• No results found

Rapport över genomförda rektorsuppdrag ‘KTH Art-Design-Science’

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapport över genomförda rektorsuppdrag ‘KTH Art-Design-Science’"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Rapport över genomförda uppdrag ’KTH Art-Design-Science’

Sammanfattning

ABE-skolan, genom Katja Grillner, Leif Brodersen och Charlie Gullström, vill härmed rapportera två rektorsuppdrag som genomförts 2011-2012:

(1) ABE-skolan fick 2010 i uppdrag att undersöka behovet av ett forum för konstnärlig och design-driven forskning vid KTH (Bilaga 1).

(2) Katja Grillner uppdrogs 2011 att undersöka förutsättningarna för närmare samverkan mellan KTH och Konstfack.

Den nära kopplingen mellan frågorna har gjort att de två uppdragen har kunnat genomföras parallellt utifrån några övergripande frågeställningar: Vilken roll spelar konstnärliga och designdrivna forskningsaktiviteter inom ramen för KTHs vetenskapliga verksamhet?

Hur kan konstnärlig verksamhet beskrivas (olika former), mätas och utvärderas (i termer av kvalitet och relevans)? Finns särskilda behov (teknik, verkstäder, utställningslokaler) för genomförande och visualisering av forskning på konstnärlig/designdriven/praktikbaserad grund? Behövs ett särskilt doktorsprogram inom konst och design vid KTH? Behövs en strategisk plattform för forskning i mötet art- design-science?

Utredningsprojektet tog sin utgångspunkt inom arkitekturdisciplinen – den första institution på KTH som har anställt professorer och lektorer på konstnärlig grund – men har strävat efter att omfatta KTH som helhet. Störst engagemang kan urskiljas från ABE, CSC och ITM, men det ska ses som ett viktigt resultat att forskare från KTHs samtliga skolor visat intresse och medverkat i arbetet. En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att flera av KTHs doktorsprogram redan idag innefattar praktikbaserade och konstnärliga metoder. Därför kan konstnärliga/design-drivna/praktikbaserade verksamheter vid KTH ses som naturligt integrerade delar i den tekniska forskningen. Ett stöd för detta synsätt är att KTH hittills inte ansökt om att utfärda ’konstnärlig doktorsexamen’, istället har KTH ett stort antal doktorer som disputerat på vetenskaplig grund - på basis av konstnärliga/design-drivna/praktikbaserade metoder.

En viktig ambition har även varit att bidra med underlag inför RAE 2012.

En arbetsgrupp utsågs av Rektor som referensgrupp för uppdrag (2): Katja Grillner (sammankallande), Ulrika Karlsson, Leif Handberg, Sara Ilstedt och Per Gunnar Lundqvist. Från Konstfacks sida medverkade Rektor Ivar Björkman och ett urval forskare och lärare. Till arbetsgruppen knöts även Leif Brodersen och Charlie Gullström 2011.

Gullström har utsetts till Koordinator för konstnärlig och designdriven forskning vid Arkitekturskolan på 10% för att genomföra delar av uppdragen. I detta arbete har

synpunkter inhämtats från ett flertal intervjupersoner samt de forskare vid KTHs olika skolor som medverkat vid arbetsmöten, seminarium och symposium.

(2)

Resultat

Följande större aktiviteter kan ses som direkta resultat från arbetet med de två uppdragen:

• Studieresa till Aalto universitetet inkl seminarium för bench-marking tillsammans med 20 forskare från KTH och Konstfack genomfördes i oktober 2011 (Bilaga 2, Gullström)

• En intresseförklaring för strategiskt samarbete mellan KTH och Konstfack, undertecknat av respektive Rektor 111209 (Bilaga 3, Grillner).

• KTH-bloggen (http://www.kth.se/blogs/art-design-science) har upprättats 2012 som samlingsplats för aktiviter, referenser, demos, information, tillika forum för KTHs forskare med gemensamma intressen ”at the intersection of art-design-science”. Bloggen utgör även en kartläggning av den konstnärliga forskning som bedrivs och bedrivits på KTH under senaste decenniet, och av kunskapsdisseminering och meritbedömning på konstnärlig grund.

• KTH Symposium on Art, Design & Science genomfördes 30 mars med 70 deltagande forskare, doktorander och medverkande från KTHs och Konstfacks ledning. Som möteslokal utnyttjades både KTH R1 Experimentell Scen & Presence Lab samt KTH Värmeverket. Videodokumentation och presentationer finns tillgängliga via KTH-bloggen (Bilaga 4, Gullström).

• KTH har erbjudit web-hosting av den nya tidskriften Journal for Artistic Research (www.jar-online.net) som utges av Society for Artistic Research (SAR) (Bilaga 5, Gullström).

• Arkitekturskolan har i sin förberedelse inför RAE 2012 utvecklat en preliminär strategi för att omfatta arbeten som lärare och forskare utför på konstnärlig grund och/el med designdriven och praktikbaserad metodik (Bilaga 6, Brodersen & Anstey).

