicecenter +4 +4 +4

(33)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket +30 +35 +40

1:2 Tullverket +90 +165 +295

1:3 Kronofogdemyndigheten

(34)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polismyndigheten +1 585 +3 355 +4 953

1:2 Säkerhetspolisen

1:3 Åklagarmyndigheten +75 +75 +75

1:4 Ekobrottsmyndigheten

1:5 Sveriges Domstolar +130 +130 +130

1:6 Kriminalvården +251 +186 +237

1:7 Brottsförebyggande rådet

1:8 Rättsmedicinalverket

1:9 Gentekniknämnden

1:10 Brottsoffermyndigheten

1:11 Ersättning för skador på grund av brott +40 +80

1:12 Rättsliga biträden m.m.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

1:17 Domarnämnden

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

(35)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap +2 471 +4 561 +6 377

1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar +1 000 +1 900 +4 700

1:4 Forskning och teknikutveckling +50 +75 +75

1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet +36 +36 +36

1:7 Officersutbildning m.m.

1:8 Försvarets radioanstalt +116 +116 +116

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut +50 +50 +50

1:10 Nämnder m.m.

1:11 Försvarets materielverk

1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen

2:1 Kustbevakningen

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

2:4 Krisberedskap

2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap +153 +153 +153

2:7 Statens haverikommission

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

4:1 Elsäkerhetsverket

(36)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet –75 –125 –125

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) +75 +125 +125

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

1:4 Folke Bernadotteakademin

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

(37)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1 Migrationsverket –1 085 –1 332 –147

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål –287 –328

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål –89 –99

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

(38)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

1:4 Tandvårdsförmåner

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård +1 990 +3 200 +3 400

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

1:8 Bidrag till psykiatri +500 +500

1:9 Läkemedelsverket

1:10 E-hälsomyndigheten –30

2:1 Folkhälsomyndigheten +10 +40 +40

2:2 Insatser för vaccinberedskap

2:3 Bidrag till WHO

2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

3:1 Myndigheten för delaktighet

3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer

4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

4:4 Kostnader för statlig assistansersättning +350 +700 +700

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet –840 +910 +910

4:6 Statens institutionsstyrelse

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. –425 –125 –125

5:1 Barnombudsmannen

5:2 Barnets rättigheter

6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel –30

7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning +30 +60 +60

8:1 Socialstyrelsen –5

8:2 Inspektionen för vård och omsorg –15

Nya anslag

Insatser för att korta vårdköerna +1 620 +2 900 +3 000

(39)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1 Garantipension till ålderspension

1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

1:3 Bostadstillägg till pensionärer +431 +862 +862

1:4 Äldreförsörjningsstöd

2:1 Pensionsmyndigheten

(40)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:1 Etableringsåtgärder –10 –57 –1

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande –100 +120 +130

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1:4 Hemutrustningslån –37 –56

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder +57 +57

3:2 Jämställdhetsmyndigheten –40 –77 –78

3:3 Bidrag för kvinnors organisering

4:1 Åtgärder mot segregation –378 –478 –478

4:2 Delegationen mot segregation –11 –22 –22

(41)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader –892 –768 –1 718

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser –2 673 –4 309 –4 309

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. +722 +1 579 +1 884

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 –32 –14 –526 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

utvärdering

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

1:13 Lån till körkort

2:1 Arbetsmiljöverket

2:2 Arbetsdomstolen

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

2:4 Medlingsinstitutet

2:5 Arbetslivspolitik

2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap

(42)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1 Studiehjälp

1:2 Studiemedel +110 +416 +557

1:3 Avsättning för kreditförluster +50 +93 +123

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor +4 +16 +25

1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

1:7 Studiestartsstöd –469 –909 –909

1:8 Centrala studiestödsnämnden +14

1:9 Överklagandenämnden för studiestöd

(43)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1 Statens skolverk

1:2 Statens skolinspektion

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

1:4 Sameskolstyrelsen

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet –570 +38 +171 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

+159 +159 +159

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal +10 +170 +170

1:11 Bidrag till vissa studier

1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan +4 +6

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning +150 +150

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning +250 +550 +749

1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer –680

1:16 Fler anställda i lågstadiet –329

1:17 Skolforskningsinstitutet

1:18 Praktiknära skolforskning

1:19 Bidrag till lärarlöner +186 +316

1:20 Särskilda insatser inom skolområdet

1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2:1 Universitetskanslersämbetet

2:2 Universitets- och högskolerådet +20 +20 +20

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad

nivå

2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Figure

Updating...

References

Related subjects :