• No results found

Osby 23:7 (Norrehe 4072) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov för rivning av befintligt bostadshus samt marklov för höjning av mark

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Osby 23:7 (Norrehe 4072) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov för rivning av befintligt bostadshus samt marklov för höjning av mark"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Osby 23:7 (Norrehe 4072) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus,

rivningslov för rivning av befintligt bostadshus samt marklov för höjning av mark

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Rivningslov beviljas för rivning av befintligt bostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Marklov beviljas för höjning av mark.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 35 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 44 589 kr.

Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

(2)

Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.

Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss.

För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Du kan beställa utstakning av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Du kan även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.

Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att ansöka om dispens.

Du ska lämna in en ansökan till Mittskåne Vatten för installation av vatten och avlopp i en ny byggnad.

Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

(3)

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov för rivning av befintligt bostadshus samt marklov för höjning av mark inkom 2021-03-08 på fastigheten Osby 23:7. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt inom kommunens naturvårdsplan. Fastigheten ligger delvis inom område med rörlig strandskyddsgräns och det finns en fornlämning på tomten, men dessa bedöms inte beröras. Området är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan.

Området ligger ca 475 meter från riksväg 13 och ca 500 meter från E22:an.

Därmed bedöms inte en särskild bullerutredning krävas.

Fastigheten är en större hästgård idag. Sökande vill riva befintligt bostadshus och ersätta denna med ett nytt hus. Den nya byggnaden på 127 m² kommer att utföras i en och en halv våning med sadeltak, med gråa träafasader och silvergrått plåttak. I samband med att den nya byggnaden uppförs höjer man även befintlig marknivå runt det nya huset med ca 1 meter.

De föreslagna åtgärderna bedöms följa riktlinjerna för nybyggnation i gällande översiktsplan.

Ärendet har skickats på remiss till rågrannar, Miljö samt till kommunekologen. Ingen erinran har inkommit.

Förslag till beslutsmotivering

Föreslagna åtgärder bedöms passa väl in på platsen och skapar en fin helhet med bevarade gårdsbyggnader, och passar väl in i landskapet. Den byggnad som ska rivas bedöms inte ha något sådant bevarandevärde att rivningslov ska nekas. Åtgärderna bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Bygglov, marklov och rivningslov kan därmed beviljas.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov för rivning av befintligt bostadshus samt marklov för höjning av mark inkom 2021-03-08 på fastigheten Osby 23:7. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt inom

kommunens naturvårdsplan. Fastigheten ligger även delvis inom område med

rörlig strandskyddsgräns, men området där den nya bostaden ska placeras

ligger precis utanför. Det finns även en fornlämning i fastighetens norra del

men bedöms inte beröras av de föreslagna åtgärderna.

(4)

Området ligger ca 475 meter från riksväg 13 och ca 500 meter från E22:an.

Därmed bedöms inte en särskild bullerutredning krävas.

Området är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan.

Fastigheten är en större hästgård idag. Sökande vill riva befintligt bostadshus på 87 m² i byggnadsarea och ersätta denna med ett nytt hus på i princip samma plats. Då det är befintlig bostad som ska ersättas bedöms frågan om hästallergener inte vara aktuell så som vid nyetablering av bostad.

Den befintliga byggnaden bedöms inte ha några sådana bevarandevärden som hindrar den från att få lov att rivas. Den har visserligen takkupor som är ovanligt utformade och som har ett visst arkitektoniskt värde, men de har tillkommit efter 2004 och är alltså inte en ursprungsdetalj på huset.

Den nya byggnaden kommer att utföras i en och en halv våning med sadeltak.

Fasaderna kommer att utföras med stående träpanel som målas grå (tjärvitriol) och med ett plåttak som är mörkt silverfärgat. Den nya byggnaden har en byggnadsarea om 127 m² och placeras ca 18 meter från närmaste

fastighetsgräns i väster.

I samband med att den nya byggnaden uppförs höjer man även befintlig marknivå runt det nya huset med ca 1 meter för att motverka en större höjdskillnad som finns på tomten idag.

De föreslagna åtgärderna bedöms följa riktlinjerna för nybyggnation i gällande översiktsplan.

Ärendets beredning

Ärendet har skickats på remiss till Miljö samt till kommunekologen.

(5)

Svar inkom från Miljö 2021-04-30 med en komplettering 2021-05-03 utan erinran. Miljö vill skicka med till sökande följande:

- Schaktmassor/utfyllnad för utfyllnad kan kräva anmälan eller tillstånd då dessa räknas som avfall enligt Miljöbalken. Sökande ska ta kontakt med miljöinspektör minst 6 veckor innan arbetet startar.

