Adelsnäs 24 (Norrgatan 16) – Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus och komplementbyggnad – överklagat beslut om att neka startbeskedFörslag till beslut

Download (0)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Adelsnäs 24 (Norrgatan 16) – Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus och komplementbyggnad – överklagat beslut om att neka startbesked

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut BMN 2020-12- 15 § 202 och lämnar yttrande enligt kommentarer till överklagan.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om att vägra startbesked för fasadändring av garage beslutas av bygg- och miljönämnden 2020-12-15. Överklagan inkom 2020-12-26. Överklagan inkom i rätt tid.

I överklagan yrkar sökande att startbesked ska meddelas för fasadändring av garage.

Bygg- och miljönämnden lämnar kommentarer till inkommen överklagan och bedömer att inget nytt framkommit i ärendet som föranleder en ändring av bygg- och miljönämndens beslut. Bygg- och miljönämnden har dock möjlighet att ompröva sitt beslut då det inte går någon enskild emot.

Förslag till beslutsmotivering

Ingen ny information har framkommit som gör att en annan bedömning görs gällande vilka handlingar som ska lämnas in inför beslut om startbesked.

Möjlighet finns för sökande att beräkna fram dimensioner för konstruktionen till den föreslagna fasadändringen med den information sökande har

tillgängligt idag. Kontrollplanen bedöms fortsatt inte vara anpassad till den föreslagna åtgärden då det saknas övergripande punkter gällande utförande.

(2)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Beslut om att vägra startbesked för fasadändring av garage beslutas av bygg- och miljönämnden 2020-12-15. Överklagan inkom 2020-12-26. Överklagan inkom i rätt tid.

I överklagan yrkar sökande att startbesked ska meddelas för fasadändring av garage.

Överklagan framför sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Sökande meddelar att de skrivit fel i kontrollplan vid tidigare tillfälle gällande mot vad den ska kontrolleras mot, vilket meddelats över mail 2020-09-03. Kontroll ska inte ske mot konstruktionsritning eller teknisk beskrivning utan mot bygglovshandlingar. På snittritning framgår konstruktionsprincipen och avlastning mot befintlig byggnad.

- Sökande anser inte att kommunen har reagerat på denna korrigering och vidhåller att en mer detaljerad konstruktionsritning ska lämnas in samt att det saknas kontrollpunkter. Sökande förstår inte vilka punkter som ska kompletteras och kan inte leverera önskad ritning vilket denne hela tiden påpekat.

- Att ha två kontrollplaner i ett ärende bedömer sökande som

förvirrande och anser att det bäddar för framtida komplikationer inför slutbevis. Sökande vill istället ändra befintlig kontrollplan enligt ovan.

- Sökande anser att ärendet är i bygglovssammanhand att anse som ett

”enkelt ärende” och det krävs ingen kontrollansvarig. Bygglovsbeslut ska ges tillsammans med startbesked när en enklare form av

kontrollplan föreligger, som ska upprättas av byggherren och godkännas av ärendets handläggare.

- Sökande anger att det i kommunens eget byggprogram MittBygge finns exempel på kontrollplaner för enkla ärenden där de endast föreslår skrivelsen ”När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enlighet med gällande plan- och bygglag”.

- Sökande anser att kommunens beslut grundar sig i ett märkligt förfarande av att ge bygglov men att i princip göra det omöjligt att få startbesked. I normala fall borde bygglov vägrats när de krävda handlingarna inte levererats. Kommunens beslut leder till att

bygglovet inte kan verkställas och det bygglovet blir verkningslöst, FL

§ 41. Byggherren har ansvaret för att egenskapskrav och

bygglagstiftning följs. Detta är egenskapskrav som ska kontrolleras, inte hur konstruktionen utförs i detalj. Att leverera en detaljerad konstruktionsritning som kommunen önskar är inte möjligt.

(3)

- Sökande anser att de måste påbörja byggnationen för att utföra den begärda ritningen i form av att lyfta av befintligt tak. Detta är förenat med sanktionsavgifter. Kommunens krav är därmed en omöjlighet.

- Sökande anser att de måste riva befintligt tak för att kunna göra en korrekt bedömning om hur en infästning teoretiskt ska kunna gå till.

Detta går inte att göra genom ett titthål, utan minst halva taket måste lyftas av. Men då har sökande gjort sig skyldig till att ha startat utan startbesked.

- Sökande har hela tiden påpekat att det finns två helt olika utförandemöjligheter för samma princip av takstol, samma

snittritning. Konstruktionen kan utföras med gammaldags bjälkar och huggna infästningar där varje takstol upprepas glesare än med det andra alternativet. Jämfört med dagens konstruktion krävs fler takstolar för att uppnå samma stabilitet. Tillvägagångssättet bestämmer entreprenören.

- Sökande anser att kommunens krav kräver två parallella

konstruktionsritningar med olika infästningar för samma utförande av takstol i övrigt. Oavsett detaljer så ska och kan båda utförandena uppfylla egenskapskraven.

- Om kontrollplan enbart avser egenskapskraven och inte

takkonstruktionens utförande i detalj bortfaller problematiken helt.