• Ett förslag att inrätta ett nytt doktorsprogram inom området konst och design har framtagits (Bilaga 7, 8 Grillner). Detta förslag har nu vidareutvecklats av en mindre arbetsgrupp bestående av Katja Grillner (ABE), Sara Ilstedt Hjelm (ITM) och Leif Dahlberg (CSC) vilket vid möte 15/6 2012 lagts fram till prodekanus Per Berglund. Målet är att ha doktorsprogrammet i drift höstterminen 2013.

(3)

Slutsatser och förslag till uppföljning och fortsättning

Med stöd i föreliggande rapport föreslår vi att ett projekt inrättas på rektorsnivå med arbetsnamnet ’KTH Platform in Art-Design-Science 2012-2016’ För projektet avsätts en budget för en projektorganisation med ett åtagande från en majoritet av KTHs skolor.

Förslag och utkast redovisas i en powerpoint-presentation under arbete (Bilaga 9, Gullström, Grillner, Brodersen).

Projektets huvudsakliga åtaganden föreslås vara:

att närmare undersöka förutsättningarna för en strategisk plattform för forskning på konstnärlig/designdriven/praktikbaserad grund (’A platform for research at the intersection of art, design and science’), inklusive planering och genomförande av aktiviteter för att skapa engagemang och medverkan tvärs hela KTH;

att genomföra ett uppföljande Symposium on Art-Design-Science hösten 2012, med särskilt fokus på den roll som konstnärliga aktiviteter spelar för KTHs olika utbildningsprogram;

att förankra och utveckla samarbetet mellan KTH och Konstfack ’bottom-up’, dvs skapa ett engagemang tvärs KTH för detta samarbete; och att i samband med detta kartlägga behovet av gemensamma lokaler för forskningsaktiviteter, visualisering mm (verkstäder, utställning, samlingsplats osv)

att underhålla och föreslå utveckling av KTHs samarbeten med övriga konstnärliga högskolor i Stockholmsregionen; liksom med Designfakulteten mfl existerande centrumbildningar och andra initiativ på området;

att organisera, förvalta och driva web-hosting av Journal for Artistic Research, genom att skapa ett engagemang från KTHs forskare (i peer-review processen, kommittéer osv).

Utvecklingen av ett nytt doktorsprogram inom konst och design vid KTH är naturligtvis innehållsligt sammanlänkat med ovanstående men kan organisatoriskt frikopplas från detsamma.

Härutöver föreslår vi att Arkitekturskolan inrättar en arbetsgrupp för att formulera en akademisk hållning till frågorna i gränslandet konstnärlig/designdriven/praktikbaserad forskning. Vi konstaterar att det finns ett behov av klargörande kring begrepp som rör metodik, resultat, mätbarhet och utvärdering och att Arkitekturskolan har särskilda intressen att driva dessa frågor, och härmed kan skapa klarhet för KTH som helhet. Det finns även behov av klargörande kring KTHs devis, och dess potential som varumärke inför framtiden.

Arbetsgruppen bör fokusera tillsättning av tjänster (e.g. licentiater på konstnärlig grund);

utvärdering av tidigare tillsatta tjänster, befordringsärenden, akademiska karriärvägen, samt val av indikatorer (jfr RAE-relaterade mätverktyg) för att omfatta mer än gängse forskningsresultat, samt ABEs roll i Designfakulteten.

(4)

Som ett led i fortsatt kvalitetsarbete vid ABE och Arkitekturskolan kommer detta utredningsprojekt förhoppningsvis att bana väg för tydligare dissemineringsformer på konstnärlig grund. Till vissa delar är dessa generella och kan gälla för hela KTH. Det blir därmed även viktigt att definiera ämnesspecifika dissemineringsformer och förtydliga hur dessa skiljer sig från de mer allmängiltiga. Som avslutning följer därför ett förslag till en allmän hållning från KTH inom området Art-Design-Science:

KTHs vetenskapliga verksamhet baseras ofta på konstnärlig/design-driven metodik och praktik med relevans för våra strategiska forskningsområden och utbildningsprogram

Härmed tackar vi för förtroendet och förmånen att få arbeta med dessa uppdrag.

KTH 20 maj 2012

………

Katja Grillner

Professor, Critical Studies, KTH Arkitekturskolan

………

Leif Brodersen

Prodekan, KTH Arkitekturskolan

………

Charlie Gullström

Gästlektor i Arkitektur, media, interaktion och kommunikation, KTH Arkitekturskolan Koordinator för konstnärlig och designdriven forskning

Bilagor:

(Bilaga 1)

Rektorsbeslut. ABE-skolans uppdrag 2010 för att undersöka behovet av ett forum för konstnärlig och design-driven forskning vid KTH

(Bilaga 2, Gullström)

Studieresa till Aalto universitetet. Rapport.