- Fastigheten har enskild avloppsanläggning. Om denna påverkas av rivningen eller markförändringarna kan den komma att behöva ses över och upprättande av en ny anläggning kan bli aktuellt. Ansökan ska då lämnas in till Bygg & Miljö minst 6 veckor innan verksamheten startar. När det gällen nybyggnad är det lämpligt att anmälan lämnas in innan byggnation påbörjas så att inga fördyrande ändringar måste ske för att lösa något som kan lösas i planeringsskedet.

- Fastigheten ligger inte allt för långt från MittSkåne Vattens verksamhetsområde. Sökande bör även utforska möjligheten att koppla på byggnaden till det kommunala avloppsnätet.

Svar inkom från kommunekolog 2021-06-01 utan erinran. Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena på ett negativt sätt under följande förutsättningar:

- Åtgärden utförs enligt ansökan och inom det i ansökan utpekade området. Om förhållandena ändra ska kommunen kontaktas innan åtgärden utförs.

- Ingen åtgärd får ske inom det utpekade strandskyddsområdet.

- Uppställning, tankning, och rengöring av arbetsmaskiner utförs utanför strandskyddat område.

- Beredskap ska finnas så att spridning av drivmedel och hydraul-, kylnings- eller smörjprodukter förhindras i händelse av olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap. Drivmedel och hydraul-, kylnings- eller smörjprodukter som är så skonsamma för vattenmiljön som möjligt ska användas.

Om en åtgärd behöver ske inom strandskyddat område kan en dispens krävas, men det är inget som sökande har redovisat. För övrig information se bilagt yttrande.

Berörda rågrannar har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen, ingen erinran har inkommit.

Gällande bestämmelser Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska

syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan

användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska

tillämpas. Lag (2014:862).

(6)

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av

byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda

användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan

påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa

och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

(7)

Plan- och bygglagen 8 kap 1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2. säkerhet i händelse av brand,

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller,

6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239).

Plan- och bygglagen 9 kap 2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Plan- och bygglagen 9 kap 10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i

planen, och

(8)

2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Plan- och bygglagen 9 kap 13 §

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och

2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Plan- och bygglagen 9 kap 25 §

Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som

1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Lag (2015:668)

Plan- och bygglagen 9 kap 31 §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9- 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i

områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Plan- och bygglagen 9 kap 34 §

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Plan- och bygglagen 9 kap 35 § Marklov ska ges för en åtgärd som

1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,

(9)

3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1, 4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och

5. uppfyller de krav som

a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller

b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan.

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller

bestämmelserna. Lag (2011:335).

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Rivningslov beviljas för rivning av befintligt bostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Marklov beviljas för höjning av mark.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 35 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 44 589 kr.

Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-06-01

- Yttrande kommunekolog 2021-06-01 - Fakturaunderlag 2021-05-27

- Yttrande Miljö komplettering 2021-05-03 - Yttrande Miljö 2021-04-30

- Ansökan komplettering 2021-04-07 - Nybyggnadskarta 2021-04-07

- Plan-, fasad- och sektionsritning 2021-04-07 - Markplaneringsritning 2021-04-07

- Rivningsplan 2021-04-07 - Foton, 9 st 2021-04-07 - Ansökan om lov 2021-03-08 Beslutet skickas till

- Sökande

(10)

Kajsa Blomberg

Bygglovsarkitekt

References

Related documents

Enligt den bedömning som görs i lagrådsremissen bör allmänna intressen av detta slag inte hindra att samtliga lovbeslut får verk- ställas innan de har vunnit laga kraft; intresset

En uttrycklig bestämmelse om verkställbarhet av beslut om lov införs Eftersom syftet med förslaget i promemorian är att behålla den praxis som arbetsgruppen bedömer

När du vill uppföra ett attefallshus och använda det som komplementbyggnad, till exempel förråd, eller, göra en tillbyggnad eller bygga en takkupa krävs anmälan endast

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat med service, stöd och/eller

en parkeringsplats för rörelsehindrade (HKP) placeras på område där parkering ej får

Situationsplan Sektionsritningar Förslag till kontrollplan Planritningar, skala 1:100 Markplanering, skala 1:200 Konstruktionsritning Fasadritningar, skala 1:100.

9 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 10 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 11 Ansökan om bygglov för ändrad användning 12

Om du vill uppföra ett attefallshus som är ett komplementbostadshus, göra en tillbyggnad eller inreda ytterligare en bostad inom eller i anslutning till områden som