- Sökande anser att om de fabulerar önskad konstruktionsritning utan att lyfta av taket kan det leda till att de får problem inför slutbesked.

För att uppfylla egenskapskraven behöver de ackommodera till de verkliga förutsättningarna på platsen. En fabulerad ritning

överensstämmer då inte med utförd takstol. Sökande kan då i kontrollplan inte heller intyga att utförandet överensstämmer med konstruktionsritningen.

- Det går att revidera konstruktionsritningen i efterhand om

kommunen vill, men vad var då meningen med att lämna in den från början? Eller så kommer kommunen kräva att utförandet blir enligt startbeskedet vilket kan äventyra bärigheten. Om kontrollplan ändras så att kontroll sker mot bygglovsritning hade startbesked kunnat ges direkt.

- Sökande anser att kommunen hänvisar till lagar i sin

beslutsmotivering som om det gällde nybyggnad av ett flerfamiljshus.

Sökande anser att lagkraven har en mycket lågt ställd ribba i detta fall.

Kommunens uppgift är att kontrollera om det finns skäl att anta att minimikraven uppfylls. Det gäller en enkel fasadändring i

säkerhetsklass 1 i EKS där inga dimensioneringskontrollkrav ställs.

- Egenskapskrav som föreligger är 8 kap 4 § punkt 1Plan- och bygglagen som gäller bärförmåga, stadga och beständighet. Sökande anser att kontrollpunkt i kontrollplan då detta intygas är tillräckligt.

- Sökande har bifogat ett uppdaterat förslag till kontrollplan.

(4)

Bygg- och miljönämnden lämnar följande kommentarer till överklagan:

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för den sökta åtgärden då ansökan uppfyllde krav som finns för att bygglov ska beviljas. Bygg & Miljö anser inte att ett vägrat bygglov med hänvisning till att underlag för

startbesked inte finns följer gällande lagstiftning. Bygglov ska meddelas när underlag finns för ett beslut, och det beslut ska följa gällande lagstiftning. Att sedan vägra startbesked om underlag inte finns för startbesked är i enlighet med gällande bestämmelser. Bygg & Miljö vill dock påpeka att det finns goda möjligheter för sökande att erhålla sitt startbesked när tillräckligt underlag har redovisats gällande konstruktion och förslag till kontrollplan.

Att byta takkonstruktion är ett ingrepp som påverkar en byggnads bärighet, och som kan ha stora konsekvenser om det inte utförs och dimensioneras korrekt.

Den skissartade ritning som inkluderats av sökande över en typ av takstol i bygglovsunderlaget bedöms inte vara tillräckligt för att bevilja startbesked.

Detta då det saknas information om vilka material som ska användas, dimensioner på de olika delarna av takstolen och hur infästning ska ske i befintlig byggnad. Sökande anger att man inte kan bedöma detta förrän man har tagit av befintligt tak. Bygg & Miljö anser att detta är felaktigt, då sökande vet tillräckligt med information för att kunna räkna fram vad som krävs för att uppnå tillräcklig bärighet. Gällande infästning bedöms även detta kunna redovisas med den information som finns tillgänglig idag. Som sökande själv anger så finns det möjlighet att göra justeringar under byggnationens gång om det behövs, som sökande kan stämma med en byggnadsinspektör och sedan skicka in en så kallad relationsritning inför slutbeskedet. Detta är praxis och inget som är ovanligt.

Sökande anger att det finns två olika versioner av utförandet som enligt sökande uppfyller gällande krav, men ingen av dessa har redovisats för bygg- och miljönämnden.

Utöver konstruktionsritning/beskrivning saknas det kontrollpunkter gällande utförandet av konstruktionen i det inskickade förslaget till kontrollplan. En kontrollplan ska vara anpassad efter den åtgärd som ska utföras i enlighet med 10 kap 7 § Plan- och bygglagen. Bygg & Miljö bedömer inte att det inskickade förslaget till kontrollplanen är tillräcklig för den åtgärd som ska utföras. Att enbart ha med en svepande kontrollpunkt gällande att egenskapskraven är uppfyllda bedöms inte som tillräckligt.

Bygg & Miljö bedömer att inget nytt framkommit i ärendet som föranleder en ändring av bygg- och miljönämndens beslut. Bygg- och miljönämnden har dock möjlighet att ompröva sitt beslut då det inte går någon enskild emot.

Gällande bestämmelser

Enligt Förvaltningslagen (2017:900), 43 § ska ett överklagande av ett beslut göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet

(5)

(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten). I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

Enligt 37 § får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om

1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,

2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Enligt 38 § ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och

2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut BMN 2020-12- 15 § 202 och lämnar yttrande enligt nedan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-01-12 - Överklagan 2020-12-26

- Förslag till kontrollplan 2020-12-26 - E-post 2020-12-26

- Beslut BMN 2020/168 2020-12-15 - Tjänsteskrivelse 2020-11-23 Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen

(6)

Kajsa Blomberg Bygglovsarkitekt

Figure

Updating...

References

Related subjects :