(Bilaga 3, Grillner)

Intresseförklaring för samarbetet mellan KTH och Konstfack, undertecknat av respektive Rektor 111209.

(Bilaga 4, Gullström)

KTH Symposium on Art, Design & Science 30 mars. Rapport.

(5)

Bakgrund och förutsättning för KTHs web-hosting av den nya tidskriften Journal for Artistic Research och samarbetet med Society for Artistic Research (SAR)

(Bilaga 6, Brodersen & Anstey).

RAE 2012, sammanfattning av Arkitekturskolans strategi för att omfatta arbeten som lärare och forskare utför på konstnärlig grund och/el med designdriven och praktikbaserad metodik

(Bilaga 7, 8, Grillner)

Underlag till förslag att inrätta ett nytt doktorsprogram inom området konst och design, presentation av förutsättningar samt minnesanteckningar från möte 10e maj 2012.

(Bilaga 9, Gullström, Grillner, Brodersen)

’Draft powerpoint presentation: KTH Platform in Art-Design-Science 2012-2014. Work-in- progress May 2012’  

Referenser:

KTH-bloggen (http://www.kth.se/blogs/art-design-science)  

References

Related documents

Det är ett således värdefullt att studera vidare hur lärare och elever upplever relationen mellan varandra utanför klassrummet för att exempelvis kunna belysa hur skolpersonal

Metamodel of final Boundary Object (BO) view type focused on the roles and responsibilities linked to the BO. This view type only features one BO and does not display the MIs,

(s. Att överskrida de tekniska möjligheter eller be- gränsningar man besitter kan yttra sig på flera sätt, och därmed också få olika konsekvenser i ens konstnärliga

Till skillnad från Krook som menar att den litterära skrivakten inte till fullo kan rymmas inom avhandlingens ramar utan att göra avkall på sin autonomi, menar Nordenhök

Frågan kring relationen mellan den konstnärliga forskningen och dess miljöer angår med andra ord inte bara dem som sysslar med konstnärlig forskning (och dess miljöer) utan även

Därför borde man bevisa att praktik- baserad forskning endast kan generera ett outsägligt innehåll för att kunna underbygga argumentet att praktikbaserad forskning nödvän-

Följande riktlinjer används vid Vetenskapsrådet för att förebygga jävsituationer. Ansökningar bör på ett tidigt stadium tillkännages handläggare inom relevanta

Teachers may notice that some students seem to have very little success with learning a second language even though they are motivated and conscientious. This can be very

However, neither of the combination portfolios performed better than some of the individual portfolios meaning that an investor in 2006 should have rather invested in

Har arbetstagaren varit frånvarande från arbetet av orsak, som omförmäles i 4 § andra stycket, skall vid beräkning av semesterlönens storlek hänsyn tagas, beträffande frånvaro

Jag tror det är viktigt att begränsa den svällande byråkratin så att de medel som ska gå till högre konstnärliga utbildningar och forskning i större utsträckning går till

• we can only claim to fully understand the computational mechanisms underlying bio- logical brain function if we can build and im- plement corresponding computational mech- anisms on

The main result of this large-scale study on inflammasome polymorphisms in Ethiopia is an association between homozygotes in CARD8 (C10X) and EPTB as well as an association to

Om regeringen beslutar enligt Boverkets förslag – att Energimyndigheten ska vara uppdragsägare för informationscentrumet – bör formerna för hur en verkställande redaktion

This section explains the functionality of the rake combiner.. Therefore this section tries to explain in more detail how the rake combiner functions. The reconstruct function uses

After prolonged training in first the Department of General Surgery and then the Department of Otorhinolaryngology, she moved to Örebro to continue her training as a

Genom att det funnits tydliga ineffektiviteter på taximarknaden har Uber kunnat utnyttja dessa till sin fördel och därmed kunnat odla ett nytt tankesätt kring hur man som

Denna studie tillämpar en Design Science Research-approach för att uppfylla målet om att utveckla en Digital Analytics Maturity Model (DAMM) lämplig för små till medelstora

Under mätningarna användes nästan genomgående ett punktutsug (hastighet 2 m/s) och vid heta arbeten användes friskluftsmask. Arbetsplatsen var inte avskärmad från

Kemisk återvinning kan till skillnad från mekanisk återvinning användas för att utvinna specifika fibrer från textilier som består av en blandning av flera olika fibrer[21]..

Framåt när det gäller analys av vad som får folk att ta till sig nya idéer. Vi måste intressera oss mer för vad som får folk att vilja ändra på sig än vad design eller

The main purpose of this degree project consists in implementing a state estimation algorithm to provide accurate vehicle dynamic parameters (longitudinal and lateral velocity,

Their emphasize is on how focus groups can comprise an appropriate technique for evaluating DSR, but not on how actual users of an artifact can be involved and